Κανονισμοσ προγραμμα

Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το ελάχιστο όριο των 200 πόντων για αγορές μέσω της λειτουργίας Cash & Points δεν θα είναι εγγυημένο. Εργαζόμαστε για την αποκατάσταση του ελάχιστου ορίου το συντομότερο δυνατό.

"Κανονισμός Λειτουργίας Επιβράβευσης σύμφωνα με το Π.Δ. (Προεδρικό Διάταγμα) αριθ. 430 της 26ης Οκτωβρίου 2001 "Volare"

Η Αεροπορική εταιρεία Italia Trasporto Aereo S.p.A. ("ITA Airways"), ως θεματοφύλακας και υποστηρικτής, σύμφωνα και κατ' εφαρμογή του άρθρου. 10, παράγραφος 4 του Π.Δ. (Προεδρικό Διάταγμα) αριθ. 430/2001 κοινοποιεί σε όλα τα Μέλη την ακόλουθη τροποποίηση και προσθήκη στους Κανονισμούς του Προγράμματος Volare (οι «Κανονισμοί»), με ισχύ από 11 Ιουλίου 2023:


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.
(ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ) ΑΡΙΘ. 430 ΤΗΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001
 

“VOLARE”

1.     ΟΡΙΣΜΟΙ

Κωδικός Volare: υποδεικνύει τον προσωπικό κωδικό, 8 αριθμητικά ψηφία, που παρέχεται στο Μέλος.

Συνδιοργανωτής: σημαίνει Volare Loyalty S.p.A., όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2 παρακάτω.

Συνεργάτες: υποδεικνύει τους εμπορικούς συνεργάτες του Διαφημιστή, η λίστα των οποίων είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο (www.loyaltyprogram.ita-airways.com).

Επιβράβευση: υποδηλώνει το αεροπορικό εισιτήριο, τις εκπτώσεις για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων ή άλλες ανταμοιβές που μπορείτε να αποκτήσετε χρησιμοποιώντας τους Πόντους που συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων Κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων των αποκλειστικών υπηρεσιών επί του αεροσκάφους και επί του εδάφους (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζεται σε, υπηρεσίες σαλονιού και αναβαθμίσεις τάξης).

Πρόγραμμα: υποδεικνύει αυτή τη λειτουργία επάθλου με στόχο τη διατήρηση των πελατών του Διοργανωτή.

Διοργανωτής ή ITA Airways: υποδεικνύει την ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A., όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2 παρακάτω.

Πόντοι: δηλώνει τους συνολικούς πόντους που έχουν συγκεντρωθεί στο Πρόγραμμα, μέσω σχετικών συναλλαγών σύμφωνα με τους Κανονισμούς

Προκριματικοί Πόντοι: υποδεικνύει τους Πόντους που είναι χρήσιμοι για την απόκτηση της αναβάθμισης στο υψηλότερο κλαμπ Volare ή τη διατήρηση αυτού στο οποίο ανήκει. Λαμβάνονται με την αγορά πτήσεων που πωλούνται και εκτελούνται από την ITA Airways ταυτόχρονα, υπολογίζονται για τον σκοπό της πρόσβασης στα αποκλειστικά Club σε ετήσια βάση, επομένως ο αριθμός επανέρχεται στο σημείο «μηδέν» στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους της διάρκειας του Προγράμματος.

Μη Προκριματικοί Πόντοι: υποδεικνύει τους Πόντους που μπορούν να δαπανηθούν για να ζητηθούν Ανταμοιβές, οι οποίες ισχύουν μέχρι το τέλος του Προγράμματος. Λαμβάνονται με την αγορά πτήσεων που πωλούνται και εκτελούνται από την ITA Airways, βοηθητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες που προσφέρονται από τους Συνεργάτες. Δεν συμβάλλουν ούτε στην αναβάθμιση ούτε στη διατήρηση της θέσης τους στο σύλλογο που ανήκουν.

Κανονισμός: υποδεικνύει το σύνολο κανόνων και κανονισμών που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο (όπως τροποποιείται κατά καιρούς), στον ιστότοπο www.ita-airways.com ή/και σε οποιαδήποτε επικοινωνία που σχετίζεται με το Πρόγραμμα που διέπει τη λειτουργία του ίδιου Προγράμματος .

