ПЪТНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ВИЖ ВСИЧКИ

РЕГЛАМЕНТ

Освен това за ограничен период от време минималният праг от 200 точки за покупки чрез Cash & Points няма да бъде гарантиран. Работим, за да възстановим минималния праг възможно най-скоро.

Правилник за дейност с присъждане на награди „Volare“ съгласно Президентски указ № 430 от 26 октомври 2001 г.

Italia Trasporto Aereo S.p.A. ("ITA Airways”), като организатор, на основание и по силата на чл. 10, ал. 4 от Президентски указ № 430/2001 уведомява всички Участници за следното изменение и интегриране на Правилника на програмата Volare („Правилникът“), в сила от 11 юли 2023 г.:
 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТ С ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИ СЪГЛАСНО
ПРЕЗИДЕНТСКИ УКАЗ № 430 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2001 Г.
“VOLARE”
 

1.     ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Код Volare: означава личния код, съставен от 8 цифри, предоставен на Участника.

Съорганизатор: означава Volare Loyalty S.p.A., както е посочено в следващия член 2.

Партньори: означава търговските партньори на Организатора, чийто списък можете да намерите на следната връзка (www.loyaltyprogram.ita-airways.com).

Награда: означава самолетен билет, отстъпки при закупуване на самолетни билети или други награди, които могат да бъдат получени чрез използване на Точките, натрупани съгласно правилата и условията на този Правилник, включително и специални бордови услуги както on-air,така и on-ground (например услугите вход в салона и по-висока пътническа класа).

Програма: означава настоящата дейност с присъждане на награди, насочена към запазване на клиентите на Организатора.

Организатор или ITA Airways: означава ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A., както е посочено в следващия член 2.

Точки: означава общият брой точки, натрупани в рамките на Програмата, чрез съответните операции, отговарящи на условията на Правилника

Квалифициращи точки: означава точките, полезни за преминаване в по-висок клуб Volare или за запазване на позицията в клуба на принадлежност; те се получават чрез закупуване на полети, едновременно продавани и осъществявани от ITA Airways, като същите се отчитат на годишна база за достигане до ексклузивните клубове, като броят им се нулира на 31 декември на всяка година от Програмата.

Неквалифициращи точки: означава точките, с които могат да се заявят Наградите и които са валидни до края на Програмата. Те се получават чрез закупуване на полети, едновременно продавани и управлявани от ITA Airways, допълнителни услуги и услуги, предлагани от Партньорите. Те не допринасят за надграждането или за запазването на позицията в клуба, към който членовете принадлежат.

Правилник: означава сборът от правила и разпоредби, съдържащи се в този документ (който всеки път търпи изменения), на сайтаwww.ita-airways.com, и/или във всякакви официални съобщения, отнасящи се до Програмата, които регламентират дейността на същата.

Участник: означава физическото лице, което участва в Програмата благодарение на своето членство и приемането на Правилника.

2.     ОРГАНИЗАТОР И СЪОРГАНИЗАТОР

Организатор на Програмата е ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A. (в съкратена форма, ITA Airways S.p.A.), със седалище на адрес Via XX Settembre 97 – 00187, Рим, номер ДДС, идентификационен код и регистрация в Търговския регистър № 15907661001.

Съорганизатор на Програмата е Volare Loyalty S.p.A., със седалище на адрес Piazza San Babila 4A – 20122, Милано, номер ДДС, идентификационен код и регистрация в Търговския регистър № 12281660964.

3.     ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

От 15 октомври 2021 г. до 15 октомври 2024 г., освен ако не бъде удължена.

Във всеки случай, общата продължителност на дейността, включваща всички удължения, за които участниците ще бъдат законосъобразно уведомени, няма да надвишава пет години.

