РЕГЛАМЕНТ

Освен това за ограничен период от време минималният праг от 200 точки за покупки чрез Cash & Points няма да бъде гарантиран. Работим, за да възстановим минималния праг възможно най-скоро.

Изменение № 8 от правилника за дейността с присъждане на награди, наречена Програма Volare - „Правилник за дейност с присъждане на награди „Volare“ съгласно Президентски указ № 430 от 26 октомври 2001 г.

Italia Trasporto Aereo S.p.A. ("ITA Airways”), като организатор, на основание и по силата на чл. 10, ал. 4 от Президентски указ № 430/2001 съобщава на всички Членове следното изменение и интегриране на чл. 1, 2, 3 и 4 от Правилника на Програмата "Volare" и на Програмата "Volare AVVENTURA", както и на определенията и членовете 18 и 20 от приложението “Етап – Програма „ITA AIRWAYS I VOLARE BUSINESS CLUB“ („Правилникът“), които влизат в сила от 18 март 2024 г.:

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТ С ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИ СЪГЛАСНО ПРЕЗИДЕНТСКИ УКАЗ № 430 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2001 Г.

“VOLARE” и “Volare AVVENTURA”

1.     ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Код Volare: означава личния код, съставен от 8 цифри, предоставен на Члена.

Съорганизатор: означава Volare Loyalty S.p.A., както е посочено в следващия чл. 2.

Семейство: съвкупност от акаунти на Членове, състояща се от един или двама Възрастни члена и от един до шестима Непълнолетни члена, регистрирани от поне един от Възрастните членове съгласно чл. 4 по-долу, за общо минимум 2 акаунта и максимум 8 акаунта, в рамките на които Членовете могат да обменят натрупаните Точки.

Партньори: означава търговските партньори на Организатора, чийто списък можете да намерите на следната връзка (https://www.loyaltyprogram.ita-airways.com/it_it/).

Награда: означава самолетните билети, намаленията при покупка на самолетните билети или други награди, които могат да бъдат получат с Точките, натрупани съгласно условията на настоящия Правилник, включително услуги на борда, както on-air, така и on-ground (сред които, например, салонни услуги и по-висока пътническа класа).

Програма: означава настоящата дейност с присъждане на награди, насочена към запазване на клиентите на Организатора.

Организатор или ITA Airways: означава ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A., както е посочено в следващия член 2.

Точки: означава общият брой точки, натрупани в рамките на Програмата, чрез съответните операции, отговарящи на условията на Правилника

Квалифициращи точки: означава Точките, полезни за преминаване в по-висок ексклузивен Клуб Volare или за запазване на позицията в клуба на принадлежност; те се получават чрез закупуване на полети, едновременно продавани и осъществявани от ITA Airways или от друга партньорска авиокомпания, като същите важат за достигане на членство в Ексклузивните клубове и се отчитат в края на всяка календарна година (т.е. от 1 януари до 31 декември), като броят на точките се нулира на 31 декември за всяка година от Програмата.

Неквалифициращи точки: означава точките, с които могат да се заявят Наградите и които са валидни до края на Програмата. Те се получават чрез закупуване на полети, едновременно продавани и управлявани от ITA Airways, допълнителни услуги и услуги, предлагани от Партньорите. Не допринасят за надграждане или запазване на собствената ви позиция в клуба на принадлежност.

Правилник: означава сборът от правила и разпоредби, съдържащи се в този документ (който всеки път търпи изменения), на сайта www.ita-airways.com, и/или във всякакви официални съобщения, отнасящи се до Програмата, които регламентират дейността на същата.

Член: означава както Възрастен член, така и Непълнолетен член, както е обяснено по-долу.

Възрастен член: означава физическото лице, което участва в Програмата, благодарение на своето присъединяване и приемането на Правилника и, което, в момента на регистрацията, има навършени 16 години.

Непълнолетен член: означава физическото лице, което участва в Програмата по силата на неговата/нейната регистрация от лицето, упражняващо родителска отговорност съгласно Правилника, и което към момента на регистрация е на възраст между 2 и 16 години.

