Reglement

Wijziging nr. 8 van het reglement van het Volare premieprogramma – “Reglement premieprogramma krachtens het Presidentieel Decreet Nr. 430 van 26 oktober 2001 “Volare”

In de hoedanigheid van promotor, deelt Italia Trasporto Aereo S.p.A. (“ITA Airways”), krachtens art. 10, alinea 4 van het Presidentieel Decreet nr. 430/2001 aan alle leden de volgende wijziging en integratie mee van de artikelen 1, 2, 3 en 4 van het Reglement van het "Volare" -programma en van het "Volare AVENTURA" -programma, evenals de definities van de artikelen 18 en 20 van bijlage “Fase – Programma “ITA AIRWAYS I VOLARE BUSINESS CLUB” (het “Reglement”), met ingang van 18 maart 2024:

VOORWAARDEN PREMIEPROGRAMMA KRACHTENS HET PRESIDENTIËLE DECREET NR. 430 VAN 26 OKTOBER 2001

“VOLARE” en “Volare AVVENTURA”

1.     DEFINITIES

Volare code: dit is de persoonlijke code van het lid, bestaande uit 8 cijfers.

Copromotor: dit verwijst naar Volare Loyalty S.p.A., zoals hierna in artikel 2 geïdentificeerd.

Gezin: groep van meerdere accounts van leden, bestaande uit 1 of 2 volwassen leden en 1 tot 6 minderjarige leden ingeschreven door ten minste één van de volwassen leden op grond van art.  4 hierna, voor een totaal van minstens  2 accounts en maximaal 8 accounts, waarbinnen leden verzamelde punten kunnen uitwisselen.

Partners: dit verwijst naar de commerciële partners van de Promotor, een lijst van deze partners is te vinden via de volgende link (https://www.loyaltyprogram.ita-airways.com/en_gb/).

Premie: dit is het vliegticket, de kortingen op de aankoop van vliegtickets of andere premies die verkregen kunnen worden met de verzamelde punten, conform de voorwaarden van dit reglement, inclusief speciale diensten aan boord, zowel on-air als on-ground (waaronder bijvoorbeeld de lounges en een upgrade van de klasse).

Programma: dit is het getrouwheidsprogramma voor de klanten van de promotor.

Promotor of ITA Airways: dit is ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A., zoals geïdentificeerd in het volgende artikel 2.

Punten: dit zijn alle punten die in totaal in het kader van het programma werden verzameld, aan de hand van de relevante handelingen krachtens het reglement

Kwalificerende punten: dit zijn punten die nuttig zijn om een upgrade naar een hogere Exclusieve Volare-club te verkrijgen of om de club waartoe het lid behoort te behouden; deze punten worden verkregen door vluchten te kopen die tegelijk door ITA Airways of door een van de partnerluchtvaartmaatschappijen worden verkocht en uitgevoerd. Ze worden aan het einde van elk kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) geteld om de Exclusieve Clubs te bereiken, dit betekent dat de telling op 31 december van elk jaar van het programma op nul wordt gebracht.

Niet-kwalificerende punten: dit zijn punten die men kan gebruiken om premies te vragen, die geldig zijn tot op het einde van het programma. Deze worden verkregen door vluchten te boeken die tegelijk door ITA Airways worden verkocht en uitgevoerd, of accessoire services of services aangeboden door partners te kopen. Ze dienen niet voor een upgrade of om jouw positie in jouw club te behouden.

Reglement: dit is het geheel van de normen en regels in dit document (dat af en toe kan worden gewijzigd), op de website www.ita-airways.com en/of in eventuele mededelingen in verband met het Programma die de werking van dit Programma regelen.

Lid: dit kan zowel een volwassen lid als een minderjarig lid zijn, zoals hierna gedefinieerd.

Volwassen lid: dit is de natuurlijke persoon die deelneemt aan het Programma krachtens zijn lidmaatschap en de aanvaarding van het Reglement en die op het moment van inschrijving ouder is dan 16 jaar.

Minderjarig Lid: dit is de natuurlijke persoon die deelneemt aan het Programma krachtens zijn inschrijving door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid uitoefent krachtens het Reglement en die op het moment van inschrijving tussen 2 en 16 jaar oud is.

