Algemene vervoersvoorwaarden (passagiers en bagage)

ARTIKEL 1

DEFINITIES                          

In deze Algemene Vervoersvoorwaarden (A.V.V.) hebben de volgende termen en definities de volgende betekenis:

Italia Trasporto Aereo

Italia Trasporto Aereo, of ITA, of bedrijf, of luchtvaartmaatschappij, betekent Italia Trasporto Aereo S.p.A., met maatschappelijke zetel te Rome (RM), CAP 00187, Via Venti Settembre 97, P.IVA, C.F. en registratienummer in het vennootschapsregister van Rome 15907661001, website https://www.ita-airways.com/ IATA-code "AZ".

Bagage

Bestaat uit de voorwerpen, persoonlijke bezittingen en andere goederen in het bezit van de passagier, die hij kan dragen, gebruiken of waarvoor het voor het comfort of nut in verband met de reis noodzakelijk is dat ITA het samen met de passagier vervoert, als een bijkomende verplichting van de vervoersovereenkomst van personen. Tenzij anders bepaald, omvat de definitie van bagage zowel ingecheckte als niet-ingecheckte bagage. Een huisdier dat de passagier vergezelt, wordt ook als bagage beschouwd.

Ingecheckte bagage (of afgegeven bagage of ruimbagage)

Dit is de bagage of het huisdier van de passagier die aan ITA voor vervoer wordt overhandigd en waarvoor aan de passagier een speciaal ontvangstbewijs wordt afgegeven (zogenaamde bagagebon).

Handbagage (of niet-afgegegeven bagage)

Dit is alle bagage of elk huisdier van de passagier die geen aangegeven bagage is, die derhalve niet aan de hoede van ITA is toevertrouwd en die in de cabine wordt vervoerd.

Ticket

Het is het document dat uitgegeven is door ITA, of in haar naam en/of namens haar door Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in bijzondere administratieve procedure(hierna "Alitalia") als agent in het kader van het contract dat is vastgelegd op (20 augustus 2021) en/of door andere gemachtigde agenten, hetzij in elektronische vorm, hetzij als ontvangstbewijs, dat de afsluiting van het transportcontract bevestigt en het gebruik van de dienst legitimeert.

Consument

Is de passagier die een vliegticket heeft aangekocht voor een ander doel dan zijn/haar professionele of zakelijke activiteiten.

DSP

DSP (Diritti Speciali di Prelievo) of BTR (Bijzondere trekkingsrechten) is een rekeneenheid gecreëerd door het Internationaal Monetair Fonds teneinde te komen tot een uniforme en homogene munteenheid voor internationale handelstransacties, waarvan de waarde in grote financiële kranten en op het internet wordt gepubliceerd.

EMD, E-Vouchers en TCV

Het gaat om elektronische documenten, bevestigd door een papieren ontvangstbewijs, waarmee de persoon aan wie zij zijn uitgereikt gebruik kan maken van de verschillende diensten van ITA die in de documenten zijn vermeld.

 I.A.T.A.

Het is de Internationale Luchtvervoersvereniging, een orgaan waarin de meeste commerciële luchtvaartmaatschappijen van de wereld zijn verenigd. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.iata.org.

 I.C.A.O.

Het is de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, een gespecialiseerd instituut van de VN, dat zich bezighoudt met vraagstukken in verband met de regulering van de burgerluchtvaart. Meer informatie hierover is te vinden op www.icao.int..

Bevoegde vertegenwoordigers

Geeft de entiteiten aan die uitdrukkelijk door ITA zijn gemachtigd om luchtvervoersdiensten aan passagiers te verkopen, waaronder Alitalia, en bij wijze van voorbeeld ook algemene verkoopagenten, reisbureaus, verkoopsitesonline, enzovoort).

 cabinepersoneel van de betrokken vlucht en die met toestemming van ITA, gewoonlijk tegen betaling van een vergoeding, in een vliegt

Geldende voorschriften

Toepasselijke normen betekent alle regels die van tijd tot tijd van toepassing zijn op het luchtvervoer. Deze regels maken geen integraal onderdeel uit van het luchtvervoerscontract en kunnen in de loop van de tijd door de bevoegde wetgevende en regelgevende instantie worden gewijzigd.

Passeggier

Is iedere natuurlijke persoon die geen deel uitmaakt van het cockpit- ofuig wordt vervoerd of moet worden vervoerd.

Website ITA

Het is de website van het bedrijf (https://www.itaspa.com/) waar deze AVV geraadpleegd kunnen worden. en alle pagina's waarnaar in deze A.V.V. wordt verwezen

Oponthoud

Is de onderbreking van de reis op een tussenstop (op een andere plaats dan de plaats van vertrek of de bestemming), die vermeld is op het ticket of in het uurrooster van ITA als een gepland oponthoud tijdens de voorziene reis is voorzien of die omwille van operationele of veiligheidsredenen wordt gedaan.

Ruim

Dit is het deel van het vliegtuig dat wordt gebruikt om bagage, vracht en post onder te brengen.

Tarief

Geeft de ITA-tarieven aan die bekend kunnen zijn via de distributiekanalen van het bedrijf (geautoriseerde agenten, contactcentra, loketten) of gepubliceerd worden op de ITA-website. Tarieven zijn vermeld in het desbetreffende vakje van het ticket. De Tarieven kunnen specifieke voorwaarden en/of beperkingen bevatten - aangeduid als Tariefregels - met betrekking tot: (i) geldigheid en duur van het ticket; (ii) reserveringen en afgifte van het ticket; (iii) gebruikswijzen en terugbetaling van het ticket (iv) diensten die deel uitmaken van het tarief, zoals het integreren of wijzigen van de bepalingen van deze A.V.V.; de tariefregels worden aan de klant kenbaar gemaakt op het moment van de handelingen die verband houden met de aankoop van het ticket, afhankelijk van de voorziene aankoopmethode, door de Bevoegde Agenten, het Contact Center of het ticketkantoor, of op de website van de ITA in geval van aankoop via het web.

Tijdslimiet aanvaarding

Geeft aan binnen welke termijn het incheckproces voor de vlucht (check-in) moet zijn voltooid.

Traject

betekent ieder nationaal, internationaal en intercontinentaal deel van een vlucht.

Vervoerder

Het is de juridische entiteit die het luchtvervoer uitvoertdat kan contractuele vervoerder of feitelijke/operationele vervoerder zijn. De eerste is de vervoerder die het vervoerbewijs afgeeft, of die in elk geval partij is bij de vervoersovereenkomst (gesloten met de passagier of met een persoon die namens de passagier optreedt), op basis waarvan het vervoer van de passagier en/of zijn bagage wordt uitgevoerd. De tweede is de operator, die niet de Contractuele Vervoerder is, die krachtens een overeenkomst met of toestemming van de Contractuele Vervoerder het voorgenomen vervoer geheel of gedeeltelijk feitelijk verricht.

Vlucht of reis

is de reisweg van het overeengekomen vervoer, die uit één of meerdere trajecten kan bestaan.

 

ARTIKEL 2

 

TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze A.V.V. zijn uitsluitend van toepassing op de luchtvervoersdienst die een contractpartij is en/of geëxploiteerd worden door ITA.

Alle nevendiensten, die ook via ITA worden aangeboden, vallen onder de regels met betrekking tot de van tijd tot tijd aangeboden dienst en door de algemene contractvoorwaarden van de betreffende leverancier.

2.2. ITA gebruikt de contractuele vormen die in de praktijk van het internationale luchtvervoer gebruikelijk zijn, zoals bijvoorbeeld code sharewet lease(huur), enz. Binnen de werkingssfeer van dergelijke contractuele vervoersvormen kan de vlucht worden uitgevoerd door (een) andere luchtvaartmaatschappij(en) dan ITA (zogenaamde  Feitelijke/Operationele Vervoerder(s)). In dat geval zijn ook de algemene vervoersvoorwaarden van de exploiterende vervoerder(s) van toepassing, die kunnen worden geraadpleegd op de website van ITA tijdens het aankoopproces, of op de websites van die vervoerders. In geval van verschil tussen de A.V.V. van ITA en die van de actieve/exploiterende vervoerder(s), zullen deze laatste prevaleren. ITA zal, in zijn hoedanigheid van contractsluitende vervoerder voor de luchtvervoerdienst, ervoor zorgen dat de passagier wordt ingelicht over de identiteit van de feitelijke/operationele vervoerder(s), die overeenkomstig de toepasselijke regelgeving de rol van contractsluitende vervoerder op zich neemt/nemen. De erkende agenten zijn ook verplicht de passagier te informeren over de identiteit van de feitelijke/operationele vervoerder indien deze niet de contractuele vervoerder is.

2.3. In het enige en verschillende geval van opeenvolgend vervoer, d.w.z. wanneer de passagier en ITA overeenkomen dat het vervoer moet worden uitgevoerd door verschillende opeenvolgende luchtvaartmaatschappijen, waaronder ITA zelf, als één vervoer, zijn deze AVV alleen van toepassing op het vervoer dat door ITA wordt verricht, hetzij als er een enkel ticket is uitgegeven, hetzij in het geval dat er een zogenaamd "gemeenschappelijk" ticket is uitgeschreven, d.w.z. in samenhang met een ander ticket, waarmee het één enkele vervoersovereenkomst vormt.