ОРГАНИЗАТОР И СЪОРГАНИЗАТОР

Организатор на Програмата е ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A. (в съкратена форма, ITA Airways S.p.A.), със седалище на адрес Via XX Settembre 97 – 00187, Рим, номер ДДС, идентификационен код и регистрация в Търговския регистър № 15907661001.

Съорганизатор на Програмата е Volare Loyalty S.p.A., със седалище на адрес Piazza San Babila 4A – 20122, Милано, номер ДДС, идентификационен код и регистрация в Търговския регистър № 12281660964.

2.     ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

От 15 октомври 2021 г. до 15 октомври 2024 г., освен ако не бъде удължена.

Във всеки случай, общата продължителност на дейността, включваща всички удължения, за които участниците ще бъдат законосъобразно уведомени, няма да надвишава пет години.

3.     УЧАСТНИЦИ В ДЕЙНОСТТА С ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИ - ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

В Програмата могат да участват:

(i) в качеството си на Възрастни членове всички физически лица, които в момента на записване в Програмата, са навършили шестнадесет години;

(ii) в качеството си на Непълнолетни членове всички физически лица, които в момента на записване в Програмата, са на възраст между 2 и 16 години. За да може Непълнолетният член да бъде регистриран, Членът, който се регистрира по член 4, ще бъде помолен да предостави лична декларация, че действително носи родителската отговорност, както и имейл адреса, с който родителят/настойникът, който упражнява родителските права е записан в Програмата.

Приема се, че когато националното законодателство, приложимо към Непълнолетния член или към Възрастния член, ненавършил пълнолетие, предвижда необходимостта от получаване на разрешение или съгласие от едното или и от двете лица, носещи родителската отговорност, записването на непълнолетния в Програмата зависи от своевременното валидно получаване на тези разрешения или съгласия (като носещият родителска отговорност трябва да е в състояние във всеки един момент да предоставя документални доказателства на ITA) и е предмет на отговорност на лицето, което носи родителската отговорност.

Териториалният обхват на Програмата е територията на Италия.

4.     ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ И ЕТАПИ НА ПРОГРАМАТА

Записване

Записването в Програмата е винаги безплатно.

За да се включите в Програмата е необходимо да се запишете през уебсайта www.ita-airways.com или приложението „ITA Airways“, което може да бъде изтеглено от следните app store: Apple Store и Play Store, или чрез други канали, съобщавани всеки път от ITA.

По време на записване в Програмата, Членът ще бъде помолен да създаде своите идентификационни данни (имейл, парола) и да предостави данните (като например: име, фамилия, дата на раждане, телефонен номер, адрес и пол), необходими за достъп до неговата лична зона.

Във връзка с вписването на Непълнолетния член в Програмата, Възрастният член, който регистрира Непълнолетния член, ще бъде помолен да предостави самодекларация, удостоверяваща качеството на лице, упражняващо родителска отговорност и всякакви контекстуални разрешения, както и личен имейл на пълнолетния член, който трябва да съвпада с имейла, с който сте се регистрирали за програмата Volare. Личните данни, които ще бъдат предоставени от Членовете по време на записването в Програмата, трябва да бъдат правилни и достоверни във всеки аспект. Организаторът и Съорганизаторът си запазват правото да извършват дейности за проверка на съответствието с изискванията за записване в Програмата и да коригират всички печатни грешки в предоставените данни, доколкото това е необходимо, за да позволи на Члена да участва в Програмата. При първия опит за достъп ще бъдете помолен да потвърдите имейл адреса, предоставен от Члена при вписване в Програмата и, в случай на положителен резултат от проверката, всяко лице ще бъде асоциирано с един профил за участие в Програмата, т.е. всеки Член може да има само едно портфолио с Точки. В случай, че членът се е регистрирал няколко пъти, той трябва да се свърже с Центъра за обслужване на клиенти на контактите, посочени в следващия член 12, или да влезе в своята лична зона и да поиска закриване на един от акаунтите.

Моля, имайте предвид, че е възможно да прехвърляте Неквалифициращи точки между два или повече акаунта в рамките на Семейството до максимум 100 000 Точки за календарна година от Програмата; също така е възможно да се прехвърлят Неквалифициращи точки между акаунти на Членове, които не принадлежат към едно и също семейство, по начините и съгласно условията, посочвани всеки път от Организатора.

