Γενικοι οροι μεταφορασ (επιβάτεσ και αποσκευέσ)

ΑΡΘΡΟ 1

ΟΡΙΣΜΟΙ                                           

Οι όροι και οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Γενικούς Όρους Μεταφοράς (εφεξής «ΓΟΜ») έχουν την ακόλουθη έννοια:

 

Italia Trasporto Aereo

Ως Italia Trasporto Aereo, ή ITA, ή εταιρεία, ή αεροπορική εταιρεία εννοείται η Italia Trasporto Aereo S.p.A., με έδρα τη Ρώμη (RM), Ταχυδρομικός κώδικας 00187, Οδός Venti Settembre 97, Αριθμός μητρώου ΦΠΑ, Φορολογικός κωδικός και αριθμός εγγραφής στο Μητρώο εταιρειών της Ρώμης 15907661001, ιστότοπος https://www.itaspa.com/ κωδικός IATA "AZ".

 

Αποσκευές

Αποτελείται από αντικείμενα, προσωπικά αντικείμενα και άλλα αγαθά που έχει στην κατοχή του ο επιβάτης, τα οποία ο ίδιος μπορεί να φορέσει, να χρησιμοποιήσει ή τα οποία, σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται για την άνεση ή τη χρησιμότητά του σε σχέση με το ταξίδι και τα οποία η ITA αναλαμβάνει να μεταφέρει μαζί με τον επιβάτη, ως παρεπόμενη υποχρέωση της σύμβασης μεταφοράς ατόμων. Ο ορισμός της αποσκευής περιλαμβάνει τόσο τις καταγεγραμμένες αποσκευές όσο και τις αποσκευές που δεν έχουν παραδοθεί, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά. Τα ζώα που ταξιδεύουν με τον επιβάτη θεωρούνται αποσκευές.

 

Καταγεγραμμένη αποσκευή (ή παραδιδόμενη αποσκευή ή αποσκευή στο χώρο αποσκευών)

είναι η αποσκευή ή το ζώο που ταξιδεύει με τον επιβάτη και που δόθηκε για φύλαξη στην ITA για τη μεταφορά και για την οποία η Αεροπορική Εταιρεία έχει εκδώσει σχετικό αποδεικτικό έγγραφο (απόδειξη αποσκευής).

 

Μη καταγεγραμμένη αποσκευή (μη παραδιδόμενη αποσκευή)

είναι κάθε αποσκευή ή ζώο που ταξιδεύει μαζί με τον επιβάτη και δεν έχει καταγραφεί και επομένως δεν έχει παραδοθεί για φύλαξη στην ITA και μεταφέρεται στην καμπίνα των επιβατών.

 

Εισιτήριο

Αυτό είναι το έγγραφο που εκδίδεται από την ITA ή στο όνομά της ή/και για λογαριασμό της από την Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in a.s.(εφεξής "Alitalia") ως Εντολοδόχου στο πλαίσιο της σύμβασης που συνήφθη στις (20 Αυγούστου 2021) ή/και από άλλους Εξουσιοδοτημένους Αντιπροσώπους, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε απόδειξη, που επιβεβαιώνει τη σύναψη της σύμβασης μεταφοράς και νομιμοποιεί τη χρήση της υπηρεσίας.

 

Καταναλωτής

είναι ο επιβάτης που έχει αγοράσει Εισιτήριο αεροπορικής μεταφοράς για σκοπό άλλον από την επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητά του.

 

ΕΤΔ («Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα»)

Τα ΕΤΔ («Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα») ή SDR (Special Drawing Rights) είναι μια μονάδα λογαρασμού που έχει δημιουργηθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προκειμένου να υπάρχει μια ενοποιημένη και ομογενής νομισματική μονάδα για τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, η αξία της οποίας αναφέρεται σε μεγάλες οικονομικές εφημερίδες και στο διαδίκτυο.

 

EMD, E-Vouchers και TCV

είναι τα ηλεκτρονικά έγγραφα, που επιβεβαιώνονται με έντυπη απόδειξη, που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες της ITA που καθορίζονται κατά καιρούς.

 

 IATA

είναι η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών, στην οποία είναι μέλη οι περισσότερες εμπορικές αεροπορικές εταιρείες του κόσμου. Περισσότερες πληροφορίες για την IATA διατίθενται στον ιστότοπο www.iata.org.

 

 ICAO

είναι ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, εξειδικευμένος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που ασχολείται με κανονισμούς που σχετίζονται με την πολιτική αεροπορία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.icao.int.

 

Εξουσιοδοτημένοι Πράκτορες

Υποδεικνύει τα μέρη που είναι ρητά εξουσιοδοτημένα από την ITA να πωλούν υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών σε επιβάτες, συμπεριλαμβανομένης της Alitalia, και ενδεικτικά επίσης τους Γενικούς Πράκτορες Πωλήσεων, τα ταξιδιωτικά γραφεία, τους ιστοτόπους onlineπώλησης κ.λπ.)

 

Ισχύοντες κανονισμοί

Ως εφαρμοστέα νομοθεσία νοούνται όλοι οι κανονισμοί που ισχύουν κατά καιρούς για τις αεροπορικές μεταφορές. Οι εν λόγω κανονισμοί δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς και υπόκεινται σε τροποποιήσεις κατά καιρούς εκ μέρους των αρμόδιων νομοθετικών και κανονιστικών αρχών.

 

Επιβάτης

είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν ανήκει στο πλήρωμα του πιλοτηρίου ή στο πλήρωμα της καμπίνας της συγκεκριμένης πτήσης και μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί με αεροσκάφος με τη συγκατάθεση ITA, συνήθως κατόπιν πληρωμής του ισχύοντος ναύλου.

 

Ιστότοπος της ITA

Αυτός είναι ο ιστότοπος της εταιρείας (https://www.itaspa.com/) όπου μπορείτε να συμβουλευτείτε τους εν λόγω ΓΟΜ καθώς και όλες οι άλλες σχετικές σελίδες που αναφέρονται στους παρόντες ΓΟΜ.

 

Ενδιάμεση στάση

Είναι μία διακοπή του ταξιδιού σε ενδιάμεσο τόπο (δηλαδή σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο αναχώρησης και τον τόπο προορισμού), που καθορίζεται στο Εισιτήριο ή στα δρομολόγια της ITA ως προγραμματισμένη ενδιάμεση στάση στη διάρκεια του δρομολογίου, ή που πραγματοποιείται για λειτουργικούς λόγους ή/και για λόγους ασφαλείας.

 

Χώρος αποσκευών

Είναι ο χώρος τους αεροσκάφους που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των καταγεγραμμένων αποσκευών, των αγαθών και του ταχυδρομείου.

 

Ναύλος

Υποδεικνύει τος ναύλους της ITA που διατίθενται μέσω των καναλιών διανομής της εταιρείας (εξουσιοδοτημένοι πράκτορες, Κέντρο Εξυπηρέτησης , εκδοτήρια εισιτηρίων) ή δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ITA. Οι Ναύλοι αναγράφονται στο αντίστοιχο πλαίσιο του εισιτηρίου. Οι Ναύλοι μπορεί να περιλαμβάνουν ειδικούς όρους ή/και περιορισμούς που ονομάζονται «Κανονισμοί Ναύλων» σε σχέση με: (i) την εγκυρότητα και τη διάρκεια του Εισιτηρίου, (ii) τις κρατήσεις και την έκδοση Εισιτηρίου, (iii) τους κανονισμούς για τη χρήση και την επιστροφή των χρημάτων του Εισιτηρίου (iv) τις υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Ναύλο και μπορεί να ενσωματώνουν ή να τροποποιούν τις διατάξεις των παρόντων ΓΟΜ. Ο καταναλωτής ενημερώνεται για τους Κανονισμούς Ναύλων κατά την αγορά του εισιτηρίου ανάλογα με τον τρόπο αγοράς: από τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες, το Κέντρο Εξυπηρέτησης ή τα εκδοτήρια εισιτηρίων, ή μέσω του ιστότοπου της ITA, όταν η αγορά των εισιτηρίων γίνεται ηλεκτρονικά.

 

Χρονικό όριο αποδοχής

Υποδεικνύει το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποδοχής (check-in) της πτήσης.

 

Σκέλος

Κάθε εθνικό, διεθνές ή διηπειρωτικό μέρος μιας πτήσης.

 

Αερομεταφορέας

Είναι η νομική οντότητα που πραγματοποιεί την αερομεταφοράκαι που μπορεί να είναι Συμβατικός Αερομεταφορέας ή Πραγματικός/Λειτουργικός Αερομεταφορέας. Ο Συμβατικός Αερομεταφορέας είναι ο αερομεταφορέας που εκδίδει το εισιτήριο και αποτελεί μέρος της σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς (που συνάπτεται με τον επιβάτη ή με ένα πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του επιβάτη), από τον οποίο πραγματοποιείται ή παρέχεται δέσμευση για πραγματοποίηση της μεταφοράς του επιβάτη και ή/ της αποσκευής του/της. Ο Πραγματικός/Λειτουργικός Αερομεταφορέας είναι κάθε αερομεταφορέας, διαφορετικός από τον Συμβατικό Αερομεταφορέα, που κατόπιν συμφωνίας ή εξουσιοδότησης από τον Συμβατικό Αερομεταφορέα, εκτελεί πραγματικά την μεταφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει.

 

Πτήση ή Ταξίδι

Το δρομολόγιο της συμφωνημένης αεροπορικής μεταφοράς, το οποίο μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα σκέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 2

 

ΙΣΧΥΣ

 

2.1. Οι παρόντες ΓΟΜ εφαρμόζονται αποκλειστικά στις υπηρεσίες αεροπορικής μεταφοράς που ορίζονται στη σύμβαση και/ή πραγματοποιούνται από την ITA.

Τυχόν παρεπόμενες υπηρεσίες, που προσφέρονται επίσης μέσω της ITA, διέπονται από τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες σχετικά με την προσφερόμενη υπηρεσία και από τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του εκάστοτε προμηθευτή.

2.2. Η ITA χρησιμοποιεί τις τυπικές συμβατικές μορφές της διεθνούς αεροπορικής μεταφοράς, όπως ενδεικτικά, code sharewet lease κ.ο.κ. Στο πλαίσιο των εν λόγω συμβατικών μορφών μεταφοράς, κάποια πτήση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί από άλλους αερομεταφορείς και όχι από την ITA (οι λεγόμενοι Πραγματικοί/Λειτουργικοί Αερομεταφορείς). Σε αυτές τις περιπτώσεις, ισχύουν και οι ΓΟΜ του Πραγματικού/Λειτουργικού Αερομεταφορέα ή των Πραγματικών/Λειτουργικών Αερομεταφορέων, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο της ITA την αγορά του εισιτηρίου ή στους ιστότοπους των εν λόγω Αερομεταφορέων. Σε περίπτωση διένεξης των ΓΟΜ της ITA και των ΓΟΜ των Πραγματικών/Λειτουργικών Αερομεταφορέων, υπερισχύουν οι δεύτεροι ΓΟΜ έναντι των πρώτων ΓΟΜ. Η ITA, ως Συμβατικός Αερομεταφορέας της αεροπορικής μεταφοράς, θα ενημερώσει τον επιβάτη για την ταυτότητα των Πραγματικών/Λειτουργικών Αερομεταφορέων οι οποίοι δρουν ως Συμβατικοί Αερομεταφορείς σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Επίσης, οι Εξουσιοδοτημένοι Πράκτορες δεσμεύονται να ενημερώσουν τον επιβάτη για την ταυτότητα του Πραγματικού/Λειτουργικού Αερομεταφορέα, όταν αυτός διαφέρει από τον Συμβατικό Αερομεταφορέα.