Μέλος: υποδεικνύει το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους και αποδοχής των Κανονισμών.

2.     ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ και ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Διοργανωτής του Προγράμματος είναι η ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A. (σε συντομογραφία, ITA Airways S.p.A.), με έδρα την οδό Via XX Settembre 97 – 00187, Ρώμη, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, αριθμός φορολογικού μητρώου ΑΦΜ και αριθ. εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων 15907661001.

Συνδιοργανωτής του Προγράμματος είναι η Volare Loyalty S.p.A., με έδρα την Piazza San Babila 4A – 20122, Μιλάνο, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, αριθμός φορολογικού μητρώου ΑΦΜ και αριθ. εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων 12281660964.

3.     ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Από 15 Οκτωβρίου 2021 έως 15 Οκτωβρίου 2024, εκτός εάν παραταθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια της πράξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων που θα γνωστοποιηθούν στους αποδέκτες σύμφωνα με το νόμο, θα είναι μικρότερη από πέντε χρόνια.

4.     ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Πρόγραμμα έχουν συμπληρώσει το δεκαέξι έτος της ηλικίας τους. Εξυπακούεται ότι, σε περίπτωση που η εθνική νομοθεσία που ισχύει για το ανήλικο Μέλος προβλέπει την ανάγκη λήψης αδειών ή συναίνεσης από τον κάτοχο γονικής μέριμνας, η εγγραφή του ανηλίκου στο Πρόγραμμα υπόκειται στην προηγούμενη έγκυρη απόκτηση τέτοιας εξουσιοδοτήσεις ή συναινέσεις, για τις οποίες ο κάτοχος της γονικής μέριμνας πρέπει ανά πάσα στιγμή να μπορεί να παρέχει αποδεικτικά έγγραφα στην ITA και υπόκειται στην ευθύνη του δικαιούχου της γονικής μέριμνας.

Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος είναι η ιταλική επικράτεια.

5.     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εγγραφή

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι πάντα δωρεάν.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι απαραίτητη η εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας www.ita-airways.com o ή μέσω της εφαρμογής «ITA Airways», την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από τα παρακάτω καταστήματα εφαρμογών: Apple Store και Play Store ή μέσω των άλλων καναλιών που κοινοποιούνται κατά καιρούς από την ITA.

Κατά την εγγραφή στο Πρόγραμμα, το Μέλος θα κληθεί να δημιουργήσει τα διαπιστευτήρια (email, κωδικό πρόσβασης) και να παράσχει τα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση και φύλο) που είναι απαραίτητα για την είσοδο στην προσωπική περιοχή. Τα προσωπικά δεδομένα που θα παρέχονται από τα Μέλη κατά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα πρέπει να είναι σωστά και αληθινά από κάθε άποψη. Ο Διοργανωτής και ο Συνδιοργανωτής διατηρούν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες επαλήθευσης σχετικά με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εγγραφής στο Πρόγραμμα και να διορθώσουν τυχόν τυπογραφικά λάθη στα παρεχόμενα δεδομένα, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να επιτραπεί στο Μέλος να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα. Κατά την πρώτη προσπάθεια πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση email που παρέχεται από το Μέλος κατά την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα και, σε περίπτωση θετικής έκβασης της επαλήθευσης, κάθε άτομο θα συσχετιστεί με ένα μόνο προφίλ για το σκοπό της συμμετοχής στο Πρόγραμμα και, ως εκ τούτου, κάθε Μέλος μπορεί να έχει μόνο ένα χαρτοφυλάκιο Πόντων. Σε περίπτωση που το Μέλος έχει εγγραφεί πολλές φορές, πρέπει να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών στις επαφές που αναφέρονται στο άρθρο 12 παρακάτω ή να αποκτήσει πρόσβαση στην προσωπική του περιοχή και να ζητήσει την ακύρωση ενός από τους λογαριασμούς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός των Πόντων δύο ή περισσότερων λογαριασμών.

