Κανονισμοσ προγραμμα

Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το ελάχιστο όριο των 200 πόντων για αγορές μέσω της λειτουργίας Cash & Points δεν θα είναι εγγυημένο. Εργαζόμαστε για την αποκατάσταση του ελάχιστου ορίου το συντομότερο δυνατό.

 

Τροποποίηση αριθ. 8 του κανονισμού της δράσης επιβράβευσης που αποκαλείται Πρόγραμμα Volare – "Κανονισμός Δράσης Επιβράβευσης σύμφωνα με το ιταλικό Π.Δ. αριθ. 430 της 26ης Οκτωβρίου 2001 "Volare"

Η Italia Trasporto Aereo S.p.A. ("ITA Airways"), που ενεργεί ως φορέας, δυνάμει του άρθρου 10, παράγραφος 4 του ιταλικού Π.Δ. αριθ. 430/2001 ανακοινώνει σε όλα τα Μέλη την ακόλουθη τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του Κανονισμού του Προγράμματος “Volare” και του Προγράμματος “Volare AVVENTURA, καθώς και των ορισμών, των άρθρων 18 και 20 του παραρτήματος “Φάση – Πρόγραμμα “ITA AIRWAYS I VOLARE BUSINESS CLUB” (ο “Κανονισμός”), με ισχύ από τις 18 Μαρτίου 2024:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ Π.Δ. ΑΡΙΘ. 430 ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001

“VOLARE” και “Volare AVVENTURA” 

1.     ΟΡΙΣΜΟΙ

Κωδικός Volare: υποδεικνύει τον προσωπικό κωδικό, 8 αριθμητικών ψηφίων, που παρέχεται στο Μέλος.

Από κοινού Φορέας: υποδηλώνει την Volare Loyalty S.p.A., όπως προσδιορίζεται στο επόμενο άρθρο 2.

Οικογένεια: ομάδα περισσότερων λογαριασμών Μελών, αποτελούμενη από 1 ή 2 Ενήλικα Μέλη και από 1 έως 6 Ανήλικα Μέλη εγγεγραμμένα από τουλάχιστον ένα από τα Ενήλικα Μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4 που ακολουθεί, για συνολικά έναν ελάχιστο αριθ. 2 λογαριασμών και ένα μέγιστο αριθ.8 λογαριασμών, στο εσωτερικό της οποίας τα Μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν τους συγκεντρωμένους Πόντους.

Συνεργάτες: υποδεικνύει τους εμπορικούς συνεργάτες του Φορέα, η λίστα των οποίων είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο (https://www.loyaltyprogram.ita-airways.com/en_gb/).

Βραβείο: υποδηλώνει το αεροπορικό εισιτήριο, τις εκπτώσεις για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων ή άλλα βραβεία που μπορείτε να αποκτήσετε χρησιμοποιώντας τους Πόντους που συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των αποκλειστικών υπηρεσιών τόσο on-air όσο και on-ground (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των υπηρεσιών lounge και upgrade θέσης).

Πρόγραμμα: υποδηλώνει την παρούσα δράση επιβράβευσης που αποσκοπεί στην αφοσίωση των πελατών του Φορέα.

Φορέας ή ITA Airways: υποδηλώνει την ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A., όπως προσδιορίζεται στο επόμενο άρθρο 2.

Πόντοι: υποδηλώνει τους πόντους που έχουν συγκεντρωθεί συνολικά στο πλαίσιο του Προγράμματος, μέσω των σχετικών συναλλαγών, σύμφωνα με τον Κανονισμό

Πόντοι Πρόκρισης: υποδηλώνει τους Πόντους που χρησιμεύουν για την επίτευξη της αναβάθμισης στο ανώτερο αποκλειστικό club Volare ή για τη διατήρηση αυτού στο οποίο ανήκετε· αποκτούνται αγοράζοντας πτήσεις που πωλούνται και πραγματοποιούνται συγχρόνως από την ITA Airways ή από έναν από τις συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες, υπολογίζονται για την επίτευξη πρόσβασης στα αποκλειστικά Club στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους (δηλαδή από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου), επομένως ο υπολογισμός μηδενίζεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους της διάρκειας του Προγράμματος.

Πόντοι μη πρόκρισης: υποδηλώνει τους εξαργυρώσιμους Πόντους προκειμένου να ληφθούν τα Βραβεία, οι οποίοι ισχύουν μέχρι το τέλος του Προγράμματος. Αποκτούνται αγοράζοντας πτήσεις που πωλούνται και πραγματοποιούνται συγχρόνως από την ITA Airways, συμπληρωματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες που προσφέρονται από τους Συνεργάτες. Δεν συμβάλλουν στην αναβάθμιση ή στη διατήρηση της θέσης σας στο club που ανήκετε.

Κανονισμός: υποδεικνύει το σύνολο των προτύπων και κανόνων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο (όπως τροποποιείται κατά καιρούς), στον ιστότοπο www.ita-airways.com ή/και σε ενδεχόμενες ανακοινώσεις σχετικές με το Πρόγραμμα, που διέπουν τη λειτουργία του ίδιου του Προγράμματος.