2.3. Στη μοναδική και διαφορετική περίπτωση διαδοχικής μεταφοράς, δηλαδή όταν ο επιβάτης και η ITA συμφωνούν ότι η μεταφορά θα εκτελεστεί από διάφορους διαδοχικούς αερομεταφορείς, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της ITA, ως ενιαία μεταφορά, εφαρμόζονται οι παρόντες ΓΟΜ. θα ισχύουν μόνο για την αερομεταφορά που θα πραγματοποιηθεί από ITA, είτε εκδοθεί ένα μόνο Εισιτήριο είτε εκδοθεί «συνδυαστικό» Εισιτήριο, που να συνδέεται δηλαδή με ένα άλλο Εισιτήριο, τα οποία όλα μαζί αποτελούν μία ενιαία σύμβαση μεταφοράς.

Σε αυτές τις περιπτώσεις αθροιστικής μεταφοράς, η ITA ευθύνεται μόνο για ζημιές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σε πτήσεις ή τμήματα πτήσεων για τις οποίες ο κωδικός αναγνώρισης ITA αναγράφεται στο πλαίσιο με τίτλο "ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ".

2.4. Στην περίπτωση ναυλωμένων πτήσεων (charter), στο πλαίσιο ενός τουριστικού πακέτου all-inclusive, ισχύουν οι παρόντες ΓΟΜ, αν αυτό καθορίζεται στη σχετική συμφωνία ναύλωσης ή στο Εισιτήριο.

 

ΑΡΘΡΟ 3

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ – ΝΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ

 

3.1. Σύμβαση αεροπορικής μεταφοράς.

Η σύμβαση μεταφοράς συνάπτεται με την αγορά του Εισιτηρίου και διέπεται από τους ΓΟΜ που είναι δημοσιευμένοι στον ιστότοπο της ITA κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

 

3.2. Κρατήσεις

3.2.1. Η κράτηση ενδέχεται να έχει προηγηθεί της αγοράς του Εισιτηρίου. Σε αυτήν την περίπτωση, η ITA ή οι Εξουσιοδοτημένοι Πράκτορές της θα καταχωρούν την κράτηση του επιβάτη, παρέχοντας γραπτή επιβεβαίωση και κωδικό κράτησης εφόσον ζητηθεί. Μόνο οι κρατήσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από το σύστημα της ITA για την καταχώρηση των κρατήσεων θεωρούνται έγκυρες για τις πτήσεις της. Η ITA δεν φέρει ευθύνη για ζημίες που οφείλονται σε αδυναμία συμπλήρωσης ή σε εσφαλμένη συμπλήρωση της εν λόγω καταχώρησης, εκτός αν αυτή μπορεί να αποδοθεί σε δόλο ή σε αμέλεια της εταιρείας. Εάν ο επιβάτης δεν καταβάλει το αντίτιμο του εισιτηρίου πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την έκδοσή του, όπως ορίζεται από την ITA ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της κατά τη στιγμή της κράτησης, η ITA μπορεί να ακυρώσει την επιβεβαιωμένη κράτηση.

 

3.2.2. Με εξαίρεση διαφορετικές διατάξεις των ισχυόντων Κανονισμών Ναύλων, που ανακοινώνονται στους επιβάτες από τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τους υπαλλήλους του Κέντρου Εξυπηρέτησης κατά την κράτηση, ενδεχόμενες μεταβολές των Ναύλων (αυξήσεις ή μειώσεις), των φόρων και των χρεώσεων που επιβάλλουν τρίτα μέρη (όπως τα τέλη αεροδρομίου, δασμοί ή επιπλέον κόστος για την ασφάλεια και παρόμοια) στην περίοδο μεταξύ της κράτησης και της αγοράς του Εισιτηρίου θα εφαρμόζονται, αντίστοιχα, υπέρ ή σε βάρος του επιβάτη που είναι διατεθειμένος να οριστικοποιήσει την αγορά του Εισιτηρίου.

 

3.3. Εισιτήριο

 

3.3.1. Η μεταφορά του επιβάτη θα παρέχεται μόνο με την προσκόμιση του Εισιτηρίου. Η ITA μπορεί να ζητήσει από τον επιβάτη να επιδείξει το Εισιτήριό του/της ή/και την επιβεβαίωση αποδοχής στο αεροσκάφος (κάρτα επιβίβασης), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ανά πάσα στιγμή μέχρι το τέλος του ταξιδιού. Για λόγους ασφαλείας, η ITA έχει το δικαίωμα να ελέγξει αν το άτομο που επιδεικνύει το Εισιτήριο είναι πράγματι το άτομο το όνομα του οποίου εμφανίζεται στο εν λόγω Εισιτήριο. Αν το άτομο που επιδεικνύει το Εισιτήριο δεν είναι ο επιβάτης που έχει το δικαίωμα μεταφοράς ή επιστροφής χρημάτων, η ITA, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της για απόσυρση του Εισιτηρίου, δεν θα μεταφέρει ούτε θα αποζημιώσει το άτομο που επιδεικνύει το εισιτήριο.

 

3.3.2. Το Εισιτήριο δεν μεταβιβάζεται σε τρίτα μέρη.

 

3.3.3. Η διάρκεια ισχύος του Εισιτηρίου υποδεικνύεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Ναύλων. Αν δεν υποδεικνύεται διάρκεια ισχύος, το Εισιτήριο ισχύει: (α) για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης, ή (β) υπό τον όρο πραγματοποίησης του πρώτου σκέλους ταξιδιού μέσα σε έναν χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου, για ένα χρόνο από την ημερομηνία του πρώτου σκέλους του ταξιδιού, όπως αναγράφεται στο εισιτήριο.

 

3.3.4. Οι κανόνες που διέπουν την επιστροφή των χρημάτων του Εισιτηρίου αναφέρονται στο άρθρο 10 των παρόντων ΓΟΜ είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της ITA  https://www.ita-airways.com/el_gr/support/utilities.html και κατά την αγορά του Εισιτηρίου, ή γνωστοποιούνται από τους υπαλλήλους στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, στα εκδοτήρια εισιτηρίων ή από τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες

 

3.3.5. Εάν κάποιος επιβάτης δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα ταξίδι λόγω ασθένειας, πρέπει να ακυρώσει την κράτηση πριν από την αναχώρηση της πτήσης και να προσκομίσει τα σχετικά ιατρικά έγγραφα από το νοσοκομείο (ή από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, πάντα από δημόσιο φορέα περίθαλψης ή από υπηρεσία που συνεργάζεται με τον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) εντός επτά ημέρες από την ημερομηνία της αίτησης ακύρωσης και, ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η μη εμφάνιση.

Η ITA, κατόπιν αιτήματος του επιβάτη, θα παρατείνει την ισχύ του ίδιου του Εισιτηρίου μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο επιβάτης, πάλι βάσει της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως η προαναφερθείσα, θα μπορεί να ταξιδέψει ή μέχρι την πρώτη πτήση, μετά από την ημερομηνία αυτή, που αναχωρεί από το σημείο εκκίνησης του ταξιδιού και στην οποία θα υπάρχει διαθέσιμος χώρος στην κατηγορία υπηρεσίας για την οποία έχει πληρωθεί ο σχετικός Ναύλος. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση στην προηγούμενη κατηγορία υπηρεσίας, ο επιβάτης θα πρέπει να κάνει προσαρμογή ναύλου (πληρωμή της διαφοράς). Η ισχύς του Εισιτηρίου και των οποιωνδήποτε ενδεχομένων EMD για επικουρικές υπηρεσίες, εάν αυτές είναι διαθέσιμες, θα παραταθεί για όχι περισσότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία που αναγράφεται στο ιατρικό πιστοποιητικό.

Στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν ήδη, η ITA θα επεκτείνει επίσης την περίοδο ισχύος των εισιτηρίων (και της EMD για επικουρικές υπηρεσίες που αγοράζονται με την ίδια εάν υπάρχουν) στους συνοδούς του άρρωστου επιβάτη που παρέχουν στην ITA αποδεικτικά ότι ταξιδεύουν από κοινού.

Οι συνοδοί που ανήκουν στην ίδια οικογενειακή μονάδα ή συζούν με τον άρρωστο επιβάτη πρέπει να προσκομίσουν ένα δικαιολογητικό έγγραφο (οικογενειακή κατάσταση), μόνο εάν έχουν γίνει κράτηση σε διαφορετικό PNR.

Οι συνοδοί που δεν ανήκουν στην ίδια οικογενειακή μονάδα και ταξιδεύουν με τον άρρωστο επιβάτη πρέπει απαραίτητα να εμφανίζονται στο ίδιο PNR.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν ενδιαφέρεται για την παράταση, το εισιτήριο μπορεί να επιστραφεί σύμφωνα με τους κανόνες των ναύλων.

 

3.3.6. Εάν κάποιος επιβάτης, αφού ξεκινήσει ένα ταξίδι, δεν μπορέσει να το ολοκληρώσει εντός της περιόδου ισχύος του Εισιτηρίου λόγω ασθένειας, πρέπει να ακυρώσει την κράτηση πριν από την αναχώρηση της πτήσης και να προσκομίσει τα σχετικά ιατρικά έγγραφα από το νοσοκομείο (ή από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, πάντα από δημόσιο φορέα περίθαλψης ή από υπηρεσία που συνεργάζεται με τον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) εντός επτά ημέρες από την ημερομηνία της αίτησης ακύρωσης και, ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η μη εμφάνιση.

Η ITA, κατόπιν αιτήματος του επιβάτη, θα παρατείνει την ισχύ του ίδιου του Εισιτηρίου μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο επιβάτης, πάλι βάσει της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως η προαναφερθείσα, θα μπορεί να ταξιδέψει ή μέχρι την πρώτη πτήση, μετά από την ημερομηνία αυτή, που αναχωρεί από το σημείο εκκίνησης του ταξιδιού και στην οποία θα υπάρχει διαθέσιμος χώρος στην κατηγορία υπηρεσίας για την οποία έχει πληρωθεί ο σχετικός ναύλος. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση στην προηγούμενη κατηγορία υπηρεσίας, ο επιβάτης θα πρέπει να κάνει προσαρμογή ναύλου (πληρωμή της διαφοράς). Η ισχύς του Εισιτηρίου και των οποιωνδήποτε ενδεχομένων EMD για επικουρικές υπηρεσίες, εάν αυτές είναι διαθέσιμες, θα παραταθεί για όχι περισσότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία που αναγράφεται στο ιατρικό πιστοποιητικό.

Στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν ήδη, η ITA θα επεκτείνει επίσης την περίοδο ισχύος των εισιτηρίων (και της EMD για επικουρικές υπηρεσίες που αγοράζονται με την ίδια εάν υπάρχουν) στους συνοδούς του άρρωστου επιβάτη που παρέχουν στην ITA αποδεικτικά ότι ταξιδεύουν από κοινού.

Οι συνοδοί που ανήκουν στην ίδια οικογενειακή μονάδα ή συζούν με τον άρρωστο επιβάτη πρέπει να προσκομίσουν ένα δικαιολογητικό έγγραφο (οικογενειακή κατάσταση), μόνο εάν έχουν γίνει κράτηση σε διαφορετικό PNR.

Οι συνοδοί που δεν ανήκουν στην ίδια οικογενειακή μονάδα και ταξιδεύουν με τον άρρωστο επιβάτη πρέπει απαραίτητα να εμφανίζονται στο ίδιο PNR.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν ενδιαφέρεται για την παράταση, το αχρησιμοποίητο μέρος του εισιτηρίου μπορεί να επιστραφεί σύμφωνα με τους κανόνες των ναύλων.