PROMOTOR en COPROMOTOR

De Promotor van het Programma is ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A. (afgekort, ITA Airways S.p.A.), met hoofdzetel in Via XX Settembre 97 – 00187, Rome, btw-nummer, fiscaal nummer en inschrijving in het Vennootschapsregister 15907661001.

De Copromotor van het Programma is Volare Loyalty S.p.A., met maatschappelijke zetel in Piazza San Babila 4A – 20122, Milaan, btw-nummer, fiscaal nummer en inschrijving in het Vennootschapsregister 12281660964.

2.     DUUR

Van 15 oktober 2021 tot 15 oktober 2024, behoudens verlenging.

In elk geval zal de totale duur van de actie, inclusief eventuele verlengingen die volgens de wettelijke modaliteiten aan de begunstigden zullen worden meegedeeld, niet meer dan vijf jaar zijn.

3.     BEGUNSTIGDEN VAN HET PREMIEPROGRAMMA - GRONDGEBIED

Aan het programma kunnen volgende personen deelnemen:

(i) in de hoedanigheid van volwassen leden, alle natuurlijke personen die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt op het moment van de aanvraag voor inschrijving voor het Programma;

(ii) in de hoedanigheid van minderjarige leden, alle natuurlijke personen die tussen 2 en 16 jaar oud zijn op het moment van de aanvraag voor inschrijving. Voor de inschrijving van het minderjarige lid wordt het lid dat de inschrijving conform artikel 4 hierna doet, gevraagd om een eigen verklaring waarin men getuigt effectief houder te zijn van de ouderlijke verantwoordelijkheid, evenals het e-mailadres waarmee de ouder/houder die de ouderlijke verantwoordelijkheid uitoefent zich heeft ingeschreven voor het programma.

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in geval de nationale normen die van toepassing zijn op het minderjarige lid of het volwassen lid met minderjarige leeftijd de noodzaak voorzien om toestemming of goedkeuring te verkrijgen van een of beide personen die het ouderlijke gezag uitoefenen, de inschrijving voor het Programma door de minderjarige ondergeschikt is aan het geldig verkrijgen van deze toestemming of goedkeuring, waarvoor de persoon die het ouderlijke gezag uitoefent op elk ogenblik in staat moet zijn om aan ITA hiervan een verklaringsdocument voor te leggen, en dat deze inschrijving onderworpen is aan de verantwoordelijkheid van de persoon die het ouderlijke gezag uitoefent.

Het grondgebied waar het Programma plaatsvindt, is het Italiaanse grondgebied.

4.     WIJZE VAN UITVOERING EN FASEN VAN HET PROGRAMMA

Inschrijving

De inschrijving voor het Programma is altijd gratis.

Om deel te nemen aan het Programma dient men zich in te schrijven via de website www.ita-airways.com of de app van “ITA Airways”, die kan worden gedownload via de volgende app stores: Apple Store en Play Store, en via andere kanalen die door ITA desgevallend worden meegedeeld.

Bij de inschrijving voor het Programma wordt aan het lid gevraagd om aanmeldgegevens (e-mail, password) aan te maken en om gegevens te verstrekken (zoals, bij wijze van voorbeeld maar niet exhaustief: voornaam, familienaam, geboortedatum, telefoonnummer, adres en algemene gegevens), nodig om uw persoonlijke ruimte te kunnen openen.