ITA Airways и Съорганизаторът си запазват правото да извършат съобразните проверки за съответствие с Правилника и да отказват членство и/или да изключват Членовете от Програмата и/или да анулирват Точки и/или Награди, евентуално предявявани от лицата, които не отговарят на изискванията, посочени в Правилника, или в случай на членства, които по безспорна преценка на ITA Airways или трети, назначени от тях, страни, не отговарят на условията, посочени в Правилника, или използват средства, методи и/или инструменти, които по неоспорима преценка се считат за подозрителни, измамни или нарушават нормалния ход на инициативата.

Записването на Члена в момента, в който закупува или осъществява първия си полет и/или използва услугите на Партньорите, е необходимо условие за натрупване на Точки, по начина, описан в параграф „Натрупване на Точки“ по-долу.

Провеждане

След като приключи вписването, Членът ще получи кода Volare, съответстващ на неговия акаунт. Използвайки кода Volare в личната си зона, Членът ще може:

 • да има достъп до общия брой Точки;
 • да получава Точките, натрупани след всеки полет, осъществен от Члена и след всяка покупка, която дава право на натрупване на Точки (вижте параграфа „Натрупване на Точки“ по-долу);
 • да използва функцията за заявка на Точки (т.нар. „обратен кредит“) във вашата лична зона за получаване на акредитираните Точки, свързани с полетите, за които кодът на Volare не е бил въведен в етапа на закупуване или в момента на чекиране. В този случай е необходимо да въведете номера на билета в заявката за обратен кредит. Трябва да се отбележи, че обратен кредит може да бъде получен само в рамките на 12 (дванадесет) месеца от датата на полета на билета, за който се използва функцията за заявка на Точки;
 • само за Възрастните членове, създаване на семейство с други потребители при условията, подробно посочени в следващия параграф.

Семейство

Възрастният член, чрез своята лична зона, може да създаде Семейство, като влезе в посветения за това раздел „Създаване на Семейство“ и добави други акаунти.

Моля, обърнете внимание, че Семейството трябва да се състои от активни акаунти; следователно, ако един Член упражни правото си на отказ и неговият профил бъде изтрит, той автоматично ще бъде изключен от Семейството. Ако Семейството вече не се състои от минимум 2 акаунта (1 Възрастен член и 1 Непълнолетен член), то автоматично ще престане да бъде активно.

Ако Възрастният член, който е извършил пълна регистрация на един или повече Непълнолетни членове, изтрие своя профил, профилите на Непълнолетните членове няма да бъдат изтрити. За да пристъпи към анулиране на профила на Непълнолетен член, Възрастният член трябва да продължи със същите процедури, които се използват при анулирането на Възрастен член.

Акаунтите, участващи в Семейството, могат да обменят натрупаните и кредитирани Неквалифициращи точки до максимум 100 000 Точки за всяка календарна година от продължителността на Програмата. Броят на Точките, прехвърлени в рамките на Семейството, се нулира на 31 декември всяка година от Програмата и се рестартира на 1 януари следващата календарна година. Точките, прехвърлени в рамките на Семейството, не участват в допустимите Точки, които могат да се прехвърлят между акаунти, които не участват в Семейството.

Натрупване на Точки

Всеки Член има достъп до лична сметка, в която се трупат и кредитират точките, на които има право.

Точките ще бъдат кредитирани автоматично при всяко от обстоятелствата, изброени по-долу, като е ясно, че Членът отговаря за предоставянето на своя код Volare при закупуване на стоките/услугите, рекламирани от ITA Airways, или при чекиране:

 • полети, едновременно продадени и осъществени от ITA Airways, действително закупени от или от името на Члена и оползотворени от същия субект, както и, веднага след като технически стане възможно, признаването на Точки от продадени и/или осъществени полети от превозвачи-партньори на ITA Airways, оповестявани всеки път от ITA Airways чрез съответния раздел на уебсайта www.ita-airways.com или чрез приложението „ITA Airways“.

