Privacy ITA S.p.A.

Laatst bijgewerkt: 1 oktober 2023

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE VAN ITA S.P.A. (COMMERCIËLE BENAMING ITA AIRWAYS)

 

INFORMATIE VOLGENS ART. 13 VAN VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Italia Trasporto Aereo S.p.A. ("ITA S.p.A.") wenst u te informeren dat het, op grond van art. 13 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna  "Europese verordening" genoemd), noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken als die automatisch worden verzameld of door u worden verstrekt via de navigatie of het gebruik van de website https://www.ita-airways.com/.

 1. EIGENAAR EN VERANTWOORDELIJKE VAN DE VERWERKING
 2. DATA PROTECTION OFFICER
 3. DEFINITIE EN TYPOLOGIE VAN DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS
 4. DOELEN VAN DE VERWERKING EN JURIDISCHE GRONDSLAG
 5. NO FLY PROGRAM
 6. BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS
 7. ONTVANGERSCATEGORIEËN VAN DE GEGEVENS
 8. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE LANDEN EN TEN BEHOEVE VAN IMMIGRATIECONTROLE EN TERRORISMEBESTRIJDING
 9. EVENTUELE AUTOMATISCHE BESLISSINGSPROCESSEN
 10. AARD VAN DE TOEWIJZING
 11. RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE
 12. TOESTEMMING VAN MINDERJARIGEN IN VERBAND MET DE DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ
 13. WIJZIGINGEN VAN DE TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

 

 

 1. EIGENAAR EN VERANTWOORDELIJKE VAN DE VERWERKING

De verwerkingsverantwoordelijke is Italia Trasporto Aereo S.p.A. “ITA”, met als commerciële benaming ITA Airways, in de persoon van de wettelijke vertegenwoordiger, gedomicilieerd op de hoofdzetel in de via XX Settembre, nr. 97, in Rome (RM), 00187, fiscale code en P.I. 15907661001 (hierna "ITA S.p.A." of "Verwerkingsverantwoordelijke").

Om haar activiteiten uit te voeren, kan het bedrijf gebruik maken van externe leveranciers, naar behoren aangesteld als gegevensverwerkers van de persoonsgegevens, die alle wettelijk vereiste garanties bieden (art. 28 van de Europese verordening).

Voor de volledige lijst van ITA-gegevensverwerkers kunt u contact opnemen met de FG op de manier die is aangegeven in het volgende art. 2.

 

 

 2.       DATA PROTECTION OFFICER

Met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten, uitgevoerd door ITA S.p.A, heeft de eigenaar van de verwerking het nodig geacht om krachtens art. 37 van de Europese Richtlijn, een Verantwoordelijke aan te wijzen voor de bescherming van de gegevens die te bereiken is op het volgende adres: Via XX Settembre, nr. 97, te Rome (RM), 00187 (RM), of door een e-mail te sturen naar het adres dpo@ita-airways.com.

 

 

3. DEFINITIE EN TYPOLOGIE VAN DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

Om het gebruik mogelijk te maken van de luchtvervoerdienst die aangeboden wordt door ITA S.p.A., van de website www.itaspa.com en van bijhorende diensten moet de verwerkingsverantwoordelijke enkele persoonsgegevens van u kennen en verwerken.

Onder persoonsgegevens verstaan we informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals bijvoorbeeld de naam, contactgegevens en/of gegevens over de reservering.

Om een vliegticket te kopen, zijn de verwerkte gegevens de naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, informatie over de gekochte reis, met inbegrip van eventuele gevraagde speciale assistentie of voorkeuren in verband met maaltijden en de gegevens in verband met de betaling. Naargelang de bestemming kunnen bovendien andere categorieën persoonsgegevens verzameld worden, bijvoorbeeld de geboortedatum (ook van minderjarigen), het geslacht en het paspoortnummer.         

Voor de eenvoudige navigatie van de website worden de soorten gegevens die worden verwerkt hieronder gespecificeerd: raadpleeg voor meer informatie de specifieke informatie voor "cookies".

 

Navigatiegegevens

De computersystemen en softwareprocedures die de werking van ITA S.p.A. ondersteunen. verzamelen tijdens hun normale werking bepaalde persoonsgegevens te verkrijgen waarvan de doorgifte impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Het gaat om inlichtingen die niet verzameld worden om geassocieerd te worden met geïdentificeerde betrokkenen, maar die het, vanwege hun specifieke aard via verwerking en associaties met gegevens van derden mogelijk maken om de gebruikers te identificeren.

In deze categorie van gegevens vallen de IP-adressen of domeinnamen van de computers die gebruikt worden door de gebruikers die zich met de website verbinden, de URI (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die gebruikt is om het verzoek voor te leggen aan de server, de grootte van het bestand dat als antwoord verkregen is, de cijfercode met de staat van het antwoord van de server (onder voorbehoud, fout, enz.) en andere parameters in verband met het besturingssysteem en de  informatie-uitrusting van de gebruiker.