Η ITA Airways και ο Συνδιοργανωτής διατηρούν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες επαληθεύσεις συμμόρφωσης με αυτούς τους Κανονισμούς και να αρνηθούν τη συμμετοχή ή/και να αποκλείσουν Μέλη από το Πρόγραμμα ή/και να ακυρώσουν τυχόν Πόντοι και/ή Ανταμοιβές που ζητούνται, σε άτομα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στους Κανονισμούς ή σε περίπτωση συμμετοχών που γίνονται, σύμφωνα με την αναμφισβήτητη κρίση της ITA Airways ή τρίτων που ορίζονται από αυτήν, που δεν συμμορφώνονται με τους όρους που ορίζονται στους Κανονισμούς ή με μέσα, μεθόδους ή/και εργαλεία τα οποία, κατά την αδιαμφισβήτητη κρίση της, κρίνονται ύποπτα, δόλια ή παραβιάζουν τη συνήθη πορεία της πρωτοβουλίας.

Η εγγραφή του Μέλους τη στιγμή που αγοράζει ή πραγματοποιεί την πρώτη του πτήση ή/και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των Συνεργατών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγκέντρωση Πόντων, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο «Συσσώρευση Πόντων» παρακάτω.

Αποχώρηση

Κάθε Μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία επιβάρυνση, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ενότητα του ιστότοπου www.ita-airways.com ή μέσω της εφαρμογής «ITA Airways». Η διαγραφή του προφίλ θα τεθεί σε ισχύ αμέσως και, ως εκ τούτου, τα προσωπικά δεδομένα του Μέλους θα διαγραφούν και οι Πόντοι που εξακολουθούν να υπάρχουν στο πορτοφόλι Πόντων σας θα ακυρωθούν.

Διαδικασία

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, το Μέλος θα λάβει τον Κωδικό Volare που αντιστοιχεί στον λογαριασμό του. Χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Volare, στην δεσμευμένη περιοχή του, το Μέλος θα μπορεί:

 • Πρόσβαση στο υπόλοιπο των Πόντων του/της.
 • Να λαμβάνει τους πόντους που συγκεντρώθηκαν μετά από κάθε πτήση που λαμβάνει το Μέλος και κάθε αγορά που δικαιούται τη συγκέντρωση πόντων (δείτε την παράγραφο «Συσσώρευση πόντων» παρακάτω).
 • Να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία αιτήματος πόντων (τη λεγόμενη "πίστωση επιστροφής") στον προσωπικό του/της χώρο για να λάβει την πίστωση των Πόντων που συνδέονται με τις πτήσεις για τις οποίες δεν εισήχθη ο Κωδικός Volare κατά τη φάση αγοράς ή κατά το check-in. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι απαραίτητο να εισαγάγετε τον αριθμό του εισιτηρίου στο αίτημα επιστροφής χρημάτων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιστροφή χρημάτων μπορεί να ληφθεί μόνο εντός 12 (δώδεκα) μηνών από την ημερομηνία πτήσης του εισιτηρίου για το οποίο χρησιμοποιείται η λειτουργία αιτήματος Πόντων.

Συσσώρευση Πόντων

Κάθε Μέλος θα έχει πρόσβαση σε έναν προσωπικό λογαριασμό στον οποίο θα συγκεντρωθούν και θα πιστωθούν οι Πόντοι στους οποίους δικαιούται.

Οι πόντοι θα πιστώνονται αυτόματα σε καθεμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω, δεδομένου ότι είναι ευθύνη του Μέλους να παρέχει τον Κωδικό Volare κατά την αγορά των αγαθών/υπηρεσιών που προωθούνται από την ITA Airways ή κατά το check-in:

 • πτήσεις που πωλούνται και εκτελούνται από την ITA Airways ταυτόχρονα, αγοράζονται πράγματι από ή για λογαριασμό του Μέλους και πραγματοποιούνται από το ίδιο υποκείμενο, με την επιφύλαξη, το συντομότερο δυνατό τεχνικά, της αναγνώρισης πόντων και για πτήσεις που πωλούνται και/ή εκτελούνται από συνεργαζόμενους αερομεταφορείς της ITA Airways, που κοινοποιούνται από την ITA Airways κατά καιρούς μέσω της κατάλληλης ενότητας του ιστότοπου www.ita-airways.com ή μέσω της εφαρμογής «ITA Airways».