Meer bepaald met betrekking tot de inschrijving van het minderjarige lid voor het programma moet het volwassen lid dat he minderjarige lid inschrijft, een eigen verklaring verstrekken waarin hij verklaart de persoon te zijn die de ouderlijke verantwoordelijkheid uitoefent en eventuele autorisaties in dit verband hieraan toevoegen, evenals het persoonlijke e-mailadres van het volwassen lid dat moet overeenstemmen met het e-mailadres waarmee hij/zij zich voor het Volare-programma heeft ingeschreven. De persoonsgegevens die het lid verstrekt bij de inschrijving voor het Programma, moeten in alle opzichten correct en waarheidsgetrouw zijn. De Promotor en de Copromotor behouden zich het recht voor om controles uit te voeren met betrekking tot de inschrijvingsvereisten voor het Programma en om eventuele tikfouten in de verstrekte gegevens te corrigeren, voor zover dat noodzakelijk is om het lid toe te laten om deel te nemen aan het Programma. Bij de eerste poging tot toegang wordt gevraagd om het e-mailadres verstrekt door het lid tijdens de inschrijving voor het programma te bevestigen. Wanneer de controle een positief resultaat oplevert, wordt aan elke persoon een uniek profiel toegekend om aan het Programma deel te nemen, dit betekent dat elk lid één enkele Puntenportefeuille kan hebben. Indien het lid zich meermaals heeft ingeschreven, dan moet hij of zij met de klantendienst contact opnemen via de contactgegevens vermeld in het volgende artikel 12, ofwel naar zijn of haar persoonlijke ruimte gaan en vragen om een van de accounts te wissen.

Er wordt op gewezen dat men binnen een gezin niet-kwalificerende punten tussen twee of meerdere accounts kan overdragen, tot maximaal 100.000 punten per kalenderjaar van het programma. Verder kan men niet-kwalificerende punten overdragen tussen leden die niet tot hetzelfde gezin behoren volgens de verschillende wijzen en onder de voorwaarden die telkens door de promotor worden bepaald.

ITA Airways en de copromotor behouden zich het recht voor om de nodige conformiteitscontroles met dit Reglement te doen en deelname te ontzeggen en/of leden uit te sluiten van het Programma en/of punten en/of eventueel gevraagde premies te annuleren, als er niet voldaan werd aan de voorwaarden die het Reglement voorziet of indien er, naar de mening van ITA Airways of derden die hiermee belast zijn, niet voldaan werd aan de voorwaarden die het Reglement voorziet en met middelen, modaliteiten en/of instrumenten die volgens de eigen onbetwistbare mening verdacht lijken, frauduleus zijn of die het normale verloop van het initiatief belemmeren.

De inschrijving van het lid op het moment dat die de eerste vlucht koopt of uitvoert en/of gebruik maakt van de diensten van de Partners, is een noodzakelijke voorwaarde om punten te verzamelen, volgens de modaliteiten zoals vermeld in de paragraaf “Punten verzamelen” hierna.

Verloop

Bij het voltooien van de inschrijving ontvangt het lid de Volare-code met betrekking tot zijn of haar eigen account. Aan de hand van deze Volare-code kan het lid in zijn of haar voorbehouden ruimte:

 • naar het eigen Puntensaldo gaan;
 • de Punten ontvangen die worden verkregen na elke vlucht die het lid heeft genomen en na elke aankoop die recht geeft tot het verzamelen van punten (zie paragraaf “Punten verzamelen” hierna);

·              de functie gebruiken voor het aanvragen van Punten (zogenaamd “achteraf bijschrijven”) in de eigen persoonlijke ruimte om het bijschrijven te ontvangen ven de Punten verbonden met vluchten waarvoor de Volare-code tijdens de aankoopfase of op het moment van de check-in niet werd ingevuld. In dergelijk geval moet men het nummer invoeren van het ticket tijdens het aanvragen om achteraf bij te schrijven. Er wordt op gewezen dat achteraf bijschrijven alleen kan worden verkregen binnen 12 (twaalf) maanden vanaf de datum van de vlucht op het ticket waarvoor men de functie voor het aanvragen van punten gebruikt;

 • alleen voor volwassen leden, creëer een gezin met andere gebruikers onder de voorwaarden zoals in de volgende paragraaf nader gespecificeerd.

Gezin

Een volwassen lid kan via zijn persoonlijke ruimte een gezin aanmaken door de rubriek "Een gezin aanmaken" te openen en er andere accounts aan toe te voegen.

Er wordt op gewezen dat het gezin uit actieve accounts moet bestaan. Dit betekent dat als een lid het recht op terugtrekking uitoefent en de verwijdering van het profiel verkrijgt, dan wordt dit profiel automatisch uitgesloten uit het gezin. Als het gezin niet langer bestaat uit minimaal 2 accounts (1 volwassen lid en 1 minderjarig lid), dan is het gezin automatisch niet langer actief.