Deze gegevens worden door de eigenaar van de verwerking uitsluitend gebruikt om anonieme statistieken te verkrijgen over het gebruik van de website, de app, en om de juiste werking ervan te controleren. De gegevens kunnen tevens gebruikt worden om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van eventuele computermisdaden tegen ITA S.p.A.

 

Gegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt

De facultatieve verzending, expliciet en vrijwillig, van e-mails naar de adressen die op deze website en de app vermeld staan, omvat de daaropvolgende verwerving van het adres van de verzender, nodig om te reageren op verzoeken, en eventueel andere persoonsgegevens in het bericht.

 

- CALL CENTER

Telefoongesprekken naar de Call Center-nummers kunnen de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker met zich meebrengen om de door de gebruiker gevraagde diensten te verlenen, zoals bijvoorbeeld: reserveringen, aankoop en levering van tickets voor luchtvervoer op verzoek van de passagier, wijziging of vervanging van reeds uitgegeven tickets, terugbetalingen, dienst naverkoop, speciale assistentie en aankoop van diensten die complementair zijn aan de vlucht. Het gericht zijn van de elektronische transacties kan bovendien het volgende omvatten: de verwerving van de gegevens van de credit card van eigen klanten; deze worden verwerkt met alle noodzakelijke voorzorgen die de industrienormen voorzien. ITA S.p.A. kan ook gebruik maken van callcenters van derden die, altijd in volledige overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, namens de verwerkingsverantwoordelijke een specifiek servicecontract hebben als gegevensverwerkers overeenkomstig artikel 28 van de Europese verordening. In het geval dat callcenters van derden gegevens verwerken waarvan ITA S.p.A. de verwerkingsverantwoordelijke is buiten de EU, vraagt TA S.p.A. aan de eigen leveranciers naleving van de garanties van art. 46 van de Europese verordening. Wanneer ITA S.p.A. gebruik maakt van buitenlandse callcenters buiten de Europese Unie, zal zij, overeenkomstig de bepalingen van de geldende wetgeving, haar klanten informeren over het buitenland waarin de exploitant fysiek is gevestigd, waarbij zij haar klanten/gebruikers de keuze biedt om te verzoeken dat de dienst wordt verleend via een operator die op het nationale grondgebied is gevestigd.

 

 

4.   DOELEN VAN DE VERWERKING EN JURIDISCHE GRONDSLAG

De persoonsgegevens die in bezit komen van de verwerkingsverantwoordelijke zijn uitsluitend gegevens die u verstrekt hebt bij het navigeren en/of het gebruik van onze diensten. Zodoende worden de persoonsgegevens verwerkt om:           

A) U toe te laten om onze dienst voor de verkoop van vliegtuigtickets te gebruiken;

B) Te kunnen genieten van de dienst luchtvervoer;

C) Te voldoen aan de reisvereisten en de gevraagde diensten te leveren;

D) Desgewenst berichten te verzenden in verband met de toestand van uw vlucht;

E) te voldoen aan alle wettelijke eisen in verband met luchtvervoer van passagiers; 

F) rechtstreeks producten en diensten te kunnen verkopen die analoog zijn aan deze die de belanghebbende reeds heeft aangekocht, met gebruikmaking van het e-mailadres dat deze doorgaf toen hij/zij een ticket of dienst kocht, mits de belanghebbende, adequaat ingelicht, geen toekomstige berichten heeft geweigerd; 

G) Up-to-date nieuws geven over de activiteiten en promoties van ITA S.p.A. en over promoties van co-marketing die nuttig zijn om de reiservaring te verbeteren, door het versturen van nieuwsbrieven, publiciteitsmateriaal en/of commerciële mededelingen en direct marketing informatie over onze diensten en producten, over bijhorende aanbiedingen, over onze kortingen en andere promotie- en getrouwheidsinitiatieven,  zowel via traditionele als volledig geautomatiseerde contactsystemen of ook via sms'jes; 

H) Inschrijving in het loyaliteitsprogramma van het bedrijf toestaan;

 I) De inhoud van de commerciële boodschap te personaliseren en alleen specifieke producten en aanbiedingen aan te bieden, afgestemd op de smaak en doorgegeven voorkeuren, evenals op een aangenamere vluchtervaring.  

J) Om de gezondheid en de openbare veiligheid te beschermen

K) De gebruiker die een vliegticket of een bijhorende service wil kopen, toelaten om het reeds begonnen aankoopproces van de service af te ronden door een herinnerings e-mail te sturen naar het adres dat in de fase voor de aankoop is ingevoerd, de zogenoemde "ophaling van het verlaten winkelkarretje”.
De gegevensverwerking voor voornoemd doel dient het wettelijke belang van ITA S.p.A. en voor het nut van de consumenten om eventueel aankoopprocessen in herinnering te brengen die nog niet afgerond waren, ook voor eventuele technische problemen.