4.     УЧАСТНИЦИ В ДЕЙНОСТТА С ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИ - ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

В Програмата могат да участват всички физически лица, които в момента на кандидатстване за записване в Програмата са навършили шестнадесет години. Приема се, че когато националното законодателство, приложимо за непълнолетния Участник, предвижда необходимостта от получаване на разрешение или съгласие от носещия родителска отговорност, записването на непълнолетния в Програмата зависи от своевременното валидно получаване на тези разрешения или съгласия, за които носещият родителска отговорност е длъжен във всеки един момент да предоставя документални доказателства на ITA , и е предмет на отговорност на лицето, което носи родителската отговорност.

Териториалният обхват на Програмата е територията на Италия.

5.     ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ И ЕТАПИ НА ПРОГРАМАТА

Записване

Регистрирането в програмата винаги е безплатно.

За да се включите в Програмата е необходимо да се запишете през уебсайта www.ita-airways.comили приложението „ITA Airways“, което може да бъде изтеглено от следните app store: Apple Store и Play Store, или чрез други канали, съобщавани всеки път от ITA.

По време на записване в Програмата, Участникът ще бъде помолен да генерират своите идентификационни данни (имейл, парола) и да предостави данните (име, фамилия, дата на раждане, телефонен номер, адрес и пол), необходими за достъп до неговата лична зона. Личните данни, предоставени от Участниците при записване в Програмата, трябва да бъдат коректни и верни във всяко едно отношение. Организаторът и Съорганизаторът си запазват правото да извършват дейности за проверка на съответствието с изискванията за записване в Програмата и да коригират всички печатни грешки в предоставените данни, доколкото това е необходимо, за да позволи на Участника да участва в Програмата. При първия опит за достъп ще бъдете помолен да потвърдите имейл адреса, предоставен от Участника при вписване в Програмата и, в случай на положителен резултат от проверката, всяко лице ще бъде асоциирано с един профил за участие в Програмата, т.е. всеки Участник може да има само едно портфолио с Точки. В случай, че Участникът се е регистрирал няколко пъти, той трябва да се свърже с Центъра за обслужване на клиенти на контактите, посочени в следващия член 12, или да влезе в своята лична зона и да поиска закриване на един от акаунтите. Трябва да се отбележи, че не е възможно да се комбинират Точките от два или повече акаунта.

ITA Airways и Съорганизаторът си запазват правото да извършат съобразните проверки за съответствие с Правилника и да отказват членство и/или да изключват Участниците от Програмата и/или да анулирват Точки и/или Награди, евентуално предявявани от лицата, които не отговарят на изискванията, посочени в Правилника, или в случай на членства, които по безспорна преценка на ITA Airways или трети, назначени от тях, страни, не отговарят на условията, посочени в Правилника, или използват средства, методи и/или инструменти, които по неоспорима преценка се считат за подозрителни, измамни или нарушават нормалния ход на инициативата.

Записването на Участника в момента, в който закупува или осъществява първия си полет и/или използва услугите на Партньорите, е необходимо условие за натрупване на Точки, по начина, описан в параграф „Натрупване на Точки“ по-долу.

Оттегляне

Всеки Участник може да се оттегли от Програмата по всяко време и без никакви разходи, като използва съответния раздел на сайта www.ita-airways.com или чрез приложението “ITA Airways”. Изтриването на профила ще влезе в сила незабавно и следователно личните данни на Участника ще бъдат изтрити и Точките, които все още се намират в портфейла за точки, ще бъдат анулирани.

Провеждане

След като приключи вписването, Участникът ще получи кода Volare, съответстващ на неговия акаунт. Използвайки кода на Volare, в своята запазена зона, Участникът ще може:

 • да има достъп до общия брой Точки;
 • да получава Точките, натрупани след всеки полет, осъществен от Участника и след всяка покупка, която дава право на натрупване на Точки (вижте параграфа „Натрупване на Точки“ по-долу);
 • да използва функцията за заявка на Точки (т.нар. „обратен кредит“) във вашата лична зона за получаване на акредитираните Точки, свързани с полетите, за които кодът на Volare не е бил въведен във фазата на закупуване или в момента на чекиране. В този случай е необходимо да въведете номера на билета в заявката за обратен кредит. Трябва да се отбележи, че обратен кредит може да бъде получен само в рамките на 12 (дванадесет) месеца от датата на полета на билета, за който се използва функцията за заявка на Точки.

