Exclusieve Clubs Privacy

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HET LIDMAATSCHAP VAN DE EXCLUSIEVE CLUBS VAN ITA AIRWAYS volgens artikel 13 van de (EU) Verordening 2016/679 (“Privacybeleid”)

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw lidmaatschap van de exclusieve clubs van ITA Airways (hierna ook alleen “Exclusieve Clubs”) is:

 • Italia Trasporto Aereo S.p.A. (in afgekorte vorm ITA Airways S.p.A.), in de persoon van de wettelijke vertegenwoordiger, gedomicilieerd op de hoofdzetel in via XX Settembre, nr. 97, in Rome (RM), 00187, fiscaal en btw-nummer 15907661001 (hierna “ITA Airways” of “Verwerkingsverantwoordelijke”).

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE

ITA Airways verzamelt de volgende categorieën persoonsgegevens over u (onder “Persoonsgegevens” worden alle, hierna vermelde categorieën bedoeld en gezamenlijk beschouwd):

 • Stam, - contact-  en identiteitsgegevens – informatie over uw naam, voornaam en e-mailadres, en informatie in de kopie van de identiteitskaart die u verstrekte toen u lid werd van de exclusieve clubs.
 • Gegevens in verband met uw inschrijving op zogenoemde frequent flyerprogramma’s – informatie over uw inschrijving op een frequent flyerprogramma van een van de opgesomde luchtvaartmaatschappijen om lid te worden van de exclusieve clubs van ITA Airways, waaronder in het bijzonder informatie over uw status en informatie op de lidmaatschapskaart van het frequent flyerprogramma van herkomst die u hebt verstrekt om lid te worden van de exclusieve clubs.

3. HOE VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS

ITA Airways verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens in verband met uw verzoek om lid te worden van de exclusieve clubs, die u ons hebt toegestuurd via het online formulier voor het frequent flyerprogramma  van ITA Airways met de naam “Volare” in uw persoonlijke zone

Als u namens iemand anders persoonsgegevens verstrekt – en deze persoon daarmee heeft ingestemd – moet u zich er op voorhand van vergewissen dat de belanghebbenden dit privacybeleid hebben gelezen.

We vragen u om ons te helpen bij het bijhouden van uw persoonsgegevens door ons te informeren over wijzigingen in de contactgegevens op grond van paragraaf 12 van dit privacybeleid.

4. VOOR WELKE DOELEINDEN KUNNEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN

Uw persoonsgegevens worden door ITA Airways verwerkt voor een of meer van de volgende doeleinden, op basis van de wettelijke voorwaarde die zal worden vermeld

a)  Beheer van uw inschrijving in de exclusieve clubs en de daarmee nauw verband houdende doeleinden.

ITA Airways verzamelt en verwerkt uw persoons- en contactgegevens, en ook gegevens in verband met uw inschrijving op zogenoemde frequent flyerprogramma’s om: (i) gevolg te geven aan uw vraag om lid te worden van de exclusieve clubs en deze te beheren (bijvoorbeeld onder meer in verband met de beoordeling en het beheer van eventuele verzoeken tot behoud van de status die in het programma van herkomst was toegekend); (ii) u, in uw hoedanigheid als lid van de exclusieve clubs nuttige dienstmededelingen te sturen over mogelijke vervaldata en/of voordelen van het lidmaatschap; (iii) om te voldoen aan alle mogelijke contractuele verplichtingen en eventueel uw verzoeken in verband met de exclusieve clubs (bijvoorbeeld in verband met een verzoek om inlichtingen).

Wettelijke grond voor de verwerking: uitvoering van een contract waar u deel van uitmaakt of de uitvoering van precontractuele maatregelen ingevolge uw verzoek, op grond van art. 6, par. 1,b) van de AVG.

b) Controle van uw identiteit en de voorwaarden om de status te behouden die in het kader van het frequent flyerprogramma van herkomst is toegekend.

ITA Airways verzamelt en verwerkt uw identiteitsgegevens en ook gegevens in verband met uw inschrijving op de zogenoemde frequent flyerprogramma’s om na te gaan of de stamgegevens op het identiteitsdocument dat u verstrekte toen om inschrijving op de exclusieve clubs verzocht overeenstemmen met die op de lidmaatschapskaart van het frequent flyerprogramma van herkomst dat u verstrekte toen u om inschrijving op de exclusieve clubs verzocht.