Приема се, че закупени, но неосъществени полети (дори и в случаите на анулиране, без ефекти върху прилагането на policy на ITA Airways по отношение на признаването на съответните обезщетения) не дават право на натрупването на Точки;

 • закупуване и използване на стоки и/или услуги, предоставяни от ITA Airways (бутик на борда), веднага след като точките станат технически достъпни;
 • допълнителни методи за печелене на точки, съобщавани всеки път от ITA Airways и Съорганизатора.

Трябва да се отбележи, че признаването на Точките е свързано с записване в Програмата, което трябва да се извърши преди летене и/или използване на услуги на Партньорите. В противен случай, Членът няма право да събира Точки.

Количеството натрупани Точки се изчислява на базата на платеното от клиента (т.нар. revenue-based model), нетно от сумите за данъци и други възможни такси (включително ДДС), тръгвайки от модела 1 евро = 10 Точки (като са възможни увеличения, свързани с членството на Члена в един от Ексклузивните клубове, посочени в следващия член 7, и с вида на закупения самолетен билет, съгласно Приложение А).

Натрупването на Точки, благодарение на закупуването на самолетни билети, може да се осъществи и на базата на вида на направената покупка (класа, дестинация и т.н.), с възможност за получаване на Точки-бонус, съгласно методи, които се оповестяват всеки път от ITA Airways. ITA Airways също така си запазва правото да съобщава от време на време различния брой Точки, които могат да бъдат натрупани във връзка с различните видове закупени билети.

Специално за Членовете, които купуват самолетни билети като част от групова резервация в клас G, ще бъдат предоставени следните Неквалифициращи точки:

 • 250 неквалифициращи точки за вътрешни полети;
 • 500 неквалифициращи точки за международни полети; и
 • 1500 неквалифициращи точки за междуконтинентални полети.

Точките, натрупани като част от групови резервации в клас G, могат да бъдат обект на промоции въз основа на това, което се съобщава от време на време от Организатора.

Неквалифициращите точки могат да бъдат трупани и по силата на закупуването на спомагателни услуги на ITA Airways (като, но не само, безплатен достъп до салона, добавяне на допълнителен багаж, когато тази услуга е избрана по време на покупката на билета), с възможността за получаване на Точки-бонус, според методите, които всеки път ще бъдат съобщавани от ITA Airways чрез съответния раздел на уебсайта www.ita-airways.com или чрез приложението "ITA Airways". В случай на допълнителни услуги, натрупаните Точки се считат за Неквалифициращи точки, освен ако от ITA Airways не е съобщено обратното, няма да бъдат под внимание при изчисляването на праговете за достъп до Ексклузивните клубове, посочени в следващия член 7, и мултипликаторите, свързани с членството в такива Ексклузивни клубове, няма да се прилагат.

Трябва също така да се отбележи, че с изключение на временни промоции, съобщавани всеки път чрез съответния раздел на уебсайта www.ita-airways.com или чрез приложението „ITA Airways“, те не дават право за натрупване на Точки за следните видове билети: (i) билети със специални отстъпки (напр. билети за служители, хуманитарни полети, полети, организирани от националните власти), (ii) билети, отнасящи се до чартърни полети; (iii) билети, закупени с използването на електронен купон (ваучери за отстъпка или карти за подарък) за тази част от стойността на билета, която е платена с купона, или билети, закупени с метода cash&points, с изключение на билети, закупени с Точки на инициативата “Points Back”, както е подробно илюстрирано в съответното приложение към Правилника.

Специални методи за натрупване на Точки, подлежащи на актуализации

От 11 юли 2023 г. до изтичането на дейността, Членовете, които поискат кредитна карта American Express на ITA Airways, имат право да натрупат допълнителни Точки и при определени условия да получат повторно кредитиране на изразходваните Точки чрез механизма за връщане на точки Points Back, както е подробно описано в съответното приложение към Правилника.

Подобни инициативи, които предвиждат специално присъждане на Точки или специални методи за натрупване на Точки, могат да бъдат предлагани периодично по преценка на Организатора и Съорганизатора, както и съвместно с Партньорите, при условия, които ще бъдат надлежно оповестени чрез съответния раздел на сайта или чрез приложението “ITA Airways”.

