Privacy

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA "VOLARE" overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 ("privacybeleid")

 

1. GEZAMENLIJKE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN

De mede-houders voor de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd in hun hoedanigheid van medeopdrachtgever in het kader van het loyaliteits programma genaamd “Volare” (het“Programma”) zijn:

- IItalia Trasporto Aereo S.p.A., in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger, gevestigd te via XX Settembre, nr. 97, in Rome (RM), 00187, C.F. en BTW-nummer 15907661001 (vervolgens “ITA”); en

- Volare S.p.A., in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger, gedomicilieerd te Piazza San Babila 4/A, te Milaan, C.F. en BTW-nummer 12281660964 (vervolgens, “Volare” en samen met ITA, “Mede-houders”).

 

 2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

De mede-houders verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens over u (onder “persoonsgegevens ” wordt verstaan alle hieronder vermelde categorieën, tezamen genomen):

 • Persoons- en contactgegevens – Naam, achternaam, geboortedatum, geslacht, postadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres.Zo nodig kunnen deze gegevens ook betrekking hebben op de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt. 
 • Transactiedata– informatie over uw transacties (transactiegeschiedenis) met betrekking tot vluchten, gekochte diensten, uitgevoerde activiteiten en transacties die met de Programmapartners zijn afgesloten.
 • Belangen en gegevens die u vrijwillig verstrekt –informatie die u ons verstrekt met betrekking tot uw reisvoorkeuren of andere interesses, uw bedrijfsnaam, uw beroepssituatie, de manier waarop u het liefst benaderd wilt worden, uw deelname aan loyaliteitsprogramma's van andere luchtvaartmaatschappijen of andere Persoonsgegevens.
 • Navigatiegegevens –informatie over hoe u de website gebruikt, onze communicatie opent of doorstuurt, met inbegrip van informatie verzameld via  cookies (u vindt onze informatie op  Cookie (vervolgens genaamd “Cookiebeleid) link.

 

3. HOE VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De Mede-houders verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • vergeleken met uw inschrijving in het Programma, via het formulier online, door toegang tot de rubriek VOLARE van de website www.itaspa.com; of
 • vergeleken met uw inschrijving op de mobiele app van het Programma, genaamd ITA Airways, hetgeen tevens automatisch uw inschrijving in het Programma met zich meebrengt.

Indien u Persoonsgegevens verstrekt namens iemand anders - die hiermee heeft ingestemd - dient u zich er vooraf van te verzekeren dat deze persoon dit Privacybeleid heeft gelezen.

Help ons uw Persoonsgegevens up to date te houden door ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in de contactgegevens in paragraaf 12 van dit Privacybeleid.

 

 4. VOOR WELKE DOELEINDEN KUNNEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT?

Uw Persoonsgegevens worden door de Mede-houders verwerkt voor een of meer van de volgende doeleinden, op basis van de wettelijke voorwaarde die van tijd tot tijd wordt aangegeven.

 a) het operationeel beheer van uw inschrijving in het Programma en doeleinden die daar nauw mee samenhangen.

De Mede-houders verzamelen en verwerken uw persoons- en contactgegevens, uw transactie- en interessegegevens en de gegevens die u vrijwillig verstrekt met het oog op: (i) de follow-up en het beheer van uw aanvraag tot inschrijving in het Programma, met inbegrip van verificatie activiteiten met betrekking tot de gegevens betreffende de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, indien van toepassing; (ii) om U mededelingen te sturen die functioneel zijn voor Uw status als lid van het Programma en die betrekking hebben op mogelijke deadlines en/of voordelen die inherent zijn aan het Programma; (iii) om te voldoen aan eventuele contractuele verplichtingen en Uw verzoeken met betrekking tot het Programma te verwerken (inclusief, bijvoorbeeld, met betrekking tot verzoeken om prijzen of informatie).Bovendien behouden de Mede-houders het recht om eventuele tikfouten in de verstrekte gegevens te controleren en te corrigeren, voor zover dit noodzakelijk is om u in staat te stellen deel te nemen aan het Programma.

Rechtsgrondslag voor de verwerking: de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen, overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1, letter b) van de GDPR.

 b) Marketing om aan uw behoeften te voldoen en om u promotionele aanbiedingen te doen die ook op uw voorkeuren zijn afgestemd.

