Общи Условия За Превоз

ЧЛЕН 1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термините и определения в тези общи условия за превоз (ОУП), имат следното значение:

Italia Trasporto Aereo

Italia Trasporto Aereo, o ITA, или компания, или авиокомпания, означава Italia Trasporto Aereo S.p.A.,със седалище в Рим (RM), Пощенски код 00187, Via Venti Settembre 97, ДДС номер, данъчен код и номер на регистрация при Registro delle Imprese di Roma 15907661001, уебсайт https://www.itaspa.com/, идентификационен номер IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт) "AZ".

 

Багаж

Състои се от предметите, личните вещи и други лични принадлежности на пътника, необходими или подходящи за носене, ползване, комфорт или удобство във връзка с пътуването, както и такива, които ITA се задължава да превози заедно с пътника като допълнително задължение по договора за превоз.   Освен ако не е упоменато друго, определението за багаж ще включва както чекиран, така и нечекиран багаж. Животни, придружаващи пътника, също се считат за багаж.

 

Чекиран багаж (или доставен багаж, или багаж в багажното отделение)

Това е багажът или животното, придружаващо пътника, поверени на ITA за превоз и за които на пътника се издава конкретна разписка (т.нар. багажна разписка).

 

Нечекиран багаж (или недоставен багаж)

Това е всеки багаж или животно, придружаващо пътника, различен от чекирания, който следователно не е поверен на ITA и се носи в кабината.

 

Билет

Това е документ, издаден от ITA, или от името и/или за сметка на  Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A.,  с неограничена отговорност(наричано по-долу “Alitalia”) като Упълномощен представител на базата на договора, сключен на (20 август 2021 г.) и/или от други Упълномощени Представители, независимо дали в електронна форма или като разписка, която потвърждава сключването на договора за превоз и узаконява използването на услугата.

 

Потребител

Означава пътник, който е закупил Билет за въздушен превоз за цел, която е различна от професионалната или търговската му дейност.

 

DSP

DSP или SDR (Специални права на тираж) означава разчетна единица, създадена от Международния валутен фонд, за да има единна и хомогенна валута за международни търговски транзакции, стойността на която се съобщава чрез големи финансови вестници или в Интернет.

 

EMD (електронен документ за допълнителни услуги), електронни ваучери и TCV (кредитен ваучер за превоз)

Означават електронните документи, потвърдени чрез на разписка на хартиен носител, които позволяват на притежателя ѝ периодично да се възползва от посочените услуги на ITA.

 

 I.A.T.A.

Това е Международната асоциация за въздушен транспорт, орган, който обединява по-голямата част от търговските редовни превозвачи от цял ​​свят. Допълнителна информация за Асоциацията може да бъде намерена на уебсайта www.iata.org.

 

 I.C.A.O.

Това е Международната организация за гражданска авиация, специализиран институт на ООН, който се занимава с въпроси, свързани с регулирането на гражданската авиация. Допълнителна информация за Асоциацията може да бъде намерена на уебсайта www.icao.org.

 

Упълномощени Представители

Означава лица, изрично упълномощени от ITA за продажбата на услуги за въздушен транспорт на пътници, включително Alitalia, например Общи агенти по продажби, туристически агенции, сайтове за онлайн продажби и т.н.).

 

Приложими регламенти

Приложими регламенти са всички норми, които се прилагат на въздушния транспорт. Тези разпоредби не са неразделна част от договора за въздушен транспорт и подлежат на промени с течение на времето от компетентния законодателен и регулаторен орган.

 

Пътник

Означава всяко физическо лице, което не е член на екипажа в пилотската кабина или на екипажа в салона на полета, превозвано или което ще бъде превозвано на самолет със съгласието на ITA – обикновено при заплащане на приложимата тарифа.

 

Уебсайт на ITA

Това е уебсайтът на компанията (https://www.itaspa.com/), където могат да се намерят тези ОУП и всички страници посочени в тези ОУП.

 

Престой

Означава прекъсване на пътуването на междинно място (т.е. на място, различно от това на заминаване и на пристигане), посочено на Билета или в разписанието на ITA, като предвиден престой в рамките на маршрута, или извършено по оперативни причини и/или от съображения за сигурност.

 

Багажно отделение

Това е частта от самолета, използвана за настаняване на чекиран багаж, товар и поща.

 

Тарифа

Означава публикуваните тарифи на ITA, налични чрез каналите за разпространение на Авиолинията (Оторизирани агенти, Център за обслужване на клиенти, билетни каси), или публикувани на уеб сайта на ITA. Тарифите са показани в съответното поле на билета. Тарифите могат да включват специфични условия и/или ограничения - наречени Правила за тарифи - относно: (i) валидност и продължителност на Билета; (ii) резервации и издаване на Билет; (iii) методи за използване и възстановяване на сумата на Билета (iv), включени в тарифата, като например допълване или изменение на разпоредбите на тези ОУП; Клиентът е уведомен за Правилата за тарифите по време на операциите, свързани със закупуването на билета, съгласно предвидените методи за закупуване от Упълномощени Представители, Центрове за Обслужване, билетни центрове или през уебсайта на ITA, в случай на покупка онлайн.

 

Срок на приемане

Означава времето, в рамките на което, процедурата за приемане на полета (check-in) трябва да бъде завършена.

 

Отсечка

Означава всяка национална, международна или междуконтинентална отсечка на полета.

 

Превозвач

Означава юридическото лице, което извършва въздушния транспорт, което може да бъде Маркетинговият превозвач или Опериращият превозвач. Първият е превозвачът, който издава Билета, т.е. този който е част от договора за транспорт (сключен с пътника или с негов представител), на базата на който се превозва пътника и/или неговия багаж. Вторият е операторът, различен от Маркетинговия превозвач, който, на базата на договор сключен с Маркетинговия превозвач или оторизиран от него, де факто изпълнява, цялостно или частично, въпросният транспорт.

 

Полет или пътуване

Означава маршрута на договорения превоз, който може да се състои от една или повече отсечки.

 

ЧЛЕН 2

 

ПРИЛОЖИМОСТ

 

2.1. Тези ОУП се прилагат изключително за услугата за въздушен транспорт, сключена и/или изпълнявана от ITA.

Евентуални допълнителни услуги, включително тези предлагани чрез ITA, се управляват от правилата, свързани с услугата предложена в конкретния случай и от общите договорни условия на съответния доставчик.

2.2. ITA използва договорните форми, използвани в практиката на международния въздушен транспорт, като например code share, мокър лизинг (чартър) и т.н  Като част от тези договорни форми на транспорт може да се случи, че полетът се извършва от превозвач(и), различни от ITA (т.нар. Опериращ(и) Превозвач(и)). В този случай ще бъдат приложими и общите условия за транспорт на Опериращият(те) Превозвач(и), които са налични на уебсайта на ITA в рамките на процеса на закупуване или на уебсайта на въпросните превозвачи. В случай на разминаване между ОУП на ITA и тези на Опериращият(те) Превозвач(и), последните ще надделеят. ITA, в качеството си на авиолиния-контрагент на услугата за въздушен транспорт, ще се погрижи да предостави на пътника информация за Опериращия(те) Превозвач(и), поемайки ролята на Авиолиния-Контрагент в съответствие с приложимото законодателство. Упълномощените Представители също се ангажират да предоставят на пътника информация за Опериращия(те) Превозвач(и), ако е различен от Авиолинията-Контрагент.

2.3. Само и единствено в случай на последващ транспорт, или когато пътникът и ITA се съгласят, че транспортът трябва да бъде извършен от няколко последователни въздушни превозвачи, сред които и ITA, кат единичен транспорт, тези ОУП ще се прилагат само на транспорта извършен от ITA, без значение дали е издаден само един Билет или е издаден т.н. Билет за свързани полети, т.е. свързани с друг билет, които заедно представляват един договор за превоз.