Als het volwassen lid dat de registratie van een of meerdere minderjarige leden heeft voltooid, zijn profiel verwijdert, dan worden het profiel van het/de minderjarige lid/leden niet verwijderd. Om de annulering van een profiel van een minderjarig lid uit te voeren, moet het volwassen lid dezelfde procedures volgen als voor de annulering van het volwassen lid.

Accounts die tot een gezin behoren, kunnen verzamelde en gecrediteerde niet-kwalificerende punten met elkaar uitwisselen, tot maximaal 100.000 punten voor elk kalenderjaar tijdens het programma. De telling van binnen het gezin overgedragen punten wordt elk jaar tijdens het programma op 31 december op nul gezet en begint opnieuw op 1 januari van het volgende kalenderjaar. Punten die binnen het gezin worden overgedragen, zijn niet inbegrepen in het limietaantal punten dat kan worden overgedragen tussen accounts die niet tot het gezin behoren.

Punten verzamelen

Elk lid heeft toegang tot een persoonlijke account waar de punten waarop hij of zij recht heeft worden verzameld.

Het bijschrijven van punten gebeurt automatisch in alle omstandigheden die hierna worden opgesomd, op voorwaarde dat het lid zijn of haar Volare-code vermeld op het moment van de aankoop van de artikelen/diensten voorgesteld door ITA Airways, of op het moment van de check-in:

 • vluchten die tegelijk door ITA Airways worden verkocht en uitgevoerd, die werkelijk door of voor rekening van het lid worden aangekocht en die door deze persoon worden uitgevoerd, onverminderd, zodra dat technisch mogelijk is, de toekenning van punten ook voor vluchten die door partnervervoermaatschappijen van ITA Airways zijn verkocht en/of uitgevoerd, door ITA Airways desgevallend meegedeeld via de voorziene rubriek op de website www.ita-airways.com of via de app “ITA Airways”.

Het spreekt voor zich dat gekochte vluchten die echter niet werden genomen (ook na een annulering en mits toepassing van de policy van ITA Airways met betrekking tot een eventuele erkenning van betreffende terugbetalingen) geen recht geven om punten te verzamelen;

 • de aankoop en het genot van artikelen en/of diensten die ITA Airways aanbiedt (boutique aan boord), zodra dat technisch mogelijk is;
 • aanvullende manieren om punten te verzamelen die ITA Airways en de copromotor af en toe meedelen.

Er wordt op gewezen dat het toekennen van punten gebonden is aan de inschrijving voor het Programma, wat moet plaatsvinden voordat er wordt gevlogen en/of van de diensten van partners gebruik wordt gemaakt. Anders heeft het lid geen recht om punten te verzamelen.

Het aantal verzamelde punten wordt op basis van de uitgaven van de klant berekend (zogenaamd revenue-based model), zonder de bedragen voor belastingen en eventuele andere heffingen (onder andere de btw), op basis van het model 1 euro = 10 punten (met mogelijke toenames naargelang het lid tot een van de Exclusieve Clubs behoort zoals beschreven in het volgende artikel 7 en naargelang het gekochte type vliegticket, volgens de bepalingen in Bijlage A).

Het verwerven van punten door de aankoop van vliegtickets kan ook plaatsvinden op basis van het uitgevoerde aankooptype (klasse, bestemming, enz.), met een mogelijkheid om Bonuspunten te krijgen, volgens de modaliteiten die door ITA Airways desgevallend worden meegedeeld. ITA Airways behoudt zich ook het recht voor om van tijd tot tijd het verschillende aantal punten te communiceren dat kan worden verzameld met betrekking tot de verschillende soorten gekochte tickets.

Met name met betrekking tot leden die vliegtickets kopen als onderdeel van een groepsboeking van klasse G, worden de volgende niet-kwalificerende punten toegekend:

 • 250 niet-kwalificerende punten voor binnenlandse vluchten;
 • 500 niet-kwalificerende punten voor internationale vluchten; en
 • 1.500 niet-kwalificerende punten voor intercontinentale vluchten.

