ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 430 ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 "VOLARE".

1.    ΟΡΙΣΜΟΙ

Κωδικός Volare:υποδεικνύει τον προσωπικό αριθμητικό κωδικό που παρέχεται στο Μέλος.

Από κοινού Φορέας προώθησης:υποδηλώνει την Volare Loyalty S.p.A., όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2 κατωτέρω.

Πρόγραμμα:υποδηλώνει τη δράση του βραβείου που αποσκοπεί στην αύξηση της αφοσίωσης των πελατών του Φορέα προώθησης.

Επιβράβευση:: υποδηλώνει το αεροπορικό εισιτήριο, τις εκπτώσεις στην αγορά αεροπορικών εισιτηρίων ή άλλες επιβραβεύσεις που μπορούν να αποκτηθούν με τη χρήση των Πόντων που συγκεντρώνονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων Κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών υπηρεσιών εν πτήσει στον αέρα καθώς και στο έδαφος (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπηρεσιών χώρους αναμονής που διαθέτουμε και αναβάθμισης θέσης).

Φορέας προώθησης ή ITA Airways:υποδηλώνει την ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A., όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2 κατωτέρω.

Πόντοι: υποδεικνύει τη μονάδα μέτρησης του Προγράμματος.

Κανονισμοίυποδεικνύει το σύνολο των προτύπων και κανόνων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο (όπως τροποποιείται κατά καιρούς), στην ιστοσελίδα www.ita-airways.com ή/και σε οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με το Πρόγραμμα, οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία του Προγράμματος.

Μέλος:υποδεικνύει το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα δυνάμει της προσχώρησής του/της στους κανονισμούς και της αποδοχής τους.

2.    ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ και ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Φορέας προώθησης του Προγράμματος είναι η ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A. (σε συντομογραφία, ITA Airways S.p.A.), με έδρα στη Via XX Settembre 97 - 00187, Ρώμη, με αριθμό ΦΠΑ, φορολογικό κωδικό και αριθ. εγγραφής στο μητρώο επιχειρήσεων 15907661001.

Από κοινού Φορέας προώθησης του Προγράμματος είναι η Volare Loyalty S.p.A., που εδρεύει στην Piazza San Babila 4A - 20122, Μιλάνο, με ΑΦΜ, φορολογικό κωδικό και αριθμό εγγραφής στο μητρώο επιχειρήσεων 12281660964.

3.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Από τις 15 Οκτωβρίου 2021 έως τις 15 Οκτωβρίου 2024, εκτός αν παραταθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων, θα είναι μικρότερη από πέντε έτη.

4.    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Αποδέκτες του Προγράμματος είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που θα αγοράσουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προωθεί το Πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους των παρόντων Κανονισμών.

5.    ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα είναι πάντα δωρεάν.

Για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας www.ita-airways.com ή της εφαρμογής "ITA airways", την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από τα ακόλουθα καταστήματα εφαρμογών:: Apple Store και Play Store, ή μέσω άλλων καναλιών που ανακοινώνονται από την ITA κατά καιρούς.

Το Πρόγραμμα είναι ανοικτό σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εγγραφής στο Πρόγραμμα έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους και των οποίων η αεροπορική μεταφορά γίνεται έναντι αμοιβής με την ITA.Εξυπακούεται ότι, σε περίπτωση που η εθνική νομοθεσία που ισχύει για το Μέλος που είναι ανήλικος, προβλέπει την ανάγκη λήψης αδειών ή συναινέσεων από τον κάτοχο της γονικής μέριμνας. Η εγγραφή του ανηλίκου στο Πρόγραμμα υπόκειται στην προηγούμενη έγκυρη λήψη των εν λόγω αδειών ή συναινέσεων, για τις οποίες ο κάτοχος της γονικής μέριμνας πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίζει έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία στην ITA ανά πάσα στιγμή, και υπόκειται στην ευθύνη του κατόχου της γονικής μέριμνας.

Κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα, το Μέλος θα κληθεί να δημιουργήσει διαπιστευτήρια (ηλεκτρονικού μηνύματος, κωδικός πρόσβασης) και να παράσχει τα δεδομένα (όνομα, επώνυμο και ημερομηνία γέννησης, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση και φύλο) που απαιτούνται για την είσοδο στον προσωπικό του χώρο.Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν τα Μέλη κατά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα πρέπει να είναι ορθά και αληθή από κάθε άποψη. Ο Φορέας προώθησης και ο από κοινού Φορέας προώθησης διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν και να διορθώνουν τυχόν τυπογραφικά λάθη στα παρεχόμενα δεδομένα, στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει το Μέλος να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα.Την πρώτη φορά που το Μέλος θα προσπαθήσει να συνδεθεί, θα του ζητηθεί να επιβεβαιώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έδωσε το Μέλος κατά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα και, εάν η επαλήθευση είναι επιτυχής, για τους σκοπούς της συμμετοχής στο πρόγραμμα, κάθε πρόσωπο θα έχει μόνο ένα προφίλ και, ως εκ τούτου, κάθε Μέλος μπορεί να έχει μόνο ένα χαρτοφυλάκιο πόντων.

Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο στάδια (Στάδιο Ι από τις 15 Οκτωβρίου 2021 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022, Στάδιο ΙΙ από την 1η Μαρτίου 2022 έως την ημερομηνία λήξης του Προγράμματος), όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία επιβάρυνση, χρησιμοποιώντας την σχετική ενότητα της ιστοσελίδας www.ita-airways.com ή μέσω της εφαρμογής «ITA airways». Η διαγραφή του προφίλ θα έχει άμεση ισχύ και, συνεπώς, τα προσωπικά δεδομένα του Μέλους θα διαγραφούν και οι Πόντοι που εξακολουθούν να υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο Πόντων του θα διαγραφούν.

Η IΤΑ και ο από κοινού Φορέας προώθησης διατηρούν το δικαίωμα να διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους συμμόρφωσης με τους παρόντες κανονισμούς και να αρνούνται τη συμμετοχή ή/και να αποκλείουν τα Μέλη από το Πρόγραμμα ή/και να ακυρώνουν τους Πόντους ή/και τις Επιβραβεύσεις που ενδεχομένως έχουν ζητηθεί, σε μέρη που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στους κανονισμούς ή στην περίπτωση συμμετοχών οι οποίες, κατά την αδιαμφισβήτητη κρίση της ITA Airways ή τρίτων μερών που έχουν οριστεί από την ITA, δεν συμμορφώνονται με τους όρους που ορίζονται στους κανονισμούς ή με μέσα, μεθόδους ή/και όργανα που, κατά την αδιαμφισβήτητη κρίση τους, θεωρούνται ύποπτα, δόλια ή κατά παράβαση της συνήθους ροής της πρωτοβουλίας.

ΣΤΑΔΙΟ I

Τα Μέλη που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα έως τις 15 Νοεμβρίου 2021 δικαιούνται bonus καλωσορίσματος ίσο με 10.000 πόντους («Bonus Καλωσορίσματος»), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος μόλις ενεργοποιηθούν οι λειτουργίες χρήσης (Φάση ΙΙ). Συγκεκριμένα, το bonus καλωσορίσματος θα πιστωθεί στο υπόλοιπο Πόντων του Μέλους έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022, υπό την προϋπόθεση ότι το Μέλος έχει αγοράσει μια πτήση μετ' επιστροφής ή δύο πτήσεις μονής μετάβασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.Οι Πόντοι αυτοί μπορούν να εξαργυρωθούν από την 1η Μαρτίου 2022 (βλ. Φάση ΙΙ, παράγραφος β)), οι Πόντοι αυτοί λαμβάνονται επίσης υπόψη για τον υπολογισμό των κατώτατων ορίων πρόσβασης σε Αποκλειστικά Club που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρακάτω.

Στάδιο ΙΙ

Το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022, το Μέλος θα λάβει τον κωδικό Volare που αντιστοιχεί στον λογαριασμό "Volare". Με τη χρήση του Κωδικού Volare στην ιδιωτική περιοχή του Μέλους, το Μέλος μπορεί να:

 • έχει πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιο Πόντων του,
 • λαμβάνει, το συντομότερο δυνατό από τεχνική άποψη, τους Πόντους που συγκεντρώνει μετά από κάθε πτήση που πραγματοποιεί το Μέλος και κάθε αγορά που του δίνει το δικαίωμα συγκέντρωσης Πόντων (βλ. Στάδιο ΙΙ, παράγραφος α)),
 • πιστωθεί με τους Πόντους που έχουν συγκεντρωθεί για τις πτήσεις ITA Airways που πραγματοποιήθηκαν από τις 15 Οκτωβρίου 2021 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 (προηγουμένως παρακολουθούνταν μόνο στην προσωπική περιοχή του Μέλους),
 • να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία αίτησης Πόντων στην προσωπική περιοχή κάθε Μέλους, προκειμένου να λάβει πίστωση των Πόντων που σχετίζονται με αγορές που πραγματοποιήθηκαν πριν από την απόκτηση του κωδικού Volare, σύμφωνα με τα κριτήρια που ανακοινώνονται κατά καιρούς από την ITA Airways και τον από κοινού φορέα προώθησης και με την επιφύλαξη της απαραίτητης αναγραφής, από το Μέλος, των κωδικών που επιτρέπουν την αναγνώριση των αγαθών/υπηρεσιών που αγοράστηκαν (π.χ. κωδικός εισιτηρίου).

a)     Συγκέντρωση Πόντων

Κάθε Μέλος έχει πρόσβαση σε προσωπικό λογαριασμό στον οποίο συγκεντρώνονται και πιστώνονται οι Πόντοι που δικαιούται. Οι Πόντοι πιστώνονται αυτόματα σε κάθε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω, με την προϋπόθεση ότι το Μέλος είναι υπεύθυνο να παρέχει τον κωδικό πτήσης του κατά την αγορά των αγαθών/υπηρεσιών που προωθεί η ITA Airways:

πτήσεις που πωλούνται και εκτελούνται ταυτόχρονα από την ITA Airways, οι οποίες έχουν όντως αγοραστεί από ή για λογαριασμό του Μέλους και εκτελούνται από το ίδιο μέρος, με την επιφύλαξη, το συντομότερο τεχνικά δυνατό, της αναγνώρισης Πόντων και για πτήσεις που πωλούνται ή/και εκτελούνται από συνεργαζόμενους αερομεταφορείς της ITA Airways, οι οποίοι ανακοινώνονται από την ITA Airways κατά καιρούς μέσω της σχετικής ενότητας της ιστοσελίδας www.ita-airways.com ή μέσω της εφαρμογής «ITA Airways».

 • Εξυπακούεται ότι οι πτήσεις που έχουν αγοραστεί αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί (ακόμη και μετά από ακύρωση και με την επιφύλαξη της εφαρμογής των πολιτικών της ITA Airways σχετικά με την πιθανή αναγνώριση των σχετικών επιστροφών) δεν παρέχουν στο μέλος το δικαίωμα συγκέντρωσης Πόντων. Όλες οι πτήσεις για τις οποίες το check-in ολοκληρώνεται από ένα Μέλος (δηλαδή από ένα άτομο που είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα εκείνη τη στιγμή) παρέχουν στο Μέλος το δικαίωμα συγκέντρωσης Πόντων, ακόμη και αν αυτές αγοράστηκαν πριν από την εγγραφή στο Πρόγραμμα,
 • την αγορά και χρήση αγαθών ή/και υπηρεσιών που παρέχονται από την ITA Airways (boutique επί του σκάφους) μόλις είναι τεχνικά διαθέσιμα,
 • την αγορά βοηθητικών υπηρεσιών που διατίθενται έναντι αμοιβής στις πτήσεις της ITA Airways. Οι Πόντοι που θα αναγνωριστούν για την αγορά τέτοιων βοηθητικών υπηρεσιών δεν θα υπολογίζονται για τον υπολογισμό των ορίων πρόσβασης στα Αποκλειστικά Club που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρακάτω και οι πολλαπλασιαστές που προβλέπονται σε σχέση με τη συμμετοχή στα εν λόγω Αποκλειστικά Club δεν θα εφαρμόζονται,
 • άλλες μέθοδοι συγκέντρωσης Πόντων που ενδέχεται να ανακοινώνονται από την ITA Airways και τον από κοινού Φορέα προώθησης κατά καιρούς.