В такива случаи на кумулативен транспорт, ITA носи отговорност само за щети, настъпили по време на превоз на полети или сегменти от полети, по отношение на които идентификационният код на ITA е показан в полето "CARRIER".

2.4. Ако превозът се извършва въз основа на договор за наем (чартър) като част от туристически пакет "all inclusive", тези ОУП се прилагат само ако това е предвидено в самия договор за наем или в билета.

 

ЧЛЕН 3

 

ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ - РЕЗЕРВИРАНЕ - БИЛЕТ - ТАРИФИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ - ИЗБОР НА МЯСТО

 

3.1. Договор за превоз.

Договорът за превоз се сключва с покупката на билета и за него се прилагат същите ОУП, които са налични на уебсайта на ITA към момента на сключването му.

 

3.2. Резервиране.

3.2.1. Закупуването на Билет може да бъде предшествано от резервация. В този случай ITA или нейните упълномощени представители ще регистрират направената резервация от пътника, като я потвърдят, по искане на пътника, посочвайки кода на резервацията. Само резервации, потвърдени в системата, използвана от ITA за регистриране на резервации на полетите й, ще се считат за валидни ITA не носи отговорност за вредите, причинени от неуспеха или погрешното изпълнение на тази регистрация, ако това не се дължи на умишлено нарушение или вина на компанията. Ако пътникът не плати цената на билета преди изтичането на крайния срок за издаването му, както е посочено от ITA или от нейните Упълномощени Представители по време на резервацията, ITA може да отмени потвърдената резервация.

 

3.2.2. Освен ако не е посочено друго в приложимите Условията за превоз, което ще бъде съобщено на пътника от операторите на Центъра за обслужване, от билетните гишета или от Упълномощените Представители по време на резервацията, всякакви промени, увеличаване или намаляване на Тарифите и/или таксите и данъците начислени от трети страни (летищни и други такси, данъци или добавки, свързани със сигурността и други подобни) в периода между резервацията и закупуването на билета, ще бъдат съответно начислени или компенсирани на пътника, който реши да финализира покупката на Билета.

 

3.3. Билет.

 

3.3.1. Превозът на пътника може да се извърши само след представяне на билета. ITA може да изиска от пътника да покаже Билета и/или потвърждението за приемане на борда (бордна карта) по всяко време, на хартиен или електронен носител, до края на пътуването. ITA, също и от съображения за сигурност, има право да провери дали има съответствие между името на пътника написано на Билета и лицето, което го показва. Ако Билетът е показан от лице, различно от пътника, имащо право на превоз или възстановяване на разходите, ITA, без да се засяга правото да вземе самия Билет, няма да извърши превоза, нито ще възстанови разходите на лицето, което представя Билета.

 

3.3.2. Билетът не може да се прехвърля на трети страни.

 

3.3.3. Продължителността на билета е посочената в приложимите Тарифни Правила. Ако не е посочена конкретна продължителност, билетът е валиден за: (а) една година от датата на издаване; или, б) при условие, че първият сегмент от пътуването бъде завършен в рамките на една година от датата на издаване, една година от датата на първия сегмент, посочен в билета.

 

3.3.4. Правилата за всяко възстановяване или изменение на билета са изложени в следващия член 10 от тези ОУП и могат да се намерят на уебсайта на ITA на адрес https://www.ita-airways.com/bg_bg/support/utilities.html и в процеса на закупуване на Билета, или съобщени от операторите на Центъра за обслужване, от билетните гишета или от Упълномощените Представители.

 

3.3.5. Ако пътуващото лице не може да започне пътуването си поради болест, той/тя трябва да анулира резервацията преди излитането на полета и да предостави медицинско удостоверение от болницата (или от Бърза помощ, задължително на обществено лечебно заведение или на акредитирано от НЗОК такова) в рамките на седем дни от искането за анулиране, в противен случай не се приема неявяването.

ITA, по искане на пътника, ще удължи валидността на самия билет до датата, в която, съгласно гореспоменатото медицинско удостоверение, пътникът ще бъде в състояние да пътува или до първия полет след тази дата, излитащ от първоначалната точка на пътуване и в който има свободни места в пътническата класа, съответстваща на платената тарифа. Ако няма свободно място в предходната пътническа класа, пътникът ще трябва да направи корекция на тарифата (заплащане на разликата). Валидността на билета и на евентуални EMD за допълнителни услуги ще бъде удължена за не повече от три месеца от датата на медицинското удостоверение.

В гореспоменатите случаи ITA ще удължи срока на валидност на билетите (и на EMD за допълнителни услуги, закупени със същите, ако има такива) и на придружителите на болния пътник, които предоставят на ITA доказателства за съвместно пътуване.

Придружителите, които са част от едно и също семейство или съжителстват с болния пътник, трябва да предоставят допълнителен документ (удостоверение за семейно положение), само ако са резервирани в различен PNR.

Придружителите, които не принадлежат към семейната единица на болния пътник, но пътуват с него, трябва задължително да са включени в неговия PNR.

В случай, че пътникът не е заинтересован от удължаване на срока на билета, може да се пристъпи към възстановяване на цената на билета съгласно тарифната ставка.

 

3.3.6. Ако пътуващото лице, веднъж започнало своето пътуване, не е в състояние да го завърши в срока на валидност на билета поради болест, трябва да анулира резервацията преди излитането на полета и да предостави медицинско удостоверение от болницата (или от Бърза помощ, задължително на обществено лечебно заведение или на акредитирано от НЗОК такова) в рамките на седем дни от искането за анулиране, в противен случай не се приема неявяването.

ITA, по искане на пътника, ще удължи валидността на самия билет до датата, в която, съгласно гореспоменатото медицинско удостоверение, пътникът ще бъде в състояние да пътува или до първия полет след тази дата, излитащ от първоначалната точка на пътуване и в който има свободни места в пътническата класа, съответстваща на платената тарифа. Ако няма свободно място в предходната пътническа класа, пътникът ще трябва да направи корекция на тарифата (заплащане на разликата). Валидността на билета и на евентуални EMD за допълнителни услуги ще бъде удължена за не повече от три месеца от датата на медицинското удостоверение.

В гореспоменатите случаи ITA ще удължи срока на валидност на билетите (и на EMD за допълнителни услуги, закупени със същите, ако има такива) и на придружителите на болния пътник, които предоставят на ITA доказателства за съвместно пътуване.

Придружителите, които са част от едно и също семейство или съжителстват с болния пътник, трябва да предоставят допълнителен документ (удостоверение за семейно положение), само ако са резервирани в различен PNR.

Придружителите, които не принадлежат към семейната единица на болния пътник, но пътуват с него, трябва задължително да са включени в неговия PNR.

В случай, че пътникът не е заинтересован от удължаване на срока на билета, може да се пристъпи към възстановяване на цената на неизползваната част от билета съгласно тарифната ставка.

 

3.3.7. В случай на смърт на пътника преди пътуването, цената на билета може да бъде възстановена след представяне на необходимите документи в рамките на седем дни от искането за анулиране.

В случай на смърт на пътник по време на пътуването, ITA ще удължи срока на валидност на билетите (и на всички EMD за допълнителни услуги, закупени със същите, ако има такива) на придружаващите лица, които са част от същата семейна единица или съжителстващи с пътника, като трябва да предоставят допълнителен документ (удостоверение за семейно положение), само ако са резервирани в различен PNR.

Придружителите, които не принадлежат към семейната единица на пътника, но пътуват с него, трябва задължително да са включени в неговия PNR.