Punten verzameld in het kader van groepsboekingen van klasse G kunnen het voorwerp uitmaken van promoties op basis van wat desgevallend door de promotor wordt meegedeeld.

Niet-kwalificerende punten kunnen ook worden verzameld in het kader van de aankoop van extra diensten van ITA Airways (bij wijze van voorbeeld, maar niet exhaustief; toegang tot de lounge, toevoeging van extra bagage, wanneer geselecteerd tijdens de aankoop van het ticket), eventueel met de mogelijkheid om bonuspunten te ontvangen, volgens de modaliteiten die door ITA Airways desgevallend worden meegedeeld in de voorziene rubriek op de website www.ita-airways.com of via de app “ITA Airways”. In geval van extra diensten zijn de verzamelde punten niet-kwalificerende punten, tenzij andersluidend meegedeeld door ITA Airways. Zij worden niet gebruikt voor de berekening van de toegangsdrempels van de exclusieve Clubs, zoals in artikel 7 hierna gedefinieerd, en de vermenigvuldigers voorzien in verband met het lidmaatschap van deze exclusieve Clubs worden niet toegepast.

Verder wordt erop gewezen dat, behalve bij aanbiedingen gedurende beperkte perioden, die desgevallend worden meegedeeld in de voorziene rubriek op de website www.ita-airways.com of via de app “ITA Airways”, de volgende tickettypes geen recht geven op het verzamelen van punten: (i) tickets die het voorwerp uitmaken van bijzondere goedkopere voorwaarden (bijv. tickets voor werknemers, humanitaire vluchten, vluchten georganiseerd door de nationale overheden), (ii) tickets voor chartervluchten; (iii) tickets gekocht aan de hand van een e-coupon (kortingsbonnen of gift cards) voor het bedrag van het deel van de waarde van de ticket betaald aan de hand van de coupon, of tickets gekocht via de cash&points-methode, met uitzondering van tickets gekocht met de punten van het “Points Back”-initiatief, zoals beter geïllustreerd in de voorziene bijlage bij het Reglement.

Speciale manieren om punten te verzamelen, onderworpen aan updates

Vanaf 11 juli 2023 en tot aan het verstrijken van de actie, hebben leden die een creditcard ITA Airways American Express aanvragen, recht om aanvullende punten te verzamelen en onder bepaalde voorwaarden de toekenning te krijgen van de bestede punten via het ‘Points Back’-mechanisme. Dit wordt in de voorziene bijlage bij het Reglement nader beschreven.

Soortgelijke initiatieven die de speciale toekenning van punten voorzien, of modaliteiten voor speciale verzameling van punten, kunnen af en toe naar goeddunken van de Promotor en de Copromotor worden aangeboden, ook samen met de partners, mits deze naar behoren zijn bekend gemaakt in de betreffende rubriek van de website Onze Promoties of via de app “ITA Airways”.

Gebruik van de punten

Leden hebben de mogelijkheid om de verzamelde punten te gebruiken volgens de criteria vermeld in paragraaf a) om de volgende premies aan te vragen:

 • aankoop van vliegtickets van ITA Airways (de indicatieve waarden staan in Bijlage A vermeld);
 • aankoop van extra services van ITA Airways (zodra dat technisch mogelijk is).
 • aankoop van kortingbonnen van ITA Airways, zodra dat technisch mogelijk zijn.

Het gebruik van de punten vindt plaats via een speciale rubriek op de website www.ita-airways.com, via de app van ITA Airways en de andere modaliteiten die desgevallend aan het lid worden meegedeeld, en volgens de gedefinieerde modaliteiten die desgevallend door ITA Airways en door de Copromotor aan het lid worden meegedeeld. Meer bepaald moet het betreffende lid, vooraleer een aankoop af te ronden, op om het even welk moment en voor elke klasse van alle vluchten beschikbaar op de website www.ita-airways.com, na controle dat hij/zij toegang heeft tot het persoonlijke profiel, zijn of haar Volare-code invoeren. De transactie vindt dan automatisch plaats en van het saldo van de punten wordt een aantal afgetrokken dat equivalent is met de prijs van het aangekochte artikel/de aangekochte service (zogenaamd “cash&points”-systeem). De wijzen om het verschil te betalen tussen de gebruikte punten en de prijs van het goed/de service gekocht via het “cash&points”-systeem, worden desgevallend aangegeven door de promotor op de website www.ita-airways.com, en dit in ieder geval voordat het lid de aankoop van het gevraagde goed/de gevraagde service voltooit. Uiteraard kunnen belastingen en eventuele andere heffingen (onder andere de btw) niet met punten worden betaald. In geval artikelen/diensten via “cash&points”-modaliteit worden aangekocht, spreekt het bovendien voor zich dat het niet is voorzien om punten te verzamelen voor het bedrag dat eventueel met geld werd betaald.