Wettelijke grond voor de verwerking: nastreving van een legitiem belang van de verwerkingsverantwoordelijke voor de preventie van fraude volgens art. 6, par. 1 f) van de AVG AVG.

c) Doeleinden in verband met de wettelijk voorziene verplichtingen, reglementen of Europese normen, bepalingen/verzoeken van de overheid die gewettigd zijn door de wetgeving en/of door toezichthoudende en controle-instellingen

ITA Airways kan uw persoonsgegevens verwerken om wettelijke verplichtingen te vervullen waar ITA Airways zich zelf aan moet houden.

Juridische grond voor de verwerking: vervulling van wettelijke verplichtingen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is op grond van art. 6, par. 1,c) van de AVG.

d) Verdediging van de rechten in het kader van gerechtelijke, administratieve en buitengerechtelijke procedures en in het kader van geschillen die ontstaan in verband met uw lidmaatschap van de exclusieve clubs en de daarmee verbonden diensten.

ITA Airways kan uw persoonsgegevens verwerken om haar eigen rechten te verdedigen, of handelen of ook claims indienen tegen u of derde partijen.

Juridische grond voor de verwerking: nastreving van een legitiem belang van de verwerkingsverantwoordelijke voor de verdediging van de eigen rechten  volgens art. 6, par. 1 f) van de AVG.

 5. VERPLICHTE OF FACULTATIEVE AARD VAN DE GEGEVENSVERSTREKKING EN DE GEVOLGEN VAN EEN EVENTUELE WEIGERING TOT VERSTREKKING

De verstrekking van uw stam- en contactgegevens is verplicht omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor uw lidmaatschap van de exclusieve clubs; als deze gegevens niet verstrekt worden kan het lidmaatschap zelf niet worden afgesloten.

De verstrekking van uw identiteitsgegevens (zoals deze op uw identiteitskaart voorkomen) en de gegevens in verband met uw inschrijving op zogenoemde frequent flyerprogramma’s is verplicht om ITA Airways de mogelijkheid te geven om gevolg te geven aan uw verzoek tot behoud van de status die in het kader van het frequent flyerprogramma van herkomst is toegekend. 

6. HOE HOUDEN WE UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG

ITA Airways neemt aangepaste veiligheidsmaatregelen om de veiligheid, de integriteit en de toegankelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen en te behouden.

Al uw persoonsgegevens worden bewaard op veilige servers (of beveiligde papieren kopieën) van ITA Airways of leveranciers van ITA Airways die zich op het grondgebied van de Europese Unie bevinden, en zijn toegankelijk en bruikbaar op basis van onze normen en ons beveiligingsbeleid (of gelijkwaardige normen voor onze leveranciers).

Als ITA Airways u een paswoord heeft gegeven (of als u een gekozen hebt) waarmee u toegang krijgt tot uw persoonlijke zone op onze website, tot de applicaties en diensten die wij verstrekken, bent u zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van dat password en voor het volgen van alle beveiligingsprocedures die we u zouden melden.

7. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS

ITA Airways bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze verzameld zijn en voor alle andere daarmee verband houdende wettelijke doeleinden. Als uw persoonsgegevens voor twee verschillende doelen zouden worden verwerkt, bewaren we deze persoonsgegevens tot het doel met de langste termijn bereikt is maar verwerken we geen persoonsgegevens meer voor het doel waarvan de bewaarperiode is verstreken.

We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die ze moeten verwerken voor de doelen in verband met uw lidmaatschap van de exclusieve clubs.


Uw persoonsgegevens die niet meer nodig zijn, of waarvoor er geen juridische grond meer is om ze te bewaren, worden onomkeerbaar geanonimiseerd (en mogelijk zo bewaard) of op een veilige manier vernietigd.