В случай на смърт на близки членове на семейството (родители, деца, съпруг/партньор, братя/сестри и сватове) на пътник, настъпила до десет дни преди дата на заминаване или по време на пътуването, може да бъде удължена валидността на билета на пътника и на близките членове на семейството, които го придружават. Всички промени се извършват след представяне на валиден акт за смърт и удостоверение за семейно състояние. Удължаването е валидно до 45 дни от датата на смъртта.

 

3.3.8. Билетът, закупен от пътника, е валиден само за отсечката или отсечките, посочени в Билета, от мястото на заминаване до мястото на пристигане, включително и за престой. Тарифата, платена от пътника, се отнася за превоз, така както е посочено на Билета. Тарифата и Условията за превоз, както са определени в чл. 1 от тези ОУП, представляват неразделна и съществена част от договора за въздушен транспорт. Ако Билетът включва поредица от отсечки, същите трябва да се използват в посочения последователен ред.

 

Само за билети продавани в Италия през уебсайта www.ita-airways.com  или италиански агенции или Центрове за обслужване за Италия, в случай на неизползване по някаква причина на изходящия полет, искането за запазване на валидността на билета само за обратния полет може да бъде прието, само ако преди това е било съобщено на ITA, като се свържете с Центъра за обслужване в указаните по-долу срокове: 

  • до 24 часа след часът на заминаване на неизползваният изходящ полет;
  • ако времето на заминаване на обратният полет е в рамките на 24 часа от изходящият полет, съобщението до Центъра за обслужване трябва да бъде получено най-малко 2 часа преди излитането на горепосоченият обратен полет.

Центърът за обслужване ще издаде нов електронен билет за променения маршрут, за който ще е необходима да се извърши процедурата за чекиране (check-in) през уебсайта (ако е възможно) или на летището.

Ако пътникът не направи гореспоменатата комуникация или я направи след посочения краен срок, ITA, стига да има свободни места на обратния полет, си запазва правото да поиска плащане на сума, равна на разликата между цената, платена за предварително закупен билет и цената, съответстваща на по-високата тарифа, налична в същия клас/отделение за пътуване, приложима за променения маршрут по време на преиздаването на билета, освен ако правилата за тарифите, приложими за оригиналния билет, са по-благоприятни за пътника

3.3.9. Пътникът, който желае да промени маршрута или друг елемент от договора за въздушен транспорт, стига тази промяна да е предвидена в приложимите Тарифни Правила, съобщавайки на ITA в рамките на срока, определен от самото тарифно правило.

 

3.4. Тарифи и други разходи.

3.4.1. Цената на Билета включва както Тарифата, така и данъците и всички други допълнителни такси и надбавки, приложими за превоза, наложени от закона или изисквани от правителствени или други компетентни органи. Тарифите се прилагат само на превозя от летището на заминаване до това, което е крайната точка на пристигане. Тарифите не включват услуги за сухопътен транспорт между летищата и между летищата и градските терминали и други незадължителни или допълнителни услуги, които не са изрично включени в Тарифните Правила.  Тарифите са определени съгласно Тарифните Правила на ITA, приложими към момента на покупката, и на базата на избрания маршрут. Всякакви промени в пътуването след покупката, когато това е разрешено от Правилата за тарифите, могат да доведат до изискване на допълнителна тарифа.

 

3.4.2. Изискванията (възраст, пребиваване и т.н.), които може да са необходими, за да се възползвате от специални тарифи, могат да бъдат проверени от ITA по всяко време и трябва да съществуват по време на качване на полета/полетите. Ако е установена липсата на тези изисквания, ITA може да откаже качване на борда или, ако е възможно и при условие, че пътникът е способен да плати, да поиска тарифна добавка.

 

3.4.3. Тарифи, данъци и други допълнителни такси се заплащат във валутата на държавата, в която е издаден билетът, освен ако ITA или нейните Упълномощени представители не изискват, преди или по време на плащането на цената на билета, поради основателна или законна причина, плащането да се извърши в друга валута (например поради неконвертируемостта на местната валута).

 

3.4.4. В зависимост от избрания канал за покупка (Упълномощени представители, Центрове за обслужване, билетни гишета, онлайн), може да бъде наложена такса за продажбата на билети и/или услугата за издаване (т.нар. Ticketing Fee/такса обслужване).

 

3.5. Избор на място


3.5.1
Пътникът може да поиска безплатно определяне на място на борда, когато изборът на място се предлага сред услугите, включени в Тарифата и е предвиден в приложимите Тарифните правила.  Тарифните правила могат да бъдат намерени на уебсайта на ITA, по време на процеса на закупуване на Билета, или да бъдат съобщени от операторите на Центъра за обслужване, билетните гишета или Упълномощените Представители..

 

3.5.2 Ако Тарифата не включва избор на място, пътникът може да си избере място срещу заплащането на такса.  Ако мястото не е избрано предварително, ITA ще го определи безплатно при чекирането. Системата ще се опита да избере места близки до тези на пътниците включени в Резервацията, но тази възможност зависи от наличността и не може да бъде гарантирана.

 

3.5.3 ITA ще направи всичко възможно да потвърди предварително разпределението на местата на борда, ако са избрани от пътника. Въпреки това, в случай на подмяна или промяна на въздухоплавателното средство, което е предвидено да се използва за определен полет, разпределението на едно определено място, макар и потвърдено, не може да бъде гарантирано. ITA може също така да промени разпределението или да преразпредели места по всяко време, дори и след качване на борда, поради оперативни причини и/или съображения за безопасност. Поради съображения за безопасност, някои места имат ограничения и не са подходящи за всички пътници.

 

3.5.4 Ако пътникът е платил такса за избора на определено място на борда, то той ще има право да му бъде възстановена заплатената сума, ако мястото вече не е налично поради изброените по-горе причини или в случай, че не използва билета по причини независещи от пътника (например ако полетът е отменен).

 

3.5.5. За да се запознаете с всички Правила и условия свързани с Избора на място, вижте тук

 

ЧЛЕН 4

 

ЧЕКИРАНЕ И КАЧВАНЕ НА БОРДА

 

4.1. Крайният срок за Чекиране на пътниците варира в зависимост от летището. Поради това пътникът е длъжен да се информира за сроковете в сила и да ги спазва. Във всеки случай, ITA или нейните Упълномощени представители предоставят на пътника указание за срока за чекиране на първия полет, посочен в билета Винаги е за предпочитане да отидете на гишетата за чекиране доста предварително, за да завършите съответните операции в рамките на зададения срок.

 

За всеки полет, след първия, пътникът е длъжен да се информира за срока за извършване на чекирането на пътници и да провери дали времето за свързване между едната и другата избрана отсечка е достатъчно за завършване на процедурите за чекиране и качване на борда. Могат да се предоставят конкретни указания или график за специални категории пътници, като например лица с намалена подвижност (PRM), деца под 2-годишна възраст, непридружени непълнолетни или пътници, пътуващи с придружаващо животно (вж. следващия чл. 6).

 

4.2. Указанията за срока на чекиране на пътници са неразделна част от договора за въздушен транспорт и могат да бъдат разгледани на уебсайта на ITA, на страницата Крайни срокове за чекиране, или да се получи информация за тях от операторите на Центъра за обслужване, от билетните гишета и от Упълномощените представители.

 

4.3. Ако пътникът не спази срока за чекиране, ITA няма да бъде задължена да извърши транспорта и може да отмени резервацията на полета и последващите полети, освен както е предвидено, във връзка с всякакви промени и възстановяване на суми, в Тарифните Правила, които могат да бъдат прегледани по време на процеса на закупуване на билети на уебсайта на ITA, или съобщени от операторите на Центъра за обслужване, от билетните гишета и от Упълномощените представители, без да се засягат разпоредбите на чл. 3.3.8. по-горе.