Εννοείται ότι οι πτήσεις που αγοράστηκαν αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν (επίσης μετά από ακύρωση και με την επιφύλαξη της εφαρμογής των πολιτικών της ITA Airways σχετικά με την πιθανή αναγνώριση των σχετικών επιστροφών χρημάτων) δεν παρέχουν δικαίωμα συγκέντρωσης πόντων.

 • Αγορά και χρήση αγαθών ή/και υπηρεσιών που παρέχονται από την ITA Airways (μπουτίκ εν πτήσει), μόλις είναι τεχνικά διαθέσιμα.
 • Πρόσθετες μέθοδοι κέρδους Πόντων που κοινοποιούνται κατά καιρούς από την ITA Airways και τον Συνδιοργανωτή.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αναγνώριση Πόντων συνδέεται με την εγγραφή στο Πρόγραμμα, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την πτήση ή/και τη χρήση των υπηρεσιών συνεργατών. Διαφορετικά, το Μέλος δεν δικαιούται να συγκεντρώσει Πόντους.

Το ποσό των συσσωρευμένων πόντων υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες του πελάτη (το λεγόμενο μοντέλο βάσει εσόδων), καθαρό από ποσά που συνδέονται με φόρους και άλλες πιθανές χρεώσεις (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ξεκινώντας από το μοντέλο 1 ευρώ = 10 πόντους (με πιθανές αυξήσεις που συνδέονται με τη συμμετοχή του Μέλους σε ένα από τα Αποκλειστικά Σωματεία που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρακάτω και με τον τύπο του αεροπορικού εισιτηρίου που αγοράστηκε, σύμφωνα με το Παράρτημα Α).

Η συγκέντρωση Πόντων με την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων μπορεί επίσης να γίνει με βάση το είδος της αγοράς που έγινε (κατηγορία, προορισμός κλπ.), με δυνατότητα λήψης Μπόνους Πόντων, σύμφωνα με μεθόδους που θα κοινοποιηθούν από κατά καιρούς από την ITA Airways. Η ITA Airways διατηρεί επίσης το δικαίωμα να κοινοποιεί κατά καιρούς τον διαφορετικό αριθμό Πόντων που μπορούν να συγκεντρωθούν σε σχέση με τους διαφορετικούς τύπους εισιτηρίων που αγοράζονται (όπως, για παράδειγμα, ο διαφορετικός αριθμός πόντων που αποδίδονται στο Μέλος που ταξιδεύει ως μέρος του μια ομαδική κράτηση).

Οι μη προκριματικοί πόντοι μπορούν επίσης να συγκεντρωθούν με την αγορά βοηθητικών υπηρεσιών της ITA Airways (όπως, ενδεικτικά, η πρόσβαση στο σαλόνι, η προσθήκη επιπλέον τσάντας, εάν επιλεγεί κατά την αγορά του εισιτηρίου), ενδεχομένως με τη δυνατότητα λήψης μπόνους πόντων, σύμφωνα με μεθόδους που θα κοινοποιούνται κατά καιρούς από την ITA Airways μέσω της κατάλληλης ενότητας του ιστότοπου www.ita-airways.com ή μέσω της εφαρμογής «ITA Airways». Στην περίπτωση των βοηθητικών υπηρεσιών, οι Πόντοι που συγκεντρώνονται είναι Μη Προκριματικοί Πόντοι, εκτός εάν γνωστοποιείται διαφορετικά από την ITA Airways.

 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, εκτός από προσφορές για περιορισμένες περιόδους, οι οποίες θα κοινοποιούνται κατά καιρούς μέσω της κατάλληλης ενότητας του ιστότοπου www.ita-airways.com ή μέσω της εφαρμογής "ITA Airways", δεν σας δίνουν δικαίωμα να συγκεντρώσει πόντους τους ακόλουθους τύπους εισιτηρίων: (i) εισιτήρια που υπόκεινται σε ειδικούς όρους έκπτωσης (π.χ. εισιτήρια για υπαλλήλους, πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, πτήσεις που διοργανώνονται από τις εθνικές αρχές), (ii) εισιτήρια που σχετίζονται με πτήσεις τσάρτερ. (iii) εισιτήρια που αγοράστηκαν με χρήση ηλεκτρονικού κουπονιού (εκπτωτικά κουπόνια ή δωροκάρτες) για το μέρος της αξίας του εισιτηρίου που καταβλήθηκε χρησιμοποιώντας το κουπόνι ή εισιτήρια που αγοράστηκαν με τη μέθοδο Μετρητά & Πόντοι, εκτός από εισιτήρια που αγοράστηκαν με τους Πόντους του την πρωτοβουλία «Points Back», όπως φαίνεται καλύτερα στο κατάλληλο συνημμένο στους Κανονισμούς.