Използване на Точките

Членовете имат възможност да използват Точките, натрупани съгласно критериите, посочени в параграф а), за да поискат следните награди:

 • закупуване на самолетни билети на ITA Airways (ориентировъчните им стойности са посочени в Приложение А);
 • закупуване на спомагателни услуги на ITA Airways (веднага след като бъдат технически налични).
 • закупуване на ваучери за отстъпка на ITA Airways (веднага след като бъдат технически налични).

Използването на Точките ще се извършва чрез специален раздел на сайта www.ita-airways.com, чрез приложението на ITA Airways и други методи, съобщавани всеки път на Члена, както и съгласно методите, определени и съобщавани всеки път от ITA Airways и Съорганизатора. По-специално, преди края на закупуването, по всяко време и за всяка класа на всички полети, предлагани в уебсайта www.ita-airways.com, съответният Член, след като влезе в личния си профил, трябва да въведе притежавания код Volare и операцията ще се извърши автоматично, като от общия брой Точки се приспадне сума, равна на цената на закупената стока/услуга (т. нар. система "cash&points"). Начините за плащане на разликата между използваните Точки и цената на стоката/услугата, закупена със системата "cash&points", се посочват периодично от Организатора на сайта www.ita-airways.com, във всеки случай преди Членът да приключи покупката на поръчаната стока/услуга. Приема се, че данъци и всякакви други приложими такси (включително ДДС) не могат да бъдат платени с използването на Точки. Приема се също така, че при закупуване на стоки/услуги с метода "cash&points" не се предвижда натрупване на Точки за частта от сумата, евентуално платена в брой.

Точките ще бъдат конвертирани в различни валути по обменния курс на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), който подлежи на месечни актуализации.  Минималният брой Точки, които могат да бъдат използвани от Члена, е равен на 1/20 от цената на билета. В случай, че балансът от точки на Члена не е достатъчен, за да покрие пълната цена на стоката/услугата, които смята да закупи, цената на стоката/услугата все пак ще бъде намалена в размер, равен на наличните точки. След завършване на операцията на използване на Точките, натрупани с цел закупуване на стоки и/или услуги на ITA Airways, Членът ще види Точките, които е използвал в обобщението на плащането, в извлечението от сметката и в собственото си портфолио с Точки.

За възстановяване на средства за стоки/услуги, закупени с използването на Точки, ще бъдат приложени правилата за възстановяване на средства на ITA Airways (вж смяна и възстановяване на средства) и, в случаите, в които са изпълнени съответните условия, възстановяването ще бъде признато, като се използват същите средства за плащане както в първоначалната покупка (Точки, пари или комбинация от Точки и пари, като се уточнява, че възстановяването на летищните такси винаги ще бъде в пари). Ако възстановяването се осъществи, изцяло или частично, чрез повторно кредитиране на Точките, Членът ще визуализира, веднага щом това е технически възможно, актуализацията на Точките в собственото му портфолио от Точки. Приема се, че след като бъде упражнено правото на отказ от Програмата и акаунтът е окончателно анулиран, няма да е възможно да се получи възстановяване на частта от Точките, използвани за каквито и да било покупки с метода "cash&points".

Подразбира се, че точките и/или Наградите, които ще бъдат предоставени на Членовете, няма да дадат никакво право на Члена да изисква преобразуването им в брой. Членът не може да трупа допълнителни точки чрез използването на награда, която е получена изцяло или частично чрез използване на натрупаните точки, освен ако ITA Airways или Съорганизаторът не са посочили или съобщили друго на Членовете.

Във връзка със стоките, закупени, използвайки точките, както е необходимо, правната гаранция за съответствие, регулирана от чл. 128 и сл. от Законодателен декрет № 206 от 06 септември 2005 г. (Консуматорски кодекс).