Натрупване на Точки

Всеки Участник ще има достъп до лична сметка, в която ще се натрупват и кредитират точките, на които има право.

Точките ще бъдат кредитирани автоматично при всяко от обстоятелствата, изброени по-долу, като е ясно, че Участникът отговаря за предоставянето на своя код Volare при закупуване на стоките/услугите, рекламирани от ITA Airways, или при чекиране:

 •  полети, едновременно продадени и осъществени от ITA Airways, действително закупени от или от името на Участника и оползотворени от същия субект, както и, веднага след като технически стане възможно, признаването на Точки от продадени и/или осъществени полети от превозвачи-партньори на ITA Airways, оповестявани всеки път от ITA Airways чрез съответния раздел на уебсайта www.ita-airways.com или чрез приложението „ITA Airways“.

Приема се, че закупени, но неосъществени полети (дори и в случаите на анулиране, без ефекти върху прилагането на policy на ITA Airways по отношение на признаването на съответните обезщетения) не дават право на натрупването на Точки;

 •  закупуване и използване на стоки и/или услуги, предоставяни от ITA Airways (бутик на борда), веднага след като точките станат технически достъпни;
 • допълнителни методи за печелене на точки, съобщавани всеки път от ITA Airways и съорганизатора.

Трябва да се отбележи, че признаването на Точките е свързано с записване в Програмата, което трябва да се извърши преди летене и/или използване на услуги на Партньорите. В противен случай, Участникът няма право да събира Точки.

Количеството натрупани Точки се изчислява на базата на платеното от клиента (т.нар. revenue-based model), нетно от сумите за данъци и други възможни такси (включително ДДС), тръгвайки от модела 1 евро = 10 Точки (като са възможни увеличения, свързани с членството на Участника в един от ексклузивните клубове, посочени в следващия член 7, и с вида на закупения самолетен билет, съгласно приложение А).

Натрупването на Точки, благодарение на закупуването на самолетни билети, може да се осъществи и на базата на вида на направената покупка (класа, дестинация и т.н.), с възможност за получаване на Точки-бонус, съгласно методи, които се оповестяват всеки път от ITA Airways. ITA Airways също така си запазва правото да съобщава всеки път различния брой точки, които могат да бъдат натрупани в зависимост от вида на закупения билет (като например разликата в броя точки, които се кредитират на Участника, пътуващ като част от групова резервация).

Неквалифициращите точки могат да бъдат трупани и по силата на закупуването на спомагателни услуги на ITA Airways (като, но не само, безплатен достъп до салона, добавяне на допълнителен багаж, когато тази услуга е избрана по време на покупката на билета), с възможността за получаване на Точки-бонус, според методите, които всеки път ще бъдат съобщавани от ITA Airways чрез съответния раздел на уебсайта www.ita-airways.com или чрез приложението "ITA Airways". В случай на спомагателни услуги, натрупаните Точки са Неквалифициращи точки, освен ако не е съобщено друго от ITA Airways.

 

Трябва също така да се отбележи, че с изключение на временни промоции, съобщавани всеки път чрез съответния раздел на уебсайта www.ita-airways.com или чрез приложението „ITA Airways“, те не дават право за натрупване на Точки за следните видове билети: (i) билети със специални отстъпки (напр. билети за служители, хуманитарни полети, полети, организирани от националните власти), (ii) билети, отнасящи се до чартърни полети; (iii) билети, закупени с използването на електронен купон (ваучери за отстъпка или карти за подарък) за тази част от стойността на билета, която е платена с купона, или билети, закупени с метода cash&points, с изключение на билети, закупени с Точки на инициативата “Points Back”, както е подробно илюстрирано в съответното приложение към Правилника.