Hierna vermelden we de bewaartijden in verband met de verschillende, hierboven opgesomde doeleinden:

 • stam- en contactgegevens, en de gegevens in verband met uw inschrijving op zogenoemde frequent flyerprogramma’s die verwerkt zijn voor de inschrijving en het operationele beheer van uw lidmaatschap van de Exclusieve clubs: ITA Airways bewaart deze persoonsgegevens zolang u ingeschreven bent op de Exclusieve clubs en niet langer dan 10 jaar na de annulering van uw lidmaatschap van de Exclusieve clubs om te voldoen aan verplichtingen van statutaire, boekhoudkundige en fiscale aard zoals de toepasselijke wetgeving voorziet.
 • identiteitsgegevens (zoals vermeld op de identiteitskaart die u verstrekte), en gegevens in verband met uw inschrijving op zogenoemde frequent flyerprogramma’s (zoals vermeld op de lidmaatschapskaart van het frequent flyerprogramma van herkomst die u verstrekte) die verwerkt worden voor de controle van uw identiteit en de voorwaarden tot het behoud van de status die u in het frequent flyerprogramma van herkomst is toegekend: ITA Airways zal deze persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen zodra de controle is afgelopen van wat vooraf ging in het kader van de beoordeling van uw verzoek om uw status te behouden en in elk geval niet langer dan 48 uur na de controle.

Met bijzondere aandacht voor de rechten van ITA Airways in rechte of in geval van verzoeken van een overheid, worden de verwerkte persoonsgegevens zolang bewaard door ITA Airways als nodig is voor de verwerking van het verzoek of om haar eigen rechten te verdedigen.

8. MET WIE KUNNEN WE UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

Tot uw persoonsgegevens hebben toegang: het personeel van ITA Airways dat daarvoor bevoegd is, en de externe leveranciers van ITA Airways die de diensten in verband met uw lidmaatschap van de Exclusieve clubs helpen uitvoeren, en die indien noodzakelijk benoemd worden tot verwerkingsverantwoordelijken en die als autonome verwerkingsverantwoordelijken handelen.

Kunnen bovendien, voor de hierboven opgesomde doeleinden kennis nemen van uw persoonsgegevens:

 • personen die toegang kunnen krijgen tot de persoonsgegevens op grond van wettelijke bepalingen voorzien in het Europese recht of het recht van de Lidstaat waar ITA Airways aan onderworpen is;
 • banken en betalingsinstellingen;
 • derde personen zoals advocatenkantoren en openbare overheden tot wie wij ons wenden om de lidmaatschapsvoorwaarden van Exclusieve clubs te doen naleven of om onze andere legitieme belangen te beschermen;
 • derde personen en openbare overheden om onze rechten te beschermen of om gevolg te geven aan een verzoek dat zij rechtmatig hebben gedaan;

 

 • bedrijven die informaticastructuren en ondersteunende IT en consultancydiensten verstrekken en ook diensten voor de bescherming en het ontwerp van software en websites;
 • bedrijven die diensten verstrekken die nuttig zijn om onze diensten te personaliseren en te optimaliseren, met inbegrip voor het uitvoeren en beheren van onze klantendienst.

De eventuele verstrekking van persoonsgegevens gebeurt met volledige naleving van de  bepalingen van de AVG en de normen die op gebied van bescherming van persoonsgegevens gelden. We vragen u om contact met ons op te nemen met de gegevens in paragraaf 12 van dit privacybeleid als u de lijst wenst te zien van de verwerkingsverantwoordelijken en de andere personen met wie wij uw persoonsgegevens delen.

Uw Persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

9. OVERBRENGING VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR DERDE LANDEN

Voor de afhandeling van een van de verwerkingsactiviteiten van uw persoonsgegevens geeft ITA Airways deze door aan externe personen die gevestigd zijn in landen die niet tot de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) behoren (hierna “Derde landen”) en die een lager beschermingsniveau bieden dan wat binnen de Europese Unie gegarandeerd is.

De overbrenging door ITA Airways van uw Persoonsgegevens naar personen in Derde landen gebeurt in alle geval met respect voor wat voorzien is in de toepasselijke wetgeving op gebied van de bescherming van persoonsgegevens en op basis van een van de passende garanties voorzien door art. 46 e.v. van de AVG.

Al naargelang de rol die ze in de verwerking spelen zullen deze personen uw Persoonsgegevens als autonome verwerkingsverantwoordelijken verwerken, ofwel als verwerkingsverantwoordelijken die daartoe aangesteld zijn door ITA Airways in overeenstemming met art. 28 van de AVG.