In dergelijke gevallen van cumulatief vervoer is ITA alleen aansprakelijk voor schade in verband met het vervoer op vluchten of trajecten van vluchten waarvoor de ITA-identificatiecode wordt vermeld in het vak "CARRIER".

2.4. Indien het vervoer wordt uitgevoerd op basis van een charterovereenkomst als onderdeel van een all inclusive toeristisch pakket, zijn deze A.V.V. alleen van toepassing indien dit in de huurovereenkomst zelf of in het ticket is bepaald.

 

ARTIKEL 3

 

VERVOERSOVEREENKOMST - BOEKING - VERVOERBEWIJS - TARIEVEN EN BIJKOMENDE KOSTEN - STOELKEUZE

 

3.1. Vervoersovereenkomst

De vervoersovereenkomst wordt gesloten met de aankoop van het vervoerbewijs en op dat ticket gelden de A.V.V. zoals vermeld op de website van ITA op het moment dat het wordt afgesloten.

3.2. Reservering.

3.2.1. De aankoop van het Ticket kan vooraf worden gegaan door de reservering. In dat geval registreren ITA of zijn erkende agenten de door de passagier gemaakte reservering en verstrekken zij, op verzoek van de passagier, een bevestiging met vermelding van de reservatiecode. Alleen een reservatie die bevestigd is in het systeem dat Alitalia gebruikt om reserveringen voor haar vluchten te registreren, wordt als geldig beschouwd. ITA is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het niet of onjuist verrichten van een dergelijke registratie, tenzij dit te wijten is aan zijn opzettelijk wangedrag of schuld van de maatschappij. Als de passagier de prijs van het Ticket niet betaalt voor het verstrijken van de deadline voor het uitgeven van het ticket, zoals gespecificeerd door ITA of haar erkende vertegenwoordigers op het moment van de reservering, kan ITA de bevestigde reservering annuleren.

3.2.2. Tenzij anders bepaald in de toepasselijke tariefvoorschriften, die op het moment van de reservering door het contactcentrum, het ticketkantoor of de geautoriseerde agent aan de passagier zullen worden meegedeeld, zullen eventuele verhogingen of verlagingen van tarieven en/of door derden opgelegde belastingen en heffingen (luchthaven- en andere taksen, belastingen of toeslagen in verband met veiligheid en dergelijke) in de periode tussen de reservering en de aankoop van het ticket worden doorberekend aan de passagier die besluit de aankoop van het ticket af te ronden.

3.3. Ticket

3.3.1. Passagiers mogen alleen worden vervoerd op vertoon van het ticket. ITA kan van de passagier verlangen dat hij op elk moment tot het einde van de reis het ticket en/of de bevestiging van de aanvaarding aan boord (instapkaart), in papieren of elektronische vorm, toont. ITA heeft, ook om veiligheidsredenen, het recht te controleren of de naam van de passagier op het ticket overeenstemt met de persoon die het ticket aanbiedt. Indien het ticket wordt aangeboden door een andere persoon dan de passagier die recht heeft op vervoer of terugbetaling, zal ITA het ticket zelf intrekken, maar geen vervoer uitvoeren, en geen terugbetaling doen aan de persoon die het ticket toonde.

3.3.2. Het Ticket is niet overdraagbaar aan derden.

3.3.3. De geldigheidstermijn van het ticket is zoals vermeld in de toepasselijke tariefregels. Indien geen specifiek termijn is aangegeven, is het ticket geldig voor: a) één jaar na de datum van afgifte, of, b) mits het eerste traject binnen één jaar na de datum van afgifte plaatsvindt, één jaar na de datum van het eerste traject dat op het ticket staat vermeld.

3.3.4. De regels voor een eventuele terugbetaling of wijziging van het vervoerbewijs worden uiteengezet in het volgende art. 10 van deze A.V.V. en kunnen worden geraadpleegd op de ITA-website op de pagina buyonline en tijdens het aankoopproces van het Ticket, of meegedeeld door de operators van het Contact Center, de loketten of de erkende Agenten.

3.3.5. Wanneer een passagier een reis niet kan aanvatten wegens ziekte, dan moet hij/zij de boeking vóór het vertrek van de vlucht annuleren en de medische documentatie van het ziekenhuis of van de Spoeddienst van de openbare instelling of structuur die een conventie met de nationale gezondheidsdienst heeft afgesloten) binnen zeven dagen vanaf de aanvraag voor annulering, dit betekent dat een ‘no show’ niet is toegestaan.

Op verzoek van de pass zal ITA instaan voor verlenging van de geldigheidsduur van het ticket tot de dag waarop de passagier, op basis van voornoemde medische verklaring, in staat zal zijn om te reizen of tot aan de eerste vlucht volgend op deze datum, vertrekkend vanuit de plaats waar de reis zou beginnen en op een vlucht waar plaats beschikbaar is in de reisklasse waarvoor het tarief werd betaald. Wanneer er geen plaats beschikbaar is in de vorige reisklasse, dan moet de passagier instaan voor een aangepast tarief (betaling van het tariefverschil). De geldigheidsduur van het ticket en van eventuele EMD voor extra diensten, indien beschikbaar, wordt verlengd met maximaal drie maanden vanaf de datum die op de medische verklaring staat vermeld.

In voornoemde gevallen zal ITA de geldigheidsduur verlengen van de tickets (en EMD voor samen met het ticket gekochte extra diensten, indien beschikbaar) voor begeleiders van de zieke passagier, die aan ITA het bewijs voorleggen dat ze samen reizen.

Begeleiders die tot hetzelfde gezin behoren of samenwonenden van de zieke passagier moeten alleen een ondersteunend document als bewijs voorleggen (gezinssituatie) als ze op een andere PNR hebben geboekt.

Begeleiders die niet tot hetzelfde gezin behoren en die samen met de zieke passagier reizen, moeten absoluut in dezelfde PNR vermeld staan.

Indien de passagier niet geïnteresseerd is in een verlenging, dan kan men overgaan tot terugbetaling van het ticket volgen de geldende tariefregels.

3.3.6. Wanneer een passagier na de aanvang van een reis deze niet kan voltooien binnen de geldigheidsperiode van het ticket wegens ziekte, dan moet hij/zij de boeking vóór het vertrek van de vlucht annuleren en de medische documentatie van het ziekenhuis of van de Spoeddienst van de openbare instelling of structuur die een conventie met de nationale gezondheidsdienst heeft afgesloten) binnen zeven dagen vanaf de aanvraag voor annulering, dit betekent dat een ‘no show’ niet is toegestaan.

Op verzoek van de pass zal ITA instaan voor verlenging van de geldigheidsduur van het ticket tot de dag waarop de passagier, op basis van voornoemde medische verklaring, in staat zal zijn om te reizen of tot aan de eerste vlucht volgend op deze datum, vertrekkend vanuit de plaats waar de reis zou beginnen en op een vlucht waar plaats beschikbaar is in de reisklasse waarvoor het tarief werd betaald. Wanneer er geen plaats beschikbaar is in de vorige reisklasse, dan moet de passagier instaan voor een aangepast tarief (betaling van het tariefverschil). De geldigheidsduur van het ticket en van eventuele EMD voor extra diensten, indien beschikbaar, wordt verlengd met maximaal drie maanden vanaf de datum die op de medische verklaring staat vermeld.

In voornoemde gevallen zal ITA de geldigheidsduur verlengen van de tickets (en EMD voor samen met het ticket gekochte extra diensten, indien beschikbaar) voor begeleiders van de zieke passagier, die aan ITA het bewijs voorleggen dat ze samen reizen.

Begeleiders die tot hetzelfde gezin behoren of samenwonenden van de zieke passagier moeten alleen een ondersteunend document als bewijs voorleggen (gezinssituatie) als ze op een andere PNR hebben geboekt.

Begeleiders die niet tot hetzelfde gezin behoren en die samen met de zieke passagier reizen, moeten absoluut in dezelfde PNR vermeld staan.

Indien de passagier niet geïnteresseerd is in een verlenging, dan kan men overgaan tot terugbetaling van het ongebruikte deel het ticket volgen de geldende tariefregels.

3.3.7. In geval een passagier vóór de reis komt te overlijden, dan kan men overgaan tot terugbetaling van het ticket mits voorlegging van de passende documentatie binnen zeven dagen volgend op de aanvraag tot annulering.

In geval een passagier tijdens de reis komt te overlijden, dan zal ITA de geldigheidsperiode verlengen van de tickets (en van eventuele EMD voor samen met het ticket gekochte extra diensten, indien beschikbaar) van begeleiders die tot hetzelfde gezin behoren of samenwonenden zijn van deze passagier die alleen een ondersteunend document als bewijs moeten voorleggen (gezinssituatie) als ze op een andere PNR hebben geboekt.