 

3.3.7. Σε τυχόν περίπτωση θανάτου του επιβάτη πριν από το ταξίδι, το εισιτήριο μπορεί να επιστραφεί με την προσκόμιση των κατάλληλων εγγράφων εντός επτά ημερών από την αίτηση ακύρωσης.

Σε περίπτωση θανάτου κάποιου επιβάτη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η ITA θα παρατείνει την περίοδο ισχύος των εισιτηρίων (και του τυχόν EMD για επικουρικές υπηρεσίες που αγοράζονται με το ίδιο, εάν είναι διαθέσιμες) σε συνοδούς που ανήκουν στην ίδια οικογενειακή μονάδα ή συζούν με τον επιβάτη ο οποίος πρέπει να παρέχει δικαιολογητικό (οικογενειακή κατάσταση), μόνο εάν έχει γίνει κράτηση σε διαφορετικό PNR.

Οι συνοδοί που δεν ανήκουν στην ίδια οικογενειακή μονάδα και ταξιδεύουν με τον επιβάτη πρέπει απαραίτητα να εμφανίζονται στο ίδιο PNR.

Σε περίπτωση θανάτου στενών μελών της οικογένειας (γονείς, τέκνα, σύζυγος/σύντροφος, αδέρφια/αδελφές και πεθερικά) του επιβάτη, ο οποίος (θάνατος) συνέβη εντός δέκα ημερών πριν από την ημέρα αναχώρησης ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ισχύει το ότι μπορεί να παραταθεί το εισιτήριο του επιβάτη και των στενών μελών της οικογένειας του που τον συνοδεύουν. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα πραγματοποιούνται με την προσκόμιση κατάλληλου πιστοποιητικού θανάτου και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Η παράταση θα περιορίζεται σε 45 ημέρες από την ημερομηνία θανάτου.

 

3.3.8. Το Εισιτήριο που αγόρασε ο επιβάτης ισχύει μόνο για το σκέλος ή τα σκέλη διαδρομής που αναγράφονται στο Εισιτήριο, από τον τόπο αναχώρησης προς τον τόπο προορισμού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενδιάμεσων στάσεων. Ο Ναύλος που καταβλήθηκε από τον επιβάτη αφορά την αεροπορική μεταφορά όπως αυτή καθορίζεται στο Εισιτήριο. Ο Ναύλος και οι Κανόνες ναύλου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 των παρόντων ΓΟΜ, αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα της σύμβασης μεταφοράς. Αν το Εισιτήριο περιλαμβάνει σειρά σκελών διαδρομής, τα σκέλη αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τη σειρά που αναφέρεται στο εισιτήριο.

 

Ωστόσο, μόνο για τα εισιτήρια που πωλούνται στην Ιταλία μέσω του ιστοτόπου www.ita-airways.com ή των εξουσιοδοτημένων ιταλικών πρακτόρων ή γραφείων ή του Κέντρου Εξυπηρέτησης για την Ιταλία, σε περίπτωση μη χρήσης, για οποιονδήποτε λόγο, της εξερχόμενης πτήσης, το αίτημα διατήρησης της ισχύος του εισιτηρίου μόνο για την πτήση επιστροφής μπορεί να γίνει δεκτό, αποκλειστικά εφόσον γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στην ITA, επικοινωνώντας με το Κέντρο Εξυπηρέτησης εντός των προθεσμιών που ορίζονται κατωτέρω: 

  • μέσα στις επόμενες 24 ώρες από την ώρα αναχώρησης της πτήσης μετάβασης που δεν χρησιμοποιήθηκε από τον επιβάτη,
  • σε περίπτωση που η ώρα αναχώρησης της πτήσης επιστροφής είναι εντός 24 ωρών από την ώρα μετάβασης, η επικοινωνία με το Κέντρο Εξυπηρέτησης θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης της πτήσης επιστροφής.

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης θα εκδώσει ένα νέο ηλεκτρονικό εισιτήριο για το τροποποιημένο δρομολόγιο, για το οποίο θα πρέπει να κάνετε check-in είτε επιτόπου (εάν υπάρχει) είτε στο αεροδρόμιο.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν επικοινωνήσει εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται παραπάνω ή επικοινωνήσει έπειτα από τη λήξη αυτών, η ITA, αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στην πτήση επιστροφής, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή της χρηματικής διαφοράς μεταξύ του ποσού που καταβλήθηκε για το προηγούμενο Εισιτήριο και της τιμής που αντιστοιχεί στον υψηλότερο διαθέσιμο Ναύλο στην ίδια θέση/κατηγορία ταξιδιού, όπως αυτή ισχύει κατά την επανέκδοση του Εισιτηρίου, με εξαίρεση την περίπτωση που οι Κανονισμοί Ναύλων που ισχύουν για το αρχικό εισιτήριο είναι πιο ευνοϊκοί για τον επιβάτη.

3.3.9. Ο επιβάτης που επιθυμεί να αλλάξει το δρομολόγιο ή κάποιο άλλο στοιχείο της σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς, θα πρέπει, εάν τέτοια αλλαγή προβλέπεται από τους Κανονισμούς Ναύλων, να ειδοποιεί καταλλήλως εκ των προτέρων την ITA εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στον Κανονισμό Ναύλων.

 

3.4. Ναύλοι και άλλες χρεώσεις.

3.4.1. Στην τιμή του Εισιτηρίου συμπεριλαμβάνεται ο Ναύλος, καθώς και επιπρόσθετοι φόροι και όλες οι άλλες χρεώσεις που αφορούν τη μεταφορά και επιβάλλονται από τον νόμο ή απαιτούνται από κυβερνητικές ή από άλλες αρμόδιες αρχές. Οι Ναύλοι αφορούν μόνο την αεροπορική μεταφορά από το αεροδρόμιο αναχώρησης μέχρι το αεροδρόμιο του τελικού προορισμού. Οι Ναύλοι δεν περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες μεταφοράς εδάφους μεταξύ αεροδρομίων και μεταξύ των αεροδρομίων και τερματικών σταθμών των πόλεων και άλλες επιπρόσθετες ή προαιρετικές υπηρεσίες οι οποίες δεν αναφέρονται ρητώς στους Κανονισμούς Ναύλων.  Οι Ναύλοι καθορίζονται βάσει του επιλεγμένου δρομολογίου και των Κανονισμών Ναύλων ITA που ισχύουν κατά την αγορά του εισιτηρίου. Τυχόν αλλαγές στο ταξίδι μετά την αγορά, αν αυτό επιτρέπεται από τους Κανονισμούς Ναύλων, ενδέχεται να επιφέρει πρόσθετη χρέωση.

 

3.4.2. Οι απαιτήσεις (ηλικία, κατοικία κ.ο.κ.) που πρέπει να πληρούνται ώστε να επωφεληθεί ο επιβάτης από επιλεγμένους και ειδικούς Ναύλους υπόκεινται σε επαλήθευση από την ITA ανά πάσα στιγμή και θα πρέπει να ισχύουν κατά την επιβίβαση στην πτήση/πτήσεις. Αν δεν πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις, η ITA μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση ή να ζητήσει, όταν είναι δυνατό και εφόσον ο επιβάτης είναι διαθέσιμος για τη σχετική πληρωμή, την καταβολή της διαφοράς της τιμής από τον επιβάτη για το Ναύλο.

 

3.4.3. Οι ναύλοι, οι φόροι και οι άλλες επιπλέον χρεώσεις καταβάλλονται στο νόμισμα της Χώρας στην οποία εκδίδεται το Εισιτήριο, εκτός και αν η ITA ή οι Εξουσιοδοτημένοι Πράκτορές της ζητήσουν, πριν ή κατά τη στιγμή της πληρωμής του Εισιτηρίου, για κάποιο βάσιμο ή νόμιμο λόγο η πληρωμή να γίνει σε άλλο νόμισμα (επί σκοπώ παραδείγματος μόνο, λόγω έλλειψης δυνατότητας μετατροπής του τοπικού νομίσματος).

 

3.4.4. Ανάλογα με το επιλεγμένο κανάλι αγοράς (Εξουσιοδοτημένοι Πράκτορες, Κέντρο Εξυπηρέτησης, εκδοτήρια εισιτηρίων, διαδίκτυο, κ.λπ.), ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για την υπηρεσία πώλησης ή/και την έκδοση του Εισιτηρίου (το επονομαζόμενο «Τέλος έκδοσης εισιτηρίου»/υπηρεσία πώλησης).

 

3.5. Επιλογή θέσης


3.5.1 
Ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει χωρίς χρέωση συγκεκριμένη θέση στο αεροσκάφος, όταν αυτή η δυνατότητα παρέχεται στις υπηρεσίες του Ναύλου και προβλέπεται στους Κανονισμούς Ναύλων που ισχύουν κατά καιρούς.  Οι Κανονισμοί Ναύλων είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο της ITA κατά την αγορά του Εισιτηρίου ή ανακοινώνονται από τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και από το Κέντρο Εξυπηρέτησης.

 

3.5.2 Σε περίπτωση που ο Ναύλος δεν περιλαμβάνει την επιλογή της θέσης, ο επιβάτης μπορεί να επιλέξει τη θέση που επιθυμεί καταβάλλοντας το ανάλογο αντίτιμο.  Αν η θέση δεν επιλεχθεί εκ των προτέρων, η ITA θα μεριμνήσει για τη δωρεάν εκχώρηση αυτής κατά το check-in. Το σύστημα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εκχωρήσει θέσεις κοντά σε άλλους Επιβάτες που περιλαμβάνονται στην ίδια κράτηση, αλλά αυτή η δυνατότητα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και δεν μπορεί να διασφαλιστεί.

 

3.5.3 Η ITA θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιβεβαιώσει την αναμενόμενη εκχώρηση των θέσεων στο αεροσκάφος, σύμφωνα με την επιλογή του επιβάτη. Ωστόσο, σε περίπτωση αντικατάστασης ή τροποποίησης του αεροσκάφους που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για μια συγκεκριμένη πτήση, η εκχώρηση συγκεκριμένων θέσεων δεν θα μπορεί να είναι διασφαλισμένη, ακόμη και αν ο επιβάτης είχε λάβει επιβεβαίωση. Για λόγους ασφαλείας ή/και για λειτουργικούς λόγους, η ITA μπορεί να αλλάξει τις εκχωρημένες θέσεις ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μετά την επιβίβαση. Για λόγους ασφαλείας, ορισμένες θέσεις υπόκεινται σε περιορισμούς και δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επιβάτες.