Behoudens uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming, de Mede-houders verwerken uw persoons- en contactgegevens alsmede transactiegegevens ten behoeve van de marketing en reclameboodschappen, bedoeld om u te informeren over verkoopacties of voor marktonderzoek en statistische enquêtes door de Mede-houders. De Mede-houders verwerken voornoemde gegevens ook om u aan te spreken over verkoopacties van de Programmapartners, die optreden als autonome verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens. In dit verband, behouden de Mede-houders het recht om, op een speciale pagina van hun eigen website, de bijgewerkte lijst van partners in het programma, waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd.

Het verzenden van mededelingen van de marketing kan plaats vinden via geautomatiseerde contactmiddelen (e-mail, sms, instant messagingsocial networkpush berichten en andere massamessaging-instrumenten), alsmede traditionele contactvormen (bv. telefoongesprek met telefonist). In dit verband kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de ontvangst van reclamemededelingen via een of meer van de bovengenoemde contactmethoden.

Rechtsgrondslag voor de verwerking: Uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming, overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1, letter a), van de GDPR; het niet geven van deze toestemming zal geen gevolgen hebben voor uw registratie in het Programma, noch uitsluiten.

U kunt uw toestemming om berichten per e-mail of op een andere manier te ontvangen, te allen tijde intrekken, met gevolgen voor de verdere verwerking:

- door te klikken op de juiste optie onderaan elke e-mail verkregen;

-door een verzoek in te dienen bij de contactpersonen die in punt 12 van dit Privacybeleid zijn vermeld.

 (c) Profilering en verrijking van gegevens (incl. gegevensverrijking).

Behoudens uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming, zullen de Mede-houders uw persoons- en contactgegevens verwerken,  de gegevens met betrekking tot uw transacties en interesses, alsmede de gegevens die u vrijwillig verstrekt en uw surfgegevens met het oog op profilering, door de voornoemde Persoonsgegevens statistisch te verwerken op basis van de analyse van uw interesses, gewoonten en aankoopkeuzes of met betrekking tot het gebruik van de Site, teneinde uw individuele profiel op te stellen, mede aan de hand van informatie uit openbare bronnen of van de Programmapartners met het oog op de ontwikkeling, promotie en levering van diensten en/of producten van de programmapartners in overeenstemming met uw behoeften en voorkeuren om gerichte digitale campagnes te ontwikkelen.

Rechtsgrondslag voor verwerking: Uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming, overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1, letter a) van de GDPR; het niet verstrekken van deze informatie heeft geen uitsluiting of gevolgen voor uw inschrijving in het Programma.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor verdere verwerking door een verzoek in te dienen bij de in paragraaf 12 van dit privacybeleid vermelde contactpersonen.

 d) doeleinden die verband houden met de verplichtingen die voortvloeien uit de wet- en regelgeving of de Europese wetgeving, uit de bepalingen/verplichtingen van bij wet daartoe gemachtigde autoriteiten en/of van toezichthoudende en controlerende instanties

De verantwoordelijken voor de verwerking kunnen uw Persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan de verantwoordelijken voor de verwerking moeten voldoen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking: nakoming van wettelijke verplichtingen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen, uit hoofde van artikel 6, paragraaf 1, letter c) van de GDPR.

 

e) Verdediging van rechten in gerechtelijke, administratieve of buitengerechtelijke procedures en in het kader van geschillen die rijzen in verband met het programma en de bijbehorende diensten.

De verantwoordelijken voor de verwerking kunnen uw persoonsgegevens verwerken om hun eigen rechten te verdedigen of actie te ondernemen of zelfs vorderingen tegen u of derde partijen in te stellen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking: het nastreven van een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking bij de bescherming van zijn rechten, overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1, letter f) van de GDPR.

 

 5. HET VERPLICHTE OF FACULTATIEVE KARAKTER VAN DE GEGEVENSVERSTREKKING EN DE GEVOLGEN VAN EEN WEIGERING OM GEGEVENS TE VERSTREKKEN

Het verstrekken van de Persoonsgegevens die gevraagd worden in het registratieformulier van het Programma, gemarkeerd met een asterisk (*), is verplicht aangezien deze Persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor uw registratie in het Programma; indien u deze Persoonsgegevens niet verstrekt, zal het Programma uw registratie niet kunnen voltooien. Het verstrekken van aanvullende Persoonsgegevens, niet gemarkeerd met een asterisk (*), is facultatief en het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen voor uw registratie in het Programma.