Μέλος: υποδηλώνει τόσο το Ενήλικο Μέλος όσο και το Ανήλικο Μέλος, όπως ορίζονται στη συνέχεια.

Ενήλικο Μέλος: υποδηλώνει το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα λόγω της συμμετοχής του και της αποδοχής του Κανονισμού, το οποίο, κατά την εγγραφή είναι ηλικίας άνω των 16 ετών.

Ανήλικο Μέλος: υποδηλώνει το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα λόγω της εγγραφής του από όποιον ασκεί τη γονική μέριμνα σύμφωνα με τον Κανονισμό, το οποίο, κατά την εγγραφή, είναι ηλικίας από 2 έως 16 ετών.

ΦΟΡΕΑΣ και ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΦΟΡΕΑΣ

Ο φορέας του Προγράμματος είναι η ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A. (σε συντομογραφία, ITA Airways S.p.A.), με καταστατική έδρα στην οδό Via XX Settembre 97 – 00187, Ρώμη, Αριθμός ΦΠΑ, αριθμός φορολογικού μητρώου και αριθ. εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων 15907661001.

Από κοινού φορέας του Προγράμματος είναι η Volare Loyalty S.p.A., με καταστατική έδρα στην Piazza San Babila 4A – 20122, Μιλάνο, Αριθμός ΦΠΑ, αριθμός φορολογικού μητρώου και αριθ. εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων 12281660964.

2.     ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Από 15 Οκτωβρίου 2021 έως 15 Οκτωβρίου 2024, εκτός εάν παραταθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια της δράσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων παρατάσεων που θα γνωστοποιηθούν στους αποδέκτες σύμφωνα με το νόμο, θα είναι μικρότερη από πέντε χρόνια.

3.     ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα:

(i) ως ενήλικα μέλη, όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Πρόγραμμα έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους·

(ii) ως ανήλικα μέλη, όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής είναι ηλικίας από 2 έως 16 ετών. Για την εγγραφή του ανήλικου μέλους θα ζητηθεί από το μέλος που πραγματοποιεί την εγγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 4 που ακολουθεί, μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι είναι ο πραγματικός δικαιούχος της γονικής μέριμνας καθώς και η διεύθυνση e-mail με την οποία ο γονέας/δικαιούχος που ασκεί τη γονική μέριμνα έκανε την εγγραφή του στο Πρόγραμμα.

Εξυπακούεται ότι, σε περίπτωση που η εθνική νομοθεσία που ισχύει για το Ανήλικο Μέλος ή το Ενήλικο Μέλος που δεν έχει ενηλικιωθεί, προβλέπει την ανάγκη λήψης εγκρίσεων ή συναινέσεων ενός ή αμφότερων των δικαιούχων της γονικής μέριμνας, η εγγραφή του ανηλίκου στο πρόγραμμα υπόκειται στην προηγούμενη έγκυρη λήψη των εν λόγω εγκρίσεων ή συναινέσεων, για τις οποίες ο κάτοχος της γονικής μέριμνας πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίζει έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία στην ITA ανά πάσα στιγμή, και υπόκειται στην ευθύνη του δικαιούχου της γονικής μέριμνας.

Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος είναι η ιταλική επικράτεια.

4.     ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εγγραφή

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα είναι πάντα δωρεάν.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι απαραίτητη η εγγραφή μέσω της τοποθεσίας internet www.ita-airways.com o ή μέσω της εφαρμογής «ITA Airways», την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από τα παρακάτω app store: Apple Store και Play Store ή μέσω των άλλων καναλιών που κοινοποιούνται κατά καιρούς από την ITA.

Κατά την εγγραφή στο Πρόγραμμα, το Μέλος θα κληθεί να δημιουργήσει τα διαπιστευτήρια (e-mail, κωδικό πρόσβασης) και να παράσχει τα στοιχεία ( συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση και φύλο) που είναι απαραίτητα για την είσοδο στην προσωπική ενότητα.

Ειδικότερα όσον αφορά την εγγραφή του ανήλικου μέλους στο Πρόγραμμα, θα ζητηθεί από το ενήλικο μέλος, που εγγράφει το ανήλικο μέλος, να χορηγήσει την υπεύθυνη δήλωση η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα της οντότητας που ασκεί τη γονική μέριμνα και τις ενδεχόμενες συναφείς εξουσιοδοτήσεις, καθώς και το προσωπικό mail του ενήλικου μέλους το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με το mail με το οποίο έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Volare. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν τα Μέλη, κατά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ορθά και αληθή από κάθε άποψη. Ο Φορέας και ο από κοινού Φορέας διατηρούν το δικαίωμα να εκτελούν επαληθευτικές δραστηριότητες σε σχέση με τις απαιτήσεις εγγραφής στο Πρόγραμμα και να διορθώνουν τυχόν τυπογραφικά λάθη στο πλαίσιο των δεδομένων που παρέχονται, στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να επιτραπεί στο Μέλος να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα. Κατά την πρώτη προσπάθεια πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση e-mail που παρέχεται από το Μέλος κατά την εγγραφή στο Πρόγραμμα και, σε περίπτωση θετικής έκβασης της επαλήθευσης, κάθε άτομο θα συσχετιστεί με ένα μόνο προφίλ για το σκοπό της συμμετοχής στο Πρόγραμμα και, ως εκ τούτου, κάθε Μέλος μπορεί να έχει μόνο ένα χαρτοφυλάκιο Πόντων. Σε περίπτωση που το Μέλος έχει εγγραφεί πολλές φορές, πρέπει να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών στις επαφές που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο 12 ή να αποκτήσει πρόσβαση στην προσωπική του περιοχή και να ζητήσει την ακύρωση ενός από τους λογαριασμούς.