Overwegende dat men ervoor kiest om van de diensten op de website te genieten, kan de juridische grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens, de volgende zijn: 

 • De doorgegeven gegevens zijn noodzakelijk om reserveringen te doen, en voor de aankoop van een of meer vliegtickets;
 • De verstrekte gegevens zijn noodzakelijk om het contract voor luchtvervoer te kunnen uitvoeren;
 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de luchtvaart, die naargelang de bestemming van toepassing kunnen zijn;
 • De verwerking van de persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de fundamentele belangen van een of meer natuurlijke personen te vrijwaren;
 • De verwerkingshouder heeft een legitiem belang bij de verwerking van de persoonsgegevens om de best mogelijk service en vluchtervaring te bieden;
 • Op basis van de specifieke toestemmingen die vrij gegeven kunnen worden, initiatieven voor direct marketing en profilering ontplooien.
 • de verwerking is noodzakelijk omwille van publieke belangen op het vlak van volksgezondheid, bescherming tegen zware, grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid.

De persoonsgegevens kunnen zowel verwerkt worden via informatica-instrumenten als via papieren dragers.

 

5. NO FLY PROGRAM

ITA informeert dat de maatschappij in de hoedanigheid van exploitant krachtens de Italiaanse Codice della Navigazione, via haar vertegenwoordigers en/of aangestelde medewerkers, gehouden is snelle beslissingen inzake de veiligheid te nemen, teneinde voor de passagiers en voor de luchtvaartmaatschappij een hoog beschermingsniveau te verzekeren. Om deze reden heeft ITA een programma voorzien dat als “No FLY Program” wordt aangeduid, op basis waarvan een uitsluiting kan worden opgelegd voor vluchten uitgevoerd door voornoemde exploitant middels opname in een speciale lijst van passagiers die zich lieten opmerken wegens:

i) agressief, offensief of in ieder geval asociaal gedrag;
ii) het beschadigen of een poging tot het beschadigen van goederen die eigendom zijn van de maatschappij;
iii) op ongepaste wijze gebruik hebben gemaakt van de aangeboden diensten; gedrag hebben vertoond dat de veiligheid van de vlucht in gevaar brengt.

Op basis van een algeheel proces om de ernst van het gedrag van de passagier te beoordelen, kan ITA een verbod tot inscheping opleggen op alle vluchten die door ITA worden uitgevoerd. De periode waarin de passagier opgenomen in het “No FLY Program” wordt uitgesloten, varieert van 3 (drie) tot 18 (achttien) maanden en, wanneer uiterst grote ernst in verband met de veiligheid van de vlucht en/of van het bedrijfspatrimonium wordt verondersteld, tot maximaal 24 (vierentwintig) maanden. Na naamherstel van de passagier, wordt het voorval evenwel nog eens vijf jaar volgend op de datum van opname in de systemen bewaard, met als enige doel om antwoorden te kunnen geven aan de Gerechtelijke Politie of om ons bij eventuele geschillen te kunnen verdedigen. Op het einde van het vijfde jaar wordt het voorval definitief verwijderd.

 

5. BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke wenst de persoonsgegevens te bewaren voor een termijn die niet langer is dan die nodig is voor het bereiken van de doelen waarvoor ze verzameld en verwerkt worden.

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, indien deze uitdrukkelijk zijn toegelaten, in overeenstemming met de huidige wettelijke vereisten heeft ITA S.p.A. besloten om uw persoonsgegevens die voor direct marketingdoeleinden worden verwerkt te annuleren als u daarom uitdrukkelijk verzoekt, in overeenstemming met wat voorzien is in Maatregel van waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens van 15.10.2020. De persoonsgegevens die voor profileringsdoeleinden zijn verwerkt, worden daarentegen na afloop van 12 maanden na de registratie geannuleerd.  

Wat betreft de andere persoonsgegevens zal de verwerkingsverantwoordelijke, omdat de bewaartermijn van uw persoonsgegevens niet precies bepaald kan worden, er met ingang van heden voor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens de principes van gepastheid, relevantie en minimalisering van gegevens volgt, zoals de Europese verordening vraagt, en periodiek de noodzaak van hun bewaring controleren.   Zodra de  doeleinden bereikt zijn waarvoor ze verzameld en verwerkt zijn, zullen we ze daarom verwijderen uit onze systemen en registers en/of de gepaste maatregelen nemen om ze anoniem te maken en zo te verhinderen dat u geïdentificeerd kunt worden.

Onder voorbehoud van het geval dat we deze gegevens moeten bijhouden om aan wettelijke eisen te voldoen, en om een van onze rechten in de rechtszaal vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

 

6.      ONTVANGERSCATEGORIEËN VAN DE GEGEVENS

De verwerkte gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Kunnen echter wel uw gegevens te weten komen, in verband met de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden:

 • Personen die toegang hebben tot de gegevens op grond van wettelijke bepalingen van het recht van de Europese Unie of van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, met inbegrip van het centrale directoraat immigratie en de grenspolitie.

  Overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) nr. 2016/679 en de bepalingen van artikel 8 van Richtlijn (EU) nr. 2016/681 van 27 april 2016 betreffende het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht de persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door te geven aan de gegevensbank van de UIP (passagiersinformatie-eenheid) van de lidstaat op het grondgebied waarvan de vlucht landt of vertrekt.
  De gegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig de bestaande wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit.    
 • Ons personeel, mits het op voorhand aangewezen is als verwerkingscoördinator, systeembeheerder, of als persoon die onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke handelt, mits ze op voorhand in die zin instructies hebben ontvangen van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • Externe personen die functies vervullen die strikt verband houden met of een belangrijke rol spelen bij de activiteit van het luchtvervoer, zoals andere luchtvaartmaatschappijen, externe of commerciële partners van ITA S.p.A., als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken of gegevensverwerkers, die als fundamenteel moeten worden beschouwd voor de exploitatie van ITA S.p.A.-vluchten;
 • Credit cardbedrijven en dienstenverstrekkers voor de antifraudecontrole van het betaalproces en (waar nodig) activering van de antifraudeprocedure;
 • Derden zoals advocatenkantoren en openbare overheden tot wie wij ons richten om het gestipuleerde contract te laten naleven of toe te passen;
 • Derden zoals de politie en nationale overheden voor de bescherming van onze rechten, eigendommen of uw veiligheid, die van het personeel of onze activa;
 • Openbare overheden en ordediensten, bijvoorbeeld douane en immigratie-autoriteiten, naar aanleiding van een geldig verzoek;
 • Personen die volledig autonoom, als aparte verwerkingsverantwoordelijken, dan wel in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijken, zo nodig benoemd door ITA S.p.A., ondersteuning leveren voor de activiteiten en diensten in alinea 4, als commerciële partners, bedrijven voor reclame, marketing en communicatie, bedrijven die computerstructuren- en diensten aanbieden en hulpdiensten en informaticaconsulenten voor de bescherming en het ontwerp van software en websites, bedrijven die nuttig zijn om onze diensten te personaliseren en te optimaliseren, waaronder bedrijven die de klantendienst beschikbaar te stellen en te beheren, bedrijven die diensten leveren die nuttig zijn voor het analyseren en ontwikkelen van de gegevens en voor het opzetten en uitvoeren van marktonderzoek.
 • Het eventueel doorgeven van de persoonsgegevens gebeurt met volledige naleving van de wettelijke bepalingen voorzien door de Europese verordening en de technische en organisatorische maatregelen die voorbereid zijn door de verwerkingsverantwoordelijike om een passend beveiligingsniveau te waarborgen.

Het eventueel doorgeven van de persoonsgegevens gebeurt met volledige naleving van de wettelijke bepalingen voorzien door de Europese verordening en de technische en organisatorische maatregelen die voorbereid zijn door de verwerkingsverantwoordelijike om een passend beveiligingsniveau te waarborgen.7. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE LANDEN EN TEN BEHOEVE VAN IMMIGRATIECONTROLE EN TERRORISMEBESTRIJDING

ITA S.p.A. is een globale vervoerder die passagiers in verschillende landen ter wereld vervoert. De verwerkingsverantwoordelijke zou de persoonsgegevens kunnen doorgeven naar derde landen voor een correcte afwikkeling van de activiteiten van ITA S.p.A., en om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de verzoeken van de belanghebbende. De overdracht is derhalve noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen de belanghebbende en ITA S.p.A. gesloten overeenkomst. en in sommige gevallen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

In geval van overdracht van de persoonsgegevens van de belanghebbenden naar buiten de Europese Unie, verplichten wij ons ertoe om:

 • in onze contracten met dergelijke derden de standaard contractuele clausules voor gegevensbescherming toe te voegen die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens naar buiten de EER (het betreft  de goedgekeurde clausules voorzien in artikel 46.2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); of
 • ons ervan te vergewissen dat het land waarin de persoonsgegevens worden beheerd door de Europese Commissie "geschikt" is bevonden op grond van artikel 45 van de AVG ; of

Voor meer informatie over de regels voor gegevensoverdracht buiten de EER, met inbegrip van de mechanismen waarop wij ons baseren, kunt u hier de website van de Europese Commissie raadplegen.

 

 

8. EVENTUELE AUTOMATISCHE BESLISSINGSPROCESSEN

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt zonder uw toestemming geen automatische beslissingsprocessen, met inbegrip van de profilering voorzien in art. 22, paragrafen 1 en 4, van de Europese verordening. Indien u instemt met de prolifering zullen de door u verstrekte gegevens gebruikt worden om voorkeuren, gedrag en posities te analyseren of te voorspellen, om de inhoud van commerciële boodschappen te kunnen personaliseren en alleen producten aan te bieden die afgestemd zijn op de smaak en gemelde voorkeuren, zodat daardoor het aantal commerciële boodschappen die we sturen vermindert en we u een betere vluchtervaring kunnen bieden.

Concreet gaat het om de registratie, analyse en profilering (i) van uw identificatiegegevens, (ii) informatie over uw vluchten, (iii) en gegevens over uw consumptiegewoonten en -keuzes.

Door het samenvoegen en analyseren van de verzamelde persoonlijke gegevens kunnen we klanten van de luchtvervoersdienst identificeren die hetzelfde aankoopgedrag vertonen. Dankzij de resultaten van deze analyses zal de Eigenaar in staat zijn om commerciële voorstellen te sturen die functioneel zijn voor de behoeften.