 

4.4. След приключване на чекирането, пътникът трябва да пристигне на изхода за качване на борда не по-късно от часа, посочен от ITA по време на чекирането.

 

4.5. Ако пътникът не пристигне на изхода за качване на борда в рамките на определения срок, ITA няма да бъде задължена да извърши превоза и може да отмени резервацията за първия полет, както и за следващите полети, без да се засягат разпоредбите на Тарифните правила относно всякакви промени и възстановяване на суми, които са съобщени от операторите на Центровете за обслужване, от билетните гишета или от Упълномощените представители, и без да се засягат разпоредбите на чл. 3.3.8. по-горе.

 

4.6. ITA не носи отговорност за разходи или разноски, направени от пътника, който не е спазил правилата и условията на настоящия член.

 

4.7. За да може да се възползва от пътуването, пътникът трябва да притежава всички документи за влизане в държава и международно пътуване, изискваните визи, здравните и ваксинационни удостоверения, како и документите, доказващи че те изпълняват условията за каквито и да било резервирани или специални тарифи, които са били закупени. Тези документи трябва да са валидни към момента на полета(ите) и за цялата продължителност на полета(ите). Пътникът е също така задължен да спазва всички разпореждания на държавите на транзитно преминаване, заминаване и пристигане, заедно с инструкциите и регламентите на ITA. Допълнителни разпоредби относно административните формалности може да намерите в чл. 12 на тези ОУП.

 

4.8. Авиолинията предоставя общата информация, достъпна на страницата Пътни документи, която може да бъде намерена на уебсайта на ITA, във връзка с документите, необходими за пътуване до различните държави. Въпреки това, пътникът е отговорен да предостави на ITA, преди да направи полета(ите), каквато и да е информация за всякакви специфични ограничения и/или условия по отношение на държавата-дестинация на пътуването си и да се информира за тях, като се консултира с консулствата или посолствата на страните на транзит и/или дестинация.

 

ЧЛЕН 5

 

ОТКАЗ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРЕВОЗ

 

ITA може да откаже или прекъсне транспорта или продължаването на пътуването на всеки пътник и/или техния багаж от съображения за сигурност, или ако:

 

а) това е необходимо за спазването на законите, разпоредбите или стандартите на Държавата на заминаване, на пристигане или прелитане, изрично включени тези, свързани с пандемията от Covid 19; 

б) това е необходимо в отговор на писмено искане от властите на държава на заминаване, транзит или пристигане; 

в) транспортирането на пътника и/или багажа може да застраши безопасността, здравето, хигиената и добрия ред на борда на самолета; 

г) поведението, възрастта, физическото или психическото състояние на пътника са такива, че: (i) да причинят дискомфорт или смущения или във всеки случай да причинят оправдани оплаквания от други пътници, или (ii) да създадат рискове или опасности за самия пътник или за други хора или неща; 

д) това е оправдано от неспазването от страна на пътника на инструкциите, предоставени от ITA, свързани с безопасността, спазването на закони или наредби във връзка с полета, или пътникът е отговорен за незаконно или недисциплинирано поведение в предишен полет и има риск подобно поведение да се повтори; 

е) пътникът е отказал да бъде подложен на проверка за сигурност; 

ж) приложимите тарифи, дължими данъци и всички други допълнителни разходи не са платени или пътникът не притежава валидни документи за пътуване; 

з) пътникът не притежава документи за пътуване, необходими за влизане в транзитна държава на полета или за влизане в държавата на крайната дестинация на самия полет, в съответствие с разпоредбите на чл. 4.7. и следващия чл. 12; 

и) пътникът е унищожил своите документи за пътуване по време на полета или е отказал да ги покаже на екипажа на полета; 

й) Билетът, представен от пътника: (i) е получен незаконно или е закупен от лице, различно от ITA или неин Упълномощен Представител, или (ii) е докладван като загубен или откраднат, или (iii) е фалшифициран, или (iv) е бил променен или направен непълен от лице, различно от ITA или неин Упълномощен представител, (v) е съставен на име, което не съответства на самоличността на лицето, показващо билета, (vi) е закупен с измама, като се разбира, че в гореспоменатите случаи ITA си запазва правото да оттегли самия билет 

к) пътникът не е уважил изискванията в тези ОУП или в Тарифните правила, за използването на Билета и/или за натоварването на Багажа и на придружаващите животни.

Л) Пътникът е бил включен в списъка „No Fly“ на ITA вследствие на, примерно, щети на активи, собственост на компанията, агресивно поведение към един или повече пътници и персонала на борда или представлява опасност за безопасността на полета.

 

ЧЛЕН 6

 

СПЕЦИАЛНА ПОМОЩ

 

6.1. Чекиране за превоз от ITA на: 

а) пътници с увреждания и с намалена подвижност; 

б) деца под 2-годишна възраст и непридружени деца; 

в) Пътници, страдащи от заболяване, или други пътници, нуждаещи се от специална помощ; 

г) бременни жени,, 

може да подлежи на ограничения в съответствие с приложимите закони и регламенти и се управлява от следните параграфи и специфични разпоредби, налични на страница Организирай своето пътуване на уеб сайта на ITA, или съобщени от операторите в Центъра за обслужване на клиенти, билетните каси и Упълномощените представители.

 

6.2. Пътници с увреждания и ограничена подвижност

 

6.2.1. Правата на пътници с увреждания и ограничена подвижност се управляват от Регламент (ЕО) № 1107/2006, достъпен чрез следната връзка https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0001:0009:en:PDF. Помощта за тази категория пътници по време на престоя им на летището е отговорност на летищните оператори на Европейския съюз. Пътникът е длъжен да уведоми ITA за искането си за специална помощ по време на резервацията и във всеки случай най-малко 48 часа преди заминаването на първия сегмент от пътуването, за да позволи на компанията да информира съответните оператори на летището, без това да променя факта, че, дори ако горният срок не бъде спазен, ITA ще направи всичко по силите си, за да разреши транспорта.

6.2.2. С цел да гарантира най-доброто обслужване и спазването на предвидените мерки за безопасност, както по време на качване и слизане, така и по време на полета, се препоръчва пътниците с увреждания или с ограничена подвижност, които се нуждаят от специална помощ, да се явят на бюрата за чекиране предварително и, във всеки случай, в съответствие със Крайния срок за чекиране за избрания полет.

 

6.2.3. Компанията си запазва правото да не приема пътници на борда при липса на медицинско удостоверение, когато такова е необходимо, или ако то е непълно или не отговаря на разпоредбите на закона и фирмените стандарти.

 

6.2.4. Повече информация за специалната помощ за пътници, към които се отнася този член, и за нужните документи за пътуване, може да се намери на уебсайта на ITA, на страницата Пътни документи, или съобщени от операторите на Центъра за обслужване, от билетните гишета или от Упълномощените Представители[6].

 

6.3. Деца под 2-годишна възраст и непридружени деца;

 

6.3.1. Всяко дете на възраст под 2 години трябва да бъде придружавано от поне един родител или от лице над 18 години, дори ако пътува със запазено място.

6.3.2. Деца на възраст между 5 и 14 години (ненавършени), за вътрешни полети, и деца между 5 и 15 години (ненавършени), за международни полети, които пътуват сами или в клас на обслужване различен от този на родителя(ите) или на настойника или придружителя (непридружени непълнолетни), могат да бъдат приети на борда на полети на ITA, по искане на родителя(ите) или настойника или придружителя, съгласно процедурата, достъпна в уебсайта на ITA, на страницата Деца, срещу заплащане на предвидената добавка.

 

Под придружител се разбира пълнолетното лице, на което е поверено детето въз основа на подходяща документация.