Αποσαφηνίζεται ότι είναι δυνατή η μεταφορά Πόντων μη πρόκρισης μεταξύ δύο ή περισσότερων λογαριασμών εντός της Οικογένειας έως ένα μέγιστο αριθμό 100.000 πόντοι ανά ημερολογιακό έτος της διάρκειας του Προγράμματος· είναι επίσης δυνατό η μεταφορά Πόντων μη πρόκρισης μεταξύ λογαριασμών Μελών που δεν ανήκουν στην ίδια Οικογένεια με διαφορετικούς τρόπους και όρους οι οποίοι υποδεικνύονται κατά καιρούς από τον Φορέα.

Η IΤΑ Airways και ο από κοινού Φορέας διατηρούν το δικαίωμα να διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους συμμόρφωσης με τον παρόντα Κανονισμό και να αρνούνται τη συμμετοχή ή/και να αποκλείουν τα Μέλη από το Πρόγραμμα ή/και να ακυρώνουν τους Πόντους ή/και τα Βραβεία που ενδεχομένως έχουν ζητηθεί, σε οντότητες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται στον Κανονισμό ή στην περίπτωση συμμετοχών οι οποίες, κατά την αδιαμφισβήτητη κρίση της ITA Airways ή τρίτων μερών που έχουν οριστεί από την ίδια, δεν συμμορφώνονται με τους όρους που ορίζονται στους κανονισμούς ή με μέσα, μεθόδους ή/και πράξεις που, κατά την αδιαμφισβήτητη κρίση τους, θεωρούνται ύποπτα, δόλια ή κατά παράβαση της κανονικής διεξαγωγής της πρωτοβουλίας.

Η εγγραφή του Μέλους τη στιγμή που αγοράζει ή πραγματοποιεί την πρώτη του πτήση ή/και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των Συνεργατών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγκέντρωση των Πόντων, με τους τρόπους που αναφέρονται στην παράγραφο «Συγκέντρωση των Πόντων», που ακολουθεί.

Διεξαγωγή

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, το Μέλος θα λάβει τον Κωδικό Volare που αντιστοιχεί στον λογαριασμό του. Χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Volare, στην δεσμευμένη περιοχή του, το Μέλος θα μπορεί:

 • να αποκτά πρόσβαση στο υπόλοιπο των πόντων·
 • να λαμβάνει τους πόντους που συγκεντρώθηκαν μετά από κάθε πτήση που πραγματοποιεί το Μέλος και για κάθε αγορά που δίνει το δικαίωμα συγκέντρωσης πόντων (δείτε την παράγραφο «Συγκέντρωση των πόντων» που ακολουθεί)·
 • να χρησιμοποιεί τη λειτουργία αιτήματος πόντων (τη λεγόμενη "αναδρομική πίστωση") στην προσωπική του ενότητα για να λάβει την πίστωση των Πόντων που συνδέονται με τις πτήσεις για τις οποίες δεν εισήχθη ο Κωδικός Volare κατά τη φάση αγοράς ή κατά το check-in. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι απαραίτητο να εισαχθεί ο αριθμός του εισιτηρίου στο αίτημα αναδρομικής πίστωσης. Αποσαφηνίζεται ότι η αναδρομική πίστωση είναι δυνατό να αποκτηθεί μόνο εντός 12 (δώδεκα) μηνών από την ημερομηνία πτήσης του εισιτηρίου για το οποίο χρησιμοποιείται η λειτουργία αιτήματος Πόντων·
 • μόνο για τα Ενήλικα μέλη, δημιουργήστε μία Οικογένεια με άλλους χρήστες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται καλύτερα στην επόμενη παράγραφο.

Οικογένεια

Το Ενήλικο μέλος, μέσω της προσωπικής του ενότητας, μπορεί να δημιουργήσει μία Οικογένεια, αποκτώντας πρόσβαση στην ειδική ενότητα “Δημιουργήστε μία οικογένεια” και να προσθέσει άλλους λογαριασμούς.

Αποσαφηνίζεται ότι η Οικογένεια θα πρέπει να αποτελείται από ενεργούς λογαριασμούς· επομένως, οποτεδήποτε το μέλος ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, επιτυγχάνοντας την ακύρωση του προφίλ, θα αποκλειστεί αυτόματα από την Οικογένεια. Οποτεδήποτε η οικογένεια δεν αποτελείται πλέον από τουλάχιστον 2 λογαριασμούς (1 Ενήλικο μέλος και 1 Ανήλικο μέλος), θα πάψει αυτόματα να είναι ενεργή.