Begeleiders die niet tot hetzelfde gezin behoren en die samen met de passagier reizen, moeten absoluut in dezelfde PNR vermeld staan.

In geval van overlijden van nauw verwante familieleden (ouders, kinderen, huwelijkspartner/samenwonende; broers/zussen en schoonouders) van een passagier binnen tien dagen voorafgaand aan de dag van vertrek of tijdens een reis, dan kan de geldigheidsduur worden verlengd van het ticket van de passagier en van de nauw verwante familieleden die samen met hem/haar reizen. Elke wijziging wordt uitgevoerd mits voorleggen van een geschikte verklaring van overlijden en een verklaring van de gezinssituatie. De verlenging is beperkt tot 45 dagen vanaf de datum van overlijden.

3.3.8. Het Ticket dat de passagier kocht, is alleen geldig voor het traject of de trajecten die op het Ticket zelf vermeld staan, vanaf de plaats van vertrek naar de plaats van bestemming, met inbegrip van eventuele tussenstops. Het door de passagier betaalde Tarief verwijst naar het vervoer zoals vermeld op het Ticket. Het tarief en de desbetreffende tariefregel, als omschreven in artikel. 1 van deze A.V.V. vormen een integraal en essentieel onderdeel van het luchtvervoercontract. Indien het ticket een reeks trajecten omvat, moeten deze plaatsvinden in de voorziene volgorde.

Alleen voor tickets die in Italië worden verkocht via de website www.ita-airways.com of erkende Italiaanse agenten of Italiaanse agentschappen of contactcenters voor Italië kan, in geval van niet-gebruik, om welke reden dan ook, van de heenvlucht, het verzoek om de geldigheid van het ticket alleen voor de terugvlucht te behouden, alleen worden geaccepteerd als dit eerder aan ITA is meegedeeld, door contact op te nemen met het Contact Center op de hieronder vermelde tijdstippen:

  • binnen 24 uur na de vertrektijd van de ongebruikte heenvlucht;
  • indien de vertrektijd van de terugvlucht binnen 24 uur van de heenvlucht ligt, moet de mededeling aan het Contact Center ten minste 2 uur voor het vertrek van die terugvlucht ontvangen zijn.

Het Contact Center zal een nieuw e-ticket uitgeven voor het gewijzigde reisschema waarvoor u moet inchecken (check-in) op de website (indien beschikbaar) of op de luchthaven.

Indien de passagier de bovengenoemde kennisgeving niet of na de aangegeven termijn doet, behoudt ITA zich het recht voor om, indien er plaatsen op de terugvlucht beschikbaar zijn, betaling te vragen van een bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen de prijs die betaald is voor het eerder gekochte ticket en de prijs die overeenkomt met het hoogste beschikbare tarief in dezelfde reisklasse/het reiscompartiment, dat van toepassing is op de gewijzigde route op het moment dat het ticket opnieuw wordt uitgegeven, tenzij de tariefregels die van toepassing zijn op het oorspronkelijke ticket gunstiger zijn voor de passagier.

3.3.9. Indien de passagier de reisroute of een ander deel van de luchtvervoersovereenkomst wenst te wijzigen, moet hij, op voorwaarde dat de toepasselijke tariefregels in een dergelijke wijziging voorzien, de vervoerder daarvan in kennis stellen binnen de in die tariefregel vastgestelde termijn.

3.4. Tarieven en overige kosten.

3.4.1. De prijs van het ticket omvat het Vluchttarief, alsmede de taksen en alle andere bijkomende kosten en toeslagen die op het vervoer van toepassing zijn, bij wet zijn opgelegd of door overheidsinstanties of andere bevoegde autoriteiten zijn voorgeschreven. Tarieven gelden uitsluitend voor vervoer van de luchthaven van vertrek naar de luchthaven van de eindbestemming. De tarieven omvatten geen grondvervoersdiensten tussen luchthavens en tussen luchthavens en stedelijke terminals en andere facultatieve of aanvullende diensten die niet uitdrukkelijk in de tariefregels zijn opgenomen.  De tarieven worden bepaald volgens de op het ogenblik van de aankoop geldende tariefregels van ITA en op basis van de gekozen reisroute. Elke wijziging van de reis na de aankoop, voor zover toegestaan door de tariefregels, kan leiden tot het aanrekenen van een toeslag.

3.4.2. Vereisten (leeftijd, woonplaats, enz.) die kunnen worden gesteld om in aanmerking te komen voor speciale of bijzondere tarieven kunnen te allen tijde door ITA worden gecontroleerd en moeten bestaan op het moment van de check-in op de vlucht(en). Indien niet aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, kan ITA toegang tot het vliegtuig weigeren of, indien mogelijk en op voorwaarde dat de passagier bereid is daarvoor te betalen, een extra tarief vragen.

3.4.3. Tarieven, taksen en andere extra toeslagen moeten worden betaald in de valuta van het land waar het ticket is uitgegeven, tenzij ITA of onze erkende agenten vóór of op het moment van betaling van de ticketprijs verzoeken om betaling in een andere valuta om een gerechtvaardigde of legitieme reden (bijvoorbeeld vanwege de niet-converteerbaarheid van de lokale valuta).

3.4.4. Naargelang het gekozen aankoopkanaal (erkende Agenten, Contact Center, ticketkantoren, web) kan een vergoeding worden aangerekend voor de verkoop en/of uitgifte van het Ticket (de zogenaamde  Ticketing Fee/verkoopservice).

 

3.5. Stoelkeuze


3.5 .1 
De passagier kan om kosteloze toewijzing van een bepaalde stoel aan boord verzoeken indien de keuze van de zitplaats bij de diensten hoort die in het tarief zijn inbegrepen en als dit voorzien is in de van tijd tot tijd geldende tariefvoorschriften.  De Tariefregels kunnen worden geraadpleegd op de ITA-website tijdens het aankoopproces van het ticket, of meegedeeld worden door de operators van het Contact Center, de loketten of de erkende agenten.

3.5.2  Indien het Tarief geen stoelkeuze omvat, kan de passagier gewoonlijk tegen betaling een dergelijke keuze maken.  Indien u uw stoel niet van tevoren kiest, wijst ITA u deze gratis toe bij het inchecken. Het systeem zal proberen om nabijgelegen zitplaatsen toe te wijzen aan andere Passagiers in de Reservering, maar deze mogelijkheid is afhankelijk van beschikbaarheid en kan niet worden gegarandeerd.

3.5.3 ITA zal alles in het werk stellen om de vroegtijdige toewijzing van stoelen aan boord, indien door de passagier gekozen, te bevestigen. Als echter het vliegtuig dat een bepaalde vlucht zou uitvoeren, vervangen of gewijzigd wordt, kan de toewijzing van een bepaalde stoel niet worden gegarandeerd, ook niet als deze bevestigd is. ITA kan ook te allen tijde, zelfs na het instappen, om operationele en/of veiligheidsredenen de toewijzing wijzigen of de stoelen opnieuw toewijzen. Om veiligheidsredenen gelden voor sommige zitplaatsen beperkingen en zijn ze niet geschikt voor alle passagiers.

3.5.4Indien de passagier een vergoeding heeft betaald voor de toewijzing van een specifieke zitplaats aan boord, heeft hij/zij recht op terugbetaling indien de zitplaats niet langer beschikbaar is om de hierboven beschreven redenen of indien het ticket niet wordt gebruikt om redenen buiten de wil van de passagier (bv. vluchtannulering).

3.5.5. Voor de volledige voorwaarden betreffende de stoelkeuze zie hier

 

ARTIKEL 4

 

INCHECKEN EN INSTAPPEN VAN PASSAGIERS

 

4.1. De tijdslimiet voor het toelaten van passagiers verschilt per luchthaven. De reiziger is derhalve verplicht zich op de hoogte te stellen van de geldende termijnen en deze na te leven. In elk geval zullen ITA of zijn erkende agenten de passagier een indicatie geven van de uiterste inchecktijdvan de eerste vlucht die op het ticket is vermeld. Het verdient altijd de voorkeur zich ruim van tevoren naar de incheckbalies te begeven, zodat de desbetreffende handelingen binnen de gestelde termijn kunnen worden verricht.

Voor elke vlucht na de eerste moet de passagier zich op de hoogte stellen van de tijdslimiet voor het inchecken van de passagiers en controleren of de verbindingstijd tussen het ene en het andere gekozen traject voldoende is voor de afhandeling van de incheck- en instapprocedures. Er kunnen speciale aanduidingen of tijdschema's worden vastgesteld voor speciale categorieën passagiers, zoals bijvoorbeeld personen met beperkte mobiliteit, kinderen jonger dan twee jaar, niet-begeleide minderjarigen of personen die reizen met een huisdier (zie volgende art.. 6).

4.2. De indicaties van de tijdslimiet voor het inchecken van passagiers maken integraal deel uit van de luchtvervoersovereenkomst en kunnen worden geraadpleegd op de website van ITA op de pagina Tijdlimiet van Check-in, of worden meegedeeld door de operatoren van het Contact Center, de ticketkantoren of de erkende Agenten.