Bovendien, zoals vereist door art. 22, lid 3, van de Europese Verordening, zal de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens alle passende maatregelen nemen om uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen ook in het kader van het opstellen van profielen te beschermen, naast eventuele verdere en gerechtvaardigde rechten zoals beter uitgelegd in paragraaf 10 ("Rechten van de betrokkene") van dit Privacybeleid. 

 

 

9. AARD VAN DE TOEWIJZING

De verstrekking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden in paragrafen 4.A – 4.B – 4.C – 4.D - 4E is verplicht, in zoverre dat een eventuele weigering van u om de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken leidt tot de onmogelijkheid voor ITA S.p.A.  om de luchtvervoersdienst te verzorgen.

De verstrekking van persoonsgegevens voor de in paragraaf 4.F genoemde doeleinden is facultatief en de betrokkene heeft altijd het recht om een dergelijk gebruik van zijn persoonsgegevens door de Eigenaar te weigeren.

De toewijzing van persoonsgegevens voor de doeleinden in paragraaf 4.G is facultatief, maar als ze niet plaatsvindt vormt ze dan wel geen belemmering voor het gebruik van de website, maar ze zou ons niet toelaten om u ten volle te laten genieten van de voordelen die aangeboden worden via publicitaire, commerciële mededelingen en direct marketing, en informatie over extra diensten, kortingen en promoties die aangeboden worden.

De toewijzing van persoonsgegevens voor de doeleinden in paragraag 4.H isfacultatief maar als ze niet plaatsvindt, verhindert dat toetreding tot het Programma.

De toewijzing van persoonsgegevens voor de doeleinden in paragraaf 4.I is facultatief, maar als ze niet plaatvindt, kunnen we u niet ten volle laten profiteren van de voorbehouden voordelen of ontvangt u geen exclusieve producten en aanbiedingen die afgestemd zijn op de smaak en gemelde voorkeuren, en geniet u niet van een betere vluchtervaring.10. RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE

Betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens voorzien in de Europese verordeningheeft de belanghebbende het recht om:

 • op eender welk moment zijn toestemming voor de verwerking, voor alle verdere verwerkingen en verwerkingen die niet noodzakelijk zijn om het dienstencontract uit te voeren, in te trekken. We moeten echter benadrukken dat de intrekking van de toestemming geen afbreuk doet aan de geoorloofdheid van de verwerking op grond van de toestemming die voor de intrekking was gegeven, zoals voorzien in art. 7, alinea 3 van de Europese verordening;
 • aan de verwerkingsverantwoordelijke toegang tot de persoonsgegevens te vragen, zoals  voorzien in art. 15 van de Europese verordening;
 • van de verwerkingsverantwoordelijke de rechtzetting en aanvulling van onjuist bevonden persoonsgegevens te verkrijgen, ook door een eenvoudige toelichting te geven, zoals voorzien in art. 16 van de Europese verordening;
 • van de verwerkingsverantwoordelijke de annulering te verkrijgen van de persoonsgegevens indien er ook maar een van de motieven bestaat voorzien in art. 17 van de Europese verordening voor alle verdere verwerkingen en die niet noodzakelijk zijn om het dienstencontract uit te voeren;
 • van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking van de persoonsgegevens te verkrijgen indien zich een van de hypothesen voordoet voorzien in art. 18 van de Europese verordering; voor alle verdere verwerkingen en die niet noodzakelijk zijn om het dientsencontract uit te voeren;
 • van de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens te bekomen die op hem/haar betrekking hebben, in een gestructureerd formaat, voor algemeen gebruik en leesbaar op een automatisch toestel, en hij/zij heeft het recht om deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zoals voorzien in art.  20 van de Europese verordening;
 • zich op eender welk moment te verzetten, op grond van motieven die verband houden met zijn/haar bijzondere situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebeurt op grond van art. 6, paragraaf 1, e) of f), met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen, zoals voorzien in art. 21 van de Europese verordening;
 • niet onderworpen te zijn aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die juridische gevolgen meebrengen voor hem/haar, indien er niet op voorhand en expliciet toestemming voor is gegeven, zoals voorzien in art. 22 van de Europese verordening.. Zuiver als voorbeeld en niet uitputtend vallen in deze categorie enkele vormen van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die dienen om aspecten van de consumentenkeuze en -aankopen, de economische situatie, de interesses, de betrouwbaarheid, het gedrag te analyseren en te voorspellen;
 • klacht in te dienen bij een controle-autoriteit, indien hij/zij vindt dat de verwerking die hem/haar aanbelangt de Europese verordening overtreedt. De klacht kan worden ingediend in de Lidstaat waar men gewoonlijk verblijft, werkt, ofwel op de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden, zoals voorzien in art. 77 van de Europese verordening.

Om zijn recht(en) uit te oefenen, kan men contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke, in de persoon van de wettelijke vertegenwoordiger, door een bericht te sturen naar de hoofdzetel in Via XX Settembre, nr.  97, in Rome (RM), 00187.

