REISINFORMATIE
ALLES BEKIJKEN

Algemene contractvoorwaarden

Italia Trasporto Aereo S.p.A., (“ITA Airways”) heeft het volgende toevertrouwd aan ITABUS S.p.A. (“Busmaatschappij”) een wegvervoerdienst namens haar, uitsluittend voorbehouden aan passagiers van ITA Airways (“Passagiers”), die uitgevoerd dient te worden met gran turismobussen, met als doel het vervoer van de stations van Pescara en Perugia naar de luchthaven Fiumicino en terug (hierna de "Diensten").

Deze Algemene contractvoorwaarden (ACV) zijn van toepassing op de relaties tussen ITA Airways en de passagiers in verband met het uitvoeren van de diensten die door ITA Airways zelf worden aangeboden.

Deze voorwaarden regelen het vervoer met de bus en omvatten de Algemene Vervoersvoorwaarden van ITA Airways die het luchtvervoer regelen.

Deze worden beschouwd als zijnde bekend en aanvaard door de passagier door het aanvinken van de betreffende flag op het moment dat het ticket wordt aangekocht.

 

Art. 1.  Tickets

 De vervoersdienst per bus is alleen toegelaten voor passagiers met een instapkaart van ITA Airways (die alleen gegenereerd wordt door voor het vertrek online of via je mobieltje in te checken). Het is in geen geval mogelijk om alleen de busdienst te kopen.Het is niet mogelijk om bij vertrek vanuit Perugia en Pescara in te checken bij een bemande incheckbalie.

Passagiers dienen hun instapkaart de hele duur van de reis bij te houden en op verzoek aan het buspersoneel te tonen.

Passagiers moeten alle documenten hebben voor de toegang tot een land en voor internationaal reizen, de vereiste visa voor de volledige reis per vliegtuig, de gezondheids- en vaccinatiebewijzen die door het land van bestemming worden vereist, evenals de documentatie waarmee wordt aangetoond dat aan de voorwaarden voor gereserveerde of speciale tarieven wordt voldaan.

Deze documenten moeten geldig zijn ten tijde van de vlucht(en) en tijdens de gehele duur van de vlucht(en). ITA Airways kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval de bagage niet wordt ingeladen als die niet conform de voorschriften is en is niet gehouden tot terugbetaling van het ticket, tenzij dat voorzien is door de tariefregels die erop van toepassing zijn en door de vervoersvoorwaarden van ITA Airways.

ITA Airways kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet instappen van een passagier als uit controles op de luchthaven blijkt dat hij niet in het bezit is van de noodzakelijke reisdocumenten en is niet gehouden tot terugbetaling van het ticekt, tenzij dat voorzien is door de tariefregels die erop van toepassing zijn en door de vervoersvoorwaarden van ITA Airways.

 

Art. 2. Vervoer van bagage

Passagiers dienen hun eigen bagage te vervoeren, binnen de beperkingen, onder de voorwaarden en met de vrijstellingen voorzien door ITA Airways in de Algemene Vervoersvoorwaarden en de tariefregels die te vinden zijn op de website https://www.ita-airways.com

 

Bagage wordt in het wegvervoer onderverdeeld in

 

Handbagage:  bagage van klein formaat en/of waarde, bijvoorbeeld gsm, computer, handheld enz.

Ingecheckte bagage: bagage die afgegeven is aan het buspersoneel en in het bagageruim wordt opgeslagen.

De naam van de Passagier moet duidelijk en leesbaar zijn aangegeven op de ingecheckte bagage.

Passagiers zijn verantwoordelijk voor handbagage die met de bus wordt vervoerd tenzij eventuele schade of verlies van bagage niet te wijten is aan hun schuld of opzet, passagiers zijn bovendien verplicht om bij het uitstappen van de bus de eigen handbagage mee te nemen. Zij zijn als enige verantwoordelijk voor vergeten bagage.

Behalve in geval van bedrog of ernstige fout zijn ITA Airways en de busmaatschappij niet aansprakelijk voor de volgende gevallen: (i) het verwisselen of diefstal van bagage; (ii) schade of grotere schade die voortvloeit uit het niet adequaat inpakken van de bagage door de passagier en (iii) schade aan bagage of de passagier die voortvloeit uit het nalaten van het laatste.