Ειδικές μέθοδοι συσσώρευσης πόντων, με την επιφύλαξη ενημερώσεων

Από τις 11 Ιουλίου 2023 και μέχρι τη λήξη της λειτουργίας, τα Μέλη που ζητούν πιστωτική κάρτα ITA Airways American Express έχουν το δικαίωμα να συγκεντρώσουν επιπλέον Πόντους και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να λάβουν εκ νέου πίστωση των πόντων που δαπανήθηκαν μέσω του μηχανισμού Επιστροφή Πόντων, όπως περιγράφεται καλύτερα στο ειδικό συνημμένο στους Κανονισμούς

 

Παρόμοιες πρωτοβουλίες που προβλέπουν την ειδική απονομή βαθμών ή ειδικές μεθόδους συγκέντρωσης πόντων, μπορούν να προτείνονται περιοδικά κατά την κρίση του Διοργανωτή και του Συνδιοργανωτή, επίσης μαζί με τους Εταίρους, υπό προϋποθέσεις που θα γνωστοποιούνται κατάλληλα μέσω της κατάλληλης ενότητας. του ιστότοπου oι προωθητικεσ ενεργειεσ μασ o ή μέσω της εφαρμογής «ITA Airways».

Χρήση των Πόντων

Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τους πόντους που συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο α) για να ζητήσουν τις ακόλουθες ανταμοιβές:

 • Αγορά αεροπορικών εισιτηρίων της ITA Airways (οι ενδεικτικές τιμές των οποίων εμφανίζονται στο Παράρτημα Α)·
 • Αγορά βοηθητικών υπηρεσιών της ITA Airways (μόλις είναι τεχνικά διαθέσιμες).
 • Αγορά εκπτωτικών κουπονιών ITA Airways, μόλις είναι τεχνικά διαθέσιμα.

Η χρήση των Πόντων θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής ενότητας του ιστότοπου www.ita-airways.com, μέσω της εφαρμογής ITA Airways και άλλων μεθόδων που κοινοποιούνται κατά καιρούς στο Μέλος, καθώς και σύμφωνα με τις μεθόδους που ορίζονται και κοινοποιούνται από κατά καιρούς από την ITA Airways και τον Συνδιοργανωτή. Ειδικότερα, πριν από την ολοκλήρωση κάθε αγοράς, ανά πάσα στιγμή και για οποιαδήποτε κατηγορία όλων των πτήσεων που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.ita-airways.com, το ενδιαφερόμενο Μέλος, βεβαιώνοντας ότι έχει συνδεθεί στο προσωπικό του προφίλ, πρέπει να εισάγει δικό σας Κωδικό Volare και η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα αφαιρώντας από το υπόλοιπο των Πόντων ένα ποσό που ισοδυναμεί με την τιμή των αγαθών/υπηρεσιών που αγοράσατε (το αποκαλούμενο ως σύστημα «cash&points» -μετρητά & πόντοι-). Εξυπακούεται ότι οι φόροι και τυχόν άλλες ισχύουσες χρεώσεις (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) δεν μπορούν να πληρωθούν με τη χρήση των Πόντων. Εννοείται επίσης ότι, στην περίπτωση αγοράς αγαθών/υπηρεσιών με τη μέθοδο «cash&points» -μετρητά & πόντοι-, δεν προβλέπεται η συσσώρευση Πόντων σε σχέση με το μέρος του ποσού που τελικά καταβλήθηκε σε μετρητά.