U kunt ook contact opnemen met de Data Protection Officer door een bericht te sturen naar  ITA S.p.A. Data Protection Officer, via XX Settembre, nr. 97, in Rome (RM), 00187, of door te mailen naar dpo@ita-airways.com met vermelding van de volgende gegevens:     

 • Naam, voornaam en postadres
 • De details van het verzoek
 • Reserveringscode of vluchtnummer en -datum 
 • Een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs

 

11. TOESTEMMING VAN MINDERJARIGEN IN VERBAND MET DE DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die via de Website worden aangeboden, is het noodzakelijk om ouder dan veertien jaar te zijn: de verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen onder veertien jaar is rechtmatig, mits deze wordt uitgeoefend door degenen die het ouderlijk gezag uitoefenen. Ga voor meer informatie naar de pagina Uw reis plannen..


12. WIJZIGINGEN VAN DE TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

U kunt op eender welk moment de verleende toestemming voor de volgende doeleinden wijzigen:

 • 4F - 4G door een e-mail te sturen met als onderwerp "intrekking van toestemming" naar het volgende adres dpo@ita-airways.com
 • 4H – 4I door een e-mail te sturen met als onderwerp "intrekking van toestemming" naar het volgende adres dpo@ita-airways.com

 


COOKIEBELEID

Hieronder vindt u het cookiebeleid dat gebaseerd is op de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679 (hierna "AVG" genoemd) en Wetsbesluit 196/2003 (hierna "Privacywet") en daaropvolgende .m.i., alsook in overeenstemming met de bepalingen in de Maatregel voor de bescherming van persoonsgegevens en het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB).

Wat zijn cookies?

Cookies zijn pakketten met informatie die door een webserver worden verzonden (bijv. de site) naar de internetbrowser van de gebruiker, automatisch opgeslagen door deze laatste op de computer en automatisch teruggestuurd naar de server bij elke volgende toegang tot de site.

Meestal kunnen cookies worden geïnstalleerd:

 • Rechtstreeks van de eigenaar en/of beheerder van de website (zogenaamde first-party cookies)
 • door verantwoordelijken die geen verband houden met de website die door de gebruiker wordt bezocht (zogenaamde cookies van derden). Tenzij anders vermeld, herinneren we eraan dat deze cookies onder de directe en exclusieve verantwoordelijkheid van dezelfde beheerder vallen. Meer informatie over privacy en het gebruik ervan is rechtstreeks te vinden op de websites van de respectieve exploitanten.

Deze website kan, ook in combinatie met elkaar, gebruik maken van de volgende soorten cookies die zijn ingedeeld volgens de aanwijzingen van de Privacymaatregel en de adviezen die op Europees niveau zijn uitgebracht door de werkgroep op grond van art. 29 van de AVG:

 • Sessie die niet permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten, zijn strikt beperkt tot de overdracht van sessie-id's die nodig zijn om een veilige en efficiënte verkenning van de site mogelijk te maken, waarbij het gebruik van andere computertechnieken wordt vermeden die de vertrouwelijkheid van het browsen van gebruikers kunnen hinderen
 • Permanente die op de harde schijf van de computer blijven staan totdat ze verlopen of door gebruikers/bezoekers worden verwijderd. Door middel van permanente cookies worden bezoekers die de site bezoeken (of andere gebruikers die dezelfde computer gebruiken) automatisch herkend bij elk bezoek. Bezoekers kunnen hun computerbrowser zo instellen dat deze alle cookies accepteert/weigert of een waarschuwing toont wanneer een cookie wordt aangeboden, om te kunnen evalueren of hij deze al den niet accepteert. De gebruiker kan echter de standaardconfiguratie wijzigen en cookies uitschakelen (d.w.z. ze permanent blokkeren), waarbij het hoogste beschermingsniveau wordt ingesteld.
 • Technische cookies worden gebruikt om u aan te melden, om te profiteren van multimedia-inhoud zoals flash player of om de navigatietaal te kunnen kiezen. Over het algemeen is het dus niet noodzakelijk om de voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de gebruiker te verkrijgen. Dit omvat ook cookies die worden gebruikt om toegangen / bezoeken aan de site alleen statistisch te analyseren als ze uitsluitend worden gebruikt voor statistische doeleinden en door het verzamelen van informatie in geaggregeerde vorm.
 • Niet-technische cookies zijn alle cookies die worden gebruikt voor profilerings- en marketingdoeleinden. Het gebruik ervan op de terminals van gebruikers is verboden als zij niet eerder voldoende zijn geïnformeerd en in dit verband geen geldige toestemming hebben gegeven volgens de opt-in-techniek. Deze cookies zijn op hun beurt te groeperen op basis van hun functie:
 • Analytics. Dit zijn cookies die worden gebruikt om statistische informatie over toegangen / bezoeken aan de website te verzamelen en te analyseren. In sommige gevallen, gekoppeld aan andere informatie, zoals de inloggegevens die zijn ingevoerd voor toegang tot beperkte gebieden (uw e-mailadres en wachtwoord), kunnen ze worden gebruikt om de gebruiker te profileren (persoonlijke gewoonten, bezochte sites, gedownloade inhoud, soorten interacties, enz.).
 • Widgets. Deze categorie omvat al die grafische componenten van een gebruikersinterface van een programma, die bedoeld is om de gebruiker te helpen met zijn interacties met het programma zelf. Widgets zijn bijvoorbeeld cookies van facebook, google+, twitter.
 • Advertsing. Deze categorie omvat cookies die worden gebruikt om binnen een site te adverteren. Google, Tradedoubler vallen in deze categorie.
 • Web beacons. Deze categorie bevat codefragmenten waarmee een website informatie kan overbrengen of verzamelen via de aanvraag voor een grafische afbeelding. Websites kunnen ze voor verschillende doeleinden gebruiken, zoals de analyse van het gebruik van websites, controle- en rapportageactiviteiten over advertenties en de personalisatie van advertenties en inhoud.