 

6.3.3. Непълнолетните, навършили четиринадесет години, за вътрешни полети, и тези, които са навършили петнадесет години, за всички полети, включително международни или междуконтинентални, могат да пътуват сами и за тях няма да се прилага процедурата описана в горния чл. 6.3.2. Следователно, те ще се качат на борда със същите правила и процедури като всички останали пътници.

Въпреки това, при изрично искане и след плащане на съответната добавка, те могат да се възползват от процедурата прилагана за непридружени непълнолетни, както е описано по-горе, като по този начин попадат в случая, посочен в горния чл. 6.3.2. Повече информация на процедурата за непридружени непълнолетни и свързаните с нея добавки, можете да намерите на уебсайта на ITA, на страницата Деца, или да я получите от операторите на Центъра за обслужване, билетните каси или Упълномощените представители.

Освен това, тъй като по време на пътуването, както в случай на спиране по разписание, така и в случай на закъснение или отмяна на полет, може да се наложи настаняване в хотел, непълнолетните във всеки случай трябва да получат разрешението на родител, упражняващ родителски правомощия, което може да бъде изисквано от хотелите за приемането им. Компанията не носи отговорност за каквито и да е щети или разходи и всякакви последствия, произтичащи от липсата на притежание на гореспоменатото разрешение. Във всеки случай родителите и/или настойникът са отговорни за вредите, причинени от непълнолетни лица на трети лица, ITA и персонала на ITA съгласно чл. 2048 от Италианския граждански кодекс, със задължение за обезщетяване на компанията.

6.3.4. Допълнителна информация, свързана с превоза на непълнолетни и документите, необходими за пътуването, може да бъде намерена на уебсайта на ITA на страницата Деца, както и на уебсайта на Държавната полиция на връзката http://www.poliziadistato.it/articolo/191 и на уебсайтовете на компетентните органи на отделните транзитни държави и/или дестинации, или да получите от операторите на Центъра за обслужване, билетните каси или Упълномощените представители.

 

6.4. Пътници, страдащи от заболяване, или други пътници, нуждаещи се от специална помощ - Бременни жени.

Информацията свързана с условията на транспорт на тази категория пътници и за нужните документи за пътуване, може да се намери на уебсайта на ITA на страницата Бъдещи майки, или да се получи информация за тях от операторите на Центъра за обслужване, от билетните гишета и от Упълномощените Представители.

 

ЧЛЕН 7

 

БАГАЖ

 

7.1. Пътниците могат да носят своя багаж в рамките на ограниченията, при условията и нормите, установени от компанията и достъпни на уебсайта на ITA на страницата Багаж и по време на процеса на закупуване на билети, или съобщени от операторите на Центъра за обслужване, билетните каси или Упълномощените представители.

Следват общите разпоредби, които се прилагат за превоз на багаж и други пътнически артикули.

 

7.2. Ръчният багаж и други артикули, които пътникът може да превозва в кабината, трябва да могат да бъдат поставени под седалката пред седалката на пътника (с изключение на аварийните седалки) или в специалните отделения, разположени в пътническата кабина и, във всеки случай, да бъде с размер, тегло, форма и обем, съответстващи на стандартите на авиокомпаниите, които могат да бъдат намерени в уебсайта на ITA, на страницата Ръчен багаж.

 

7.2.1. ITA не може да допусне в кабината ръчен багаж и други пътнически артикули: (i) които са с размер, тегло, форма и/или обем, който не отговаря на стандартите на авиокомпанията; (ii) които трябва да се считат за противоречащи на изискванията за безопасност на превоз в кабината; или (iii) поради проблеми с баланса на въздухоплавателното средство или пространството на борда. Ръчният багаж и другите артикули на пътника, които не са допуснати в кабината, ще бъдат превозени като ръчен багаж.

 

7.3. Във всеки случай, чекираният багаж трябва да бъде с размери, тегло, форма и обем съответстващи на стандартите на компанията, които могат да бъдат разгледани на уебсайта на ITA, на страницата Багаж за чекиране, както и да бъде поставен в подходящи контейнери за безопасен транспорт и обработка (например куфари, чанти, раници и т.н.), така че споменатият транспорт не представлява транспорт на стоки. В момента на предаване на Багажа за чекиране, ITA ще издаде конкретна разписка на пътника (т.нар. багажна разписка) за всеки елемент от чекирания багаж.

Този багаж се пренася безплатно, ако тарифата, закупена от пътника, го позволява и попада в рамките на предвидения разрешен багаж. В случай че теглото, обема или броя елементи на чекирания багаж надхвърля тези на разрешения багаж, излишната част (т.нар. свръхбагаж) ще бъде транспортирана срещу заплащане на съответната допълнителна Тарифа, със съответното издаване на разписка. Размерът на тази допълнителна тарифа може да се види на уебсайта на ITA на страницата Багаж за чекиране или да се получи информация от операторите на Центровете за обслужване, билетните каси или Упълномощените представители.

Животните, придружаващи пътника, предадени на ITA за превоз в багажното отделение, също се считат за свръхбагаж.

Чекираният багаж, независимо дали е безплатен или свръхбагаж, се превозва със същия самолет като пътника, освен ако това е невъзможно от съображения за безопасност или експлоатация. В такива случаи, ITA ще се задължи да превози такъв багаж със следващия подходящ полет и да го достави на пътника.

7.4. Багаж и предмети, неподходящи за транспортиране в багажното отделение (като например деликатни музикални инструменти и подобни предмети), могат да се приемат за транспорт само в пътническата кабина, стига да има свободно място и по начина, посочен от ITA, за да се гарантира безопасността на пътници и екипаж. Транспортът на въпросните артикули може да бъде предмет на Специални тарифи, които могат да бъдат намерени на уебсайта на ITA, на страницата Специални багажи, или да се получи информация за тях от Центъра за обслужване на клиенти, билетните гишета или Упълномощените Представители.

7.5. В случай на съвместни полети или с няколко последователни превозвача, могат да се прилагат различни условия за превоз на багаж и ограничения. Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на ITA, в секцията Багаж[16], или на уебсайтовете на въпросните превозвачи, или да бъде поискана от Центъра за обслужване.

 

ЧЛЕН 8

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА БАГАЖА

 

8.1. В съответствие с действащите закони и разпоредби за авиационна безопасност и фирмените регламенти, някои предмети не могат да бъдат транспортирани в кабината и/или в багажното отделение или са обект на ограничения и условия. Описанието на предметите и на ограниченията и условията за транспорт на ръчен или чекиран багаж, може да се намери на уебсайта на ITA, на страниците Ръчен багаж и Багаж за чекиране.

 

8.2. Освен това предмети като например, но не само: електронни цигари и лули, ценности, крехки или нетрайни предмети, пари, бижута, благородни метали, сребърни прибори, компютри и техните аксесоари, електронни устройства или уреди за лична употреба, фотоапарати и оборудване, ценни книжа, дългови ценни книжа, държавни, капиталови и облигационни или други ценни книжа, работни, бизнес или търговски документи, паспорти и други лични документи за самоличност, мостри, сувенири, антики, занаятчийски или антикварни предмети, ценни предмети, произведения на изкуството, издания на редки книги, ценни публикации или ръкописи, ключове от къща и кола, не могат да бъдат включени в чекирания багаж.

 

8.3. ITA има право да откаже приемане за превоз като багаж или да откаже да продължи като багаж, когато вече е приет, на който и да е предмет, който е неподходящ за транспортиране с въздухоплавателното средство поради своите размери, форма, тегло, съдържание, специфични характеристики, крехкост, неговата нетрайна природа или поради съображения за безопасност или експлоатация или защото е вероятно да причини неудобства или смущения на други пътници.