Το ποσό των συγκεντρωμένων Πόντων υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες του πελάτη (το λεγόμενο μοντέλο με βάση τα έσοδα), αφαιρουμένων των ποσών που σχετίζονται με τους φόρους και άλλες πιθανές επιβαρύνσεις (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ξεκινώντας από το μοντέλο 1 ευρώ = 10 Πόντοι (με πιθανές αυξήσεις που συνδέονται με τη συμμετοχή του Μέλους σε ένα από τα Αποκλειστικά Club που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρακάτω και με τον τύπο του αεροπορικού εισιτηρίου που αγοράζεται, σύμφωνα με το Παράρτημα Α).

Η συλλογή πόντων λόγω της αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων μπορεί επίσης να πραγματοποιείται με βάση το είδος της αγοράς (κατηγορία, προορισμός κ.λπ.), με δυνατότητα λήψης bonus πόντων, σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες διενέργειας που θα ανακοινώνονται από την ITA Airways κατά καιρούς.

Πόντοι μπορούν επίσης να συγκεντρωθούν με την αγορά βοηθητικών υπηρεσιών της ITA Airways, ενδεχομένως με τη δυνατότητα λήψης πόντων bonus, σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα ανακοινώνονται από την ITA Airways κατά καιρούς μέσω της σχετικής ενότητας της ιστοσελίδας www.ita-airways.com ή μέσω της εφαρμογής «ITA Airways».

 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, εκτός από τις προσφορές για περιορισμένες περιόδους, οι οποίες θα ανακοινώνονται κατά καιρούς μέσω της σχετικής ενότητας της ιστοσελίδας www.ita-airways.com ή μέσω της εφαρμογής «ITA Airways», οι ακόλουθοι τύποι εισιτηρίων δεν παρέχουν στον κάτοχο το δικαίωμα συγκέντρωσης Πόντων: (i) εισιτήρια που υπόκεινται σε ειδικούς όρους (π.χ. εισιτήρια για εργαζόμενους, ανθρωπιστικές πτήσεις, πτήσεις που οργανώνονται από εθνικές αρχές), ii) εισιτήρια που έχουν κρατηθεί στην κατηγορία ομαδικών ναύλων, με την επιφύλαξη της εφαρμογής ευνοϊκότερων όρων που προσδιορίζονται βάσει των απαιτήσεων του εισιτηρίου, iii) εισιτήρια που αγοράζονται με τη χρήση e-coupon (εκπτωτικά κουπόνια) για το μέρος της αξίας του εισιτηρίου που καταβάλλεται με τη χρήση του κουπονιού.

Ειδικές λεπτομέρειες για τη συγκέντρωση πόντων, με την επιφύλαξη ενημερώσεων

Μέλη που έχουν αγοράσει πτήση κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31 Μαρτίου 2022 (με την επιφύλαξη πιθανών παρατάσεων), που θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Αυγούστου 2022, μπορούν να επωφεληθούν από την πρωτοβουλία "Διπλοί Πόντοι", η οποία θα επιτρέπει στα Μέλη να κερδίζουν διπλάσιους Πόντους από αυτούς που κανονικά θα απονέμονταν.Οι πρόσθετοι Πόντοι που θα απονεμηθούν στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας θα ληφθούν επίσης υπόψη για τον υπολογισμό των κατώτατων ορίων πρόσβασης σε Αποκλειστικά Club που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρακάτω. Οι εν λόγω Πόντοι πιστώνονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, υπό την προϋπόθεση ότι το Μέλος έχει πραγματοποιήσει τις πτήσεις που αγόρασε έως την προαναφερθείσα ημερομηνία της 31ης Αυγούστου 2022.

Παρόμοιες πρωτοβουλίες που αφορούν την ειδική κατανομή Πόντων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε bonus καλωσορίσματος, μπορούν να προτείνονται κατά καιρούς κατά την κρίση του Φορέα προώθησης και του από κοινού Φορέα προώθησης, υπό τους όρους που θα ανακοινώνονται δεόντως μέσω της σχετικής ενότητας στην ιστοσελίδα www.ita-airways.com ή μέσω της εφαρμογής «ITA Airways».

b)    Χρήση Πόντων

Από την 1η Μαρτίου 2022, τα Μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τους πόντους που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο α) για να ζητήσουν τις ακόλουθες Επιβραβεύσεις:

 • αγορά αεροπορικών εισιτηρίων της ITA Airways (οι ενδεικτικές τιμές των οποίων παρατίθενται στο Παράρτημα A),
 • αγορά βοηθητικών υπηρεσιών της ITA Airways (κατά τη στιγμή της κράτησης και κατά το check-in, μόλις είναι τεχνικά διαθέσιμες).
 • αγορά εκπτωτικών κουπονιών ITA Airways, μόλις είναι τεχνικά διαθέσιμα.