Специални методи за натрупване на Точки, подлежащи на актуализации

От 11 юли 2023 г. до изтичането на дейността, Участниците, които поискат кредитна карта American Express на ITA Airways, имат право да натрупат допълнителни Точки и при определени условия да получат повторно кредитиране на изразходваните Точки чрез механизма за връщане на точки Points Back, както е подробно описано в съответното приложение към Правилника

Подобни инициативи, които предвиждат специално присъждане на Точки или специални методи за натрупване на Точки, могат да бъдат предлагани периодично по преценка на Организатора и Съорганизатора, както и съвместно с Партньорите, при условия, които ще бъдат надлежно оповестени чрез съответния раздел на сайта нашите промоции или чрез приложението “ITA Airways”.

 

Използване на Точките

Участниците имат възможност да използват Точките, натрупани съгласно критериите, посочени в параграф а), за да поискат следните награди:

 • закупуване на самолетни билети на ITA Airways (ориентировъчните им стойности са посочени в Приложение А);
 •  закупуване на спомагателни услуги на ITA Airways (веднага след като бъдат технически налични).
 • закупуване на ваучери за отстъпка на ITA Airways (веднага след като бъдат технически налични).

Използването на Точките ще се извършва чрез специален раздел на сайта www.ita-airways.com, чрез приложението на ITA Airways и други методи, съобщавани всеки път на Участника, както и съгласно методите, определени и съобщавани всеки път от ITA Airways и Съорганизатора. По-специално, преди края на закупуването, по всяко време и за всяка класа на всички полети, предлагани в уебсайта www.ita-airways.com, съответният Участник, след като влезе в личния си профил, трябва да въведе притежавания код Volare и операцията ще се извърши автоматично, като от общия брой Точки се приспадне сума, равна на цената на закупената стока/услуга (т. нар. система "cash&points"). Приема се, че данъци и всякакви други приложими такси (включително ДДС) не могат да бъдат платени с използването на Точки. Приема се също така, че при закупуване на стоки/услуги с метода "cash&points" не се предвижда натрупване на Точки за частта от сумата, евентуално платена в брой.

Преобразуването на Точките в различни валути ще се извършва според обменния курс на IATA, който подлежи на месечни актуализации.  Минималният брой Точки, които могат да бъдат използвани от Участника, е равен на 1/20 от цената на билета. В случай, че крайният брой Точки на Участника не е достатъчен за покриване на цялата цена на стоката/услугата, която желае да закупи, цената на стоката/услугата все пак ще бъде намалена в размер, равен на наличните Точки. След завършване на операцията на използване на Точките, натрупани с цел закупуване на стоки и/или услуги на ITA Airways, Участникът ще види Точките, които е използвал в обобщението на плащането, в извлечението от сметката и в собственото си портфолио с Точки.

За възстановяване на средства за стоки/услуги, закупени с използването на Точки, ще бъдат приложени правилата за възстановяване на средства на ITA Airways (вж. покупки и възстановяване на суми) и, в случаите, в които са изпълнени съответните условия, възстановяването ще бъде признато, като се използват същите средства за плащане както в първоначалната покупка (Точки, пари или комбинация от Точки и пари, като се уточнява, че възстановяването на летищните такси винаги ще бъде в пари). Ако възстановяването се осъществи, изцяло или частично, чрез повторно кредитиране на Точките, Участникът ще визуализира, веднага щом това е технически възможно, актуализацията на Точките в собственото му портфолио от Точки. Приема се, че след като бъде упражнено правото на отказ от Програмата и акаунтът е окончателно анулиран, няма да е възможно да се получи възстановяване на частта от Точките, използвани за каквито и да било покупки с метода "cash&points".