Οποτεδήποτε το Ενήλικο μέλος που οριστικοποίησε την εγγραφή ενός ή περισσότερων Ανήλικων μελών, πρέπει να προβεί στην ακύρωση του προφίλ του, το ή τα προφίλ του ή των Ανήλικων μελών δεν θα ακυρωθούν. Για να προβεί στην ακύρωση ενός προφίλ Ανήλικου μέλους, το Ενήλικο μέλος πρέπει να προβεί κατά τον ίδιο τρόπο ο οποίος προβλέπεται για τη διαγραφή του Ενήλικου μέλους.

Οι λογαριασμοί που συμμετέχουν στην Οικογένεια θα μπορούν να ανταλλάσσουν τους συγκεντρωμένους και πιστωμένους Πόντους μη πρόκρισης, μέχρι το μέγιστο όριο 100.000 Πόντων για κάθε ημερολογιακό έτος της διάρκειας του Προγράμματος. Ο υπολογισμός των Πόντων που μεταφέρονται εντός της Οικογένειας μηδενίζεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους της διάρκειας του Προγράμματος και αρχίζει πάλι από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Οι Πόντοι που μεταφέρονται εντός της οικογένειας δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του ορίου Πόντων που μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ λογαριασμών οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην Οικογένεια.

Συγκέντρωση των Πόντων

Κάθε Μέλος θα έχει πρόσβαση σε έναν προσωπικό λογαριασμό στον οποίο θα συγκεντρωθούν και θα πιστωθούν οι Πόντοι τους οποίους δικαιούται.

Οι πόντοι θα πιστώνονται αυτόματα σε καθεμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω, δεδομένου ότι είναι ευθύνη του Μέλους να παρέχει τον Κωδικό Volare κατά την αγορά των αγαθών/υπηρεσιών που προωθούνται από την ITA Airways ή κατά το check-in:

 • πτήσεις που πωλούνται και εκτελούνται από την ITA Airways ταυτόχρονα, αγοράζονται πραγματικά από ή για λογαριασμό του Μέλους και πραγματοποιούνται από την ίδια οντότητα, με την επιφύλαξη, το συντομότερο δυνατό τεχνικά, της αναγνώρισης Πόντων και για πτήσεις που πωλούνται ή/και εκτελούνται από συνεργαζόμενους με την ITA Airways αερομεταφορείς, που κοινοποιούνται από την ITA Airways κατά καιρούς μέσω της ειδικής ενότητας του ιστότοπου www.ita-airways.com ή μέσω της εφαρμογής «ITA Airways».

Εξυπακούεται ότι οι πτήσεις που έχουν αγοραστεί αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί (ακόμη και μετά από ακύρωση και με την επιφύλαξη της εφαρμογής των πολιτικών της ITA Airways σχετικά με την πιθανή αναγνώριση των σχετικών επιστροφών χρημάτων) δεν δίνουν στο μέλος το δικαίωμα συγκέντρωσης Πόντων·

 • την αγορά και χρήση αγαθών ή/και υπηρεσιών που παρέχονται από την ITA Airways (boutique εν πτήσει) μόλις είναι τεχνικά διαθέσιμα·
 • περαιτέρω μέθοδοι συγκέντρωσης Πόντων που κοινοποιούνται κατά καιρούς από την ITA Airways και τον από κοινού Φορέα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αναγνώριση των Πόντων συνδέεται με την εγγραφή στο Πρόγραμμα, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την πτήση ή/και τη χρήση των υπηρεσιών των συνεργατών. Διαφορετικά, το Μέλος δεν δικαιούται να συγκεντρώσει Πόντους.

Η ποσότητα των συγκεντρωμένων πόντων υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες του πελάτη (το λεγόμενο revenue-based model), μετά την αφαίρεση των ποσών που συνδέονται με φόρους και άλλες πιθανές χρεώσεις (μεταξύ άλλων του ΦΠΑ), ξεκινώντας από το μοντέλο 1 ευρώ = 10 πόντοι (με πιθανές αυξήσεις συνδεόμενες με τη συμμετοχή του Μέλους σε ένα από τα Αποκλειστικά Club που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο 7 και με τον τύπο του αεροπορικού εισιτηρίου που αγοράστηκε, σύμφωνα με το Παράρτημα Α).

Η συλλογή των Πόντων λόγω της αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων μπορεί επίσης να πραγματοποιείται με βάση το είδος της πραγματοποιημένης αγοράς (κατηγορία θέσης, προορισμός κ.λπ.), με δυνατότητα λήψης Πόντων bonus, σύμφωνα με τους τρόπους που θα ανακοινώνονται από την ITA Airways κατά καιρούς. Η ITA Airways διατηρεί επίσης το δικαίωµα να κοινοποιεί κατά καιρούς τον διαφορετικό αριθμό Πόντων που μπορούν να συγκεντρωθούν σε σχέση με τους διαφορετικούς τύπους εισιτηρίου που αγοράζεται.