Οι πόντοι θα εξαργυρώνονται μέσω ειδικής ενότητας της ιστοσελίδας www.ita-airways.com, μέσω της εφαρμογής ITA airways και σύμφωνα με τους άλλους κανόνες που ανακοινώνονται κατά καιρούς στο Μέλος, καθώς και σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται και ανακοινώνονται κατά καιρούς από την ITA Airways και τον από κοινού Φορέα προώθησης. Ειδικότερα, πριν από την ολοκλήρωση κάθε αγοράς, ανά πάσα στιγμή και για οποιαδήποτε κατηγορία όλων των πτήσεων που διατίθενται στην ιστοσελίδα  www.ita-airways.com, το ενδιαφερόμενο Μέλος, αφού βεβαιωθεί ότι έχει συνδεθεί στο προσωπικό του προφίλ, πρέπει να εισάγει τον κωδικό Volare και η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα με την αφαίρεση από το υπόλοιπο των Πόντων ενός ποσού που αντιστοιχεί στην τιμή του αγαθού/υπηρεσίας που αγοράστηκε (το λεγόμενο σύστημα «cash&points»). Διευκρινίζεται ότι οι φόροι και άλλες ισχύουσες επιβαρύνσεις (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) δεν μπορούν να πληρωθούν με τη χρήση Πόντων.

Η μετατροπή των Πόντων σε διαφορετικά νομίσματα πραγματοποιείται σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία της ΙΑΤΑ, η οποία υπόκειται σε μηνιαίες ενημερώσεις. Το ελάχιστο ποσό Πόντων που το Μέλος μπορεί να εξαργυρώσει είναι 200 Πόντοι ή το διαφορετικό ποσό που προκύπτει από την προαναφερθείσα μετατροπή σε νομίσματα εκτός του ευρώ. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο των πόντων του Μέλους δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο της τιμής του αγαθού/υπηρεσίας που προτίθεται να αγοράσει, η τιμή του αγαθού/υπηρεσίας μειώνεται σε κάθε περίπτωση κατά το ποσό των διαθέσιμων Πόντων. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής που περιλαμβάνει τη χρήση των συγκεντρωμένων πόντων για την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ITA Airways, το Μέλος θα μπορεί να δει τους Πόντους που χρησιμοποιήθηκαν στη σύνοψη πληρωμής, στην κατάσταση λογαριασμού και στο χαρτοφυλάκιο Πόντων του.

Για την επιστροφή των αγαθών/υπηρεσιών που αγοράστηκαν με τη χρήση Πόντων, ισχύουν οι πολιτικές επιστροφής ITA Airways και, κατά περίπτωση, η επιστροφή γίνεται με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική αγορά (Πόντοι, μετρητά ή συνδυασμός Πόντων και μετρητών, με την προϋπόθεση ότι οι φόροι αεροδρομίου επιστρέφονται πάντα σε μετρητά). Εάν η επιστροφή γίνεται, στο σύνολό της ή εν μέρει, με εκ νέου πίστωση Πόντων, το Μέλος θα λάβει ενημέρωση των Πόντων που διατίθενται στον χαρτοφυλάκιο Πόντων του το συντομότερο δυνατό.

Εξυπακούεται ότι οι Πόντοι ή/και οι Επιβραβεύσεις που απονέμονται στα Μέλη δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα να ζητήσουν τη μετατροπή τους σε μετρητά. Το Μέλος δεν μπορεί να συγκεντρώσει περαιτέρω Πόντους ως αποτέλεσμα της κατανομής και της απόλαυσης μιας Επιβράβευσης που έχει αποκτηθεί, εν όλω ή εν μέρει, με τη χρήση συγκεντρωμένων Πόντων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά και γνωστοποιείται στα Μέλη από την ITA Airways και τον από κοινού Φορέα προώθησης.

Όσον αφορά τα αγαθά που αγοράζονται με τη χρήση των Πόντων, η νομική εγγύηση συμμόρφωσης που διέπεται από τα άρθρα 128 και επόμενα Του ιταλικού νομοθετικού διατάγματος αριθ. 206 της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 (Κώδικας Καταναλωτή).