 

3.5.4 Αν ο επιβάτης έχει καταβάλει το σχετικό αντίτιμο για την εκχώρηση συγκεκριμένης θέσης στο αεροσκάφος, έχει δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλε, αν η συγκεκριμένη θέση δεν είναι διαθέσιμη εξαιτίας των προαναφερθέντων λόγων ή στην περίπτωση που η θέση δεν χρησιμοποιηθεί για λόγους που δεν εξαρτώνται από τον επιβάτη (π.χ. ακύρωση πτήσης)

 

3.5.5. Για να δείτε όλους τους Όρους και τις Προϋποθέσεις σχετικά με την Επιλογή Θέσης δείτε εδώ

 

ΑΡΘΡΟ 4

 

CHECK-IN ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

 

4.1. Το χρονικό περιθώριο για τον έλεγχο των επιβατών (check-in) ποικίλει ανάλογα με το αεροδρόμιο. Ως εκ τούτου, ο επιβάτης οφείλει να ενημερωθεί για το ισχύον χρονικό περιθώριο και να το τηρήσει. Σε κάθε περίπτωση, η ITA και οι Εξουσιοδοτημένοι Πράκτορές της ενημερώνουν τον επιβάτη για το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης του check-in για την πρώτη πτήση που αναγράφεται στο Εισιτήριο. Συνιστάται να φτάνουν πάντα οι επιβάτες νωρίς στα γκισέ του check-in, επιτρέποντας στην Αεροπορική Εταιρία και τον επιβάτη να ολοκληρώσουν τις τυπικές διαδικασίες στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

 

Για οποιαδήποτε πτήση που ακολουθεί την πρώτη πτήση, ο επιβάτης θα πρέπει να ενημερωθεί για τα χρονικά περιθώρια του check-in και να ελέγχει ότι οι χρόνοι σύνδεσης μεταξύ των σκελών της διαδρομής επαρκούν για την ολοκλήρωση του check-in και της επιβίβασης. Ειδικές οδηγίες και χρονικά περιθώρια ενδέχεται να προβλέπονται για συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών, όπως για παράδειγμα για επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα (PMR), παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών και ασυνόδευτα ανήλικα ή επιβάτες που ταξιδεύουν με ζώα (βλ. το επόμενο άρθρο 6).

 

4.2. Οι πληροφορίες για τα χρονικά όρια ελέγχου των επιβατών (check-in) αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης μεταφοράς και διατίθενται στον ιστότοπο της ITA στη σελίδαΧρονικά όρια check-in ή ανακοινώνονται από τους υπαλλήλους του Κέντρου Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες.

 

4.3. Αν ο επιβάτης δεν τηρήσει την προθεσμία για το check-in, η Alitalia δεν υποχρεούται να μεταφέρει τον επιβάτη και μπορεί να ακυρώσει την κράτηση της πρώτης πτήσης, καθώς και των πτήσεων που ακολουθούν, πάντα υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των Κανονισμών Ναύλων, οι οποίοι μπορούν να αναζητηθούν κατά τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίου στον ιστότοπο της ITA ή να κοινοποιηθούν από τους υπαλλήλους του Κέντρου Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες και με την επιφύλαξη του άρθρου 3.3.8. ανωτέρω.

 

4.4. Αφού ολοκληρωθεί το check-in, ο επιβάτης πρέπει να φτάσει στο σημείο επιβίβασης όχι αργότερα από την ώρα που προσδιορίζει η ITA στο check-in.

 

4.5. Αν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί στο σημείο επιβίβασης εντός του ορισμένου χρονικού ορίου, η ITA δεν υποχρεούται να μεταφέρει τον επιβάτη και μπορεί να ακυρώσει την κράτηση της πρώτης πτήσης, καθώς και των πτήσεων που ακολουθούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων, όσον αφορά τυχόν αλλαγές και επιστροφές χρημάτων, στους Κανονισμούς Ναύλων που ανακοινώνονται από τους υπαλλήλους του Κέντρου Επικοινωνίας, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3.3.8. ανωτέρω.

 

4.6. Η ITA δεν ευθύνεται για κανένα κόστος ή έξοδα που επωμίζεται ένας επιβάτης ο οποίος δεν σεβάστηκε τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

 

4.7. Προκειμένου να επιβιβαστεί σε μια πτήση, ο επιβάτης πρέπει να φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την είσοδο και την έξοδο από τη χώρα, τις απαιτούμενες θεωρήσεις εισόδου (visa) για το ταξίδι, υγειονομικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις εμβολίων, καθώς και αποδεικτικά κάλυψης απαιτήσεων για αγορά ειδικών Ναύλων, αν υπάρχουν. Τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να είναι έγκυρα κατά την ώρα πραγματοποίησης της πτήσης ή των πτήσεων, καθώς και σε ολόκληρη τη διάρκεια αυτής ή αυτών. Επίσης, ο επιβάτης πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις των Χωρών διέλευσης, αναχώρησης και προορισμού, καθώς και με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της ITA. Περισσότερες διατάξεις σχετικά με τις διοικητικές διατυπώσεις υπάρχουν στο παρακάτω άρθρο 12 των παρόντων ΓΟΜ.

 

4.8. Η Αεροπορική εταιρεία παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για ταξίδια σε διάφορες χώρες προορισμού, στη σελίδα Ταξιδιωτικά έγγραφα του ιστότοπου της ITA. Ωστόσο, είναι ευθύνη του επιβάτη, πριν από την πτήση (τις πτήσεις), να παράσχει στην ITA κάθε πληροφορία σχετικά με τους δικούς του/της ειδικούς περιορισμούς και/ή προϋποθέσεις σε σχέση με τη χώρα προορισμού του ταξιδιού του/της και να ενημερωθεί σχετικά, έχοντας συμβουλευτεί τα Προξενεία ή τις Πρεσβείες των χωρών διέλευσης και/ή προορισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 5

 

ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

Η ITA μπορεί να αρνηθεί ή να διακόψει τη μεταφορά ή τη συνέχιση της μεταφοράς κάποιου επιβάτη και/ή των αποσκευών του/της για λόγους ασφαλείας, ή εάν:

 

α)      αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς ή τους κανόνες οποιουδήποτε Κράτους αναχώρησης, προορισμού ή διαμετακόμισης, συμπεριλαμβανομένων ρητά εκείνων που αφορούν την πανδημία Covid 19, 

β)      αυτό είναι απαραίτητο σε απάντηση σε γραπτό αίτημα των Αρχών της χώρας αναχώρησης ή διέλευσης ή προορισμού, 

γ)      η μεταφορά του επιβάτη ή/και των αποσκευών του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, την υγεία, την υγιεινή και την καλή τάξη στο αεροσκάφος, 

δ)      η συμπεριφορά, η ηλικία, η σωματική ή πνευματική κατάσταση του επιβάτη είναι τέτοια ώστε: (i) να προκαλούν δυσφορία ή ενόχληση ή να προκαλούν με άλλο τρόπο δικαιολογημένα παράπονα από άλλους επιβάτες ή (ii) να προκαλούν ρίσκο ή κίνδυνο για τους ίδιους ή για άλλα πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία, 

ε)      αυτό δικαιολογείται λόγω της μη συμμόρφωσης του επιβάτη με τις οδηγίες που παρέχονται από την ITA σχετικά με την ασφάλεια, τη συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις σε σχέση με την πτήση ή ο επιβάτης έχει διαπράξει παράνομη ή απείθαρχη συμπεριφορά σε προηγούμενη πτήση και υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί η συμπεριφορά αυτή, 

στ)       ο επιβάτης έχει αρνηθεί να υποβληθεί σε ελέγχους ασφαλείας, 

ζ)      δεν έχουν καταβληθεί οι ισχύοντες ναύλοι, οι οφειλόμενοι φόροι και οποιαδήποτε άλλα παρεπόμενα έξοδα ή ο επιβάτης δεν έχει στην κατοχή του έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, 

η) ο επιβάτης δεν διαθέτει έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται για την είσοδο σε Χώρα διέλευσης της πτήσης ή για την είσοδο στη Χώρα τελικού προορισμού της πτήσης, όπως προβλέπεται στο πιο πάνω άρθρο. 4.7. και στο επόμενο άρθρο 12 

θ) ο επιβάτης έχει καταστρέψει τα ταξιδιωτικά έγγραφά του στη διάρκεια της πτήσης ή αν έχει αρνηθεί να τα επιδείξει στο πλήρωμα του αεροσκάφους 

ι)        Το Εισιτήριο που προσκομίζει ο επιβάτης: (i) έχει αποκτηθεί παράνομα ή έχει αγοραστεί από πρόσωπο άλλο από την ITA ή τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπό της, ή (ii) έχει δηλωθεί ως απώλεια ή κλοπή, ή (iii) έχει παραποιηθεί, ή (iv) έχει τροποποιηθεί ή καταστεί ελλιπής από πρόσωπο άλλο από την ITA ή τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπό της, (v) είναι καταχωρημένο σε όνομα που δεν αντιστοιχεί στην ταυτότητα του προσώπου που παρουσιάζει το Εισιτήριο, (vi) έχει αγοραστεί με δόλο, νοουμένου ότι, στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η ITA διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το εισιτήριο, 

κ) ο επιβάτης δεν σεβάστηκε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στους παρόντες ΓΟΜ ή στους Κανονισμούς Ναύλων σχετικά με τη χρήση του Εισιτηρίου ή/και τη μεταφορά αποσκευής και ζώων που ταξιδεύουν μαζί του/της.

λ) Ο επιβάτης έχει συμπεριληφθεί στη λίστα ITA "No Fly" που ακολουθεί μετά από, ενδεικτικά για παράδειγμα, γεγονότα όπως ζημιά (-ιές) σε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην εταιρεία, επιθετική συμπεριφορά προς έναν ή περισσότερους συνταξιδιώτες, προς το προσωπικό του αεροσκάφους ή λόγω εμπλοκής σε γεγονότα που, σε κάθε περίπτωση, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της πτήσης.

 

ΑΡΘΡΟ 6

 

ΕΙΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

 

6.1. Το check-in για τη μεταφορά εκ μέρους της ITA: 

α)      επιβατών με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, 

β)      παιδιών ηλικίας μικρότερης των 2 ετών και ασυνόδευτων ανηλίκων, 

γ)      επιβατών με ασθένειες ή άλλοι επιβάτες που χρήζουν ειδικής βοήθειας, 

Δ)      εγκύων 

ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς, σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και διέπεται από τις ακόλουθες παραγράφους και από ειδικές διατάξεις που είναι διαθέσιμες στη σελίδα Οργανώστε το ταξίδι σας στον ιστότοπο της ITA ανακοινώνονται από τους υπαλλήλους του Κέντρου Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες.

 

6.2. Επιβάτες με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα.

 

6.2.1. Τα δικαιώματα των επιβατών με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1107/2006 που είναι διαθέσιμος μέσω του ακόλουθου συνδέσμου http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0001:0009:IT:PDF. Η βοήθεια προς αυτήν την κατηγορία επιβατών κατά την παραμονή τους στο αεροδρόμιο είναι ευθύνη των φορέων διαχείρισης των αεροδρομίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο επιβάτης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην ITA το αίτημά του για ειδική βοήθεια κατά τη στιγμή της κράτησης και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αναχώρηση του πρώτου σκέλους του ταξιδιού, ώστε να μπορέσει η εταιρεία να διαβιβάσει το αίτημα στους ενδιαφερόμενους φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων, με την προϋπόθεση ότι, ακόμη και αν δεν τηρηθεί η προαναφερθείσα προθεσμία, η ITA θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να επιτρέψει τη μεταφορά.

6.2.2. Προκειμένου να παρασχεθεί η καλύτερη υπηρεσία και η τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση, αλλά και στη διάρκεια της πτήσης, συνιστάται οι επιβάτες με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα που χρειάζονται ειδική βοήθεια να φθάνουν στον έλεγχο εισιτηρίων  (check-in) νωρίς εκ των προτέρων και σε κάθε περίπτωση, εντός του Χρονικού Ορίου αποδοχής της επιλεγμένης πτήσης.

 

6.2.3. Η αεροπορική εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μη δεχτεί την επιβίβαση επιβατών που δεν έχουν ιατρικό πιστοποιητικό όταν αυτό απαιτείται ή αν το ιατρικό πιστοποιητικό είναι ελλιπές ή μη σύμφωνο με τους νόμους και την πολιτική της Αεροπορικής Εταιρείας.