Ειδικότερα όσον αφορά τα Μέλη που αγοράζουν αεροπορικά εισιτήρια στο πλαίσιο μίας ομαδικής κράτησης στην κατηγορία G, θα χορηγούνται οι ακόλουθοι Πόντοι μη πρόκρισης:

 • 250 Πόντοι μη πρόκρισης για πτήσεις εσωτερικού·
 • 500 Πόντοι μη πρόκρισης για διεθνείς πτήσεις· και
 • 1.500 Πόντοι μη πρόκρισης για διηπειρωτικές πτήσεις·.

Οι πόντοι που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο ομαδικών κρατήσεων στην κατηγορία G θα μπορούν να είναι αντικείμενο προσφορών βάσει των όσων κοινοποιούνται κατά καιρούς από τον Φορέα.

Οι πόντοι μη πρόκρισης θα μπορούν επίσης να συγκεντρωθούν με την αγορά βοηθητικών υπηρεσιών της ITA Airways (όπως, ενδεικτικά, η πρόσβαση στο lounge, η προσθήκη επιπλέον αποσκευής, εάν επιλεγεί κατά την αγορά του εισιτηρίου), ενδεχομένως με τη δυνατότητα λήψης bonus πόντων, σύμφωνα με μεθόδους που θα κοινοποιούνται κατά καιρούς από την ITA Airways μέσω της ειδικής ενότητας του ιστότοπου www.ita-airways.com ή μέσω της εφαρμογής «ITA Airways». Στην περίπτωση των βοηθητικών υπηρεσιών, οι συγκεντρωμένοι Πόντοι είναι Πόντοι μη πρόκρισης, εκτός αν ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό από την ITA Airways, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ορίων πρόσβασης στα Αποκλειστικά Club, όπως αυτά ορίζονται στο επόμενο άρθρο 7 και οι πολλαπλασιαστές που προβλέπονται σε σχέση με τη συμμετοχή στα εν λόγω Αποκλειστικά Club δεν θα εφαρμόζονται.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, εκτός από προσφορές για περιορισμένες περιόδους, οι οποίες θα κοινοποιούνται κατά καιρούς μέσω της ειδικής ενότητας του ιστότοπου www.ita-airways.com ή μέσω της εφαρμογής "ITA Airways", δεν θα δίνουν δικαίωμα συγκέντρωσης πόντων οι ακόλουθοι τύποι εισιτηρίων: (i) εισιτήρια που υπόκεινται σε ειδικούς ευνοϊκούς όρους (π.χ. εισιτήρια για Εργαζόμενους, πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, πτήσεις που διοργανώνονται από τις εθνικές αρχές), (ii) εισιτήρια που σχετίζονται με πτήσεις τσάρτερ, (iii) εισιτήρια που αγοράστηκαν με χρήση ηλεκτρονικού κουπονιού (εκπτωτικά κουπόνια ή δωροκάρτες) για το μέρος της αξίας του εισιτηρίου που καταβλήθηκε χρησιμοποιώντας το κουπόνι, ή εισιτήρια που αγοράστηκαν με τη μέθοδο cash&points, εκτός από εισιτήρια που αγοράστηκαν με τους Πόντους της πρωτοβουλίας «Points Back», όπως περιγράφεται καλύτερα στο ειδικό παράρτημα του Κανονισμού.

Ειδικές μέθοδοι συγκέντρωσης πόντων, υποκείμενες σε ενημερώσεις

Από τις 11 Ιουλίου 2023 και μέχρι τη λήξη της δράσης, τα Μέλη που αιτούνται πιστωτική κάρτα ITA Airways American Express έχουν δικαίωμα να συγκεντρώσουν επιπλέον Πόντους και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να λάβουν την επαναπίστωση των πόντων που δαπανήθηκαν μέσω του μηχανισμού Points Back, όπως περιγράφεται καλύτερα στο ειδικό παράρτημα του Κανονισμού.

Παρόμοιες πρωτοβουλίες που προβλέπουν την ειδική απονομή Πόντων ή ειδικές μεθόδους συγκέντρωσης πόντων, θα είναι δυνατό να προτείνονται περιοδικά κατά την κρίση του Φορέα και του από κοινού Φορέα, επίσης μαζί με τους Συνεργάτες, υπό προϋποθέσεις που θα γνωστοποιούνται κατάλληλα μέσω της ειδικής ενότητας του ιστότοπου οι προωθητικεσ ενεργειεσ μασ ή μέσω της εφαρμογής «ITA Airways».

Χρήση των Πόντων

Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τους πόντους που συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο α) για να ζητήσουν τα ακόλουθα Βραβεία:

 • αγορά αεροπορικών εισιτηρίων της ITA Airways (οι ενδεικτικές τιμές των οποίων παρατίθενται στο Παράρτημα Α)·
 • αγορά βοηθητικών υπηρεσιών της ITA Airways (μόλις είναι τεχνικά διαθέσιμες).
 • Αγορά εκπτωτικών κουπονιών ITA Airways, μόλις είναι τεχνικά διαθέσιμα.