4.3. Als de passagier de termijn voor acceptatie niet naleeft, is ITA niet verplicht om het vervoer uit te voeren en kan het de reservering van de vlucht en de daaropvolgende vluchten annuleren, behalve zoals bepaald, met betrekking tot eventuele wijzigingen en terugbetalingen, in de tariefregels, die kunnen worden geraadpleegd tijdens het aankoopproces van tickets op de ITA-website,  of meegedeeld door de operators van het Contact Center, de loketten of de erkende agenten en onverminderd wat voorzien is in art. 3.3.8. dat eraan voorafgaat.

4.4. Na aanvaarding moet de passagier uiterlijk op het door ITA bij de aanvaarding aangegeven tijdstip bij de instapgate aanwezig zijn.

 

4.5. Indien de passagier niet binnen de vastgestelde tijd op de instapplaats aankomt, is ITA niet verplicht de passagier te vervoeren en kan het de reservatie van de vlucht en de daaropvolgende vluchten annuleren, onverminderd de bepalingen, met betrekking tot eventuele wijzigingen en terugbetalingen, in de tariefvoorschriften die door de operatoren van het Contact Center, de ticketkantoren of de erkende Agenten worden meegedeeld, en onverminderd de bepalingen van art. 3.3.8. dat eraan voorafgaat.

4.6. ITA is niet aansprakelijk voor kosten of uitgaven die worden opgelopen door een passagier die de bepalingen van dit artikel niet heeft nageleefd.

4.7. Om van de reis te kunnen genieten, moet de passagier in het bezit zijn van alle in- en uitreisdocumenten, de voor de reis benodigde visa, gezondheids- en vaccinatiecertificaten, alsmede documentatie waaruit blijkt dat hij in het bezit is van de vereisten voor eventueel speciale tarieven. Deze documenten moeten geldig zijn ten tijde van de vlucht(en) en tijdens de gehele duur van de vlucht(en). De passagier is ook verplicht zich te houden aan alle bepalingen van de landen van doorreis, vertrek of aankomst, alsmede aan de voorschriften en aanwijzingen van ITA. Verdere bepalingen inzake administratieve formaliteiten zijn opgenomen in het volgende art. 12 van deze A.V.V.

4.8. De maatschappij geeft op de pagina Reisdocumenten, die kan worden geraadpleegd op de website van ITA, algemene informatie over de documenten die vereist zijn om naar de verschillende landen van bestemming te reizen. Het is echter de verantwoordelijkheid van de passagier om, voordat hij de vlucht(en) maakt, ITA informatie te verstrekken over specifieke beperkingen en / of voorwaarden met betrekking tot het land van bestemming van zijn reis en hiernaar te informeren, door de consulaten of ambassades van de landen van transit en / of bestemming te raadplegen.

 

ARTIKEL 5

 

WEIGERING EN BEPERKINGEN VAN HET VERVOER

 

ITA kan het vervoer of de voortzetting van de reis van een passagier en/of zijn bagage weigeren of onderbreken om veiligheidsredenen, of indien:

a) dit is noodzakelijk om te voldoen aan de wetten, voorschriften of regels van een staat van vertrek, bestemming of overvliegen, inclusief uitdrukkelijk die met betrekking tot de Covid 19-pandemie;

b) dit noodzakelijk is op schriftelijk verzoek van de autoriteiten van het land van vertrek, doorreis of bestemming;

c) het vervoer van de passagier en/of zijn bagage de veiligheid, de gezondheid, de hygiëne en de goede orde aan boord van het luchtvaartuig in gevaar kan brengen;

d) het gedrag, de leeftijd, de lichamelijke of geestelijke toestand van de passagier zodanig is dat: (i) hij ongemak of verstoring veroorzaakt of anderszins gerechtvaardigde klachten van andere passagiers veroorzaakt, of (ii) risico's of gevaren voor zichzelf of voor andere personen of eigendommen veroorzaakt;

e) dit wordt gerechtvaardigd door het niet naleven door de passagier van de instructies van ITA met betrekking tot veiligheid, naleving van wettelijke of reglementaire voorschriften met betrekking tot de vlucht, of de passagier is verantwoordelijk geweest voor onwettig of ongedisciplineerd gedrag op een eerdere vlucht en er een risico bestaat dat dergelijk gedrag zich opnieuw voordoet;

f)     de passagier geweigerd heeft zich te onderwerpen aan een veiligheidscontrole;

g) de toepasselijke tarieven, verschuldigde taksen en eventuele andere bijkomende kosten niet zijn betaald of de passagier niet in het bezit is van geldige reisdocumenten;

h) de passagier niet in het bezit is van de reisdocumenten die vereist zijn voor binnenkomst in een transitland van de vlucht of voor binnenkomst in het land van eindbestemming van de vlucht zelf, overeenkomstig de bepalingen van het voorgaande artikel. 4.7. en het volgende art. 12;

i)         de passagier zijn/haar reisdocumenten tijdens de vlucht heeft vernietigd of heeft geweigerd om ze aan de bemanning te laten zien;

j)         het door de passagier gepresenteerde Ticket: (i) illegaal is verkregen of is gekocht van een andere persoon dan ITA of zijn erkende agenten, of (ii) als verloren of gestolen is gemeld, of (iii) is nagemaakt, of (iv) is gewijzigd of onvolledig is gemaakt door een andere persoon dan ITA of zijn erkende agenten, (v) voorgedrukt is op een naam die niet overeenkomt met de identiteit van de persoon die het Ticket toont, (vi) frauduleus is gekocht, met dien verstande dat ITA zich in de bovengenoemde gevallen het recht voorbehoudt om het Ticket zelf in te trekken;

k) de passagier heeft niet voldaan aan de in deze A.V.V. of in de tariefregels vastgelegde vereisten voor het gebruik van het ticket en/of voor het inschepen van de bagage en de huisdieren.

l) de passagier is opgenomen in de “No Fly”-lijst van ITA als gevolg van, louter bij wijze van voorbeeld, beschadiging van goederen die eigendom zijn van de luchtvaartmaatschappij, agressief gedrag ten overstaan van een of meerdere reizigers, het personeel aan boord of gedrag dat in ieder geval de veiligheid van de vlucht in gevaar brengt.

 

ARTIKEL 6

 

SPECIALE ASSISTENTIE

 

6.1. Aanvaarding voor het vervoer door ITA van:

a)     passagiers met een beperking en beperkte mobiliteit.

b)    kinderen onder de 2 jaar en niet-begeleide minderjarigen;.

c)    passagiers die ziek zijn of andere passagiers die speciale bijstand nodig hebben;

d)    zwangere vrouwen,

kan onderworpen zijn aan beperkingen overeenkomstig de toepasselijke regels en voorschriften en wordt geregeld door de volgende paragrafen en door de specifieke bepalingen die kunnen worden geraadpleegd op de website van ITA op de pagina Organiseer uw reis, of die worden meegedeeld door de operatoren van het Contact Center, de loketten of de erkende Agenten-

 

6.2. Passagiers met een beperking en beperkte mobiliteit.

 

6.2.1. De rechten van gehandicapte passagiers en passagiers met beperkte mobiliteit zijn geregeld door Verordening (EG) nr. 1107/2006, beschikbaar op de link http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0001:0009:IT:PDF. De bijstand aan deze categorie passagiers tijdens hun verblijf op de luchthaven valt onder de verantwoordelijkheid van de luchthavenexploitanten van de EU. De passagier moet ITA zijn verzoek om speciale bijstand meedelen op het moment van boeking en in ieder geval ten minste 48 uur voor het vertrek van het eerste deel van de reis, teneinde de onderneming in staat te stellen deze aan de betrokken luchthavenexploitanten door te geven, met dien verstande dat ITA, zelfs indien de bovengenoemde termijn niet wordt nageleefd, alles zal doen wat in haar vermogen ligt om het vervoer mogelijk te maken.

6.2.2. Om de beste service en de naleving van de veiligheidsmaatregelen te garanderen, zowel bij het in- en uitstappen als tijdens de vlucht, wordt aan gehandicapte passagiers en passagiers met beperkte mobiliteit die speciale bijstand nodig hebben, voorgesteld zich goed op tijd aan te melden bij de incheckbalies, in ieder geval met inachtneming van de Aanvaardingstermijn van de gekozen vlucht.

6.2.3. De maatschappij behoudt zich het recht voor geen passagiers aan boord te aanvaarden indien er geen medisch attest is, indien nodig, of indien dit onvolledig is of niet in overeenstemming met de bepalingen van de wet en de normen van de maatschappij.

6.2.4. Meer informatie over de in dit artikel bedoelde bijzondere bijstand aan passagiers en de documenten die nodig zijn voor de reis is te vinden op de ITA-website op Reisdocumenten, of meegedeeld door de operatoren van het Contact Center, de loketten of de erkende agenten[6] .