 

6.2.4. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ειδική βοήθεια προς τους επιβάτες που αναφέρεται στο παρόν άρθρο και τα έγγραφα που απαιτούνται για το ταξίδι μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της ITA στη σελίδα Ταξιδιωτικά έγγραφα, ή να κοινοποιηθούν από τους υπαλλήλους του Κέντρου Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες[6] .

 

6.3. Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 2 ετών και ασυνόδευτα ανήλικα.

 

6.3.1. Κάθε παιδί κάτω των 2 ετών πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον έναν γονέα ή έναν ενήλικα, ακόμη και αν ταξιδεύει σε εκχωρημένη θέση.

6.3.2. Παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 και 14 ετών (μη συμπληρωμένων) για πτήσεις εσωτερικού, και μεταξύ 5 και 15 ετών (μη συμπληρωμένων) για διεθνείς πτήσεις, που ταξιδεύουν μόνα ή σε διαφορετική θέση από εκείνη των γονέων, των κηδεμόνων ή των συνοδών (ασυνόδευτα ανήλικα) μπορούν να γίνουν δεκτά στις πτήσεις της ITA, κατόπιν αίτησης των εν λόγω προσώπων, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στον ιστότοπο της ITA, στη σελίδα Παιδιά, έπειτα από την καταβολή της προβλεπόμενης επιπλέον χρέωσης.

 

Συνοδός είναι ένας ενήλικας στον οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη του ανηλίκου με βάση την κατάλληλη τεκμηρίωση με έγγραφα.

 

6.3.3. Οι ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει τα 14 έτη μπορούν να πετάξουν μόνοι τους στις πτήσεις εσωτερικού και οι ανήλικα άνω των 15 ετών μπορούν να πετάξουν μόνοι τους σε οποιαδήποτε πτήση, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών και των διηπειρωτικών πτήσεων και γι’ αυτούς δεν ισχύει η διαδικασία που ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο 6.3.2. Επομένως, η επιβίβαση αυτών των ανηλίκων διέπεται από τους ίδιους κανόνες και τις ίδιες διαδικασίες που ισχύουν για κάθε επιβάτη.

Παρά ταύτα, κατόπιν ρητού αιτήματος και μετά την πληρωμή του προβλεπόμενου επιπλέον ποσού, τα ανήλικα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία του ασυνόδευτου ανήλικου που περιγράφεται στο παραπάνω άρθρο 6.3.2. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που ισχύει για τα ασυνόδευτα ανήλικα και τα σχετικά επιπλέον ποσά, υπάρχουν στη σελίδα Παιδιά στον ιστότοπο της ITA ή ανακοινώνονται από τους υπαλλήλους του Κέντρου Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες.

Επιπλέον, επειδή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τόσο στην περίπτωση προγραμματισμένων στάσεων όσο και στην περίπτωση ακυρώσεων ή καθυστερήσεων πτήσεων, οι ανήλικοι ενδεχομένως να χρειαστεί να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία, που απαιτούν έγγραφη γονική άδεια για το check-in, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους γραπτή άδεια από τους γονείς ή/και τους κηδεμόνες τους. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημίες ή δαπάνες λόγω έλλειψης της εν λόγω άδειας. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς ή/και οι κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για ζημίες που προκαλούν οι ανήλικοι σε τρίτα μέρη, στην ITA και στο προσωπικό της ITA, σύμφωνα με το άρθρο 2048 του Ιταλικού Αστικού Κώδικα, και υποχρεούνται να αποζημιώσουν την εταιρεία σε περίπτωση τέτοιων ζημιών.

6.3.4. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά ανηλίκων και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για το ταξίδι υπάρχουν στη σελίδα Παιδιά του ιστότοπου ITA, στον ιστότοπο της Κρατικής Αστυνομίας στον σύνδεσμο http://www.poliziadistato.it/articolo/191 και στους ιστοτόπους των αρμόδιων Αρχών της κάθε Χώρας διέλευσης ή/και προορισμού ή ανακοινώνονται από τους υπαλλήλους του Κέντρου Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες.

 

6.4. Επιβάτες με ασθένειες ή άλλοι επιβάτες που χρήζουν ειδικής βοήθειας - Έγκυες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις ταξιδιού αυτής της κατηγορίας επιβατών και τα σχετικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για τη μεταφορά υπάρχουν στον ιστότοπο ITA στη σελίδα Μέλλουσες μητέρες ή ανακοινώνονται από τους υπαλλήλους του Κέντρου Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες.

 

ΑΡΘΡΟ 7

 

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

 

7.1. Ο επιβάτης έχει το δικαίωμα μεταφοράς των Αποσκευών του σεβόμενος τις προϋποθέσεις και τα τέλη υπέρβαρων Αποσκευών που προβλέπονται από την ITA και τα οποία είναι διαθέσιμα στη σελίδα Αποσκευές  του ιστοτόπου της ITA και κατά τη διαδικασία αγοράς του Εισιτηρίου ή ανακοινώνονται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες.

Ακολουθούν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τη μεταφορά Αποσκευών και άλλων αντικειμένων των επιβατών.

 

7.2. Οι Χειραποσκευές και τα άλλα αντικείμενα που μπορεί να μεταφέρει ο επιβάτης στην καμπίνα του αεροσκάφους πρέπει να μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από το κάθισμα που βρίσκεται μπροστά από τον επιβάτη (με εξαίρεση τα καθίσματα έκτακτης ανάγκης) ή στους κατάλληλους χώρους στην καμπίνα των επιβατών. Σε κάθε περίπτωση, το μέγεθος, το βάρος, το σχήμα και οι διαστάσεις των χειραποσκευών και των άλλων αντικειμένων πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της εταιρείας που είναι διαθέσιμα στη σελίδα Χειραποσκευές του ιστότοπου της ITA.

 

7.2.1. Η ITA επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί τη μεταφορά στην καμπίνα της Χειραποσκευής ή άλλων αντικειμένων του επιβάτη: (i) των οποίων το μέγεθος, το βάρος, το σχήμα ή/και οι διαστάσεις δεν συμμορφώνονται με την πολιτική της Εταιρείας, (ii) που δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις ασφαλείας για μεταφορά στην καμπίνα των επιβατών ή (iii) σε περίπτωση προβλημάτων με την ισορροπία του αεροσκάφους ή με το διαθέσιμο χώρο μέσα στο αεροσκάφος. Η Χειραποσκευή και τα άλλα αντικείμενα του επιβάτη που δεν επιτρέπονται στην καμπίνα των επιβατών μεταφέρονται ως Καταγεγραμμένη Αποσκευή.

 

7.3. Σε κάθε περίπτωση, το μέγεθος, το βάρος, το σχήμα και οι διαστάσεις της καταγεγραμμένης Αποσκευής πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της Εταιρείας που διατίθεται στη σελίδα Καταγεγραμμένες αποσκευές στον ιστότοπο της ITA και να βρίσκονται σε κατάλληλα μεταφορικά μέσα για την ασφαλή μεταφορά και το χειρισμό (όπως, ενδεικτικά, βαλίτσες, τσάντες, σακίδια, κ.λπ.), ώστε η εν λόγω μεταφορά να μην αποτελεί μεταφορά εμπορευμάτων. Κατά την παράδοση της Αποσκευής προς καταγραφή, η ITA εκδίδει μια Απόδειξη στον επιβάτη (τη λεγόμενη απόδειξη αποσκευής) για κάθε καταγεγραμμένη Αποσκευή.

Η εν λόγω Αποσκευή μεταφέρεται δωρεάν, αν αυτό προβλέπεται από τον επιλεγμένο ναύλο και το απαλλασσόμενο όριο βάρους αποσκευών. Αν το βάρος, η διάσταση ή ο αριθμός των καταγεγραμμένων Αποσκευών υπερβαίνουν το απαλλασσόμενο όριο βάρους αποσκευών (λεγόμενη υπέρβαρη αποσκευή), το υπερβαίνων μέρος μεταφέρεται με χρέωση του σχετικού επιπλέον ποσού και εκδίδεται η σχετική απόδειξη στον επιβάτη. Το συγκεκριμένο ποσό αυτής της επιπλέον Χρέωσης είναι διαθέσιμο στη σελίδα Καταγεγραμμένες αποσκευές στον ιστότοπο ITA, ή ανακοινώνεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες

Τα ζώα του επιβάτη θεωρούνται υπέρβαρη αποσκευή, όταν τίθενται στην επιμέλεια ITA για μεταφορά στον χώρο αποσκευών.

Η Καταγεγραμμένη αποσκευή, εντός του απαλλασσόμενου ορίου βάρους αποσκευών ή η υπέρβαρη, μεταφέρεται στο ίδιο αεροσκάφος με τον επιβάτη, εκτός αν αυτό αποδειχθεί μη εφικτό, για λόγους ασφαλείας ή λειτουργικούς λόγους. Σε αυτήν την περίπτωση, η ITA θα μεταφέρει την αποσκευή με την επόμενη διαθέσιμη πτήση και θα την παραδώσει στον επιβάτη.

7.4. Οι αποσκευές και τα αντικείμενα που δεν είναι κατάλληλα για μεταφορά στο χώρο αποσκευών (όπως, επί σκοπώ παραδείγματος μόνο, εύθραυστα μουσικά όργανα και παρόμοια αντικείμενα) γίνονται αποδεκτά για μεταφορά μόνο στην καμπίνα των επιβατών, αν υπάρχει αρκετός χώρος και σύμφωνα με τις ειδικές διαδικασίες που ορίζει η ITA, για την εγγύηση της ασφάλειας των επιβατών και του πληρώματος. Η μεταφορά των εν λόγω αντικειμένων μπορεί να υπόκειται σε Ειδικές τιμές που είναι διαθέσιμες στη σελίδα Ειδικές αποσκευές του Ιστοτόπου της ITA ή ανακοινώνονται από τους υπαλλήλους του Κέντρου Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες.

7.5. Οι πτήσεις κοινού κωδικού (code share) ή οι πτήσεις με περισσότερους διαδοχικούς μεταφορείς μπορεί να έχουν διαφορετικούς όρους μεταφοράς αποσκευών και διαφορετικά απαλλασσόμενα όρια βάρους αποσκευών. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα Αποσκευές[16]  του Ιστοτόπου της ITA, στους ιστοτόπους των εν λόγω αεροπορικών εταιρειών ή μπορούν να ζητηθούν από το Κέντρο Εξυπηρέτησης.

 

ΑΡΘΡΟ 8

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

 

8.1. Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την αεροναυτική ασφάλεια και με τους κανονισμούς της εταιρείας, ορισμένα αντικείμενα δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται στην καμπίνα και/ή στον χώρο αποσκευών ή υπόκεινται σε περιορισμούς και προϋποθέσεις. Η περιγραφή αυτών των αντικειμένων και των ορίων και προϋποθέσεων μεταφοράς χειραποσκευών και καταγεγραμμένων αποσκευών διατίθεται στον ιστότοπο της ITA, στις σελίδες Χειραποσκευές και Καταγεγραμμένες αποσκευές.

 

8.2. Επιπλέον, οι Καταγεγραμμένες αποσκευές δεν επιτρέπεται να περιέχουν αντικείμενα, όπως (για λόγους παραδείγματος μόνο): ηλεκτρονικά τσιγάρα ή πίπες, αντικείμενα αξίας, εύθραυστα ή ευπαθή αντικείμενα, μετρητά, κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, ασημικά, υπολογιστές και τα παρελκόμενά τους, ηλεκτρονικές μικροσυσκευές ή συσκευές για προσωπική χρήση, κάμερες και φωτογραφικό εξοπλισμό, διαπραγματεύσιμες αξίες, χρεόγραφα, κυβερνητικά αξιόγραφα, πιστοποιητικά μετοχών και ομολόγων ή άλλες αξίες, επιχειρηματικά ή εμπορικά έγγραφα ή έγγραφα εργασίας, διαβατήρια και άλλα έγγραφα προσωπικής ταυτότητας, συλλογές δειγμάτων, κειμήλια, αντίκες, προϊόντα αξίας χειροτεχνίας ή είδη αρχαιοτήτων, έργα τέχνης, σπάνια βιβλία, πολύτιμες εκδόσεις ή χειρόγραφα, κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου.