 

Op grond van de geldende wettelijke bepalingen (art. 2. 22/08/85 nr. 450) betreffende het wegvervoer, is de verantwoordelijkheid voor de ingecheckte bagage beperkt tot het maximumbedrag van € 6,20 per kilo.

Als de ingecheckte bagage zonder aantekening van bezwaar in ontvangst wordt genomen, wordt aangenomen dat ze in goede staat aan Passagier is overhandigd, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Eventueel verlies of schade moet je op straffe van verval laten vaststellen op het moment dat de bagage wordt afgehaald als het gaat om zichtbare schade, of binnen de drie dagen als het om niet-zichtbare schade gaat (art. 1697 cc), door contact op te nemen met het contactcenter van ITA Airways.

Als de beperkingen en vrijstelling voor het bagagevervoer, te vinden op de website https://www.ita-airways.com, niet worden nageleefd, kan ITA Airways betaling van het tarief voor extra bagage vragen en/of de bagage niet inladen.

ITA Airways kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet inladen van bagage als die niet aan de voorschriften voldoet en is niet gehouden tot terugbetaling van het ticket, tenzij wat voorzien is door de tariefregels die erop van toepassing zijn en de vervoersvoorwaarden van ITA Airways.

Als Passagiers op de luchthaven aankomen moeten ze, voor ze aan boord gaan, de controles uitvoeren die voorzien zijn in de luchtvervoersregelgeving en de Algemene Vervoersvoorwaarden van ITA Airways en moeten ze hun bagage inchecken zodat die in het vliegtuigruim kan worden geladen.

 

Art. 3.  Uren

De vertrek- en aankomsturen van de bussen voegen zich naar de vluchten van ITA Airways die vertrekken en aankomen en daarom dienen passagiers minstens 30 minuten voor het uur van vertrek van de bus aanwezig te zijn om op de bus te stappen. Passagiers zijn niet verzekerd van vervoer als ze niet binnen de aangegeven tijd bij de bus zijn.

 

Art. 4. Hulp, vertragingen en annuleringen

In geval van vertragingen, annuleringen en slechte dienstverlening moeten passagiers de hulp ontvangen die voorzien is in

Verordening (EG) nr. 181/2011 (voor busvervoer) en Verordening (EG) nr. 261/2004 (voor luchtvervoer).

 

Art.5.Vervoer van dieren

Passagiers kunnen, mits reservering, huisdieren (hondjes, katten) in hun eigen transportkooi meenemen, met uitzondering van geleidehonden voor blinde passagiers. Voor hen voorziet de wet 14.02.74, nr. 37 dat een blinde persoon het recht heeft om zich kosteloos te laten begeleiden door zijn/haar eigen geleidehond

 

Art. 6. Vervoersbeperkingen

Het vervoer is niet toegelaten voor:

•   niet begeleide minderjarigen.

 

Art. 7. Voorwaarden voor het aanbieden van hulp aan gehandicapte of mindervalide passagiers

Het kosteloze vervoer van gehandicapte of mindervalide passagiers wordt gegarandeerd door Verordening (EU) nr.181/2011 (artikel 9 e.v..) op voorwaarde dat:

1.   De noodzaak van bijstand aan de persoon minstens 48 uur op voorhand wordt doorgegeven aan ITA Airways

2.   De betreffende persoon minstens 30 minuten voor de aangegeven vertrektijd arriveert op de overeengekomen locatie.

Het vervoer van gehandicapte of mindervalide passagiers wordt gegarandeerd, behalve in de volgende gevallen:

1. Om te voldoen aan de veiligheidseisen van de nationale, Europese en internationale wetgeving of aan gezondheids- en veiligheidsverplichtingen die opgesteld zijn door de bevoegde autoriteiten;

2. Wanneer de indeling van een voertuig of infrastructuur het voor gehandicapte of mindervalide passagiers onmogelijk of onhaalbaar maakt om veilig in- en uit te stappen en vervoerd te worden.

Als het vervoer op deze manier belemmerd wordt, zal ITA Airways dat tijdig melden aan de gehandicapte of mindervalde persoon en wordt deze op verzoek binnen de vijf werkdagen na het verzoek schriftelijk op de hoogte gebracht.

De passagier wordt ingelicht over eventuele alternatieve aanvaardbare diensten van ITA Airways.