Η χρήση των Πόντων θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής ενότητας του ιστότοπου www.ita-airways.com, μέσω της εφαρμογής ITA Airways και άλλων μεθόδων που θα κοινοποιούνται κατά καιρούς στο Μέλος, καθώς και σύμφωνα με τις μεθόδους που ορίζονται και κοινοποιούνται κατά καιρούς από την ITA Airways και τον από κοινού Φορέα. Ειδικότερα, πριν από την ολοκλήρωση κάθε αγοράς, ανά πάσα στιγμή και για οποιαδήποτε κατηγορία θέσης όλων των πτήσεων που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.ita-airways.com, το ενδιαφερόμενο Μέλος, βεβαιώνοντας ότι έχει συνδεθεί στο προσωπικό του προφίλ, θα πρέπει να εισάγει τον προσωπικό Κωδικό Volare και η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα αφαιρώντας από το υπόλοιπο των Πόντων ένα ποσό που ισοδυναμεί με την τιμή του αγαθού/υπηρεσίας που αγόρασε (το λεγόμενο σύστημα “cash&points”). Οι τρόποι πληρωμής της διαφοράς μεταξύ των χρησιμοποιημένων Πόντων και της τιμής του αγαθού/υπηρεσίας που αγοράστηκε με το σύστημα “cash&points” παρατίθενται κατά καιρούς από τον Φορέα στον ιστότοπο www.ita-airways.com, σε κάθε περίπτωση πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς του ζητούμενου αγαθού/υπηρεσίας από το Μέλος. Εξυπακούεται ότι φόροι και τυχόν άλλες ισχύουσες χρεώσεις (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) δεν θα μπορούν να πληρωθούν με τη χρήση των Πόντων. Εξυπακούεται επίσης ότι, στην περίπτωση αγοράς αγαθών/υπηρεσιών με τη μέθοδο «cash&points», δεν προβλέπεται η συγκέντρωση πόντων σε σχέση με το μέρος του ποσού που ενδεχομένως καταβλήθηκε σε μετρητά.

Η μετατροπή των Πόντων σε διαφορετικά νομίσματα θα γίνεται σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία της ΙΑΤΑ, η οποία υπόκειται σε μηνιαίες ενημερώσεις.  Ο ελάχιστος αριθμός πόντων που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Μέλος είναι ίσος με το 1/20 του κόστους του εισιτηρίου. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο των πόντων του Μέλους δεν επαρκεί για να καλύψει ολόκληρη την τιμή του αγαθού/της υπηρεσίας που σκοπεύει να αγοράσει, η τιμή του αγαθού/της υπηρεσίας θα μειωθεί σε κάθε περίπτωση κατά ένα ποσό ίσο με τους διαθέσιμους Πόντους. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής που προϋποθέτει τη χρήση των συγκεντρωμένων Πόντων για την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών που προσφέρει η ITA Airways, το Μέλος θα δει τους Πόντους που χρησιμοποιούνται στη σύνοψη της πληρωμής, στην κατάσταση λογαριασμού και στο χαρτοφυλάκιο των πόντων του.

Για την επιστροφή χρημάτων για αγαθά/υπηρεσίες που αγοράστηκαν με τη χρήση Πόντων, θα ισχύουν οι πολιτικές επιστροφής χρημάτων της ITA Airways (βλ. Αγορεσ, αλλαγη πτησησ και επιστροφη χρηματων) και, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, η επιστροφή χρημάτων θα αναγνωρίζεται χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής της αρχικής αγοράς (πόντοι, χρήματα ή ένα σύνολο πόντων και χρημάτων, εξυπακούεται ότι τα τέλη αεροδρομίου θα επιστρέφονται πάντα σε χρήματα). Εάν η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, με επαναπίστωση των Πόντων, το Μέλος θα δει, το συντομότερο τεχνικά δυνατό, την ενημέρωση των διαθέσιμων Πόντων στο χαρτοφυλάκιο των Πόντων του. Εξυπακούεται ότι, μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από το Πρόγραμμα και την οριστική ακύρωση του λογαριασμού, δεν θα είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων του μέρους των Πόντων που χρησιμοποιήθηκαν για τυχόν αγορές με τη μέθοδο "cash&points".

Εξυπακούεται ότι οι Πόντοι ή/και τα Βραβεία που απονέμονται στα Μέλη δεν θα παρέχουν κανένα δικαίωμα για να αιτηθούν τη μετατροπή των ίδιων σε χρήματα. Το Μέλος δεν θα μπορεί να συγκεντρώσει περαιτέρω Πόντους ως αποτέλεσμα της απόδοσης και της χρήσης ενός Βραβείου που έχει αποκτηθεί, εν όλω ή εν μέρει, με τη χρήση των συγκεντρωμένων Πόντων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά και γνωστοποιείται στα Μέλη από την ITA Airways και τον από κοινού Φορέα προώθησης.