Het verstrekken van Persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden paragraaf 4, letter a)  dit privacybeleid is verplicht aangezien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract; indien u dit nalaat, kunt u zich niet registreren voor het programma.

Het verlenen van toestemming voor de in uiteengezette doeleinden paragraaf 4, letter b) en c) van dit Privacybeleid is facultatief en het niet verstrekken ervan sluit uw lidmaatschap van het Programma niet uit en heeft geen gevolgen voor uw lidmaatschap van het Programma, maar het zou ons niet in staat stellen om u tijdig via commerciële communicatie op de hoogte te stellen van alle voordelen die zijn voorbehouden aan leden van het Programma.

Voor de toepassing van paragraaf 4, letter d) en e) van dit privacybeleid hoeft u geen nieuwe en specifieke informatie te verstrekken, aangezien de contractanten deze verdere doeleinden zullen nastreven indien nodig, door de persoonsgegevens die voor bovengenoemde doeleinden zijn verzameld, te verwerken op een wijze die verenigbaar wordt geacht met deze (onder meer op grond van de context waarin de persoonsgegevens zijn verzameld, de relatie tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijken, de aard van de persoonsgegevens zelf en de passende waarborgen voor de verwerking ervan).

 

 6. HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

De Mede-houders voor de verwerking nemen passende beveiligingsmaatregelen  om de veiligheid, integriteit en toegankelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen en te handhaven.

Al uw Persoonsgegevens worden opgeslagen op server beveiligde (of beveiligde papieren) kopieën van de Mede-houders of hun leveranciers die zich op het grondgebied van de Europese Unie bevinden,en toegankelijk en bruikbaar zijn in overeenstemming met onze veiligheidsnormen en ons veiligheidsbeleid (of gelijkwaardige normen voor onze leveranciers).

Waar de Mede-houders u voorzien hebben van (o u heeft zelf gekozen) een paswoord die u toegang geeft tot uw persoonlijke gedeelte van onze website, applicaties of diensten die door ons worden aangeboden, bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit paswoord  en voor de naleving van alle andere veiligheidsprocedures die wij kunnen aangeven.

 

 7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

De Mede-houders bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of voor andere legitieme daarmee samenhangende doeleinden. Indien Persoonsgegevens voor twee verschillende doeleinden worden verwerkt, zullen wij die Persoonsgegevens bewaren totdat het doel met de langste bewaartermijn verstrijkt, maar zullen wij geen Persoonsgegevens meer verwerken voor het doel waarvan de bewaartermijn is verstreken.

Wij beperken de toegang tot uw Persoonsgegevens tot de entiteiten die deze gegevens moeten verwerken voor doeleinden die relevant zijn voor het Programma.

Uw Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn of waarvoor geen rechtsgrondslag meer bestaat om ze op te slaan, worden onomkeerbaar geanonimiseerd (en kunnen dus worden opgeslagen) of veilig vernietigd.

Hieronder staan de bewaartijden in verband met de verschillende hierboven genoemde doeleinden:

Persoons- en contactgegevens, transactiegegevens, gegevens met betrekking tot uw interesses en vrijwillig door u verstrekte gegevens die worden verwerkt voor de registratie en het operationeel beheer van het Programma: de cMede-houders bewaren deze persoonsgegevens voor de duur van uw inschrijving in het Programma en in ieder geval niet later dan 10 jaar nadat u zich uit het Programma heeft teruggetrokken, om te voldoen aan de burgerlijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving.

Gegevens met betrekking tot uw interesses, vrijwillig door u verstrekte gegevens en transactiegegevens die worden verwerkt voor profileringsdoeleinden: indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van deze persoonsgegevens met het oog op profilering, worden deze gegevens nog 12 maanden na de verzameling ervan bewaard;  het zal echter de verantwoordelijkheid van de Mede-houders zijn om uw toestemming voor dit doel periodiek te vernieuwen, zodat uw keuzes worden gerespecteerd

Persoons- en contactgegevens en transactiegegevens die worden verwerkt ten behoeve van marketing:in geval van verwerking van uw Persoonsgegevens voor de doeleinden van marketing, die  alleen voorziet in het gebruik van persoons- en contactgegevens; deze worden tot 24 maanden na verzameling bewaard binnen de database marketing; het zal echter de verantwoordelijkheid zijn van de Mede-houdersom uw toestemming voor dit doel periodiek te vernieuwen, zodat uw keuzes worden gerespecteerd.