Приема се, че Точките и/или Наградите, получени от Участниците, не дават никакво право да бъдат превърнати в пари. Участникът не може да натрупва допълнителни Точки от присъждането и използването на Награда, получена, изцяло или частично, използвайки натрупаните точки, освен ако ITA Airways и съорганизаторът не са предвидили и съобщили друго на Участниците.

Във връзка със стоките, закупени с помощта на Точките, правната гаранция за съответствие се урежда от чл. 128 и сл. от ЗУ 206 от 6 септември 2005 г. (Кодекс за защита на потребителите).

6.     ПАРТНЬОРИ ПО ПРОГРАМАТА

ITA Airways и Съорганизаторът си запазват правото да съобщават на Участниците и да правят, ако е необходимо, последващи изменения в този Правилник, съгласно следващия член 11, относно инициативите, по-нататъшното сътрудничество, включително и списъка на Партньорите по Програмата, които ще дадат на Участниците правото да натрупват и използват Неквалифициращите точки, получени чрез закупуване на стоки и услуги, предлагани от Партньорите, при условия, своевременно съобщени на Участниците чрез съответния раздел на уебсайта www.ita -airways.com или чрез приложението „ITA Airways“.

Методите за натрупване и използване на Точките, получени чрез закупуване на стоки и услуги, предлагани от Партньорите, се уточняват конкретно за всяка стока или услуга на Партньорите, съгласно правилата и условията, съобщавани всеки път на Участниците чрез съответния раздел на уебсайта www.ita-airways.com или чрез приложението „ITA Airways“.

Списъкът на Партньорите можете да намерите на следната връзка (www.loyaltyprogram.ita-airways.com). ITA Airways и Съорганизаторът си запазват правото да актуализират списъка и, ако е необходимо, да правят последващи промени в настоящия Правилник, съгласно следващия член 11.

7.     ЕКСКЛУЗИВНИ КЛУБОВЕ

Програмата позволява на Участниците достъп до четирите ексклузивни клуба на ITA Airways (както са изброени по-долу), разделени на четири нива, които се различават в зависимост от услугите, за които се получава достъп, въз основа на количеството натрупани точки в рамките на Програмата, съгласно Правилника и независимо от използването им впоследствие за получаване на награди („Ексклузивни клубове“).

Безплатният достъп на всеки Участник до Ексклузивните клубове се осъществява при достигане на съответния праг от Квалифициращи точки, както е посочено по-долу (в съответствие с необходимите технически времена, във всеки случай не надвишаващи 30 дни), след изпращане на съобщение до всеки Участник. Членството в такъв Ексклузивен клуб продължава до края на следващата календарната година, от годината в която е влязъл в този Ексклузивен клуб (т.е. до следващия 31 декември или до изтичане на Програмата, в зависимост от това, коя от двете дати настъпи по-рано). Достъпът до Ексклузивните клубове дава право на следните предимства, както и на предимствата, съобщавани всеки път от ITA Airways:

 • Клуб Smart:
  • достъп чрез записване в Програмата и натрупване на Точки с всеки разход, свързан със стоки/услуги, предлагани от ITA;
  •  достъп до обширна мрежа от търговски партньорства за кредитиране и използване на Точки, съобщавани всеки път съгласно предходния член 6;
  •  закупуване на спомагателни услуги, използвайки Точки.
   Клуб Plus (праг за достъп и оставане в клуба: 30 000 Квалифициращи точки): 
  • предимства на ниво Smart;
  • допълнителен багаж;
  • приоритетно получаване на багаж;
  • приоритетно качване;
  • приоритетен достъп за чекиране и transfer desk;
  • приоритетен достъп до услугата за изгубени вещи (lost and found);
  • избор на безплатно място в зоната на самолета, запазена за Клуба на Участника
  • специално обслужване на клиентите.
    