6.3. Kinderen onder de 2 jaar oud en niet-begeleide minderjarigen;.

6.3.1. Alle kinderen onder de 2 jaar moeten minstens begeleid worden door een ouder of een volwassene, ook als het kind met een toegewezen stoel reist.

6.3.2. Kinderen van 5 tot 14 jaar kunnen op binnenlandse vluchten, en van 5 tot 15 jaar, op internationale vluchten, die alleen reizen of in een andere klasse dan die van de ouder(s) of voogd of begeleider (alleen reizende minderjarigen), op verzoek van de ouder(s) of voogd of begeleider aan boord van ITA-vluchten worden toegelaten, volgens de procedure die beschikbaar is op de website van ITA, op de pagina Kinderen, en dat tegen betaling van de vereiste toeslag.

Begeleider is de meerderjarige persoon aan wie de minderjarige op grond van passende documentatie is toevertrouwd.

6.3.3. Minderjarigen die de leeftijd van veertien jaar hebben bereikt, mogen op binnenlandse vluchten, en minderjarigen die de leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt, op alle vluchten, met inbegrip van internationale of intercontinentale vluchten, alleen reizen en de in het voorgaande artikel bedoelde procedure wordt niet op hen toegepast. 6.3.2. Zij zullen derhalve volgens dezelfde regels en procedures worden ingescheept als alle andere passagiers.

Op uitdrukkelijk verzoek en tegen betaling van de voorziene toeslag kan hij evenwel gebruik maken van de hierboven beschreven procedure voor niet-begeleide minderjarigen, waardoor hij in het in het vorige artikel bedoelde geval valt. 6.3.2. Meer informatie over de procedure voor niet-begeleide minderjarigen en de bijbehorende toeslagen is te vinden op de website van ITA op de pagina Kinderen, of wordt meegedeeld door de operators van het Contact Center, de ticketkantoren of de erkende agenten.

Aangezien het in de loop van de reis, zowel in geval van een geplande tussenstop als in geval van vertraging of annulering van de vlucht, nodig kan zijn om in een hotel te verblijven, moeten minderjarigen bovendien nog steeds in het bezit zijn van de toestemming van een ouder die het ouderlijk gezag uitoefent; deze toestemming kan door de hotels voor de aanvaarding worden geëist. De maatschappij is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten of andere gevolgen die voortvloeien uit het niet bezitten van de voornoemde toelating. In elk geval zijn de ouders en/of de voogd aansprakelijk voor schade die door minderjarigen wordt toegebracht aan derden, ITA en zijn personeel overeenkomstig Art. 2048 van het Burgerlijk Wetboek, met de verplichting de maatschappij schadeloos te stellen.

6.3.4. Nadere informatie over het vervoer van minderjarigen en de noodzakelijke reisdocumenten is te vinden op de website van ITA, op pagina Kinderen, alsmede op de website van de Rijkspolitie: http://www.poliziadistato.it/articolo/191 en op de websites van de bevoegde autoriteiten van de afzonderlijke landen van doorreis en/of bestemming, of worden medegedeeld door de operatoren van de Contact Centers, de ticketbureaus of de erkende agenten.

 

6.4. Zieke passagiers of andere passagiers die speciale bijstand behoeven. Zwangere vrouwen.

Informatie over de vervoersvoorwaarden voor deze categorie passagiers en de voor de reis vereiste documenten kan worden geraadpleegd op de ITA-website op de pagina Toekomstige moeders, of worden meegedeeld door de operators van het Contact Center, de ticketkantoren of de erkende agenten.

 

ARTIKEL 7

 

BAGAGE

7.1. Passagiers mogen hun eigen Bagage meenemen binnen de grenzen, onder de voorwaarden en met de beperkingen die door de Maatschappij zijn voorzien en die beschikbaar zijn op de website van ITA, op pagina Bagage en tijdens het aankoopproces van het ticket, of die worden meegedeeld door de operators van het Contact Center, de ticketkantoren of erkende Agenten.

Hierna volgen de algemene bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van Bagage en andere voorwerpen van passagiers.

7.2. De handbagage en andere voorwerpen die de passagier in de cabine mag meenemen, moeten onder de stoel voor de passagier (met uitzondering van de noodstoelen) of in de speciale vakken in de passagierscabine worden geplaatst en moeten in ieder geval qua afmetingen, gewicht, vorm en afmetingen voldoen aan de normen van de maatschappij, die kunnen worden geraadpleegd op de website van ITA, op de pagina handbagage.

7.2.1. De luchtvaartmaatschappij mag geen handbagage en andere passagiersvoorwerpen in de cabine toelaten: (i) die niet voldoen aan de normen van de maatschappij voor afmetingen, gewicht, vorm en/of afmetingen; (ii) die in strijd worden geacht met de veiligheidseisen voor vervoer in de cabine; of (iii) vanwege problemen met het evenwicht of de ruimte aan boord van het vliegtuig. Handbagage en andere passagiersvoorwerpen die niet in de cabine zijn toegestaan, zullen als ingecheckte bagage worden vervoerd.

7.3. Ingecheckte bagage moet in elk geval qua afmetingen, gewicht, vorm en afmetingen in overeenstemming zijn met de normen van de maatschappij, die kunnen worden geraadpleegd op de website van ITA, op de pagina In te checken bagage moet worden geplaatst in containers die geschikt zijn voor het veilig vervoeren en behandelen ervan (zoals, bij wijze van voorbeeld, koffers, tassen, rugzakken, enz.), zodat dit vervoer geen vervoer van goederen vormt. Bij aflevering van ruimbagage zal ITA een speciaal ontvangstbewijs aan de passagier afgeven (zogenaamd bagagebon) voor elk stuk ingecheckte bagage.

Deze bagage zal gratis worden vervoerd indien het door de passagier gekochte tarief dit toelaat en binnen de gratis hoeveelheid valt. Indien het gewicht, de afmetingen of het aantal stuks ingecheckte Bagage de vrij toegestane hoeveelheid bagage overschrijdt, zal het overschot (d.w.z.  overbagage) worden vervoerd tegen betaling van een toeslag en tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Het bedrag van deze toeslag is beschikbaar op de website van ITA, op de pagina Bagage die moet worden ingecheckt, of wordt meegedeeld door de operatoren van het Contact Center, de ticketkantoren of de erkende Agenten.

Huisdieren van de passagier die aan ITA worden toevertrouwd voor vervoer in het ruim, worden eveneens als overbagage beschouwd.

Ingecheckte bagage, gratis of extra, zal met hetzelfde vliegtuig als de passagier worden vervoerd, tenzij dit om veiligheids- of operationele redenen onmogelijk is. In dergelijke gevallen verbindt ITA zich ertoe deze bagage op de eerstvolgende beschikbare vlucht te vervoeren en aan de passagier terug te bezorgen.

7.4. Bagage en voorwerpen die ongeschikt zijn voor vervoer in het ruim (zoals bijvoorbeeld fragiele muziekinstrumenten en dergelijke) mogen alleen in de passagierscabine worden vervoerd, indien er ruimte beschikbaar is en volgens de procedures die ITA heeft aangegeven om de veiligheid van passagiers en bemanning te waarborgen. Het vervoer van dergelijke voorwerpen kan onderworpen zijn aan speciale tarieven, die kunnen worden geraadpleegd op de website van ITA, op de pagina Bijzondere bagage, of die kunnen worden meegedeeld door de operatoren van het Contact Center, het ticketkantoor of de erkende Agenten.

7.5. In het geval van vluchten met codesharing of vluchten met meerdere opeenvolgende luchtvaartmaatschappijen, kunnen andere bagagevoorwaarden en -vrijstellingen gelden. Verdere informatie is te vinden op de ITA-website, in het gedeelte bagage[16], of op de websites van genoemde luchtvaartmaatschappijen, of kan worden aangevraagd bij het Contact Center.

 

ARTIKEL 8

 

VERPLICHTINGEN TEN AANZIEN VAN DE INHOUD VAN DE BAGAGE

 

8.1. Overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van luchtvaartveiligheid en -beveiliging mogen bepaalde voorwerpen niet in de cabine en/of in het ruim worden vervoerd of zijn deze aan beperkingen en voorwaarden onderworpen. De beschrijving van deze artikelen en van de beperkingen en voorwaarden voor het vervoer van hand- of ruimbagage is te vinden op de website van ITA op de pagina Handbagage en Ingecheckte bagage.

8.2. Bovendien mogen de volgende voorwerpen niet in de ingecheckte bagage worden geplaatst, bijvoorbeeld: elektronische sigaretten en pijpen, kostbaarheden, breekbare of bederfelijke voorwerpen, geld, juwelen, edele metalen, zilverwerk, computers en toebehoren, elektronische apparaten of apparatuur voor persoonlijk gebruik, camera's en fotoapparatuur, verhandelbare waardepapieren, overheidseffecten, aandelen en obligaties of andere waardevolle voorwerpen, werk, zakelijke of commerciële documenten, paspoorten en andere persoonlijke identificatiedocumenten, monsters, erfstukken, antiquiteiten, waardevol handwerk of antiek, kunstwerken, zeldzame boeken, waardevolle publicaties of manuscripten, huis- en autosleutels.