Оттегляне

Всеки Член може да се оттегли от Програмата по всяко време и без никакви разходи, като използва съответния раздел на сайта www.ita-airways.com или чрез приложението “ITA Airways”. Оттеглянето влиза в сила 15 дни след като Членът е изразил намерението си да се оттегли от Програмата по описания по-горе начин; след този краен срок потребителят губи всички натрупани точки и достъп до предимствата, произтичащи от Ексклузивните клубове, както е определено в чл. 6 по-долу, запазени за Члена, както и предимствата, свързани с притежаването на Кобрандирана карта, както е определено в Приложението - ITA Airways - Кобрандирани карти American Express и Points Back.

По време на периода на предизвестие от 15 (петнадесет) дни, Членът може да натрупа нови точки, които обаче ще бъдат анулирани, когато профилът бъде изтрит. Възможно е Членът, по време на периода на предизвестие от 15 (петнадесет) дни, да отмени оттеглянето си и да активира отново своя акаунт. Пояснява се, че Точките, натрупани по време на периода на предизвестие, посочен по-горе, не могат да бъдат използвани, освен ако Членът не реши да отмени оттеглянето си и да активира отново своя акаунт.

5.     ПАРТНЬОРИ ПО ПРОГРАМАТА

ITA Airways и Съорганизаторът си запазват правото да съобщават на Членовете и да правят, ако е необходимо, последващи изменения в този Правилник, съгласно следващия член 11, относно инициативите, по-нататъшното сътрудничество, включително и списъка на Партньорите по Програмата, които ще дадат на Членовете правото да натрупват и използват Неквалифициращите точки, получени чрез закупуване на стоки и услуги, предлагани от Партньорите, при условия, своевременно съобщени на Членовете чрез съответния раздел на уебсайта www.ita -airways.com или чрез приложението „ITA Airways“.

Методите за натрупване и използване на Точките, получени чрез закупуване на стоки и услуги, предлагани от Партньорите, се уточняват конкретно за всяка стока или услуга на Партньорите, съгласно правилата и условията, съобщавани всеки път на Членовете чрез съответния раздел на уебсайта www.ita-airways.com или чрез приложението „ITA Airways“.

Списъкът на Партньорите можете да намерите на следната връзка (https://www.loyaltyprogram.ita-airways.com/en_gb/). ITA Airways и Съорганизаторът си запазват правото да актуализират списъка и, ако е необходимо, да правят последващи промени в настоящия Правилник, съгласно следващия член 11.

6.     ЕКСКЛУЗИВНИ КЛУБОВЕ

Програмата позволява на Членовете достъп до четирите Ексклузивни клуба на ITA Airways (както са изброени по-долу), разделени на четири нива, които се различават в зависимост от услугите, за които се получава достъп, въз основа на количеството натрупани точки в рамките на Програмата, съгласно Правилника и независимо от използването им впоследствие за получаване на награди („Ексклузивни клубове“).

Безплатният достъп на всеки Член до Ексклузивните клубове се осъществява при достигане на съответния праг от Квалифициращи точки, както е посочено по-долу (в съответствие с необходимите технически времена, във всеки случай не надвишаващи 30 дни), след изпращане на съобщение до всеки Член. Членството в такъв Ексклузивен клуб продължава до края на следващата календарната година, от годината в която е влязъл в този Ексклузивен клуб (т.е. до следващия 31 декември или до изтичане на Програмата, в зависимост от това, коя от двете дати настъпи по-рано). Достъпът до Ексклузивните клубове дава право на следните предимства, както и на предимствата, съобщавани всеки път от ITA Airways:

 • Клуб Smart:
  • достъп чрез записване в Програмата и натрупване на Точки с всеки разход, свързан със стоки/услуги, предлагани от ITA;
  • достъп до обширна мрежа от търговски партньорства за кредитиране и използване на Точки, съобщавани всеки път съгласно предходния член 6;
  • закупуване на спомагателни услуги, използвайки Точки.
 • Клуб Plus (праг за достъп и оставане в клуба: 30 000 Квалифициращи точки): 
  • предимства на ниво Smart;
  • допълнителен багаж;
  • получаване на багаж с предимство;
  • предимство при качване на борда;
  • достъп с предимство до гишето за чекиране и трансфер;
  • достъп с предимство до услугата за изгубени вещи (lost and found);
  • Избор на безплатно място в зоната на самолета, запазена за клуба, в който Членът членува
  • специално обслужване на клиентите.
 • Клуб Premium (праг за достъп и оставане в клуба: 60 000 Квалифициращи точки):
  • предимства на ниво Plus;
  • безплатен достъп до салони, които са собственост или с достъп за ITA Airways (вижте списъка на връзката салони);
  • Fast track (вижте списъка с летищата, където услугата Fast Track е достъпна на следната връзка)
 • Клуб Executive (праг за достъп и оставане в клуба: 90 000 Квалифициращи точки):
  • предимства на ниво Premium;
  • Комплект за добре дошли.
  • Допълнителна Club Card
  • Безплатен транспорт на голф оборудване