Navigatiegegevens: deze Persoonsgegevens worden bewaard zolang uw "Volare"-profiel actief is. De opslagtijden van de verschillende cookies die kunnen worden gebruikt, zijn te vinden in de desbetreffende informatie Cookie aanwezig op de volgende link.

Met bijzondere verwijzing naar de bescherming van de rechten van de Mede-houdersvoor de rechter of in geval van verzoeken van een autoriteit, zullen de verwerkte persoonsgegevensdoor de voor de verwerking verantwoordelijken worden bewaard voor de tijd die nodig is om het verzoek te behandelen of om de bescherming van iemands rechten na te streven.

 

 8. MET WIE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN DELEN?

Uw persoonsgegevens kunnen worden ingezien door werknemers van de Mede-houders naar behoren gemachtigd, alsmede de externe leveranciers van de Mede-houders die ondersteuning bieden bij de verlening van diensten in verband met het programma, zo nodig aangesteld als gegevensverwerkers, of optreden als autonome verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens.

Zij kunnen ook kennis nemen van uw Persoonsgegevens, voor de hierboven gespecificeerde doeleinden:

 • entiteiten die toegang hebben tot de Persoonsgegevens op grond van wettelijke bepalingen van de wetgeving van de Europese Unie of van een lidstaat waaraan de Mede-houders onderworpen zijn;
 • banken en betalingsbedrijven;
 • derden zoals advocatenkantoren en overheidsinstanties waartoe wij ons wenden om de Regels van het Programma na te leven of af te dwingen, of om andere legitieme belangen van ons te beschermen;
 • derden, zoals de politie en overheidsinstanties, om onze rechten te beschermen, of in antwoord op een geldig verzoek van hen;
 • bedrijven die IT-infrastructuur en IT-ondersteuning en -adviesdiensten aanbieden, alsmede ontwerp en uitvoering van software en internet websites;
 • bedrijven die diensten aanbieden om onze diensten aan te passen en te optimaliseren, met inbegrip van bedrijven voor het verlenen en beheren van de klantendienst;
 • bedrijven die diensten aanbieden voor de analyse en ontwikkeling van gegevens en voor de verwerking en uitvoering van marktonderzoek.

Elke openbaarmaking van Persoonsgegevens zal gebeuren in volledige overeenstemming met de bepalingen van de GDPR en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Neem contact met ons op via de contactgegevens in paragraaf 12 van dit Privacybeleid indien u de lijst wenst te zien van gegevensverwerkers en andere entiteiten waaraan wij uw Persoonsgegevens doorgeven.

Uw Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt.

 

9. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE LANDEN

Om sommige van de activiteiten in verband met de verwerking van uw Persoonsgegevens uit te voeren, zullen de Verantwoordelijken voor de verwerking uw Persoonsgegevens bekendmaken aan externe entiteiten die gevestigd zijn in landen die niet tot de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) behoren (hierna de “ Derde landen genoemd”) en die een lager niveau van bescherming van uw Persoonsgegevens kunnen bieden dan binnen de Europese Unie het geval is.

De overdracht, door de gezamenlijke Mede-houders, van uw Persoonsgegevens aan entiteiten in Derde landen moet in alle gevallen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en op basis van een van de passende waarborgen als bedoeld in artikel 46 en volgende van de GDPR.

Afhankelijk van hun rol met betrekking tot de verwerking, zullen deze entiteiten uw Persoonsgegevens verwerken als autonome verantwoordelijken voor de verwerking, of als gegevensverwerkers die regelmatig aangewezen door de Mede-houders overeenkomstig artikel 28 van de GDPR.

U kunt de voor de verwerking de Mede-houders te allen tijde aanschrijven, via de contactgegevens in punt 12 van dit Privacybeleid te vragen aan wie de Persoonsgegevens worden doorgegeven, en een kopie te ontvangen van de waarborgen die voor de doorgifte zijn vastgesteld.