De punten worden in de diverse valuta omgezet volgens de wisselkoers van IATA, die maandelijks wordt geüpdatet.  Het minimum aan punten die het lid kan gebruiken, bedraagt 1/20 van de kostprijs van het ticket. Als het puntensaldo van het lid niet volstaat om de volledige prijs te dekken van het artikel/de dienst die hij/zij wilde kopen, wordt de prijs van het artikel/de dienst toch in verhouding tot de beschikbare punten verminderd. Bij voltooiing van de transactie waarbij verzamelde punten worden gebruikt voor de aankoop van artikelen en/of diensten aangeboden door ITA Airways, ziet het lid hoeveel punten er werden gebruikt op het rekeninguittreksel en in zijn/haar puntenportefeuille.

Voor terugbetaling van artikelen/diensten die met punten werden gekocht, zijn de beleidslijnen voor terugbetaling van ITA Airways van toepassing (zie wijziging en terugbetaling) en de terugbetaling, waar de betreffende voorwaarden van toepassing zijn, zal worden toegekend aan de hand van hetzelfde betaalmiddel van de oorspronkelijke aankoop (punten, geld of een combinatie van punten en geld, met dien verstande dat de luchthaventaksen altijd in geld worden terugbetaald). Wanneer de terugbetaling in zijn geheel of gedeeltelijk plaatsvindt door het opnieuw bijschrijven van punten, dan zal het lid, zodra dit technisch mogelijk is, de update van de beschikbare punten in zijn of haar puntenportefeuille zien. Het is duidelijk dat, wanneer het recht op terugtrekking uit het Programma eenmaal is uitgevoerd en de account definitief is geschrapt, het niet mogelijk is om een terugbetaling te krijgen van het bedrag voor het aandeel punten dat werd gebruikt voor eventuele aankopen in “cash&points”-modaliteit.

Het spreekt voor zich dat de punten en/of de premies die aan leden worden toegekend, geen enkel recht geven om te vragen om die in geld om te zetten. Het lid kan geen aanvullende punten verzamelen als gevolg van de toekenning en het genot van een premie die volledig of gedeeltelijk met de verzamelde punten is bekomen, tenzij anders is gespecificeerd en door ITA Airways en de copromotor aan de leden is medegedeeld.

Met betrekking tot artikelen die werden gekocht met punten, wordt in zoverre dit van toepassing is de wettelijke garantie van conformiteit toegepast, zoals bepaald door art. 128 en volgende van het wetsbesluit 206 van 6 september 2005 (Consumentenwetboek).

Terugtrekking

Elk lid kan zich om het even wanneer kosteloos uit het Programma terugtrekken, via de voorziene rubriek “Het profiel verwijderen” in de persoonlijke ruimte op de website www.ita-airways.com of via de app “ITA Airways”. De terugtrekking wordt van kracht 15 dagen nadat het lid de intentie heeft geuit om zich uit het programma terug te trekken, op de manier zoals hierboven beschreven. Na deze periode verliest de gebruiker daarom alle verzamelde Punten en toegang tot de voordelen verbonden aan de Exclusieve Clubs, zoals gedefinieerd in art. 6 hierna, waartoe het lid kan behoren, evenals de voordelen verbonden aan het bezit van een co-branded kaart, zoals gedefinieerd in Bijlage – ITA Airways – American Express co-branded kaarten en Points Back-kaarten.