 

8.3. Η ITA το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά ως αποσκευής, ή να αρνηθεί τη συνέχιση της μεταφοράς, οποιουδήποτε αντικειμένου είναι ακατάλληλο για μεταφορά στο αεροσκάφος, λόγω διαστάσεων, σχήματος, βάρους, περιεχομένου, ασυνήθιστων χαρακτηριστικών, ευθραυστότητας, ευπάθειας, για λόγους ασφαλείας ή λειτουργικούς λόγους, ή γιατί μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση ή να ενοχλήσει άλλους επιβάτες.

 

8.4. Για λόγους που έχουν σχέση με την ασφάλεια του αεροσκάφους και των επιβατών, η Αεροπορική εταιρεία μπορεί να υποβάλλει την Αποσκευή σε ελέγχους και επιθεωρήσεις μέσω ηλεκτρονικών ή ραδιογενών συσκευών. Σε περίπτωση απουσίας του επιβάτη, τα αντικείμενά του ενδέχεται να υποβληθούν σε έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο επιβάτης κατέχει (ή αν οι Aποσκευές του περιέχουν) αντικείμενα, η μεταφορά των οποίων δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τους παρόντες ΓΟΜ, ή πυροβόλα, πυρομαχικά ή άλλα όπλα που δεν δηλώθηκαν δεόντως στην Αεροπορική Εταιρεία σύμφωνα με τους παρόντες ΓΟΜ.

 

Αν ο επιβάτης δεν συμφωνήσει με τους προαναφερθέντες ελέγχους, η ITA έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά του επιβάτη και των αποσκευών του.

 

8.5. Η άσκηση των δικαιωμάτων του επιβάτη με βάση τη Σύμβαση μεταφοράς σχετικά με τη μεταφορά και την επιστροφή της καταγεγραμμένης αποσκευής, τελεί υπό τον όρο της κατοχής από αυτόν/ήν και παρουσίαση της απόδειξης ελέγχου αποσκευής που εκδίδεται κατά το check-in και φέρει το όνομα του επιβάτη έναντι του οποίου η ITA αναλαμβάνει την υποχρέωση της μεταφοράς, καθώς και του αριθμού του εισιτηρίου του επιβάτη και τον αριθμό των καταγεγραμμένων αποσκευών. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που ζητά την επιστροφή των παραδοτέων αποσκευών δεν είναι σε θέση να προσκομίσει την απόδειξη παραλαβής αποσκευών ή να αναγνωρίσει τις ίδιες τις αποσκευές, η ITA θα επιστρέψει τις εν λόγω αποσκευές μόνο εάν το εν λόγω πρόσωπο είναι σε θέση να αποδείξει, με κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, το δικαίωμά του να τις επιστρέψει. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να εξαρτήσει την εν λόγω επιστροφή από την έκδοση ειδικού πιστοποιητικού απαλλαγής, ικανό να απαλλάξει την ITA από οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων τρίτων. Η παραλαβή της Αποσκευής από τον κάτοχο του Εισιτηρίου χωρίς γραπτή καταγγελία τη στιγμή της παραλαβής υποδηλώνει ότι η Καταγεγραμμένη αποσκευή επιστράφηκε σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τη σύμβαση αεροπορικής μεταφοράς.

 

8.6. Ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να ταξιδέψει με ζώα, μόνο αν είναι κατάλληλα στεγασμένα σε περιέκτες ειδικά για αεροπορική μεταφορά, όπως καθορίζει η ITA.

Πριν από την πτήση, είναι καθήκον του επιβάτη (i) να ενημερωθεί σχετικά με τους όρους και τους περιορισμούς μεταφοράς ή/και εισόδου ζώων στη χώρα προορισμού, (ii) να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με χαρακτηριστικά ή/και την κατάσταση της υγείας των ζώων που δεν είναι κατάλληλα για μεταφορά και (iii) να κατέχει τις απαιτούμενες βεβαιώσεις υγείας και εμβολιασμών, τις άδειες εισόδου και τα άλλα έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταφορά ή/και την είσοδο των ζώων. Τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να είναι έγκυρα κατά την ώρα πραγματοποίησης της πτήσης ή των πτήσεων, καθώς και σε ολόκληρη τη διάρκεια αυτής ή αυτών. Επίσης, ο επιβάτης πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις των Χωρών διέλευσης, αναχώρησης και προορισμού, καθώς και με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της ITA. Η Αεροπορική Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν κυρώσεις, απώλειες, δαπάνες ή άλλες συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν από την έλλειψη ελέγχου των παραπάνω όρων και περιορισμών, από τη μη κατοχή των απαραίτητων εγγράφων ή λόγω μη συμμόρφωσης προς τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις.

Οι σκύλοι βοήθειας που έχουν αναγνωριστεί για τα άτομα με αναπηρία μεταφέρονται δωρεάν, πέραν του δωρεάν επιτρεπόμενου βάρους αποσκευών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που υποδεικνύει η Αεροπορική Εταιρεία και είναι διαθέσιμες στη σελίδα Κατοικίδια στον ιστότοπο της ITA.

 

ΑΡΘΡΟ IX

 

ΩΡΕΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

 

9.1. Οι προγραμματισμένες ώρες των πτήσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ITA www.itaspa.com και κατά την αγορά του εισιτηρίου, ή γνωστοποιούνται από τους υπαλλήλους του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών, στα εκδοτήρια εισιτηρίων ή από τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες και αναγράφονται στο Εισιτήριο.

Η ITA πραγματοποιεί την αεροπορική μεταφορά με τον συμφωνημένο τρόπο και κατά τις συμφωνημένες ώρες. Σε κάθε περίπτωση, η συχνότητα και η συνέπεια των πτήσεων εξαρτώνται από μια σειρά παραγόντων που δεν συνδέονται με την εταιρεία, όπως για παράδειγμα οι καιρικές συνθήκες, οι περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία του αεροδρομίου, η αναμονή από τον Πύργο Ελέγχου, οι απεργίες, κτλ. Τέτοιοι παράγοντες ενδέχεται να επιφέρουν μεταβολές και, στη χειρότερη περίπτωση, τον επαναπρογραμματισμό ή την ακύρωση της πτήσης. Με επιφύλαξη των κανονισμών που ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις παροχής βοήθειας και την ενδεχόμενη ευθύνη της εταιρείας στις μεμονωμένες περιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν, η ITA θα γνωστοποιεί στους επιβάτες τις τυχόν μεταβολές στις πτήσεις όσο το δυνατόν πιο σύντομα και θα κάνει ό,τι εμπίπτει στις δυνατότητές της για να μετριάσει την ταλαιπωρία των επιβατών. Ο επιβάτης θα πρέπει να παρέχει στην ITA έναν τηλεφωνικό αριθμό και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου η εταιρεία θα μπορεί να πραγματοποιεί τη σχετική πληροφόρηση για τις πιθανές μεταβολές στις πτήσεις.

 

9.2. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης, άρνησης επιβίβασης (οι λεγόμενες Υπεράριθμες κρατήσεις) και υποβάθμισης θέσης (η λεγόμενη Downgrade), η ITA θα εφαρμόσει τους διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς σε ισχύ, και ειδικά τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2014, διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα ITA στη σελίδα Δικαιώματα Επιβατών/Ευθύνη του Αερομεταφορέα.

Οι εν λόγω κανονισμοί δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς και υπόκεινται σε τροποποιήσεις κατά καιρούς εκ μέρους των αρμόδιων νομοθετικών και κανονιστικών αρχών.

 

ΑΡΘΡΟ 10

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 

10.1. Οι όροι για την επιστροφή των χρημάτων των Εισιτηρίων που έχουν αγοραστεί διέπονται από τους Κανονισμούς Nαύλων που ισχύουν τη στιγμή της αγοράς και διατίθενται στον ιστότοπο της ITA κατά τη διαδικασία αγοράς του Εισιτηρίου, ή ανακοινώνονται από τους υπαλλήλους στο Κέντρο Εξυπηρέτησης, στα εκδοτήρια εισιτηρίων ή ταπό τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες. Γενικές πληροφορίες για τις επιστροφές χρημάτων διατίθενται στον ιστότοπο της ITA στη σελίδα Αγορές και επιστροφές χρημάτων.

 

10.2. Ο κάτοχος του εισιτηρίου ή το πρόσωπο που πλήρωσε για το Εισιτήριο έχει δικαίωμα στην επιστροφή χρημάτων. Αν το εισιτήριο πληρώθηκε από άλλο άτομο και όχι από τον κάτοχο, η ITA θα επιστρέψει τα χρήματα μόνο σε αυτό το άτομο ή, σύμφωνα με τις οδηγίες του, κατόπιν επίδειξης της κατάλληλης τεκμηρίωσης. Η επιστροφή χρημάτων που πραγματοποιεί η ITA καλή τη πίστει και χωρίς υπαιτιότητα σε άτομο που φαίνεται να είναι ο κάτοχος ή/και ο αγοραστής του Εισιτηρίου, θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί σωστά υπέρ του δικαιούχου. Σε περίπτωση έκδοσης Εισιτηρίου σε έντυπη μορφή, με εξαίρεση την περίπτωση απώλειας του Εισιτηρίου, ο κάτοχος/αγοραστής θα έχει δικαίωμα στην επιστροφή χρημάτων μόνο αν το Εισιτήριο και όλα τα κουπόνια πτήσης που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί επιστραφούν στην ITA. Αν το Εισιτήριο σας δεν έχει χρησιμοποιηθεί, θα σας επιστραφούν οι φόροι και οι άλλες χρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο ή απαιτούνται από κυβερνητικές αρχές σε σχέση με την χρήση της πτήσης. Η επιστροφή της αξίας των εν λόγω φόρων ισχύει επίσης για τα Εισιτήρια η αξία των οποίων δεν επιστρέφεται, τα οποία έχουν αγοραστεί μέσω ειδικών προσφορών προώθησης. Σε περίπτωση μερικής χρήσης του Εισιτηρίου, επιστρέφεται το ποσό που αναλογεί στους φόρους του σκέλους της διαδρομής που δεν πραγματοποιήθηκε.

 

10.3. Η επιστροφή της αξίας ενός Εισιτηρίου που έχει εκδοθεί από την ITA ή από έναν από τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορές της μπορεί να γίνει μέχρι και 30 ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης του Εισιτηρίου, εκτός αν ορίζονται πιο περιοριστικοί όροι από τους Κανονισμούς Ναύλων. Η επιστροφή της αξίας των Εισιτηρίων που έχουν αγοραστεί μέσω Εξουσιοδοτημένων Πρακτόρων πρέπει να ζητηθεί απευθείας από τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες. Η ITA διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής της αξίας με τις ίδιες μεθόδους και το ίδιο νόμισμα που χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή του Εισιτηρίου.