 

 10. ALLE GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMINGSPROCESSEN

De Mede-houders maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen, met inbegrip van profilering, indien u daarvoor geen toestemming geeft. 

 

 11. UW RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING EN UW RECHT OM KLACHTEN IN TE DIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Onder de voorwaarden van de GDPR hebt u het recht om op elk moment aan elke Mede-houder het volgende te vragen:

 • toegang tot uw Persoonsgegevens, zoals bepaald in artikel 15 van de GDPR,
 • rectificatie en integratie van uw Persoonsgegevens in het bezit van de Mede-houders die volgens u onjuist zijn, zoals bepaald in artikel 16 van de GDPR,
 • het wissen van uw Persoonsgegevens waarvoor niet langer een rechtsgrondslag voor de verwerking ervan bestaat, zoals bepaald in artikel 17 van de GDPR,
 • beperking van de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken indien een van de gevallen voorzien in artikel 18 van de GDPR,
 • een kopie van uw Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat voor verwerking op basis van de contractuele relatie (de zogenoemde portabiliteit), zoals bepaald in artikel. 20 van de GDPR,
 • niet te worden onderworpen aan uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u hebben, indien u daar niet vooraf mee heeft ingestemd, zoals bepaald in artikel 22 van de GDPR,
 • herroeping van uw toestemming op elk moment, indien de verwerking is gebaseerd op toestemming. We merken op dat het intrekken van de toestemming alleen gevolgen zal hebben voor de latere verwerking en geen gevolgen zal hebben voor de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

Recht van bezwaar: naast de hierboven vermelde rechten kunt u te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens ter behartiging van uw gerechtvaardigd belangen van de Mede-houders en voor de verwerking die wordt uitgevoerd met het oog op marketing, met inbegrip van het opstellen van profielen voor zover deze verband houden met dergelijke marketing.

Voor de uitoefening van de bovengenoemde rechten ten aanzien van de Mede-houders, kunt u uw mededeling richten aan de contactpersonen die worden genoemd in paragraaf 12 van dit privacybeleid, onder vermelding van: (i) uw voor- en achternaam, (ii) uw e-mailadres dat u bij de inschrijving voor het Programma hebt opgegeven, en (iii) de gegevens van uw verzoek.

De uitoefening van deze rechten is onderworpen aan bepaalde uitzonderingen ter vrijwaring van het algemeen belang (bijv. voorkoming of identificatie van misdrijven) en onze belangen (bijv. handhaving van het beroepsgeheim). Indien u een van de bovengenoemde rechten uitoefent, is het onze plicht na te gaan of u daartoe gerechtigd bent en zullen wij u in de regel binnen een maand antwoorden.

Indien u van mening bent dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met de GDPR en de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Italiaanse autoriteit voor gegevensbescherming, via de referenties op de website www.garanteprivacy.it of om passende juridische stappen te ondernemen.

 

 12. CONCTACTGEGEVENS VAN MEDE-HOUDERS EN VAN DE DESBETREFFENDE VERANTWOORDELIJKE VOOR GEGEVENSBESCHERMING / FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING ("DPO")

U kunt te allen tijde contact opnemen met de Mede-houders op het volgende e-mailadres, dat is geïdentificeerd als het enige contactpunt voor de uitoefening van uw rechten: dpo@ita-airways.com; italiatrasportoaereo@legalmail.it; volareloyalty@legalmail.it. In dit verband willen wij u erop wijzen dat u in ieder geval uw rechten ten aanzien van elk van de Mede-houders kunt uitoefenen, ook via de contactgegevens die in artikel 1 van deze mededeling zijn vermeld.

Bovendien kunt u voor dezelfde doeleinden contact opnemen met de door ITA aangewezen functionaris voor gegevensbescherming en Volare door een e-mail te sturen naar: dpo@ita-airways.com.

 

 13. OVEREENKOMST VOOR MEDE-HOUDER

De essentiële inhoud van de tussen ITA en Volare ondertekende overeenkomst tot mede-houder - waarin op transparante wijze de respectievelijke verantwoordelijkheden worden vastgesteld met betrekking tot de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de GDPR, met name wat betreft de uitoefening van uw rechten en de respectievelijke communicatiefuncties van dit beleid - is voor u beschikbaar op dpo@ita-airways.com

loader