Σε σχέση με τα αγαθά που αγοράζονται χρησιμοποιώντας τους Πόντους, η νομική εγγύηση για τη συμμόρφωση διέπεται από τα άρθρα 128 κ.ε. Του ιταλικού νομοθ. διατάγ. 206 της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 (Κώδικας προστασίας του καταναλωτή).

Υπαναχώρηση

Κάθε Μέλος μπορεί να υπαναχωρήσει από το Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία επιβάρυνση, χρησιμοποιώντας την ειδική ενότητα «Κατάργηση του προφίλ» της προσωπικής περιοχής του ιστότοπου www.ita-airways.com ή μέσω της εφαρμογής «ITA Airways». Η υπαναχώρηση θα ισχύσει 15 ημέρες αφότου το Μέλος εκδηλώσει την πρόθεσή του να υπαναχωρήσει από το Πρόγραμμα, με τον προαναφερόμενο τρόπο· μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, έπεται ότι ο χρήστης θα χάσει όλους τους συγκεντρωμένους Πόντους και την πρόσβαση στα προνόμια που συνδέονται με τα Αποκλειστικά Club, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 που ακολουθεί, στα οποία μπορεί να ανήκει το Μέλος, καθώς και τα προνόμια που συνδέονται με την κατοχή μίας Κάρτας Co-branded, όπως ορίζεται στο Παράρτημα – ITA Airways – American Express Κάρτες Co-branded και Points Back.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου προειδοποίησης 15 (δεκαπέντε) ημερών, το Μέλος μπορεί να συγκεντρώσει νέους Πόντους, οι οποίοι ωστόσο, θα ακυρωθούν τη στιγμή της ακύρωσης του προφίλ. Εντούτοις είναι δυνατό για το Μέλος, κατά τα διάρκεια της περιόδου προειδοποίησης 15 (δεκαπέντε) ημερών, να αναιρέσει την υπαναχώρησή του και να επανενεργοποιήσει τον λογαριασμό του. Αποσαφηνίζεται ότι οι Πόντοι που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου προειδοποίησης, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο στην περίπτωση που το Μέλος αποφασίσει να αναιρέσει την υπαναχώρηση και να επανενεργοποιήσει τον λογαριασμό.

5.     ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ITA Airways και ο από κοινού Φορέας διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν στα Μέλη, και να προβούν σε οποιεσδήποτε επακόλουθες τροποποιήσεις που μπορεί να είναι απαραίτητες στον παρόντα Κανονισμό σύμφωνα με το επόμενο άρθρο 11, τις πρωτοβουλίες, περαιτέρω συνεργασιών καθώς και του καταλόγου των συνεργατών του Προγράμματος, που θα χορηγήσουν στα Μέλη το δικαίωμα να συγκεντρώσουν και να χρησιμοποιήσουν τους Πόντους μη πρόκρισης, που αποκτήθηκαν μέσω της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται από τους Συνεργάτες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα κοινοποιηθούν εγκαίρως στα Μέλη μέσω της ειδικής ενότητας του ιστότοπου www.ita -airways.com ή μέσω της εφαρμογής «ITA Airways».

Οι μέθοδοι συγκέντρωσης και χρήσης των Πόντων που αποκτώνται μέσω της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται από τους Συνεργάτες καθορίζονται κατά καιρούς σε σχέση με κάθε αγαθό ή υπηρεσία των Συνεργατών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα κοινοποιούνται κατά καιρούς στα Μέλη μέσω της ειδικής ενότητας του ιστότοπου www.ita-airways.com ή μέσω της εφαρμογής «ITA Airways».

Ο κατάλογος των Συνεργατών είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο (https://www.loyaltyprogram.ita-airways.com/en_gb/). Η ITA Airways και ο από κοινού Φορέας διατηρούν το δικαίωμα να ενημερώσουν τον κατάλογο και να προβούν σε οποιεσδήποτε επακόλουθες αλλαγές που μπορεί να είναι απαραίτητες στον παρόντα Κανονισμό σύμφωνα με το επόμενο άρθρο 11.

6.     ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ CLUB

Το Πρόγραμμα επιτρέπει στα Μέλη να έχουν πρόσβαση στα τέσσερα αποκλειστικά club της ITA Airways (όπως συνοψίζονται παρακάτω), χωρισμένα σε τέσσερα επίπεδα που διαφέρουν ανάλογα με τις υπηρεσίες στις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση, με βάση τον όγκο των Πόντων που συγκεντρώνει κάθε Μέλος στο πλαίσιο του Προγράμματος σύμφωνα με τον Κανονισμό και ανεξάρτητα από τη μετέπειτα χρήση τους με σκοπό την απονομή Βραβείων («Αποκλειστικά Club»).