 

8.4. По причини, свързани със сигурността на самолета и пътниците, Авиолинията може да подложи Багажа на проверки и инспекции, както и с помощта на електронни или радиогенни устройства. В случая на отсъствие на пътника, неговото имущество може да бъде инспектирано, за да се установи дали пътникът притежава (или ако неговият багаж съдържа) някой от предметите, на които не е разрешено да бъдат транспортирани, съгласно тези ОУП, или огнестрелни оръжия, боеприпаси или други оръжия, които не са били надлежно декларирани пред компанията, съгласно тези ОУП.

 

Ако пътникът не се съгласи на тези инспекции, ITA може да откаже превоз на пътника и на неговия багаж.

 

8.5. Упражняването, от страна на пътника, на правилата предвидени в договора, свързани с транспорта и връщането на чекирания багаж, зависи от притежанието и представянето на багажната разписка, предоставена в момента на чекиране, и носеща името на пътника, в лице на когото, ITA поема задължението да превозва, както и номера на билета на пътника и броя на регистрирания багаж, който носи със себе си. В случай че лицето, което иска връщането на чекирания багаж, не е в състояние да представи багажната разписка или да идентифицира самия Багаж, ITA ще върне въпросния багаж, само когато това лице е в състояние да демонстрира, с подходящо доказателство, своето право на връщане, запазвайки във всеки случай, правото да направи това връщане условно с издаването на конкретно удостоверение за освобождаване, който може да освободи ITA от задължения към всякакви други претенции, включително тези на трети страни. Получаване на Чекирания багаж от притежателя на билета без никаква писмена жалба в момента на получаване показва, че Чекираният багаж е бил доставен в добро състояние и в съответствие с договора за превоз.

 

8.6. Пътникът има право да пътува с животни само ако те са удобно настанени в контейнери, подходящи за въздушен превоз, както е посочено от ITA.

Преди да предприеме полетът(ите), пътникът е отговорен да (i) се информира за евентуални условия и/или ограничения за транспортиране и/или влизане на домашни любимци в държавата на дестинация на пътуването си, (ii) да се информира за всички характеристики и/или здравословни условия на домашния любимец, които са несъвместими с изпълнението на полета и (iii) да получи всичката административна и здравна документация, необходима за транспортирането и/или влизането на домашния любимец в държавата на дестинация. Тези документи трябва да са валидни към момента на полета(ите) и за цялата продължителност на полета(ите). Пътникът е също така задължен да спазва всички разпореждания на държавите на транзитно преминаване, заминаване и пристигане, заедно с инструкциите и регламентите на ITA. Компанията не носи отговорност за каквито и да било санкции, загуби или разходи и всякакви последствия, произтичащи от невъзможността да се установят условията и/или ограниченията посочени по-горе, и от липсата на необходимите документи и/или от неспазването на приложимите правила и разпоредби.

Признатите кучета-асистенти за хора с увреждания ще бъдат транспортирани безплатно, в допълнение към нормалната норма за багаж, съгласно методите посочени от компанията, които могат да се намерят на уебсайта на ITA, на страницата Животни.

 

ЧЛЕН IX

 

РАЗПИСАНИЯ, ЗАКЪСНЕНИЯ, ОТМЯНА НА ПОЛЕТИ

 

9.1. Планираните полетни графици са достъпни на уебсайта на ITA www.itaspa.com и по време на процеса на закупуване на билети или съобщени от операторите на Центровете за обслужване, билетните гишета или упълномощени представители, и са изписани на Билета.

ITA ще извършва превоза в договореното време и по договорения начин. Във всеки случай, редовността и точността на полетите са обект на редица фактори, независещи от компанията, като например метеорологичните условия, ограниченията на въздушния трафик на летището, изчакването на разрешение от контролната кула (ATC), стачките и т.н. Тези фактори могат да определят вариацията, а в най-лошия случай и повторното планиране или отмяната на полета. Без да се нарушават разпоредбите, уреждащи задълженията за помощ и евентуалната отговорност на компанията във връзка с отделни случаи, които могат да възникнат, ITA ще информира пътниците за всички промени в полетите възможно най-скоро и ще направи всичко по силите си да облекчи причиненото неудобство на своите пътници. Пътниците са длъжни да предоставят на ITA своите данни за връзка (телефон и имейл адрес), на които компанията ще може да изпраща съобщения, свързани с всякакви промени в полета.

 

9.2. При закъснение, отмяна, отказ за качване (т. нар. овърбукинг) и настаняване в по-ниска класа (т. нар. даунгрейд), ITA ще прилага действащите международни, европейски и национални разпоредби, по-специално Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2014 г., достъпен на уебсайта на ITA на страницата Права на пътниците/ Отговорност на превозвача.

Тези разпоредби не са неразделна част от договора за въздушен транспорт и подлежат на промени с течение на времето от компетентния законодателен и регулаторен орган.

 

ЧЛЕН 10

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА

 

10.1. Условията за възстановяване на средствата за закупения билет се регулират от Тарифните правила, които са в сила по време на покупката и могат да бъдат консултирани по време на процеса на закупуване на билети на уебсайта на ITA или да бъдат съобщени от операторите на Центъра за обслужване, от билетните гишета или от Упълномощените представители. Обща информация за възстановяване на сумата може да бъде намерена на уебсайта на ITA, на страницата Покупки и възстановяване на средства.

 

10.2. Всеки, който е притежател на билета или е платил за него, ще има право на възстановяване на средствата. Ако билетът е бил заплатен от лице, различно от притежателя, ITA ще възстанови средствата само на това лице или съгласно неговите инструкции след представяне на съответните документи. Възстановяване на средствата, извършено от ITA добросъвестно и без небрежност, към лице, което се явява притежател и/или купувач на Билета, се счита за правилно извършено в полза на правоимащото лице. В случай на билет, издаден на хартиен носител, с изключение на случаите, в които билетът е изгубен, притежателят ще има право на възстановяване на средствата, само когато билетът и всички неизползвани купони за полети бъдат върнати на ITA. В случай на неизползване на билета, данъците и всички други такси, наложени от закона или изисквани от държавни органи или други компетентни органи, плащането на които е свързано с използването на полета, ще бъдат възстановени. Възстановяването на подобни данъци е приложимо също и за Билети, които не подлежат на възстановяване на средства, закупени чрез специални промоционални оферти. В случай на частично използване на Билета, сумата на възстановяване ще бъде пропорционална на данъците върху сегмента, който не сте прелетели.

 

10.3. Билет, издаден от ITA или от един от нейните Упълномощени Представители, може да бъде възстановен до 30 дни след датата на изтичане на Билета, освен ако не са определени по-ограничителни условия от Правилата за тарифи. Възстановяването на средства за Билети, закупени от Упълномощен представител, трябва да бъде изискано от самия Упълномощен представител. ITA си запазва правото да извършва възстановяването на средства със същите методи и валута, които са използвани за плащането на билета

 

ЧЛЕН 11

 

ПОВЕДЕНИЕ НА БОРДА

 

11.1. Съгласно италианския Навигационен кодекс и в съответствие с други национални и международни разпоредби, приложими за въздушния транспорт, Командирът на полета командва въздухоплавателното средство и е упълномощен да предприеме всички необходими мерки за безопасността на полета. Всички лица на борда на самолета, независимо дали са пътници или членове на екипажа, трябва да спазват инструкциите на Командира на полета. Командирът на полета е също така упълномощен да предприеме всички мерки, които се считат за необходими спрямо пътниците, чието поведение, физическо и/или психическо състояние се считат за опасни за безопасността на полета. Пътникът е отговорен за всички щети, които с поведението си причини на компанията и/или на трети лица.