6.    ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ITA Airways και ο από κοινού Φορέας προώθησης διατηρούν το δικαίωμα να κοινοποιήσουν στα Μέλη και να προβούν στις συνακόλουθες τροποποιήσεις των παρόντων Κανονισμών σύμφωνα με το άρθρο 11 παρακάτω, τις πρωτοβουλίες, τις περαιτέρω συνεργασίες καθώς και τον κατάλογο των εταίρων του προγράμματος που καθορίζονται επί του παρόντος, οι οποίες θα δίνουν το δικαίωμα στα Μέλη να συγκεντρώνουν και να χρησιμοποιούν τους Πόντους που αποκτούν μέσω της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται από τους εταίρους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα κοινοποιούνται αμέσως στα Μέλη μέσω της σχετικής ενότητας της ιστοσελίδας www.ita-airways.com ή μέσω της εφαρμογής «ITA Airways».

7.    ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ CLUB

Το πρόγραμμα επιτρέπει στα Μέλη να έχουν πρόσβαση στα τέσσερα αποκλειστικά club της ITA Airways (όπως περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω), τα οποία χωρίζονται σε τέσσερα επίπεδα, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τις υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση, με βάση τον όγκο των Πόντων που θα συγκεντρώσει κάθε Μέλος σύμφωνα με την παράγραφο β) του Σταδίου ΙΙ και ανεξάρτητα από τη μετέπειτα χρήση τους για τους σκοπούς της απόδοσης Επιβραβεύσεων («Αποκλειστικά Club»).

Η πρόσβαση κάθε μέλους στα Αποκλειστικά Club πραγματοποιείται με τη δημιουργία του Κωδικού Volare κατά τη διάρκεια του Σταδίου ΙΙ (βλ. Άρθρο 5). Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, μόλις επιτευχθεί το όριο Πόντων που αναφέρεται για την πρόσβαση στο επόμενο υψηλότερο επίπεδο Αποκλειστικού Club, η πρόσβαση αυτή θα αναγνωρίζεται το συντομότερο δυνατό (εντός του απαραίτητου τεχνικού χρονικού πλαισίου, αλλά όχι πέραν των 90 ημερών), όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση προς το Μέλος. Η ιδιότητα μέλους σε ένα τέτοιο αποκλειστικό Club παραμένει σε ισχύ μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους που έπεται του έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση στο εν λόγω αποκλειστικό Club. Η πρόσβαση στα Αποκλειστικά Club παρέχει στο Μέλος τα ακόλουθα πλεονεκτήματα (ορισμένα παραδείγματα παρατίθενται παρακάτω):

 • Club Smart:
  • πρόσβαση με εγγραφή στο Πρόγραμμα και συγκέντρωση Πόντων για κάθε δαπάνη που αφορά αγαθά/υπηρεσίες που προσφέρονται από την ITA,
  • πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπορικών συνεργασιών για την πίστωση και τη χρήση πόντων, όπως ανακοινώνεται κατά καιρούς σύμφωνα με το άρθρο 5 παραπάνω,
  • αγορά επικουρικών υπηρεσιών μέσω Πόντων.
 • Club Plus (κατώτατο όριο πρόσβασης και διατήρησης: 30.000 Πόντοι):
  • οφέλη του επιπέδου Smart,
  • επιπλέον αποσκευή,
  • προτεραιότητα παραλαβής αποσκευής,
  • προτεραιότητα επιβίβασης,
  • πρόσβαση με προτεραιότητα στο check-in και στο γραφείο μεταφοράς,,
  • πρόσβαση κατά προτεραιότητα στην υπηρεσία απολεσθέντων και ευρεθέντων (lost and found),
  • αποκλειστική εξυπηρέτηση πελατών.
 • Club Premium (κατώτατο όριο πρόσβασης και διατήρησης: 60.000 Πόντοι):
  • οφέλη του επιπέδου Plus,
  • πρόσβαση στους χώρους αναμονής που διαθέτουμε,
  • δωρεάν επιλογή θέσης,
  • αποκλειστική εξυπηρέτηση πελατών,
  • προτεραιότητα επιβίβασης,
  • ειδική υποδοχή επί του σκάφους (μόλις είναι τεχνικά διαθέσιμη).
 • Club Executive (κατώτατο όριο πρόσβασης και διατήρησης: 90.000 Πόντοι):
  • οφέλη του επιπέδου Premium,
  • πρόσβαση στους χώρους αναμονής που διαθέτουμε,
  • δωρεάν επιλογή θέσης,
  • αποκλειστική εξυπηρέτηση πελατών,
  • προτεραιότητα επιβίβασης,
  • welcome kit.