8.3. De luchtvaartmaatschappij heeft het recht om te weigeren als bagage te vervoeren of om het vervoer voort te zetten indien dit reeds is aanvaard: voorwerpen die ongeschikt zijn voor vervoer in het vliegtuig wegens hun afmetingen, vorm, gewicht, inhoud, bijzondere kenmerken, breekbaarheid, bederfelijkheid, of om veiligheids- of operationele redenen, of omdat zij andere passagiers ongemak of hinder kunnen bezorgen.

8.4. Om redenen die verband houden met de veiligheid van het vliegtuig en de passagiers, kan de Bagage aan controles en inspecties worden onderworpen, ook door middel van elektronische of radiogene apparaten. In afwezigheid van de passagier kunnen zijn eigendommen worden doorzocht om na te gaan of hij in het bezit is van (of zijn bagage bevat) artikelen die volgens deze A.V.V. niet vervoerd mogen worden, of vuurwapens, munitie of andere wapens, die niet volgens deze A.V.V. naar behoren bij de maatschappij zijn aangegeven.

Indien de passagier niet instemt met dergelijke inspecties, kan ITA weigeren de passagier en zijn bagage te vervoeren.

8.5. De uitoefening door de passagier van de rechten waarin de overeenkomst voorziet met betrekking tot het vervoer en de teruggave van ingecheckte bagage is afhankelijk van het bezit en de overlegging van het bagagebewijs, dat hem bij het inchecken wordt overhandigd en waarop de naam van de passagier ten aanzien van wie ITA de vervoerplicht op zich neemt, alsmede het nummer van het vervoerbewijs van de passagier en het aantal stuks ruimbagage zijn vermeld. In het geval dat de persoon die de teruggave van de ingecheckte bagage vraagt, niet in staat is om het ontvangstbewijs voor te leggen of de bagage zelf te identificeren, zal ITA deze bagage alleen retourneren als deze persoon in staat is om, met passend bewijs, zijn recht op teruggave aan te tonen, waarbij men zich echter het recht voorbehoudt om een dergelijke teruggave onderhevig te maken aan de afgifte van een specifiek vrijgavecertificaat,  geschikt om ITA te vrijwaren tegen vorderingen, ook van derden. Ontvangst door de tickethouder van diens bagage zonder schriftelijke klacht op het moment van ontvangst geeft aan dat de bagage in goede staat en in overeenstemming met de vervoersovereenkomst is teruggeven.

8.6. De passagier heeft uitsluitend het recht vervoer van huisdieren te reizen wanneer zij correct in een passende behuizing of reistas , die geschikt zijn voor luchtvervoer zoals gespecificeerd door ITA zijn ondergebracht.

Het is de verantwoordelijkheid van de passagier om zich, voor de vlucht(en), (i) op de hoogte te stellen van alle voorwaarden en/of beperkingen voor het vervoer en/of de binnenkomst van huisdieren in het land van bestemming van zijn/haar reis, (ii) zichzelf op de hoogte te stellen van alle kenmerken en/of gezondheidstoestanden van het huisdier die onverenigbaar zijn met de vlucht en (iii) alle gezondheids- en administratieve documenten te verkrijgen die nodig zijn voor het vervoer en/of de binnenkomst van het (de) huisdier(en). Deze documenten moeten geldig zijn ten tijde van de vlucht(en) en tijdens de gehele duur van de vlucht(en). De passagier is ook verplicht zich te houden aan alle bepalingen van de landen van doorreis, vertrek of aankomst, alsmede aan de voorschriften en aanwijzingen van ITA. De maatschappij is niet aansprakelijk voor eventuele boetes, verliezen of onkosten en verdere gevolgen die voortvloeien uit uw niet-naleving van de bovenstaande voorwaarden en/of beperkingen en uw verzuim om de nodige documenten te hebben en/of te voldoen aan de toepasselijke regels en voorschriften.

Erkende assistentiehonden worden gratis vervoerd, naast de normale gratis toegestane bagage, volgens de door de maatschappij aangegeven procedures die beschikbaar zijn op de website van ITA op pagina Dieren.

 

ARTIKEL 9

 

DIENSTREGELINGEN, VERTRAGINGEN EN ANNULERINGEN VAN VLUCHTEN

 

9.1. De geplande vluchttijden kunnen worden geraadpleegd op de ITA-website www.itaspa.com en tijdens het aankoopproces van de tickets, of meegedeeld door de operatoren van het Contact Center, de loketten of de erkende agenten, en zijn aangegeven op het Ticket.

ITA zal het vervoer op de overeengekomen tijdstippen en wijze uitvoeren. In ieder geval zijn de regelmaat en stiptheid van de vluchten onderworpen aan een aantal factoren die onafhankelijk zijn van de maatschappij, zoals weersomstandigheden, beperkingen van het luchtverkeer op de luchthaven, wachten verkeerstoren (ATC), stakingen enz. Deze factoren kunnen leiden tot verandering en, in de ernstigste gevallen, tot opnieuw plannen of annulering van de vlucht. Behoudens de normen inzake de verplichting tot bijstand en eventuele aansprakelijkheid van de maatschappij in enkele gevallen die zich kunnen voordoen, brengt ITA de passagiers zo snel mogelijk op de hoogte van de eventuele veranderingen van de vluchten en doet ze alles wat in haar macht ligt om het ongemak voor de eigen passagiers te beperken. De passagier is verplicht om ITA de telefoon- en e-mailadressen door te geven waarop de maatschappij de passagier op de hoogte kan stellen van eventuele wijzigingen in de vluchten.

9.2. In geval van vertraging, annulering, instapweigering (d.w.z. overboeking) en plaatsing in leen agere klasse (d.w.z. downgrade), past ITA de internationale, Europese en nationale regels toe die op dat moment gelden, en vooral de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europese Parlement en de Raad van 11 februari 2014 die kunnen worden geraadpleegd op de website van ITA, op de pagina Passagiersrechten/Verplichtingen van de Vervoerder.

Deze regels maken geen integraal onderdeel uit van het luchtvervoerscontract en kunnen in de loop van de tijd door de bevoegde wetgevende en regelgevende instantie worden gewijzigd.

 

ARTIKEL 10

 

TERUGBETALINGEN

 

10.1. De voorwaarden voor terugbetaling van het gekochte ticket worden geregeld door de tariefregels die van kracht zijn op het moment van aankoop en die kunnen worden geraadpleegd tijdens het aankoopproces van het ticket op de website van ITA, of meegedeeld door de operatoren van het Contact Center, de ticketkantoren of de erkende agenten. Algemene informatie over terugbetalingen is te vinden op de website van ITA, op de pagina: Aankopen en terugbetalingen.

10.2. De persoon wiens naam op het ticket staat, of die het ticket heeft betaald, heeft recht op terugbetaling. Als het ticket door iemand anders dan de persoon op wiens naam het staat, zal ITA uitsluitend die persoon terugbetalen of afhankelijk van zijn/haar instructies, na het tonen van de nodige documentatie. Terugbetaling door ITA in goed vertrouwen en zonder nalatigheid aan een persoon die de houder en/of koper van het Ticket lijkt te zijn, wordt geacht om ten opzichte van de rechthebbende correct afgehandeld te zijn. In het geval van een papieren ticket hebt u, behalve in geval van verlies, alleen recht op terugbetaling wanneer het ticket en alle ongebruikte vluchtcoupons aan ITA worden geretourneerd. In geval van niet-gebruik van het ticket zullen de taksen en andere heffingen die door de wet worden opgelegd of door de overheid of andere bevoegde autoriteiten worden geëist, en waarvan de betaling verband houdt met het gebruik van de vlucht, worden terugbetaald. Terugbetaling van deze heffingen is ook van toepassing op niet-restitueerbare tickets die in het kader van specifieke aanbiedingen zijn gekocht. In geval van gedeeltelijk gebruik van het Ticket zal het vergoede bedrag evenredig zijn met de belastingen op het niet-gevlogen segment.

10.3. Een Ticket uitgegeven door ITA, of door één van haar erkende agenten kan tot 30 dagen na de vervaldatum worden terugbetaald, tenzij er meer beperkende voorwaarden zijn bepaald door de Tariefregels. Terugbetaling van Tickets die bij een Erkende Agent zijn gekocht, moeten worden aangevraagd bij de Erkende Agent. ITA behoudt zich het recht voor om restitutie met dezelfde methoden en in de valuta gebruikt voor betaling van het Ticket te doen.

 

ARTIKEL 11

 

GEDRAG AAN BOORD

 

11.1. Krachtens de Navigatiecode en in overeenstemming met verdere nationale en internationale bepalingen die van toepassing zijn op het luchtvervoer, heeft de boordcommandant het bevel over het vliegtuig en is hij gemachtigd alle nodige maatregelen te nemen voor de veiligheid van de vlucht. Alle personen aan boord van het vliegtuig, zowel passagiers als bemanningsleden, zijn verplicht de instructies van de gezagvoerder op te volgen. De gezagvoerder is tevens gemachtigd alle maatregelen te nemen die noodzakelijk worden geacht tegen passagiers wier gedrag, lichamelijke en/of geestelijke toestand gevaarlijk worden geacht voor de veiligheid van de vlucht. De passagier is verantwoordelijk voor alle schade die door zijn gedrag aan de maatschappij en/of aan derden wordt toegebracht.