 

11.2. Ако пътник, намиращ се на борда на самолета: (i) застрашава безопасността на полета; (ii) безпокои другите пътници и екипажа или се държи по начин, който им причинява дискомфорт; (iii) причинява щети на въздухоплавателното средство, хората или транспортираните вещи; (iv) създава пречка за екипажа при изпълнение на неговите задължения; (v) не спазва указанията на екипажа относно правилното поведение на борда или спазването на процедурите, тогава, върху същия биха могли да бъдат приложени мерки, необходими за предотвратяване или ограничаване на такъв вид поведение, включително и всякакви принудителни мерки в границите на законовите разпоредби, както и слизане, отказ за качване на борда или за продължаване на превоза, освен възможното включване на това лице в списъка No Fly, с последваща забрана за качване на борда на всички полети на ITA за период от време, вариращ от три до двадесет и четири месеца, в зависимост от тежестта на поведението.

 

11.3. Пътникът се задължава да спазва разпоредбите, издадени от ITA, които от съображения за безопасност на полета, забраняват или ограничават използването на електронни устройства на борда на самолета, като например мобилни телефони, лаптопи, преносими записващи устройства, преносими радиостанции, CD плейъри, електронни игри; двупосочно радиооборудване, включително теле- или радиоуправляеми играчки и уоки-токи.

 

Всичко изброено по-горе, с изключение на медицински изделия или устройства като акустични, сърдечни или дихателни устройства, които са от съществено значение за здравето на пътника, за които във всеки случай трябва предварително да се провери годността за транспортиране, чрез обаждане в Центъра за обслужване.

 

11.4. Пушенето е забранено на всички самолети на ITA. Нарушаването на тази забрана ще доведе до заплащане на глобите, предвидени от закона, без да се засяга правото на ITA да предприеме действия за обезщетение за претърпените щети. Съгласно референтната процедура на I.A.T.A. (Международна асоциация за въздушен транспорт), забраната за тютюнопушене на борда на въздухоплавателни средства се разширява и върху електронните цигари от 1 април 2013 г.

 

ЧЛЕН 12

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ФОРМАЛНОСТИ

 

12.1. Използването на транспортната услуга от пътника е предмет на редица законодателни и подзаконови разпоредби. Неспазването на тези разпоредби може да направи невъзможно пътникът да използва транспортната услуга. В тази връзка, прочетете и член 4, точка 7, и чл. 4 ,точка 8, от тези ОУП.

 

12.2. Пътникът трябва да притежава необходимите документи за пътуване и да спазва закони, регламенти, заповеди, правила и условия, издадени от държавата на заминаване, пристигане или транзит, и следователно няма да има право на обезщетение или възстановяване на средствата от страна на ITA за последиците, произтичащи от липсата и от неверността на такива документи или визи, или от нарушаването на подобни закони, наредби, регламенти, правила и условия, освен правото, което ITA си запазва, да възстанови средства за неизползван билет като последица от отказ на издаване на виза по причини, които са извън контрола на пътника, които са били съобщени на ITA преди заминаването.

 

12.3. Без да се нарушават разпоредбите на предходния чл. 4, точки 6 и 7, пътникът е длъжен да възстанови на ITA всички суми, платени или депозирани, и всички разходи, направени поради липсата, негодността или неверността на исканите документи или поради неспазването на закони, регламенти, заповеди, правила и условия, издадени от държавата на заминаване, пристигане или транзит. За такива плащания ITA може да използва всяка друга сума, платена от пътника за все още неизвършен транспорт или поради друга причина. Пътникът се задължава да покаже на ITA всички документи, изисквани от закони, регламенти, заповеди и правила, които са в сила в държавите на заминаване, транзит и пристигане, и да се увери, че са изрядни.

 

Пътникът, който не разполага с горепосочените документи или който представи неподходящи документи, ще загуби правото си на превоз.

 

12.4. Пътникът позволява на ITA да направи копие на гореспоменатите документи за целите на изпълнение на задълженията, свързани с националното, международното и чуждестранното законодателство за имиграцията. ITA гарантира, че данните, съдържащи се в документите, ще се обработват в съответствие с регламентите за защита на личните данни.

 

12.5. Във всички случаи на отказ за влизане в дадена държава, пътникът ще трябва да възстанови на ITA всички глоби или други парични санкции, които могат да бъдат наложени, както и всички разходи и суми заплатени в резултат на отказа за влизане. Във всеки случай, пътникът няма да има право на възстановяване на средства, заплатени за превоз до мястото на отказано влизане или експулсиране.

 

12.6. Пътникът е длъжен да се подложи на всички обичайни проверки за сигурност, законно провеждани от компетентните органи, от други упълномощени страни или от ITA. Пътникът трябва също така да позволи извършването на проверки на самия него и на багажа му от страна на митнически органи, както и от други публични органи или компетентни страни, включително по изискване на ITA, когато това е мотивирано от обективни съображения за сигурност, в границите на спазването на приложимите закони.

 

Отказът да се подложи на проверки изисквани от закони, регламенти или съображения за сигурност, може да доведе до неизползване на услугата за въздушен транспорт.

 

ЧЛЕН 13

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ КОМПЕНСАЦИИТЕ И ОТГОВОРНОСТТА

 

13.1. В случаите на:

(i) смърт или нараняване на пътника;
(ii) забавяне на превоза на пътника;

(iii) забавяне при транспортирането на багажа;

(iv) унищожаване, загуба или повреда на багажа,

се прилагат националните и международните действащи разпоредби, по-специално: Навигационния кодекс, Монреалската конвенция от 1999 г., Регламент (ЕО) № 2027/97, изменен и допълнен от Регламент (ЕО) № 889/02, изменен с Регламент (ЕС) № 996/2010, изменен с Регламент (ЕС) № 376/2014 и с Регламент (ЕС) 1139/2018 от 4 юли 2018, както и  Circolare ENAC GEN-05 ревизия А от 12 октомври 2018

 

Тези разпоредби не са неразделна част от договора за въздушен транспорт и подлежат на промени с течение на времето от компетентния законодателен и регулаторен орган.

 

13.2. Следната информационна бележка обобщава по-горните правила.

 а) Обезщетение в случай на смърт или нараняване на пътника: превозвачът носи отговорност за щети, причинени от смъртта или телесната повреда, претърпени от пътника, поради самия факт, че събитието, причинило смъртта или нараняването, е настъпило на борда на самолета или по време на някоя от операциите по качване или слизане. За щети до 128.821 СПТ, превозвачът не може да изключи или ограничи своята отговорност. Отвъд тази сума превозвачът не носи отговорност за щети, ако докаже, че: а) вредата не се дължи на небрежност, незаконно действие или бездействие от самия него или от негови служители или агенти, или б) че щетите се дължат единствено на небрежност, незаконно действие или бездействие на трети страни.

 

б) Авансови плащания: в случай на въздушна катастрофа, която причини смърт или нараняване на пътника, превозвачът незабавно ще извърши авансови плащания на лицето или лицата, имащи право на това, за да посрещнат своите непосредствени икономически нужди, ако това се изисква от националното законодателство. Авансовото плащане не представлява признание на отговорност и може да бъде приспаднато от всяка следваща сума, платена впоследствие от превозвача като компенсация.

 

в) Закъснение в транспорта на пътници: превозвачът носи отговорност за щети, причинени от забавяне на въздушния превоз на пътници, освен ако не докаже, че той и неговите служители и агенти са предприели всички необходими и възможни мерки, които могат обичайно да бъдат изисквани, за да се избегнат щетите или че е било невъзможно да се предприемат съответните мерки. Отговорността за този вид щета е ограничена до 5.346 СПТ.

 

г) Забавяне в транспорта на багажа: превозвачът е отговорен за щетите нанесени от забавянето във въздушния транспорт на багаж, освен ако не докаже, че той и неговите служители и агенти са предприели всички необходими и възможни мерки, които могат обичайно да бъдат изисквани, за да се избегнат щетите или че е било невъзможно да се предприемат съответните мерки. Отговорността за този вид щета е ограничена до 1.288 СПТ.