Tijdens de opzegtermijn van 15 (vijftien) dagen kan het Lid nieuwe punten verzamelen, die echter worden geannuleerd bij verwijdering van het profiel. Het lid kan echter tijdens de opzegtermijn van 15 (vijftien) dagen zijn/haar terugtrekking herroepen en zijn account opnieuw te activeren. Ter verduidelijking wordt erop gewezen dat punten die tijdens bovenstaande opzegtermijn zijn verzameld, niet kunnen worden gebruikt, tenzij het lid besluit de terugtrekking te herroepen en de account opnieuw te activeren.

5.     PROGRAMMAPARTNERS

ITA Airways en de Copromotor behouden zich het recht voor om aan de leden te melden, en eventueel nodige, daaropvolgende wijzigingen aan te brengen aan dit Reglement op grond van het volgende artikel 11, de initiatieven, de verdere samenwerkingen en de lijst van de partners van het Programma, die aan de leden het recht toekennen om niet-kwalificerende punten te verzamelen en te gebruiken die verkregen zijn door de aankoop van goederen en diensten die aangeboden worden door de Partners, tegen de voorwaarden die tijdig aan de leden worden meegedeeld via de voorziene rubriek op de website www.ita-airways.com of via de app “ITA Airways”.

De modaliteiten voor het verzamelen en het gebruik van punten verkregen via de aankoop van artikelen en dienste aangeboden door de Partners, worden telkens gespecificeerd in verhouding tot elk artikel of elke dienst van de Partners, volgens de voorwaarden die desgevallend aan de leden worden meegedeeld via de voorziene rubriek op de website www.ita-airways.com of via de app “ITA Airways”.

De lijst van de partners is te vinden via de volgende link: (https://www.loyaltyprogram.ita-airways.com/it_it/). ITA Airways en de Copromotor behouden zich het recht voor om de lijst te actualiseren en om eventueel nodige, daaropvolgende wijzigingen aan te brengen aan dit Reglement op grond van het volgende artikel 11.

6.     EXCLUSIEVE CLUBS

Het Programma geeft leden toegang tot vier exclusieve clubs van ITA Airways (zoals hierna samengevat), die verdeeld zijn in vier niveaus op grond van de diensten die beschikbaar zijn op basis van het puntenaantal dat elk lid verzamelt in het kader van het Programma krachtens het Reglement en los van het gebruik ervan daarna om premies toe te kennen (“Exclusieve Clubs”).

De toegang van elk lid tot de Exclusieve Clubs vindt plaats bij het bereiken van het voorziene aantal kwalificerende punten, zoals hierna aangegeven (in naleving van de nodige technische tijden, en in ieder geval niet meer dan 30 dagen), conform met de betreffende mededeling die naar het lid wordt verzonden. Het lidmaatschap van deze Exclusieve Club blijft geldig tot aan het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de toegang tot die Exclusieve Club plaatsvond (dit betekent tot de eerstvolgende 31 december, of tot aan de vervaldag van het Programma, afhankelijk welke van deze datums eerst komt). De toegang tot de Exclusieve Clubs geeft recht op de volgende voordelen die desgevallend door ITA Airways worden meegedeeld:

 • Smart Club:
  • toegang bij inschrijving voor het Programma en verzameling van punten voor elke aankoop van artikelen/diensten aangeboden door ITA;
  • toegang tot een uitgebreid netwerk van commerciële partnerschappen voor de bijschrijving en het gebruik van punten zoals desgevallend medegedeeld op grond van artikel 6 hierboven;
  • aankoop van extra diensten met punten.
 • Plus Club (minimale punten voor toegang en behoud van toegang: 30.000 kwalificerende punten): 
  • voordelen van het niveau Smart;
  • extra bagage;
  • voorrang bij de bagageafhandeling;
  • voorrang bij het instappen;
  • voorrang bij de check-in en de transfer desk;
  • voorrang bij de dienst verloren voorwerpen (lost and found);
  • Keuze uit gratis zitplaatsen in de gereserveerde zone van het vliegtuig voor de Club waartoe het lid behoort
  • speciale klantendienst.
 • Premium Club (minimale punten voor toegang en behoud van toegang: 60.000 kwalificerende punten):
  • voordelen van het niveau Plus;
  • toegang tot de lounges eigendom van of beschikbaar voor ITA Airways (raadpleeg de lijst via de link lounges);
  • Fast track (raadpleeg de lijst van de luchthavens waar de Fast Track service beschikbaar is via de volgende link: Fast Track)
 • Executive Club (toegang en behoud van toegang: 90.000 kwalificerende punten):
  • voordelen van het niveau Premium;
  • Welcome kit.
  • Extra Club Card
  • Gratis transport van golftoebehoren