Η μετατροπή των Πόντων σε διαφορετικά νομίσματα θα γίνεται σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία της ΙΑΤΑ, η οποία υπόκειται σε μηνιαίες ενημερώσεις.  Ο ελάχιστος αριθμός πόντων που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Μέλος είναι ίσος με το 1/20 του κόστους του εισιτηρίου. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο των πόντων του Μέλους δεν επαρκεί για να καλύψει ολόκληρη την τιμή του αγαθού/υπηρεσίας που σκοπεύει να αγοράσει, η τιμή του αγαθού/υπηρεσίας θα μειωθεί σε κάθε περίπτωση κατά ένα ποσό ίσο με τους διαθέσιμους Πόντους. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής που περιλαμβάνει τη χρήση των Πόντων που έχουν συγκεντρωθεί για την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών που προσφέρει η ITA Airways, το Μέλος θα δει τους Πόντους που χρησιμοποιούνται στη σύνοψη της πληρωμής, στην κατάσταση λογαριασμού και στο δικό του χαρτοφυλάκιο πόντων .

Για την επιστροφή χρημάτων για αγαθά/υπηρεσίες που αγοράστηκαν με τη χρήση Πόντων, θα ισχύουν οι πολιτικές επιστροφής χρημάτων της ITA Airways (βλ. αγορεσ και επιστροφεσ χρηματων) και, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, η επιστροφή χρημάτων θα αναγνωρίζεται χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με την αρχική αγορά (πόντους, χρήματα ή ένα σύνολο πόντων και χρημάτων, εννοείται ότι οι φόροι αεροδρομίου θα επιστρέφονται πάντα σε χρήματα). Εάν η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, με επαναπίστωση των Πόντων, το Μέλος θα δει, το συντομότερο τεχνικά δυνατό, την ενημέρωση των Πόντων που διατίθενται στο δικό του χαρτοφυλάκιο Πόντων. Εξυπακούεται ότι, μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από το Πρόγραμμα και την οριστική ακύρωση του λογαριασμού, δεν θα είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων του τμήματος των Πόντων που χρησιμοποιήθηκαν για τυχόν αγορές με τη μέθοδο "cash&points".

Εννοείται ότι οι Πόντοι ή/και Ανταμοιβές που θα αποδοθούν στα Μέλη δεν θα δίνουν κανένα δικαίωμα να ζητήσουν τη μετατροπή τους σε μετρητά. Το Μέλος δεν θα είναι σε θέση να συγκεντρώσει άλλους πόντους ως αποτέλεσμα της απόδοσης και χρήσης μιας ανταμοιβής που έχει αποκτηθεί, εν όλω ή εν μέρει, μέσω της χρήσης των συσσωρευμένων πόντων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά και κοινοποιείται στα Μέλη από την ITA Airways και τον Συνδιοργανωτή.

Σε σχέση με τα αγαθά που αγοράζονται με χρήση των Πόντων, η νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης διέπεται από άρθρα 128 κ.ε. του Νομοθετικού Διατάγματος 206 της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 (Κωδικός Καταναλωτή).

6.     ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ITA Airways και ο Συνδιοργανωτής διατηρούν το δικαίωμα να επικοινωνήσουν με τα Μέλη και να προβούν σε οποιεσδήποτε επακόλουθες τροποποιήσεις που μπορεί να είναι απαραίτητες στους παρόντες Κανονισμούς σύμφωνα με το άρθρο 11 παρακάτω, των πρωτοβουλιών, περαιτέρω συνεργασιών καθώς και του καταλόγου των εταίρων του Προγράμματος, οι οποίοι θα δώσει στα Μέλη το δικαίωμα να συγκεντρώσουν και να χρησιμοποιήσουν τους Μη Προκριματικούς Πόντους που αποκτήθηκαν μέσω της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται από τους Συνεργάτες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα κοινοποιηθούν εγκαίρως στα Μέλη μέσω της κατάλληλης ενότητας του ιστότοπου www.ita -airways.com ή μέσω της εφαρμογής «ITA Airways».

Οι μέθοδοι συγκέντρωσης και χρήσης των Πόντων που αποκτώνται μέσω της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται από τους Συνεργάτες καθορίζονται από καιρό σε καιρό σε σχέση με κάθε αγαθό ή υπηρεσία των Συνεργατών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα κοινοποιούνται από καιρό σε χρόνο στα Μέλη μέσω της συγκεκριμένης ενότητας της ιστοσελίδας www.ita-airways.com ή μέσω της εφαρμογής «ITA Airways».