 

д) Унищожаване, загуба или повреда на багажа: превозвачът е отговорен за унищожаването, загубата или повреждането на багажа до 1.288 СПТ на пътник. В случай на чекиран багаж, въздушният превозвач е отговорен за щетите, освен ако повредата не е била вече на лице или произтича от естеството, дефекта или присъщия дефект на багажа, или е свързана с нормалното боравене с багажа или с износване като: драскотини, вдлъбнатини, петна, загуба или повреда на изпъкнали или подвижни части (ремъци, колела, дръжки), освен ако повредата не компрометира използването на багажа. Що се отнася до нечекирания багаж, въздушният превозвач е отговорен само дотолкова доколкото щетата се дължи на него.

 

е) По-високи ограничения върху отговорността за багаж: Пътниците могат да се възползват от по-високо ограничение на отговорността, като подадат специална декларация, най-късно до момента на чекиране на багажа, и заплатят за допълнението.

 


По силата на споразумения с квалифицирани партньори в застрахователния сектор, ITA предлага полици за защита на багажа и срещу други рискове, свързани с пътуването. За повече информация, вижте уебсайта на ITA, раздел Допълнителни услуги.

 

ж) Оплаквания, свързани с багажа: безрезервното получаване на багажа, предаден от правоимащото лице, представлява, освен ако не е доказано друго, презумпция, че багажът е доставен в добро състояние и в съответствие с билета. В случай на щета, правоимащото лице трябва да подаде оплакване до превозвача незабавно след откриване на щетата и най-късно в рамките на седем дни от датата на получаване при чекиран багаж. В случай на забавяне, оплакването трябва да бъде подадено най-късно в рамките на двадесет и един дни от датата, на която багажът е бил предоставен на негово или нейно разположение. Всяко оплакване трябва да бъде подадено в писмена форма и да бъде предоставено или изпратено в рамките на горепосочените срокове. Ако оплакването не бъде подадено в рамките на тези срокове, действията, които могат да бъдат предприети срещу превозвача, се прекратяват, освен ако превозвачът не е действал с измама.

 

з) Отговорност на договарящия превозвач и опериращия превозвач: ако въздушният превозвач, опериращ полета, не е договарящият превозвач, пътникът има право да подаде иск за обезщетение или жалба срещу двамата. Ако името или кодът на въздушния превозвач е изписан на билета, този превозвач е Договарящият превозвач.

 

i) Срокове за иск за обезщетение: искът за отговорност трябва да бъде подаден в рамките на две години след пристигането на дестинацията или от деня, в който въздухоплавателното средство е трябвало да пристигне, или в който транспортът е прекъснат, в противен случай се губи правото на подаване. Методът за изчисляване на срока се определя в съответствие с реда на сезирания съд.

 

ЧЛЕН 14

 

АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ (ODR)

 

ITA информира пътниците/потребителите, че е създадена европейска платформа за онлайн разрешаване на потребителски спорове, свързани със стоки и услуги, закупени онлайн в Европейския съюз (т. нар. ODR платформа). Платформата ODR може да бъде намерена на следния адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Чрез ODR платформата пътниците/потребителите ще могат да се запознаят със списъка на организациите за АРС, да намерят връзката към всеки от техните сайтове и да предложат да започне онлайн процедура за разрешаване на спорове.

 

ЧЛЕН 15

 

ПРОМЕНИ И ОТКАЗИ

 

Тези ОУП не могат да бъдат променени, заменени или анулирани от който и да е представител, служител или агент на ITA.

 

Нито една клауза от настоящите ОУП не може да се тълкува като отказ от законовите задължения на компанията.

 

ЧЛЕН 16

 

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

ITA, в качеството си на администратор на данни, събира, обработва и използва личните данни на пътника за целите на извършване на услугата въздушен транспорт и всякакви допълнителни услуги.

ITA обработва личните данни в съответствие с разпоредбите на законодателството, посочено в Рег. (ЕС) № 2016/679 (наричан по-нататък „ОРЗД“) и Законодателен декрет на Италия № 196 от 30 юни 2003 г. и последващите изменения и допълнения.

Поради дейностите по обработка на личните данни, извършвани от ITA, Администраторът на данни счита, че е необходимо да се посочи, съгласно чл. 37 от европейския регламент, длъжностното лице, отговорно за защитата на личните данни, с когото може да се свържете на следния адрес: Italia Trasporto Aereo S.p.A., Via Venti Settembre 97, 00187 Рим, или да изпратите имейл на адрес dpo@itaspa.com.

ITA гарантира, че обработването на личните данни, независимо от начина на тяхното получаване, се извършва при спазване на основните права и свободи, както и на човешкото достойнство, особено по отношение на поверителността, самоличността и правото на защита на личните данни.

Тези данни се събират, обработват и използват, главно чрез автоматизирани системи, само и единствено за гореспоменатите цели, и могат да бъдат споделено от ITA с нейните Упълномощени Представители, в качеството им на външни "Длъжностни лица" отговорни за обработката съгласно чл. 28 от ОРЗД, както и в случай на съвместно оперирани полети с други превозвачи в качеството им на независими администратори на данни.

Освен това, ITA може да предаде личните данни на пътника на компетентните органи и/или държавни агенции, както национални, така и чуждестранни (включително компетентните органи и/или правителствени агенции на САЩ и Канада), ако те поискат това съгласно приложимите правила и следователно предаването им е необходимо за изпълнението на услугата въздушен транспорт.

За целите на извършване на услугата въздушен транспорт и евентуални допълнителни услуги, "специални категории лични данни” (данни свързани със здравето), така както са определени според чл. 9 от ОРЗД.

Тези данни могат да се обработват в случаите, в които пътникът е поискал, например, специфична медицинска помощ от ITA и/или от оператора на летището, или избрал доброволно да разкрие тази информация на компанията или на на други трети страни (например на туристическия агент, чрез който е резервиран полета).

Предоставяйки лична информация, която е или би могла да се счита за “специални данни” според чл. 9 ОРЗД, пътникът упълномощава ITA да събира, обработва, използва, споделя с трети страни и да прехвърля, включително извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), такава лична информация.


Ако пътниците не приемат или оттеглят тяхното съгласие за обработка на тези данни, ITA може да не е в състояние да предостави всички или част от услугите, заявени от пътниците.

Според Регламент (ЕО) № 996/2010, пътникът, по време на резервацията или по време на процеса на закупуване на билет, има право да предостави на ITA името, телефонния номер и имейл адреса на трето лице, с което ITA може да се свърже в случай на самолетна катастрофа.

Тези данни ще бъдат обработвани само и единствено за гореспоменатите цели и няма да бъдат разкривани на трети страни или използвани за търговски цели.

 

Клиентите на ITA могат да се обърнат към Администратора на данни, за да отстояват правата си съгласно Регламента, като изпратят съобщение до седалището на Via XX Settembre 97, Рим или до длъжностното лице за защитата на данните, изпращайки молба на следния адрес: ITA Data Protection Officer, Via Venti Settembre 97 (RM), или имейл на dpo@itaspa.com   

 

Допълнителна информация относно обработката на лични данни можете да намерите на уебсайта на ITA в раздела за поверителност.

¹ Ограниченията върху отговорността, постановени от членове 21, 22 и 23 от Конвенцията от Монреал, трябва да бъдат преразглеждани от I.C.A.O. на интервали от пет години от датата на влизане в сила на Конвенцията. Ограниченията върху отговорността, посочени в тези ОУП, са тези, актуализирани на 28 декември 2019 г. 2019г.

loader