7.     ВИД И СТОЙНОСТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ НАГРАДИ

 

Стойността на отделните Награди се определя въз основа на стойността на действащите самолетни билети към момента на издаване на същите или на стойността на услугите/продуктите на ITA Airways или търговските партньори (вижте списъка на линка https://www.loyaltyprogram.ita-airways.com/en_gb/redemption/) към момента на доставянето им. Прогнозната стойност на наградния фонд е 8 милиона евро.

На основание чл. 7 от ПУ № 430 от 26.10.2001 г. е внесен депозит в размер на 20% от общата прогнозна стойност на наградния фонд, съгласно закона.

8.     СРОК ЗА ДОСТАВКА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ НАГРАДИ

Програмата дава възможност да събирате Точки до нейното изтичане на 15 октомври 2024 г. Наградите могат да бъдат заявени от Члена до 15 ноември 2024 г. и ще бъдат получени от правоимащото лице в същия момент, с изключение на всички Награди, които трябва да бъдат доставени до дома на Члена (адресът трябва да се съобщи при заявяване на предметните Награди). ITA Airways и Съорганизаторът се задължават да осъществят доставката в рамките на 90 дни от заявката.

9.     ОПЛАКВАНИЯ

Евентуални жалби могат да бъдат представени на вниманието на ITA Airways и на Съорганизатора, като изпратите имейл на адрес reclami@ita-airways.com за Италия и complaints@ita-airways.com за чуждестранни Членове.

Центърът за обслужване на клиенти на ITA Airways ще даде отговор възможно най-скоро и не по-късно от 20 дни от получаване на оплакването.

10.  ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА

ITA Airways и Съорганизаторът си запазват правото да променят, включително и частично и по всяко време, методите за участие в Програмата, като се уточнява, че такива промени няма да засегнат правата, които Членовете междувременно са придобили и че, за същите ще бъде съобщено по адекватен начин, използвайки същите методи на комуникация, с които Програмата е била доведена до знанието на Членовете, или с еквивалентни методи (например съобщение чрез електронна поща).

11.  КОНТАКТИ

Адрес на PEC: italiatrasportoaereo@legalmail.it.

Телефон: 800 936090.

Център за обслужване на клиенти на ITA Airways: 800 936090.

Център за обслужване на клиенти на ITA Airways в чужбина: 06 85960020 (срещу заплащане)

Връзка към страницата за контакт

12.  ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ITA Airways и Съорганизаторът, като съвместни администратори на данни, информират Членовете, че личните данни, доброволно предоставени за целите на участие в Програмата, ще бъдат обработвани в съответствие с информацията, налична на следния уебсайт: [Privacy].

13.  ПРЕПРАЩАНЕ И ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ПРАВНИ НОРМИ

За всичко, което не е изрично предвидено и регламентирано в настоящия Правилник, моля, вижте приложимите закони и разпоредби, със специално позоваване на Президентския указ от 26 октомври 2001, № 430 (публикуван в Официален вестник 13 декември 2001, № 289), с последващите изменения и допълнения.

В случай на противоречие между разпоредбите в настоящия Правилник и повелителните разпоредби на гореспоменатия нормативен акт, последните притежават по-голяма сила над първите.

14.  ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият Правилник е предмет на италианското законодателство.

Всеки спор, свързан с тази Програма (и съответния Правилник), ще бъде отнесен до компетентния по закон съд.

loader