 

ΑΡΘΡΟ 11

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

 

11.1. Σύμφωνα με τον Ιταλικό Κώδικα Ναυσιπλοΐας και με άλλες εθνικές και διεθνείς διατάξεις που διέπουν τις αερομεταφορές, ο Κυβερνήτης της πτήσης έχει τον έλεγχο του αεροσκάφους και είναι εξουσιοδοτημένος να δρα όπως κρίνει ότι είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής πτήση. Όλα τα άτομα εντός του αεροσκάφους, επιβάτες και μέλη του πληρώματος, υποχρεούνται να ακολουθούν τις εντολές του Κυβερνήτη της πτήσης. Επίσης, ο Κυβερνήτης είναι εξουσιοδοτημένος να λάβει όλα τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία απέναντι σε επιβάτες των οποίων η συμπεριφορά, η φυσική ή η πνευματική κατάσταση κρίνεται επικίνδυνη για την ασφάλεια της πτήσης. Ο επιβάτης είναι υπεύθυνος έναντι της Αεροπορικής Εταιρείας και/ή τρίτων μερών για όλες τις ζημίες που προκλήθηκαν από την συμπεριφορά του/της.

 

11.2. Εάν ένας επιβάτης εντός του αεροσκάφους: (i) θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της πτήσης, (ii) ενοχλεί τους άλλους επιβάτες και το πλήρωμα, ή ενεργεί με τρόπο που προκαλεί ενόχληση, (iii) προκαλεί ζημιά στο αεροσκάφος ή/και στους μεταφερόμενους επιβάτες και στα αγαθά, (iv) αποσπά το πλήρωμα από την εκτέλεση των καθηκόντων του, (v) παραβλέπει τις οδηγίες του πληρώματος για σωστή συμπεριφορά μέσα στο αεροσκάφος ή για την τήρηση των διαδικασιών, η Αεροπορική Εταιρεία μπορεί να λάβει κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή ή τον περιορισμό της συνέχισης αυτής της συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού εντός των νομίμων ορίων, και μπορεί να αποβιβάσει ή να αρνηθεί την επιβίβαση ή να αρνηθεί τη συνέχιση της μεταφοράς του εν λόγω επιβάτη, επιπλέον της πιθανής συμπερίληψης αυτού (-ής) στη λίστα No Fly και της επακόλουθης απαγόρευσης επιβίβασης σε πτήσεις ITA για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από τρεις έως είκοσι τέσσερις μήνες ανάλογα με τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς.

 

11.3. Ο επιβάτης υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες της ITA για λόγους ασφαλείας της πτήσηςδεν επιτρέπει ή περιορίζει τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών μέσα στο αεροσκάφος, όπως για λόγους παραδείγματος μόνο: κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών, φορητών συσκευών εγγραφής, φορητών ραδιοφώνων, συσκευών αναπαραγωγής CD, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, πομποδεκτών, συμπεριλαμβανομένων τηλεκατευθυνόμενων και ραδιοελεγχόμενων παιχνιδιών και walkie-talkies.

 

Στα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται ιατρικές συσκευές, όπως βοηθήματα ακοής, καρδιολογικές συσκευές ή αναπνευστικές συσκευές που είναι απαραίτητες για την υγεία του επιβάτη, για τις οποίες ο επιβάτης πρέπει σε κάθε περίπτωση να βεβαιωθεί εκ των προτέρων ότι είναι κατάλληλες για μεταφορά, καλώντας το Κέντρο Εξυπηρέτησης.

 

11.4. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλα τα αεροσκάφη της ITA. Η παραβίαση της εν λόγω απαγόρευσης επιφέρει κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο, επιπρόσθετα από το δικαίωμα της ITA να αξιώσει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από την εν λόγω παραβίαση. Σε συμμόρφωση με τις διαδικασίες της IATA, η απαγόρευση καπνίσματος στα αεροσκάφη επεκτείνεται και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα από την 1η Απριλίου 2013.

 

ΑΡΘΡΟ 12

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

 

12.1. Η μεταφορά των επιβατών διέπεται από διατάξεις, νόμους και κανονισμούς. Η αδυναμία συμμόρφωσης με τις εν λόγω διατάξεις μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση μεταφοράς. Ανατρέξτε και στα προηγούμενα άρθρα 4.7 και 4.8 των παρόντων ΓΟΜ.

 

12.2. Ο επιβάτης πρέπει να έχει μαζί του τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και να συμμορφώνεται με τους νόμους, τους κανονισμούς, τις διαταγές, τις προδιαγραφές και τους όρους που εκδίδονται από τη χώρα αναχώρησης, προορισμού ή διέλευσης και, ως εκ τούτου, δεν δικαιούται καμία αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων από την ITA για τις συνέπειες που προκύπτουν από την έλλειψη ή το ψεύδος των εν λόγω εγγράφων ή θεωρήσεων ή την παραβίαση των εν λόγω νόμων, κανονισμών, διαταγών, προδιαγραφών και όρων, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της ITA να επιστρέψει το αχρησιμοποίητο εισιτήριο λόγω της άρνησης θεώρησης που κοινοποιήθηκε στην ITA πριν από την αναχώρηση για λόγους που δεν οφείλονται στον επιβάτη.

 

12.3. Επιπροσθέτως των όσων προβλέπονται στα παραπάνω άρθρα 4.6. και 4.7, ο επιβάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την ITA για όλα τα ποσά που έχουν καταβληθεί ή κατατεθεί και για όλες τις δαπάνες που προκύπτουν λόγω της έλλειψης ή της πλημμέλειας ή ανεπάρκειας των απαιτούμενων εγγράφων ή λόγω αποτυχίας να συμμορφωθεί με τους νόμους, τους κανονισμούς, τις εντολές, τους κανόνες και τους όρους που έχει θεσπίσει η Χώρα αναχώρησης, προορισμού ή διέλευσης. Για αυτές τις πληρωμές, η ITA μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε άλλο ποσό που έχει καταβάλει ο επιβάτης για τις μεταφορές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Ο επιβάτης υποχρεούται να επιδείξει στην ITA όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από τους νόμους, τους κανονισμούς, τις διαταγές και τις διατάξεις  που έχει θεσπίσει η χώρα αναχώρησης, προορισμού ή διέλευσης και πρέπει να διασφαλίζει ότι είναι σωστά.

 

Ο επιβάτης που δεν έχει τα παραπάνω έγγραφα ή που προσκομίζει ακατάλληλα έγγραφα θα χάσει το δικαίωμα αεροπορικής μεταφοράς.

 

12.4. Ο επιβάτης επιτρέπει στην ITA να παράγει αντίγραφα αυτών των εγγράφων για σκοπούς συμμόρφωσης με τους εθνικούς, διεθνείς και αλλοδαπούς νόμους περί μετανάστευσης. Η ITA εγγυάται ότι η επεξεργασία των δεδομένων που περιέχονται σε αυτά θα γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς σχετικά με την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου.

 

12.5. Σε περίπτωση άρνησης εισόδου σε μια Χώρα, ο επιβάτης θα πρέπει να αποζημιώσει την ITA για κάθε πρόστιμο ή άλλες χρηματικές ποινές που εκδόθηκαν, καθώς και για όλα τα κόστη και τα έξοδα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα αυτής της άρνησης εισόδου. Σε κάθε περίπτωση, ο επιβάτης δεν θα δικαιούται τυχόν επιστροφή των χρημάτων που έχει καταβάλει για την αεροπορική μεταφορά στον τόπο της άρνησης εισόδου ή απέλασης.

 

12.6. Ο επιβάτης υποχρεούται να υποβληθεί στους συνήθεις ελέγχους ασφαλείας που διεξάγονται νόμιμα από τις αρμόδιες αρχές, από άλλα εξουσιοδοτημένα μέρη ή από την ITA. O επιβάτης αναλαμβάνει επίσης να επιτρέψει επιθεώρηση του/της ιδίου/ιδίας και των αποσκευών του από Αρχές του Τελωνείου, καθώς και από άλλες κυβερνητικές αρχές ή αρμόδια όργανα, συμπεριλαμβανομένης και της επιθεώρησης που γίνεται κατόπιν αιτήματος της ITA, εάν βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους ασφαλείας και εντός των ορίων των εφαρμοζόμενων νομικών διατάξεων.

 

Ο επιβάτης δεν θα έχει κανένα δικαίωμα μεταφοράς εάν αρνηθεί την πραγματοποίηση αυτών των ελέγχων σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς και τους λόγους ασφαλείας.

 

ΑΡΘΡΟ 13

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

13.1. Σε περίπτωση:

(i)          θανάτου ή τραυματισμού του επιβάτη,
ii) καθυστέρησης στη μεταφορά του επιβάτη,

(iii)      καθυστέρησης στη μεταφορά της αποσκευής,

(iv)      καταστροφής, απώλειας ή φθοράς της αποσκευής,

εφαρμόζονται οι εθνικοί και διεθνείς κανονισμοί σε ισχύ, ειδικότερα: ο Κώδικας της Ναυσιπλοΐας, η Σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999, ο Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2027/97, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 889/02 και τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 996/2010, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 376/2014 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 1139/2018 της 4ης Ιουλίου 2018, καθώς και η Εγκύκλιος της ENAC GEN-05 αναθεώρηση Α της 12ης Οκτωβρίου 2018.

 

Οι εν λόγω κανονισμοί δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς και υπόκεινται σε τροποποιήσεις κατά καιρούς εκ μέρους των αρμόδιων νομοθετικών και κανονιστικών αρχών.

 

13.2. Το δελτίο πληροφοριών που ακολουθεί συνοψίζει τους παραπάνω κανόνες.

 α)      Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης επιβάτη: ο αερομεταφορέας ευθύνεται για ζημία που προκλήθηκε σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης ενός επιβάτη, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το ατύχημα που προκάλεσε το θάνατο ή τη σωματική βλάβη έλαβε χώρα εντός του αεροσκάφους ή κατά τη διαδικασία λειτουργιών επιβίβασης ή αποβίβασης. Για ζημίες που δεν υπερβαίνουν τα 128.821 Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα για κάθε επιβάτη, ο αερομεταφορέας δεν θα μπορεί να αποκλείει ή να περιορίσει την ευθύνη του. Ο αερομεταφορέας δεν θα ευθύνεται για τις παραπάνω ζημίες στο βαθμό που υπερβαίνουν τα 128.821 Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα για κάθε επιβάτη, αν αποδείξει ότι: α) η ζημία αυτή δεν προκλήθηκε από αμέλεια ή άλλη λανθασμένη ενέργεια ή παράλειψη του αερομεταφορέα ή των υπαλλήλων του ή των πρακτόρων του, ή β) αυτή η ζημία προκλήθηκε αποκλειστικά λόγω αμέλειας, λανθασμένης ενέργειας ή παράλειψης τρίτου προσώπου.

 

β)      Προκαταβολές: σε περίπτωση αεροπορικών ατυχημάτων που έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο ή τον τραυματισμό επιβατών, ο αερομεταφορέας , αν υποχρεούται από την εθνική του νομοθεσία, θα προχωρήσει, χωρίς καθυστέρηση, σε προκαταβολές ποσού στο φυσικό πρόσωπο ή στα πρόσωπα που δικαιούνται αποζημίωση, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες οικονομικές ανάγκες αυτών των προσώπων. Αυτές οι προκαταβολές δεν συνιστούν αναγνώριση ευθύνης και μπορούν να συμψηφιστούν με οποιαδήποτε περαιτέρω ποσά καταβληθούν στη συνέχεια ως αποζημίωση από τον αερομεταφορέα. H προκαταβολή δεν συνιστά αναγνώριση ευθύνης και μπορεί να αφαιρεθεί από οποιοδήποτε περαιτέρω ποσό καταβληθεί στη συνέχεια ως αποζημίωση από τον αερομεταφορέα.