Η λίστα των Συνεργατών είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο (www.loyaltyprogram.ita-airways.com) Η ITA Airways και ο Συνδιοργανωτής διατηρούν το δικαίωμα να ενημερώσουν τη λίστα και να προβούν σε οποιεσδήποτε επακόλουθες αλλαγές που μπορεί να είναι απαραίτητες στους παρόντες Κανονισμούς σύμφωνα με το ακόλουθο άρθρο 11.

7.     ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑΜΠ

Το Πρόγραμμα επιτρέπει στα Μέλη να έχουν πρόσβαση στα τέσσερα αποκλειστικά κλαμπ της ITA Airways (όπως συνοψίζονται παρακάτω), χωρισμένα σε τέσσερα επίπεδα που διαφέρουν ανάλογα με τις υπηρεσίες στις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση, με βάση τον όγκο των Πόντων που συγκεντρώνει κάθε Μέλος στο πεδίο το Πρόγραμμα σύμφωνα με τους Κανονισμούς και ανεξάρτητα από τη μετέπειτα χρήση τους με σκοπό την ανάθεση Ανταμοιβών («Αποκλειστικά Κλαμπ»).

Η πρόσβαση κάθε Μέλους στα Αποκλειστικά Κλαμπ πραγματοποιείται με την επίτευξη του σχετικού ορίου Προκριματικών Πόντων, όπως αναφέρεται παρακάτω (τηρώντας τους απαραίτητους τεχνικούς χρόνους, σε κάθε περίπτωση που δεν υπερβαίνουν τις 30 ημέρες), σύμφωνα με τη σχετική επικοινωνία που θα αποσταλεί στο Μέλος. Η ιδιότητα μέλους σε αυτό το Αποκλειστικό Σύλλογο θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο έχει εγγραφεί αυτό το Αποκλειστικό Κλαμπ (δηλαδή μέχρι την επόμενη 31η Δεκεμβρίου ή μέχρι τη λήξη του Προγράμματος, όποια ημερομηνία είναι προγενέστερη). Η πρόσβαση στα Αποκλειστικά Κλαμπ θα σας δώσει το δικαίωμα για τα ακόλουθα προνόμια, καθώς και όλα τα οφέλη που κοινοποιούνται κατά καιρούς από την ITA Airways:

 •  Κλαμπ Smart:
  • Πρόσβαση με εγγραφή στο Πρόγραμμα και συγκέντρωση Πόντων για κάθε δαπάνη που σχετίζεται με αγαθά/υπηρεσίες που προσφέρει η ITA.
  • Πρόσβαση σε μεγάλο δίκτυο εμπορικών συνεργασιών για πίστωση και χρήση Πόντων, όπως κοινοποιούνται κατά καιρούς σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 6·
  • Αγορά βοηθητικών υπηρεσιών μέσω Πόντων.
    
 • Κλαμπ Plus (όριο πρόσβασης και συντήρησης: 30.000 Προκριματικοί Πόντοι): 
  • Οφέλη του επιπέδου Smart.
  • Επιπλέον αποσκευές.
  • Παράδοση αποσκευών κατά προτεραιότητα.
  • Προτεραιότητα επιβίβασης.
  • Πρόσβαση κατά προτεραιότητα για το check-in και το γραφείο μεταφοράς.
  • Πρόσβαση κατά προτεραιότητα στην υπηρεσία απωλεσθέντων περιουσιακών στοιχείων (χάθηκε και βρέθηκε).
  • Επιλογή ελεύθερης θέσης στην περιοχή του αεροσκάφους που προορίζεται για τη Λέσχη Μελών
  • Αποκλειστική εξυπηρέτηση πελατών.
    
 • Κλαμπ Premium (όριο πρόσβασης και συντήρησης: 60.000 Προκριματικοί Πόντοι):
  • Οφέλη του επιπέδου Plus.
  • πρόσβαση σε σαλόνια που ανήκουν ή διατίθενται στην ITA Airways (δείτε τη λίστα στον σύνδεσμο χωροι αναμονησ);
  • Fast track (δείτε τη λίστα με τα αεροδρόμια στα οποία είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Fast Track στον παρακάτω σύνδεσμο Fast track)
    
 • Κλαμπ Διακεκριμένων Στελεχών (όριο πρόσβασης και συντήρησης: 90.000 Προκριματικοί Πόντοι):
  • Οφέλη του επιπέδου Premium.
  • Κιτ υποδοχής.
  • Επιπρόσθετη Κάρτα Κλαμπ
  • Δωρεάν μεταφορά εξοπλισμού γκολφ