U  kunt te allen tijde naar ITA Airways schrijven, met gebruik van de contactgegevens in paragraaf 12 van dit Privacybeleid, en vragen wie de personen zijn aan wie de Persoonsgegevens worden doorgegeven, en ook om een kopie te ontvangen van de passende waarborgen voor de overbrenging.

 10. EVENTUELE AUTOMATISCHE BESLISSINGSPROCESSEN

ITA Airways doet geen verwerking met behulp van automatische beslissingsprocessen, waaronder profiling, in verband met uw lidmaatschap van de Exclusieve clubs. 

11. UW RECHTEN IN VERBAND MET DE GEGEVENSBESCHERMING EN UW RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID

Op de voorwaarden voorzien door de AVG,  hebt u te allen tijde het recht om het volgende te vragen aan ITA Airways:

 • toegang tot uw persoonsgegevens, zoals voorzien in art. 15 van de AVG,
 • rechtzetting en aanvulling van uw persoonsgegevens die in bezit zijn van ITA Airways en die u als onjuist beschouwt, zoals voorzien in art. 16 van de AVG,
 • annulering van uw persoonsgegevens waarvoor geen wettelijke grond voor de verwerking bestaat, zoals voorzien in art. 17 van de AVG,
 • beperking van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken in geval van een van de mogelijkheden voorzien in art. 18 van de AVG,
 • de kopie van uw persoonsgegevens die u hebt doorgegeven in een gebruikelijk en gestructureerd formaat dat leesbaar is voor een automatisch toestel voor de verwerking gebaseerd op de contractuele relatie (zg. Draagbaarheid) zoals voorzien in art. 20 van de AVG,
 • niet onderworpen te worden aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op de automatische verwerking, waaronder profiling, die voor u juridische gevolgen hebben, en waarvoor u niet uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, zoals voorzien in art. 22 van de AVG,
 • te allen tijde uw toestemming kunnen intrekken indien de verwerking gebaseerd is op toestemming. We preciseren dat de eventuele intrekking van uw toestemming alleen gevolgen heeft voor de opeenvolgende verwerkingen, behoudens de rechtmatigheid van de verwerkingen die voor deze intrekking plaatsvonden..

Recht van bezwaar: naast de hierboven opgesomde rechten kunt u altijd bezwaar aantekenen omwille van redenen in verband met uw bijzondere situatie, tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens die uitgevoerd worden om het legitieme belang van ITA Airways te beschermen.

Voor de uitoefening van bovenvermelde rechten tegenover ITA Airways kunt u uw bericht sturen naar de contacten in paragraaf 12 van dit Privacybeleid, met vermelding van (i) uw voor- en achternaam, (ii) uw e-mailadres dat op het verzoek voor lidmaatschap van de Exclusieve clubs is vermeld, en (iii) de details van het verzoek.

De uitoefening van deze rechten is onderworpen aan enkele uitzonderingen die het openbare belang moeten beschermen (bijvoorbeeld de preventie of identificatie van misdaden) en onze belangen (bijvoorbeeld de bewaring van het beroepsgeheim). Als u een van bovenvermelde rechten zou uitoefenen, zijn wij verplicht om na te gaan of u gerechtigd bent om het uit te oefenen en we zullen u normaliter binnen een maand antwoorden.

Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een schending is van wat voorzien is in de AVG en de wetgeving op gebied van de bescherming van persoonsgegevens hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de overheden die belast zijn met de bescherming van persoonsgegevens, en gebruikt u daarvoor de gegevens die beschikbaar zijn op de website www.garanteprivacy.it of de bevoegde rechtbanken.

12. CONTACTGEGEVENS VAN ITA AIRWAYS EN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING / DATA PROTECTION OFFICER (“DPO")

U kunt te allen tijde contact opnemen met ITA Airways of de door ITA aangestelde verantwoordelijke voor de bescherming van persoonsgegevens  op de volgende adressen:

 • voor ITA Airways – door een bericht te sturen naar het adres vermeld in artikel 1 van dit Privacybeleid.
 • Voor de door ITA Airways aangestelde verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens – door een e-mail te sturen naar het e-mailadres: dpo@itaspa.com.
loader