11.2. Als de passagier aan boord van het vliegtuig: (i) de veiligheid van de vlucht in gevaar brengt; (ii) andere passagiers en de bemanning hindert of anderszins handelt op een wijze die hen ongemak bezorgt; (iii) schade toebrengt aan het vliegtuig, de personen of de goederen aan boord van het vliegtuig; (iv) de bemanning hindert bij de uitvoering van hun taken; v) de instructies van de bemanning inzake correct gedrag aan boord of naleving van de procedures niet opvolgt, dan kan hij worden onderworpen aan de nodige maatregelen ter voorkoming of beperking van dergelijk gedrag, met inbegrip van dwangmaatregelen binnen de grenzen van de wet, alsmede ontscheping of weigering van toegang tot het vliegtuig of voortzetting van het vervoer. Verder kan deze passagier worden opgenomen in de No Fly-lijst en wordt hij bijgevolg uitgesloten van inscheping aan boord van de vluchten van ITA gedurende een periode die kan variëren van drie tot vierentwintig maanden, op basis van de ernst van het gedrag.

11.3. De passagier verbindt zich tot naleving van de door ITA uitgevaardigde bepalingen, die om redenen van vliegveiligheidhet gebruik aan boord van het vliegtuig van elektronische apparaten, zoals bij voorbeeld mobiele telefoons, draagbare computers, draagbare recorders, draagbare radio's, cd-spelers, elektronische spelletjes; portofoons, met inbegrip van speelgoed, tele- of radiografisch bestuurbare toestellen, en walkietalkies verbieden of beperken.

Al het bovenstaande, met uitzondering van medische apparatuur of hulpmiddelen zoals gehoorapparaten, hartapparaten ofademhalingsapparaten die van essentieel belang zijn voor de gezondheid van de passagier, waarvan de passagier in elk geval vooraf de geschiktheid voor het vervoer moet nagaan door het Contact Center te bellen.

11.4. Roken is niet toegestaan in alle vliegtuigen van ITA. Overtreding van dit verbod leidt tot betaling van de bij wet bepaalde sancties, onverminderd het recht van ITA om schadevergoeding te eisen voor de geleden schade. In overeenstemming met de I.A.T.A. procedure. wordt het rookverbod aan boord van vliegtuigen met ingang van 1 april 2013 ook van toepassing verklaard op elektronische sigaretten.

 

ARTIKEL 12

 

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

 

12.1. Het gebruik van de vervoersdienst door de passagier is onderworpen aan een reeks wettelijke en reglementaire bepalingen. Niet-naleving van deze bepalingen kan tot gevolg hebben dat de passagier geen gebruik kan maken van de vervoerdienst. Zie in dit verband ook de voorgaande artikelen 4, punt 7, en 4, punt 8, van deze A.V.V.

12.2. De passagier moet de nodige reisdocumenten verkrijgen en voldoen aan de wetten, voorschriften, bevelen, voorschriften en voorwaarden die zijn afgegeven door de staat van vertrek, bestemming of doorvoer, en heeft daarom geen recht op enige compensatie of terugbetaling van ITA voor de gevolgen die voortvloeien uit het ontbreken en de vervalsing van dergelijke documenten of visa of uit de schending van dergelijke wetten,  voorschriften, bevelen, voorschriften en voorwaarden, onverminderd het recht van ITA om het ongebruikte ticket terug te betalen als gevolg van de weigering van het visum dat ITA vóór vertrek is meegedeeld om redenen die niet aan de passagier kunnen worden toegerekend.

12.3. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande art. 4, punten 6 en 7, is de passagier verplicht om ITA alle betaalde of gestorte bedragen en alle gemaakte kosten terug te betalen die het gevolg zijn van het ontbreken, de ongeschiktheid of de vervalsing van de gevraagde documenten, of van het niet voldoen aan de wetten, verordeningen, bevelen, eisen en voorwaarden die door het land van vertrek, bestemming of doorreis zijn uitgevaardigd. ITA kan voor deze betalingen elk ander bedrag gebruiken dat hem door de passagier is betaald voor nog niet verricht vervoer of om een andere reden. De passagier verbindt zich ertoe om ITA alle documenten te tonen die vereist zijn uit hoofde van de wetten, verordeningen, beschikkingen en voorschriften die van kracht zijn in de landen van vertrek, doorreis en bestemming, en zich ervan te vergewissen dat deze in orde zijn.

De passagier die de bovengenoemde documenten niet heeft of die ongeschikte documenten toont, verliest zijn/haar recht op vervoer.

12.4. De passagier stemt ermee in dat ITA kopieën maakt van voornoemde documenten met het oog op de naleving van nationale, internationale en buitenlandse immigratievoorschriften. ITA garandeert dat de daarin opgenomen gegevens in overeenstemming met de voorschriften voor de bescherming van privacy zullen worden verwerkt.

12.5. In alle gevallen van weigering van toegang tot een land is de passagier verplicht ITA te vergoeden voor eventuele boetes of andere financiële sancties die kunnen worden opgelegd, alsmede de kosten en uitgaven die het gevolg zijn van de weigering van toegang. In elk geval heeft de passagier geen recht op restitutie van bedragen betaald voor het vervoer naar de plaats van geweigerde toegang of uitzetting.

12.6. De passagier is verplicht om zich te onderwerpen aan alle normale beveiligingscontroles, rechtmatig uitgevoerd door bevoegde instanties, door andere erkende partijen of door ITA. De passagier moet ook instemmen met inspecties van zijn/haar persoon en bagage door de douaneautoriteiten, alsmede door andere overheidsinstanties of bevoegde personen, ook op verzoek van ITA, wanneer dergelijke inspecties worden gemotiveerd door objectieve veiligheidsredenen, binnen de grenzen van de naleving van de toepasselijke wetgeving.

Weigering van inspecties die vereist zijn door wet- of regelgeving of om veiligheidsredenen kan leiden tot weigering van luchtvervoer.

 

ARTIKEL 13

 

VERGOEDINGEN EN BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

 

13.1. In gevallen van:

i) overlijden of letsel van de passagier;
ii) vertraging in het vervoer van de passagier;

iii) vertraging in het vervoer van bagage;

iv) vernietiging, verlies of beschadiging van bagage,

Is de geldende nationale en internationale regelgeving van toepassing, met name de Italiaanse Navigatiewet, het Verdrag van Montreal van 1999, Verordening (EG) nr. 2027/97, zoals gewijzigd en aangevuld door Verordening (EG) nr. 889/02 en Verordening (EU) nr. 996/2010, gewijzigd door Verordening (EU)  nr. 376/2014 en bij Verordening (EU) 1139/2018 van 4 juli 2018, alsmede ENAC omzendbrief GEN-05 herziening A van 12 oktober 2018.

Deze regels maken geen integraal onderdeel uit van het luchtvervoerscontract en kunnen in de loop van de tijd door de bevoegde wetgevende en regelgevende instantie worden gewijzigd.

13.2. De volgende informatieve noot vat de bovenstaande regels samen.

a) Schadevergoeding bij overlijden of letsel van passagiers: de vervoerder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van overlijden of persoonlijk letsel van een passagier , zuiver op grond van het feit dat de gebeurtenis die de dood of het letsel veroorzaakte, plaatsvond aan boord van het vliegtuig of tijdens het in- of uitstappen in/uit het vliegtuig. Voor schade tot 128.821 DSP¹ kan de vervoerder zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken. Boven dit bedrag is de vervoerder niet aansprakelijk voor schade indien hij bewijst dat: a) de schade niet te wijten is aan de nalatigheid of aan een ander schadelijk doen of nalaten van de vervoerder of van zijn ondergeschikten of lasthebbers; of b) de schade uitsluitend te wijten is aan de nalatigheid of aan een ander schadelijk doen of nalaten van een derde.

b)      Voorschotten: in geval van een luchtvaartongeval dat leidt tot de dood of letsel van een passagier, betaalt de vervoerder, indien hij daartoe gehouden is door zijn nationale wetgeving, onverwijld voorschotten aan de natuurlijke persoon/personen die recht hebben op de schadevergoeding teneinde in hun onmiddellijke economische behoeften te voorzien. Een voorschot vormt geen erkenning van aansprakelijkheid en kan worden verrekend met elk bedrag dat de vervoerder later bij wijze van schadevergoeding uitkeert.

c)          vertraging in het vervoer van passagiers: de vervoerder is aansprakelijk voor de schade ten gevolge van vertraging in het luchtvervoer van passagiers, tenzij hij bewijst dat hij en zijn ondergeschikten en lasthebbers alle nodige en mogelijke maatregelen hebben getroffen, overeenkomstig de normale zorgvuldigheid, om de schade te vermijden of dat het hun onmogelijk was die maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot 5.346 DSP.