 

8.     ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Η αξία των επιμέρους Ανταμοιβών μπορεί να καθοριστεί με βάση την αξία των αεροπορικών ναύλων που ίσχυαν κατά την έκδοση του ίδιου ή την αξία των υπηρεσιών/προϊόντων της ITA Airways ή εμπορικών συνεργατών (δείτε τη λίστα στον σύνδεσμο www.loyaltyprogram.ita-airways.com/en_gb/redemption/) κατά την έκδοση του ίδιου. Η εκτιμώμενη αξία του χρηματικού επάθλου είναι ίση με 8 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του D.P.R. (Προεδρικό Διάταγμα) αριθ. 430 της 26ης Οκτωβρίου 2001, καταβλήθηκε προκαταβολή 20% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας του χρηματικού επάθλου, σύμφωνα με το νόμο.

9.     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Το Πρόγραμμα σάς επιτρέπει να συγκεντρώσετε Πόντους μέχρι τη λήξη της 15ης Οκτωβρίου 2024. Οι Ανταμοιβές μπορούν να ζητηθούν από το Μέλος έως τις 15 Νοεμβρίου 2024 και θα παραδοθούν στο άτομο που δικαιούται ταυτόχρονα, με εξαίρεση τυχόν Ανταμοιβές που πρέπει να παραδοθούν στο σπίτι του Μέλους (οι οποίες πρέπει να κοινοποιούνται όταν ζητούνται φυσικές ανταμοιβές) . Η ITA Airways και ο Συνδιοργανωτής αναλαμβάνουν να παραδώσουν εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

10.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Οποιεσδήποτε καταγγελίες μπορούν να γνωστοποιηθούν στην ITA Airways και στον Συνδιοργανωτή στέλνοντας ένα μήνυμα email στη διεύθυνση reclami@ita-airways.com για την Ιταλία και στο complaints@ita-airways.com για Μέλη από το εξωτερικό.

Η εξυπηρέτηση πελατών της ITA Airways θα δώσει απάντηση το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός 20 ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας.

11.  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Η ITA Airways και ο Συνδιοργανωτής διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, έστω και εν μέρει και ανά πάσα στιγμή, τις μεθόδους συμμετοχής στο Πρόγραμμα, εννοείται ότι τέτοιες τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν στο μεταξύ από τα Μέλη και ότι η επαρκής επικοινωνία θα δοθούν από αυτά με τις ίδιες μεθόδους με τις οποίες το Πρόγραμμα τέθηκε υπόψη των Μελών ή με ισοδύναμες μεθόδους (π.χ. με επικοινωνία μέσω email).

12.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση PEC: italiatrasportoaereo@legalmail.it.

Τηλέφωνο: 800 936090.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ITA Airways: 800 936090.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Εξωτερικού ITA Airways: 06 85960020 (με χρέωση)

Σύνδεσμος σελίδας επικοινωνίας

13.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ITA Airways και ο Συνδιοργανωτής, ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, ενημερώνουν τα Μέλη ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται ελεύθερα για τους σκοπούς της συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις πληροφορίες που διατίθενται στον ακόλουθο ιστότοπο: Απόρρητο.

14.  ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ (ΑΝΤΙΘΕΣΗ) ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται ρητά και δεν ρυθμίζεται στους παρόντες Κανονισμούς, παρακαλούμε ανατρέξτε στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με ιδιαίτερη αναφορά στο D.P.R. (Προεδρικό Διάταγμα) της 26 Οκτωβρίου 2001, αριθ. 430 (δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 13 Δεκεμβρίου 2001, αριθ. 289), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

Σε περίπτωση σύγκρουσης (αντιθέσεων) μεταξύ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και των υποχρεωτικών διατάξεων της προαναφερθείσας νομοθεσίας, η τελευταία θεωρείται ότι υπερισχύει της πρώτης.

 

15.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ο παρών κανονισμός υπόκειται στο ιταλικό δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με αυτό το Πρόγραμμα (και τους Κανονισμούς του) θα παραπέμπεται στο αρμόδιο κατά νόμο δικαστήριο.

loader