 

γ)      Καθυστέρηση στη μεταφορά επιβάτη: ο αερομεταφορέας ευθύνεται για ζημίες που προκαλούνται από την καθυστέρηση στην αεροπορική μεταφορά των επιβατών. Παρ’ όλα αυτά, ο αερομεταφορέας δεν ευθύνεται για ζημίες που προκαλούνται από την καθυστέρηση, αν αποδεικνύει ότι αυτός και οι υπάλληλοι του και οι πράκτορές του έλαβαν όλα τα απαραίτητα και δυνατά μέτρα με τα οποία λογικά θα μπορούσαν να αποφύγουν αυτή τη ζημία ή ότι ήταν αδύνατο για αυτόν ή για αυτούς να λάβουν τέτοια μέτρα. Η ευθύνη του αερομεταφορέα για κάθε επιβάτη περιορίζεται στα 5.346 Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα.

 

δ)      Καθυστέρηση στη μεταφορά αποσκευών: ο αερομεταφορέας ευθύνεται για ζημίες που προκαλούνται από την καθυστέρηση στην αεροπορική μεταφορά αποσκευών. Παρ’ όλα αυτά, ο αερομεταφορέας δεν ευθύνεται για ζημίες που προκαλούνται από την καθυστέρηση, αν αποδεικνύει ότι αυτός και οι υπάλληλοι του και οι πράκτορές του έλαβαν όλα τα απαραίτητα και δυνατά μέτρα με τα οποία λογικά θα μπορούσαν να αποφύγουν αυτή τη ζημία ή ότι ήταν αδύνατο για αυτόν ή για αυτούς να λάβουν τέτοια μέτρα. Η ευθύνη του αερομεταφορέα για τη ζημία περιορίζεται στα 1.288 Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα.

 

ε)      Φθορά, καταστροφή ή απώλεια αποσκευών: ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος για την περίπτωση καταστροφής, απώλειας ή φθοράς αποσκευών έως 1.288 Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα για κάθε επιβάτη. Σε περίπτωση καταγεγραμμένων αποσκευών, η αεροπορική εταιρεία φέρει ευθύνη για τυχόν φθορά, εκτός εάν οι φθορά προϋπήρχε ή οφείλεται στο υλικό, σε κάποιο ελάττωμα ή στην κατασκευή της αποσκευής ή σχετίζεται με την κανονική μετακίνηση της αποσκευής ή με φθορές που προκύπτουν λόγω χρήσης, όπως  για παράδειγμα: γρατσουνιές, βαθουλώματα, λεκέδες, απώλεια ή φθορά τμημάτων που προεξέχουν ή μπορούν να αφαιρεθούν (ιμάντες, ροδάκια, λαβές), εκτός εάν η φθορά επηρεάζει τη χρήση της αποσκευής. Η αεροπορική εταιρεία θεωρείται υπεύθυνη για φθορές σε μη καταγεγραμμένες αποσκευές μόνο μέχρι το βαθμό που η εν λόγω φθορά οφείλεται στην αεροπορική εταιρεία.

 

στ)       Ανώτερα όρια ευθύνης για αποσκευές: οι επιβάτες μπορούν να επωφεληθούν από υψηλότερο όριο ευθύνης, κάνοντας, κατά την παράδοση της αποσκευής στην αεροπορική εταιρεία στον έλεγχο των εισιτηρίων, μια ειδική δήλωση ενδιαφέροντος και καταβάλλοντας ένα επιπλέον ποσό.

 


Η ITA έχει συνάψει συμφωνίες με εξειδικευμένους συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των ασφαλειών και προσφέρει στους επιβάτες ασφάλιση για ζημίες στις αποσκευές και άλλους κινδύνους που συνδέονται με το ταξίδι. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ενότηταΠρόσθετες υπηρεσίες του Ιστοτόπου της ITA.

 

ζ)      Καταγγελία σχετικά με την παραλαβή των αποσκευών: η παραλαβή, από το πρόσωπο που δικαιούται την παράδοσή της καταγεγραμμένης αποσκευής, χωρίς καταγγελία θεωρείται απόδειξη ότι αυτή έχει παραδοθεί, με εξαίρεση αν υπάρχουν αποδείξεις για το αντίθετο, σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τα έγγραφα μεταφοράς. Σε περίπτωση φθοράς, ο επιβάτης πρέπει να υποβάλει καταγγελία στην αεροπορική εταιρεία αμέσως μετά τη διαπίστωση της φθοράς και το αργότερο εντός επτά ημερών από την ημερομηνία παραλαβής σε περίπτωση μη καταγεγραμμένης αποσκευής. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η καταγγελία πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός είκοσι μία ημερών από την ημέρα κατά την οποία η αποσκευή περιήλθε στη διάθεση του. Κάθε καταγγελία πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως και να παραδίδεται ή να αποστέλλεται εντός των προαναφερθέντων χρονικών ορίων. Αν δεν υποβληθεί καταγγελία εντός των προαναφερθέντων προθεσμιών, καμία αγωγή δεν μπορεί να ασκηθεί κατά του αερομεταφορέα, εκτός από την περίπτωση απάτης εκ μέρους του.

 

η)      Ευθύνη Συμβατικού και Πραγματικού/Λειτουργικού αερομεταφορέα: αν ο αερομεταφορέας που πραγματοποιεί τη μεταφορά δεν είναι ο Συμβατικός αερομεταφορέας, ο επιβάτης μπορεί να υποβάλλει καταγγελία ή καταγγελία και στους δύο. Ο Συμβατικός αερομεταφορέας είναι εκείνος το όνομα ή ο κωδικός του οποίου αναγράφεται στο εισιτήριο της πτήσης.

 

θ)        Προθεσμίες άσκησης αγωγής: το δικαίωμα για αποκατάσταση των ζημιών θα αποσβένεται, εάν δεν ασκηθεί αγωγή εντός δύο ετών από την ημερομηνία άφιξης στον προορισμό ή από την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να φτάσει το αεροσκάφος ή από την ημερομηνία κατά την οποία διακόπηκε η μεταφορά. Η μέθοδος υπολογισμού αυτής της περιόδου θα καθορίζεται από το δικαστήριο που ανέλαβε την υπόθεση.

 

ΑΡΘΡΟ 14

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΗΕΔ (ODR)

 

Η ITA ενημερώνει τους επιβάτες/καταναλωτές ότι ιδρύθηκε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών των καταναλωτών όσον αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες που έχουν αγοραστεί διαδικτυακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (η λεγόμενη πλατφόρμα ΗΕΔ - ODR). Η πλατφόρμα ΗΕΔ (ODR) είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ (ODR) οι επιβάτες/καταναλωτές μπορούν να συμβουλεύονται των κατάλογο των οργανισμών Εναλλακτικής Επίλυσης των Διαφορών, να βρίσκουν τον σχετικό σύνδεσμο στον ιστότοπο του κάθε οργανισμού και να ξεκινούν τη διαδικασία για την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς.

 

ΑΡΘΡΟ 15

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

 

Οι παρόντες ΓΟΜ δεν μπορούν να τροποποιηθούν, να αντικατασταθούν ή να ακυρωθούν από οποιονδήποτε εκπρόσωπο, υπάλληλο ή υπεύθυνο της ITA.

 

Καμία ρήτρα των παρόντων ΓΟΜ δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως αποποίηση πιθανών ευθυνών, οι οποίες απορρέουν από τις νομικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

 

ΑΡΘΡΟ 16

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Η ITA, με την ιδιότητα του υπεύθυνου της επεξεργασίας, συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας αεροπορικής μεταφοράς και ενδεχόμενων βοηθητικών υπηρεσιών.

Η ITA επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και στο Νομοθετικό Διάταγμα αριθ. 196 της 30ης Ιουνίου 2003, όπως ισχύει.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που πραγματοποιεί η ITA, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας έκρινε απαραίτητο να ορίσει, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, έναν Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για επικοινωνία στην ακόλουθη διεύθυνση: Italia Trasporto Aereo S.p.A., Οδός Venti Settembre 97, 00187 Ρώμη, ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dpo@itaspa.com.

Η ITA διασφαλίζει ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που έχουν αποκτηθεί, πραγματοποιείται με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, καθώς και στην αξιοπρέπεια των ατόμων, ιδιαίτερα ως προς την εμπιστευτικότητα, την ταυτότητα των ατόμων και το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται, κυρίως μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων, αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς και μπορεί να κοινοποιούνται από την ITA στους Εξουσιοδοτημένους Αντιπροσώπους της, υπό την ιδιότητά τους ως "Εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων" σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ, καθώς επίσης, σε περίπτωση συμφωνιών συνεκμετάλλευσης πτήσεων με άλλες εταιρείες (code share), με τις εταιρείες αυτές να έχουν την ιδιότητα αυτόνομων υπεύθυνων της επεξεργασίας.

Επίσης, η ITA δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών στις αρμόδιες αρχές ή/και κυβερνητικούς οργανισμούς, εθνικούς και διεθνείς (συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών ή/και κυβερνητικών οργανισμών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά), σε περίπτωση που αυτές τα ζητήσουν σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανονισμούς και η διαβίβασή τους καταστεί συνεπώς αναγκαία για τους σκοπούς της παροχής της υπηρεσίας αεροπορικής μεταφοράς.

Για τους σκοπούς της εκτέλεσης της υπηρεσίας αερομεταφοράς και τυχόν παρεπόμενων υπηρεσιών, "ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" (όπως δεδομένα σχετικά με την υγεία), όπως ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ.

Τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σε περίπτωση που ο επιβάτης ζητήσει, επί παραδείγματι, ειδική ιατρική βοήθεια από την ITA ή/και από φορέα εκμετάλλευσης του αερολιμένα ή έχει επιλέξει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να παράσχει τις πληροφορίες αυτές στην εταιρεία ή σε τρίτους (για παράδειγμα, στον ταξιδιωτικό πράκτορα μέσω του οποίου έκανε την κράτηση).

Με την παροχή προσωπικών πληροφοριών που είναι ή θα μπορούσαν να θεωρηθούν "ειδικά δεδομένα" σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΓΚΠΔ, ο επιβάτης εξουσιοδοτεί την ITA να συλλέγει, να επεξεργάζεται, να χρησιμοποιεί, να μοιράζεται με τρίτους και να διαβιβάζει, επίσης εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), τις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες.


Αν οι επιβάτες δεν αποδεχτούν ή αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, η ITA ενδέχεται να μην είναι σε θέση να παρέχει, στο σύνολό τους ή εν μέρει, τις υπηρεσίες που ζητούν οι επιβάτες.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμό 996/2010, κατά τη διαδικασία κράτησης ή αγοράς του εισιτηρίου, ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στην ITA τα στοιχεία, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτου προσώπου, με το οποίο μπορεί να έλθει σε επαφή σε περίπτωση αεροπορικού δυστυχήματος.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς.

 

Οι πελάτες της ITA μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους βάσει του κανονισμού, αποστέλλοντας ανακοίνωση στην καταστατική έδρα, Οδός XX Settembre 97, Ρώμη, ή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, αποστέλλοντας ανακοίνωση στη διεύθυνση ITA Data Protection Officer, Οδός Venti Settembre 97 (RM) ή στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@itaspa.com.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ITA, στην ενότητα Privacy.

¹ Τα όρια ευθύνης δυνάμει των άρθρων 21, 22 και 23 της Σύμβασης του Μόντρεαλ του 1999 επικαιροποιούνται από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) ανά πέντε χρόνια έπειτα από την εφαρμογή της Σύμβασης. Τα όρια ευθύνης που επισημαίνονται στους παρόντες ΓΟΜ επικαιροποιήθηκαν με ισχύ από τις 28 Δεκεμβρίου 2019.

loader