7.     AARD EN WAARDE VAN DE TOEGEKENDE PREMIES

 

De waarde van de premies kan bepaald worden op grond van de waarde van de vluchttarieven die gelden op het moment dat ze worden uitgegeven of de waarde van de diensten/producten van ITA Airways of de commerciële partners (raadpleeg de lijst via de link https://www.loyaltyprogram.ita-airways.com/en_gb/redemption/) op het moment dat ze worden uitgegeven. De geschatte waarde van de prijzenpot bedraagt 8 miljoen euro.

Krachtens art. 7 van het Presidentiële Decreet nr. 430 van 26 oktober 2001, werd een waarborg gestort ten belope van 20% van de totale geschatte waarde van de prijzenpot, zoals door de wet is bepaald.

8.     LEVERINGSTERMIJN VAN DE TOEGEKENDE PREMIES

Via het Programma kunnen tot 15 oktober 2024 punten worden verzameld. De premies kunnen door de leden worden opgevraagd tot 15 november 2024, en zullen in dit verband aan de rechthebbende worden toegekend, met uitzondering van eventuele premies die op het thuisadres van het lid moeten worden geleverd (wat moet worden doorgegeven als men fysieke premies vraagt). ITA Airways en de Copromotor verbinden zich ertoe om de levering binnen 90 dagen vanaf de aanvraag uit te voeren.

9.     KLACHTENBEHANDELING

Eventuele klachten kunnen aan ITA Airways en de Copromotor worden overgemaakt door een e-mail te sturen naar het adres reclami@ita-airways.com voor Italië en complaints@ita-airways.com voor buitenlandse leden.

De klantendienst van ITA Airways geeft zo snel mogelijk antwoord en in elk geval binnen 20 dagen na ontvangst van de klacht.

10.  WIJZIGINGEN VAN HET REGLEMENT

ITA Airways en de Copromotor behouden zich het recht voor om de deelnamevoorwaarden aan het programma te wijzigen, ook gedeeltelijk en op elk gewenst moment, mits die wijzigingen de rechten niet aantasten die intussen door de leden zijn gekocht en mits ze naar behoren zijn medegedeeld via dezelfde kanalen als die gebruikt werden om het programma bekend te maken bij de leden, ofwel via gelijkwaardige kanalen (bijvoorbeeld via een e-mailbericht).

11.  CONTACTGEGEVENS

Beveiligde e-mail: italiatrasportoaereo@legalmail.it.

Telefoon: 800 936090.

Klantendienst ITA Airways: 800 936090.

Klantendienst ITA Airways via het buitenland: 06 85960020 (tegen betaling)

Link contactpagina

12.  VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke informeren ITA Airways en de Copromotor de leden dat de vrij verstrekte gegevens voor deelname aan het Programma volgens het privacybeleid op de volgende website worden verwerkt: [Privacy].

13.  VERWIJZING NAAR TOEPASSELIJKE EN TEGENSTRIJDIGE REGELGEVING

Voor alles wat niet uitdrukkelijk is voorzien en gereglementeerd in onderhavig Reglement, wordt verwezen naar de wettelijke en regelgevende normen die van toepassing zijn, met bijzondere verwijzing naar het Presidentiële Decreet van 26 oktober 2001, nr. 430 (gepubliceerd in het Italiaanse Staatsblad van 13 december 2001, nr. 289), zoals vervolgens gewijzigd en geïntegreerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van dit Reglement en de onomstreden bepalingen van voornoemde normen, hebben die laatste voorrang op de eerste.

14.  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Dit Reglement is onderworpen aan de Italiaanse wetgeving.

Alle geschillen in verband met dit Programma (en het betreffende Reglement) worden afgehandeld voor de wettelijk bevoegde rechtbankk

loader