 

8.    ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Η ενδεικτική αξία των επιμέρους Βραβείων μπορεί να καθοριστεί με βάση την αξία των αεροπορικών ναύλων που ισχύουν κατά τη στιγμή της έκδοσής τους ή την αξία των υπηρεσιών/προϊόντων της ITA Airways ή των εμπορικών εταίρων της κατά τη στιγμή της έκδοσής τους και η εκτιμώμενη χρηματική αξία των επιβραβεύσεων ανέρχεται σε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ.

9.    ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Το Πρόγραμμα επιτρέπει τη συγκέντρωση Πόντων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 15 Οκτωβρίου 2024. Τα Βραβεία μπορούν να ζητηθούν από το Μέλος έως τις 15 Νοεμβρίου 2024 και παραδίδονται ταυτόχρονα στο πρόσωπο που τις δικαιούται, με εξαίρεση τυχόν Βραβεία που πρέπει να παραδοθούν στην κατοικία του Μέλους (η οποία πρέπει να γνωστοποιείται κατά την αίτηση Βραβείων σε φυσικά πρόσωπα). Η ITA Airways και ο από κοινού Φορέας προώθησης αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν στην παράδοση εντός 90 ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

10.  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Τυχόν παράπονα μπορούν να υποβληθούν στην ITA Airways και τον από κοινού Φορέα προώθησης με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματοςηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση reclami@ita-airways.com για την Ιταλία και complaints@ita-airways.com για τα ξένα Μέλη.

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ITA Airways θα απαντήσει το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός 20 ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας.

11.  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Η ITA Airways και ο από κοινού Φορέας προώθησης διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, έστω και εν μέρει και ανά πάσα στιγμή, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τα δικαιώματα που έχουν αποκτήσει εν τω μεταξύ τα Μέλη και ότι θα δοθεί επαρκής ειδοποίηση με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο το Πρόγραμμα τέθηκε υπόψη των Μελών ή με ισοδύναμο τρόπο (π.χ. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

12.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση PEC: italiatrasportoaereo@legalmail.it.

Τηλέφωνο: 800 936090.

Εξυπηρέτηση Πελατών ITA Airways: 800 936090.

Εξυπηρέτηση πελατών ITA Airways στο εξωτερικό: 06 85960020 (πληρωτέο τέλος)

Σύνδεσμος σελίδας επικοινωνίας

13.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ITA Airways και ο από κοινού Φορέας προώθησης, υπό την ιδιότητά τους ως συνυπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων, ενημερώνουν τα Μέλη ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται ελεύθερα για τους σκοπούς της συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τις πληροφορίες που διατίθενται στην ακόλουθη ιστοσελίδα: [Προστασία προσωπικών δεδομένων].

14.  ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ

Για όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται και δεν ρυθμίζονται ρητά στους παρόντες κανονισμούς, γίνεται παραπομπή στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ιδίως στο προεδρικό διάταγμα στις 26 Οκτωβρίου 2001 με αριθ. 430 (που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 13 Δεκεμβρίου 2001 με αριθ. 289), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια.

 

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και των υποχρεωτικών διατάξεων της προαναφερόμενης νομοθεσίας, οι τελευταίες υπερισχύουν των πρώτων.

 

15.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ο Φορέας προώθησης και ο από κοινού Φορέας προώθησης διατηρούν το δικαίωμα να κινηθούν νομικά εναντίον οποιουδήποτε Μέλους το οποίο, μη συμμορφούμενο με τους παρόντες κανονισμούς, έχει εμπλακεί σε δόλια ή απόπειρα δόλιας συμπεριφοράς ή απειλεί με άλλο τρόπο την ομαλή διεξαγωγή του Προγράμματος.

Οι παρόντες κανονισμοί υπόκεινται στο ιταλικό δίκαιο.


Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το παρόν Πρόγραμμα (και τους Κανονισμούς του) θα υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο.

loader