COOKIES DIE MOMENTEEL OP DE SITE AANWEZIG ZIJN

 

Technische cookies waarvoor geen toestemming is vereist

De Verwerkingsverantwoordelijke installeert op uw apparaat en in het bijzonder in uw browser, of laat derden enkele cookies installeren die onze partners nodig hebben om statistische informatie te (laten) verkrijgen in anonieme en geaggregeerde vorm met betrekking tot uw navigatie op de pagina's van de website.

Als de gebruiker geen cookies van derden op zijn apparaat wil ontvangen, kan hij via de onderstaande link toegang krijgen tot de informatie- en toestemmingsformulieren van deze derden en de ontvangst ervan uitsluiten. Deze cookies worden niet rechtstreeks door de website beheerd, om de toestemming in te trekken moet u verwijzen naar de websites van de derden of verwijzen naar de  website  http://www.youronlinechoices.com/it/ om informatie te verkrijgen over het verwijderen of beheren van cookies op basis van de gebruikte browser en om voorkeuren voor profileringscookies van derden te beheren.

 

Analytische cookies

 

Deze website maakt gebruik van zogenaamde "analytische cookies" die door derden worden aangemaakt en beschikbaar worden gesteld, namelijk Google Analytics en Adobe Analytics. Dat gebeurt zuiver voor interne analyses van toegangsstatistieken, om de website te verbeteren en het gebruik ervan te vergemakkelijken, en om de correcte werking ervan te controleren. De verwerkingsverantwoordelijke heeft echter de meest geschikte instrumenten ingezet om het identificatievermogen van dit soort cookies zo veel mogelijk te beperken. Google Analytics publiceert hier zijn cookiebeleid. Adobe Analytics publiceert hier de lijst van hun cookies.

LIJST ANALYTISCHE COOKIES

alitalia.d3.sc.omtrdc.net/ adobe.com/it/privacy.html

https://e1.fanplayr.com/external.Geni… fanplayr.com/legal/

e1.fanplayr.com/ fanplayr.com/legal/

https://my.fanplayr.com/external.Geni…  fanplayr.com/legal/

Profielcookies

Deze website maakt gebruik van zogenoemde "profielcookies". Deze cookies zijn niet onmisbaar maar helpen ons om uw ervaring op de website te personaliseren en te verbeteren. Ze helpen ons bijvoorbeeld om voor u de dichtstbijzijnde luchthaven van vertrek te vinden of om uw aankoopvoorkeuren te leren kennen en te onthouden en om u relevante advertenties op maat te tonen. Ze laten ons bovendien toe om het aantal keren dat elke advertentie wordt getoond te beperken, om de efficiëntie van de reclamecampagne te meten, uw bezoek te onthouden en de verzamelde gegevens te delen met derden, bijvoorbeeld met onze adverteerders.

 

Hoewel het verwijderen van deze cookies dus de bruikbaarheid van de website niet schaadt, kan het toch tot een beperking van enkele functionaliteiten leiden.

LIJST PROFIELCOOKIES

alitalia.tt.omtrdc.net/    adobe.com/it/privacy.html

cdn.tt.omtrdc.net/cdn/ adobe.com/it/privacy.html

https://e1.fanplayr.com/external.Geni… fanplayr.com/legal/

e1.fanplayr.com/ fanplayr.com/legal/

https://my.fanplayr.com/external.Geni…  fanplayr.com/legal/

Cookies van derden

Ook derden kunnen cookies op uw toestel plaatsen. Wij kunnen het gebruik van cookies door derden niet controleren en zijn dus niet verantwoordelijk voor hun gebruik. De derden hebben hun eigen privacy-informatie en -modaliteiten voor gegevensverzameling. De informatie is te vinden op de volgende links:

COOKIES VAN DERDEN

4605991.fls.doubleclick.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

accounts.us1.gigya.com/ gigya.com/privacy-policy/

ad.doubleclick.net/ddm/activity/ policies.google.com/privacy?hl=it

ads.yahoo.com/cms/ policies.google.com/privacy?hl=it

alitalia.demdex.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

alitalia.tt.omtrdc.net/ adobe.com/it/privacy.html

assets.adobedtm.com/ adobe.com/it/privacy.html

beacon.krxd.net/ salesforce.com/company/privacy/

bs.serving-sys.com/ sizmek.com/privacy-policy/

https://c1.adform.net/ site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

c1.rfihub.net/js/ policies.google.com/privacy?hl=it

cdn.tt.omtrdc.net/cdn/ www.adobe.com/it/privacy.html

cdns.gigya.com/ gigya.com/privacy-policy/

cdns.us1.gigya.com/ gigya.com/privacy-policy/

cm.g.doubleclick.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

connect.facebook.net/en_US/ facebook.com/privacy/explanation

contextual.media.net/ media.net/en/privacy-policy

cs.gssprt.jp better.fyi/legal/

dis.criteo.com/rex/policies.google.com/privacy?hl=it

dis.eu.criteo.com/dis/ policies.google.com/privacy?hl=it

dpm.demdex.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

dsum-sec.casalemedia.com/ casalemedia.com/

e.nexac.com www.nexac.net/privacy-policy.php

https://e1.fanplayr.com/external.Geni… fanplayr.com/legal/

e1.fanplayr.com/ fanplayr.com/legal/

fonts.gstatic.com/policies.google.com/privacy?hl=it

global.ib-ibi.com/ assets.web.com/legal/English/PrivacyPolicy.pdf

https://googleads.g.doubleclick.net/p… policies.google.com/privacy?hl=it

gscounters.us1.gigya.com/ www.gigya.com/privacy-policy/

gum.criteo.com/ policies.google.com/privacy?hl=it

https://pixel.sojern.com/ sojern.com/privacy/product-privacy-policy/

ib.adnxs.com/ appnexus.com/en/company/privacy-policy

idsync.rlcdn.com/ rlcdn.com

mid.rkdms.com/ merkleinc.com/privacy

pdw-usr.userreport.com privacy.userreport.com/en-GB/for-users/privacy-policy/hort-version/

https://my.fanplayr.com/external.Geni… fanplayr.com/legal/

pubads.g.doubleclick.net/activity;dc_… policies.google.com/privacy?hl=it

pm.w55c.net/ dataxu.com/about-us/privacy/

ps.eyeota.net/ eyeota.com/privacy-policy/

pubads.g.doubleclick.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

s.acxiomapac.com/ .acxiom.com/about-us/privacy/privacy-policy-www-acxiom-com/

s.yimg.com/wi/ adobe.com/it/privacy/policy.html

secure.adnxs.com/ appnexus.com/en/company/cookie-policy

soma.smaato.net/oapi/ smaato.com/privacy/

sp.analytics.yahoo.com/ policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.htm

sslwidget.criteo.com/ criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/

stags.bluekai.com/ oracle.com/it/legal/privacy/privacy-policy.html

static.criteo.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

stats.g.doubleclick.net policies.google.com/privacy?hl=it

https://sync-tm.everesttech.net/ everesttech.com/privacy

sync.search.spotxchange.com/ spotx.tv/privacy-policy/

tag.yieldoptimizer.com/ps/ dynamicyield.com/privacy-policy/

tapestry.tapad.com/tapestry/ tapad.com/privacy-policy

ws2.rqtrk.eu/ roq.ad/privacy-policy

www.facebook.com/ facebook.com/privacy/explanation

www.google-analytics.com/ policies.google.com/privacy?hl=it

www.google.com/ads/ policies.google.com/privacy?hl=it

https://www.google.com/ policies.google.com/privacy?hl=it

www.google.com/ policies.google.com/privacy?hl=it

www.google.se/ads/ policies.google.com/privacy?hl=it

https://www.google.se/ policies.google.com/privacy?hl=it

www.googleadservices.com/pagead/ policies.google.com/privacy?hl=it

www.googletagmanager.com/policies.google.com/privacy?hl=it

www.gstatic.com/recaptcha/api2/ policies.google.com/privacy?hl=it

x.bidswitch.net/ .bidswitch.com/privacy-policy/

x.dlx.addthis.com/e/ ddthis.com/privacy/privacy-policy/

Cookies uitschakelen door uw browser te configureren

 

Als u wilt, kunt u cookies ook rechtstreeks beheren via de instellingen van uw browser. Het verwijderen van cookies uit uw browser kan echter de voorkeuren verwijderen die u hebt ingesteld voor de sites van het bedrijf, het is dus raadzaam om deze pagina regelmatig te bezoeken om uw voorkeuren te controleren.

 

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u ook terecht op de specifieke helppagina van de webbrowser die u gebruikt:

 

Rechten van de betrokkene

 

Om uw rechten uit te oefenen (art. 15-22 Verordening), kan u verwijzen naar de bepalingen van punt 10 van het privacybeleid.

 

Om zijn recht(en) uit te oefenen, kan men contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke, in de persoon van de wettelijke vertegenwoordiger, door een bericht te sturen naar de hoofdzetel in Via XX Settembre, nr.  97, in Rome (RM), 00187.

 

U kunt ook contact opnemen met de Data Protection Officer door een bericht te sturen naar ITA S.p.A. Data Protection Officer, via XX Settembre, nr. 97 in Rome (RM), 00187, of door een e-mail te sturen naar dpo@ita-airways.com

 

loader