 

Art. 8. Gedragsnormen in de bus en gedragseisen

1.   Passagiers zijn verplicht om zich correct te gedragen, de wettelijke normenl, de gewone regels van voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen en de aanwijzingen van het personeel op de grond en in de bus te volgen.

Passagiers mogen aan boord onder meer het volgende niet doen:

a) roken.

b) aankomen in een zichtbaar veranderde psychische/lichamelijke toestand en/of onder invloed van drank of drugs;

c) bagage in het gangpad van de bus zetten;

d) tijdens de reis recht blijven staan;

Passagiers zijn verantwoordelijk voor schade die toegebracht wordt aan dingen en/of personen vanwege nonchalant gedrag en de niet-naleving van bovenvermelde voorschriften

Passagiers mogen mobiele telefoons en/of andere elektronische apparatuur gebruiken, mits dit geen overlast veroorzaakt voor andere passagiers.

Als een passagier de verplichtingen en verbodsbepalingen negeert die hem op grond van deze algemene voorwaarden toevallen, wordt hem/haar toegang tot de diensten geweigerd of opgeschort, desnoods via de tussenkomst van de ordediensten, zonder dat de passagier recht heeft op terugbetaling van wat hij/zij betaald heeft voor de volledige reis, tenzij de betrokken verkoopsvoorwaarden anders bepalen. Passagiers zijn verantwoordelijk voor alle schade die ITA Airways, de busmaatschappij en/of derden lijden door de beschreven overtredingen.

 

Art. 9. Aansprakelijkheid in geval van ongevallen en verzekering

Alle voertuigen die ingezet worden voor het verlenen van de diensten zijn gedekt door een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

De motorrijtuigenverzekering van de voertuigen dekt de burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden, inclusief diegenen die vervoerd worden, of voorwerpen, met een enkel algemeen maximum dat gelijk is aan het wettelijke verplichte minimum.

Bij ongevallen gelden de bepalingen van EU Verordening 181/2011 voor de schade aan mensen en bagage.

 

Art. 10. Defecten aan de bus tijdens de reis

Als de bus tijdens de reis onbruikbaar wordt, moet de busmaatschappij garanderen dat de Dienst wordt voortgezet door een ander voertuig te gebruiken vanaf de locatie waar het onbruikbare voertuig staat om ervoor te zorgen dat Passagiers hun reizen kunnen voorzetten.

 

Art. 11. Privacy

De busmaatschappij gebruikt, als externe verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten van ITA Airways, de persoonsgegevens van de passagiers om het wegtransport en eventueel andere bijkomende diensten uit te voeren.

De busmaatschappij verwerkt de persoonsgegevens volgens de bepalingen van (EU) Verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad in verband met de bescherming van natuurlijke personen inzake de verwerking van persoonsgegevens, en het vrije verkeer van dergelijke gegevens Verordening en het wetsbesluit van 30 juni 2003 nr. 196, e. v. ii.

ITA Airways garandeert dat de aldus bekomen persoonsgegevens verwerkt worden met naleving van de basisrechten en -vrijheden, en ook met respect voor de waardigheid van de betrokken persoon, vooral inzake de geheimhouding, de persoonlijke identiteit en het recht op bescherming van de persoonsgegevens.

Deze gegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt, met name met geautomatiseerde systemen voor de doeleinden die hierboven uiteen zijn gezet en dat op grond van art. 6.1  B) van de verordening voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokken persoon een partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van deze persoon worden genomen;

Voor de uitvoering van het luchtvervoer en de eventuele aanvullende diensten kunnen ook "gevoelige gegevens” krachtens de genoemde Privacywetgeving verwerkt worden.

De verwerkingsverantwoordelijk is Italia Trasporto Aereo S.p.A., in de persoon van de wettelijke vertegenwoordiger, gedomicilieerd op de hoofdzetel in via XX Settembre, nr. 97, in Rome (RM), 00187, fiscale doce en P.I. 15907661001 (hierna “verwerkingsverantwoordelijke”). Klanten van ITA Airways kunnen zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijk van de persoonsgegevens om de rechten te doen gelden die voorzien zijn in de art. 15- 22 van de voornoemde Verordening, op het volgende adres dpo@ita-airways.com of op het adres van de verantwoordelijke op de hoofdzetel in de via XX Settembre, nr. 97, in Rome (RM), 00187.

loader