d)     vertraging bij het vervoer van bagage: de vervoerder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van vertraging bij het vervoer van bagage door de lucht, tenzij hij bewijst dat hij en zijn ondergeschikten en lasthebbers alle nodige en mogelijke maatregelen hebben getroffen, overeenkomstig de normale zorgvuldigheid, om de schade te voorkomen, of dat het hun onmogelijk was die maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot 1.288 DSP.

e) Vernietiging, verlies of beschadiging van bagage: de vervoerder is aansprakelijk voor vernietiging, verlies of beschadiging van bagage tot 1.288 DSP per passagier. In het geval van ruimbagage is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor schade, tenzij de schade reeds bestaat of voortvloeit uit de aard, het gebrek of de eigen ondeugd van de bagage of verband houdt met de normale behandeling van de bagage of met slijtage zoals: krassen, deuken, vlekken, verlies of beschadiging van uitstekende of verwijderbare delen (riemen, wieltjes, handvatten), tenzij de schade van invloed is op het gebruik van de bagage. Wat niet-aangegeven bagage betreft, is de luchtvervoerder slechts aansprakelijk indien de schade aan hem te wijten is.

f) Hogere aansprakelijkheidsgrenzen voor bagage: Passagiers kunnen in aanmerking komen voor een hogere aansprakelijkheidsgrens door uiterlijk bij het inchecken van hun bagage een speciale verklaring af te leggen en een supplement te betalen.

ITA biedt, op basis van overeenkomsten met gekwalificeerde partners in de verzekeringssector, polissen aan ter bescherming van bagage en andere reisrisico's. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van ITA, pagina Extra diensten.

g) Klachten in verband met bagage: de ontvangst, zonder voorbehoud, van ingecheckte bagage door de persoon die recht heeft op aflevering, vormt, behoudens tegenbewijs, een vermoeden dat de bagage in goede staat en overeenkomstig het vervoersdocument is afgeleverd. In geval van beschadiging moet de persoon die recht heeft op aflevering onmiddellijk na ontdekking van de schade en uiterlijk binnen zeven dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst in het geval van ingecheckte bagage een klacht bij de vervoerder indienen. In het geval van vertraging moet de klacht uiterlijk binnen eenentwintig dagen te rekenen vanaf de datum waarop de bagage te zijner/harer beschikking is gesteld, worden ingediend. Elke klacht moet schriftelijk zijn en binnen de voorgeschreven termijnen worden overhandigd of verzonden. Als de klacht niet binnen de hierboven vernoemde termijnen wordt ingediend, vervalt elke vordering tegen de vervoerder, behalve in geval van bedrog van deze laatste.

h) Aansprakelijkheid van de contractuele vervoerder en van de feitelijke/exploiterende vervoerder: indien de luchtvaartmaatschappij die de vlucht verzorgt niet de contractuele vervoerder is, heeft de passagier het recht een vordering of klacht in te dienen bij beide. Als de naam of code van een luchtvaartmaatschappij op het ticket staat, is die luchtvaartmaatschappij de contractuele vervoerder.

i) Termijnen voor het instellen van een vordering tot schadevergoeding: een vordering tot schadevergoeding moet op straffe van verval worden ingesteld binnen twee jaar na de datum van aankomst op de plaats van bestemming, dan wel na de datum waarop het vliegtuig had moeten aankomen of waarop het vervoer is onderbroken. De aflossingstermijn wordt berekend op grond van de beschikking van de rechtbank waar de zaak aanhangig is gemaakt.

 

ARTIKEL 14

 

ALTERNATIEVE OPLOSSING VAN GESCHILLEN

ONLINEPLATFORM VOOR GESCHILLENBESLECHTING (ODR)

ITA deelt passagiers/consumenten mee dat er een Europees platform is opgericht voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen met betrekking tot goederen en diensten die in de Europese Unie online zijn gekocht (het zogenaamde ODR-platform). Het ODR-platform is beschikbaar op het volgende adres http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Via het ODR-platform kunnen passagiers/consumenten de lijst van ADR-entiteiten raadplegen, de link naar de website van elk van hen vinden en voorstellen om een online geschillenbeslechtingsprocedure te starten.

 

ARTIKEL 15

 

WIJZIGINGEN EN AFSTANDSVERKLARINGEN

Deze A.V.V. kunnen niet worden gewijzigd, vervangen of geannuleerd door een agent, werknemer of verantwoordelijke van de ITA.

Geen enkele clausule van deze A.V.V. kan worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring van de eventuele juridische verplichtingen van de maatschappij.

 

ARTIKEL 16

 

VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

In haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verzamelt, verwerkt en gebruikt ITA de persoonsgegevens van passagiers voor het uitvoeren van het vervoer door de lucht en eventuele aanvullende diensten.

 ITA verwerkt persoonsgegevens volgens de EU-richtlijn 2016/679 (hierna “GDPR”) en het Wetbesluit van 30 juni 2003 nr. 196 en volgende.

Vanwege de verwerkende activiteiten van ITA heeft de verwerkingsverantwoordelijke het noodzakelijk geacht om op grond van art. 37 van de Europese verordening, een verantwoordelijke voor de gegevensbescherming te benoemen, die u kunt contacteren op het volgende adres: Italia Trasporto Aereo S.p.A., Via Venti Settembre 97, 00187 Rome, of door een e-mail te sturen naar dpo@itaspa.com.

 ITA garandeert dat de verwerking van persoonsgegevens, op welke wijze die dan ook worden verkregen, plaatsvindt met inachtneming van de fundamentele rechten en vrijheden, evenals de waardigheid van de belanghebbende, in het bijzonder met betrekking tot vertrouwelijkheid, persoonlijke identiteit en het recht op bescherming van persoonsgegevens.

Deze gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt, voornamelijk via geautomatiseerde systemen, uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden en kunnen door ITA worden gedeeld met haar erkende Agenten, als "Verantwoordelijken" van de verwerking op grond van art. 28 van de AVG, en ook, in geval van overeenkomsten ten aanzien van code share met andere maatschappijen, met deze laatsten in de hoedanigheid van autonome verwerkingsverantwoordelijken.

Daarnaast kan ITA de persoonsgegevens van passagiers doorgeven aan de bevoegde autoriteiten en/of overheidsinstanties, zowel nationale als buitenlandse (inclusief de bevoegde autoriteiten en/of overheidsinstellingen van de Verenigde Staten en Canada), indien deze de gegevens opvragen krachtens de geldende normen en de overdracht dan noodzakelijk is voor het luchtvervoer.

Voor de uitvoering van de luchtvervoersdienst en eventuele nevendiensten kunnen ook "bijzondere categorieën van persoonsgegevens" (zoals gezondheidsgegevens) worden verwerkt, ze zijn omschreven in art. 9 van de AVG.

Deze gegevens kunnen verwerkt worden, bijvoorbeeld als een passagier specifieke medische assistentie heeft gevraagd aan ITA en/of een luchthavenbeheerder of er anders voor gekozen heeft om deze informatie aan de maatschappij of derden (bijvoorbeeld aan reisbureaus via wie hij de reservering heeft gedaan) te geven.

Door het verstrekken van persoonsgegevens die op grond van art. 9 AVG "bijzondere gegevens" (kunnen) zijn, geeft de passagier ITA toelating om dergelijke persoonlijke informatie te verzamelen, te verwerken, te gebruiken, te delen met derden en over te dragen, ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

In het geval de passagier geen toestemming gaf of zijn goedkeuring voor de verwerking van die gegevens intrekt, kan ITA de door de passagier gevraagde diensten niet geheel of gedeeltelijk leveren.

Krachtens (EU) Richtlijn) nr. 996/2010 heeft de passagier, tijdens het reserveren of het aankoopproces van het ticket, de mogelijkheid om aan ITA de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van een derde persoon door te geven met wie contact opgenomen kan worden in geval van een vliegtuigongeluk.

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het bovenstaande doeleinde en worden niet doorgegeven aan derden, noch gebruikt voor commerciële doeleinden.

ITA-klanten kunnen contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens om hun rechten uit hoofde van de verordening te doen gelden door een mededeling te sturen naar de maatschappelijke zetel in Via XX Settembre 97, Rome of naar de functionaris voor gegevensbescherming door een mededeling te sturen naar ITA, Data Protection Officer, Via Venti Settembre 97 (RM), of door een e-mail te sturen naar dpo@itaspa.com

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden op de website van ITA onder Privacy.

¹ De in de artikelen 21, 22 en 23 van het Verdrag van Montreal van 1999 voorgeschreven aansprakelijkheidsgrenzen worden door de I.C.A.O.  elke vijf jaar bijgewerkt, vanaf de datum van inwerkingtreding van het Verdrag. De in deze A.V.V. aangegeven aansprakelijkheidsgrenzen zijn die bijgewerkt met ingang van 28 december 2019.

loader