 • Клуб Premium (праг за достъп и оставане в клуба: 60 000 Квалифициращи точки):
  • предимства на ниво Plus;
  • безплатен достъп до салони, които са собственост или с достъп за ITA Airways (вижте списъка на връзката салони);
  • Fast track (вижте списъка с летищата, където услугата Fast Track е достъпна на следната връзка Fast track)
    
 • Клуб Executive (праг за достъп и оставане в клуба: 90 000 Квалифициращи точки):
  •  предимства на ниво Premium;
  • Welcome kit.
  • Допълнителна Club Card
  • Безплатен транспорт на голф оборудване

 

8.     ВИД И СТОЙНОСТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ НАГРАДИ

Стойността на отделните Награди се определя въз основа на стойността на действащите самолетни билети към момента на издаване на същите или на стойността на услугите/продуктите на ITA Airways или търговските партньори (вижте списъка на линка www.loyaltyprogram.ita-airways.com/en_gb/redemption/) към момента на доставянето им. Прогнозната стойност на наградния фонд е 8 милиона евро.

На основание чл. 7 от ПУ № 430 от 26.10.2001 г. е внесен депозит в размер на 20% от общата прогнозна стойност на наградния фонд, съгласно закона.

9.     СРОК ЗА ДОСТАВКА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ НАГРАДИ

Програмата дава възможност да събирате Точки до нейното изтичане на 15 октомври 2024 г. Наградите могат да бъдат заявени от Участника до 15 ноември 2024 г. и ще бъдат получени от правоимащото лице в същия момент, с изключение на всички Награди, които трябва да бъдат доставени до дома на Участника (адресът трябва да се съобщи при заявяване на предметните Награди). ITA Airways и Съорганизаторът се задължават да осъществят доставката в рамките на 90 дни от заявката.

10.  ОПЛАКВАНИЯ

Евентуални оплаквания могат да бъдат отнесени до вниманието на ITA Airways и Съорганизатора чрез изпращане на имейл доreclami@ita-airways.com за Италия и до complaints@ita-airways.com за чуждестранните участници.

Центърът за обслужване на клиенти на ITA Airways ще даде отговор възможно най-скоро и не по-късно от 20 дни от получаване на оплакването.

11.  ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА

ITA Airways и Съорганизаторът си запазват правото да променят, включително и частично и по всяко време, методите за участие в Програмата, като се уточнява, че такива промени няма да засегнат правата, които Участниците междувременно са придобили и че, за същите ще бъде съобщено по адекватен начин, използвайки същите методи на комуникация, с които Програмата е била доведена до знанието на Участниците, или с еквивалентни методи (например съобщение чрез електронна поща).

12.  КОНТАКТИ

Адрес на PEC: italiatrasportoaereo@legalmail.it.

Телефон: 800 936090.

Център за обслужване на клиенти на ITA Airways: 800 936090.

Център за обслужване на клиенти на ITA Airways в чужбина: 06 85960020 (срещу заплащане)

Връзка към страницата за контакт

13.  ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ITA Airways и Съорганизаторът, като съвместни администратори на данни, информират Участниците, че личните данни, доброволно предоставени за целите на участие в Програмата, ще бъдат обработвани в съответствие с информацията, налична на следния уебсайт: Privacy.

14.  ПРЕПРАЩАНЕ И ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ПРАВНИ НОРМИ

За всичко, което не е изрично предвидено и регламентирано в настоящия Правилник, моля, вижте приложимите закони и разпоредби, със специално позоваване на Президентския указ от 26 октомври 2001, № 430 (публикуван в Официален вестник 13 декември 2001, № 289), с последващите изменения и допълнения.

В случай на противоречие между разпоредбите в настоящия Правилник и повелителните разпоредби на гореспоменатия нормативен акт, последните притежават по-голяма сила над първите.

 

15.  ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият Правилник е предмет на италианското законодателство.

Всеки спор, свързан с тази Програма (и съответния Правилник), ще бъде отнесен до компетентния по закон съд.

loader