Η πρόσβαση κάθε Μέλους στα Αποκλειστικά Club πραγματοποιείται με την επίτευξη του σχετικού ορίου Πόντων πρόκρισης, όπως αναφέρεται παρακάτω (τηρώντας τους απαραίτητους τεχνικούς χρόνους, που σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνουν τις 30 ημέρες), σύμφωνα με τη σχετική κοινοποίηση που θα αποσταλεί στο Μέλος. Η ιδιότητα μέλους στο εν λόγω Αποκλειστικό Club θα παραμένει σε ισχύ μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση στο εν λόγω Αποκλειστικό Club (δηλαδή μέχρι την επόμενη 31η Δεκεμβρίου ή μέχρι τη λήξη του Προγράμματος, όποια ημερομηνία είναι προγενέστερη). Η πρόσβαση στα Αποκλειστικά Club θα δώσει δικαίωμα στα ακόλουθα προνόμια, καθώς και σε όλα τα προνόμια που κοινοποιούνται κατά καιρούς από την ITA Airways:

 • Club Smart:
  • πρόσβαση με την εγγραφή στο Πρόγραμμα και συγκέντρωση Πόντων για κάθε δαπάνη που σχετίζεται με αγαθά/υπηρεσίες που προσφέρει η ITA·
  • πρόσβαση σε μεγάλο δίκτυο εμπορικών συνεργασιών για πίστωση και χρήση Πόντων, όπως κοινοποιούνται κατά καιρούς σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 6·
  • αγορά βοηθητικών υπηρεσιών μέσω Πόντων.
 • Κλαμπ Plus (όριο πρόσβασης και διατήρησης: 30.000 Πόντοι πρόκρισης): 
  • προνόμια του επιπέδου Smart·
  • επιπλέον αποσκευή·
  • προτεραιότητα παραλαβής της αποσκευής·
  • προτεραιότητα επιβίβασης·
  • προτεραιότητα πρόσβασης για check-in και transfer desk·
  • προτεραιότητα πρόσβασης στην υπηρεσία απολεσθέντων αντικειμένων (lost and found
  • δωρεάν επιλογή θέσης στην περιοχή του αεροσκάφους που προορίζεται για το Club στο οποίο ανήκει το Μέλος
  • αποκλειστική εξυπηρέτηση πελατών.
 • Club Premium (όριο πρόσβασης και διατήρησης: 60.000 Πόντοι πρόκρισης):
  • προνόμια του επιπέδου Plus·
  • πρόσβαση στα ιδιόκτητα ή διαθέσιμα lounge της ITA Airways (δείτε τη λίστα στον σύνδεσμο lounge).
  • Fast track (δείτε τη λίστα με τα αεροδρόμια στα οποία είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Fast Track στον παρακάτω σύνδεσμο Fast Track)
 • Club Executive (όριο πρόσβασης και διατήρησης: 90.000 Πόντοι πρόκρισης):
  • προνόμια του επιπέδου Premium·
  • Welcome kit.
  • Επιπρόσθετη Club Card
  • Δωρεάν μεταφορά εξοπλισμού γκολφ

7.     ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Η αξία των επιμέρους Βραβείων μπορεί να καθοριστεί με βάση την αξία των αεροπορικών ναύλων που ίσχυαν κατά την έκδοση των ίδιων ή την αξία των υπηρεσιών/προϊόντων της ITA Airways ή εμπορικών συνεργατών (δείτε τη λίστα στον σύνδεσμο https://www.loyaltyprogram.ita-airways.com/en_gb/redemption/) κατά την έκδοση των ίδιων. Η εκτιμώμενη αξία του συνολικού ποσού των βραβείων ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ιταλικού Π.Δ. αριθ. 430 της 26ης Οκτωβρίου 2001, κατατέθηκε εγγύηση ύψους 20% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας του συνολικού ποσού των βραβείων, σύμφωνα με τον νόμο.

8.     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Το Πρόγραμμα επιτρέπει τη συγκέντρωση Πόντων μέχρι τη λήξη της 15ης Οκτωβρίου 2024. Τα Βραβεία μπορούν να ζητηθούν από το Μέλος έως τις 15 Νοεμβρίου 2024 και ταυτόχρονα θα παραδοθούν στον δικαιούχο, με εξαίρεση τυχόν Βραβεία που πρέπει να παραδοθούν στην κατοικία του Μέλους (η οποία θα πρέπει να κοινοποιείται όταν υποβάλλονται αιτήσεις για υλικά βραβεία). Η ITA Airways και ο από κοινού Φορέας δεσμεύονται να εκτελέσουν την παράδοση εντός 90 ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

9.     ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ενδεχόμενες καταγγελίες θα μπορούν να γνωστοποιηθούν στην ITA Airways και στον από κοινού Φορέα αποστέλλοντας ένα e-mail στη διεύθυνση reclami@ita-airways.com για την Ιταλία και στο complaints@ita-airways.com για Μέλη από το εξωτερικό.

Η εξυπηρέτηση πελατών της ITA Airways θα απαντήσει το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός 20 ημερών από την παράληψη της καταγγελίας.

10.  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Η ITA Airways και ο από κοινού Φορέας διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, έστω και εν μέρει και ανά πάσα στιγμή, τις μεθόδους συμμετοχής στο Πρόγραμμα, εξυπακούεται ότι τέτοιες τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν στο μεταξύ από τα Μέλη και ότι οι τροποποιήσεις θα κοινοποιηθούν καταλλήλως με τις ίδιες μεθόδους με τις οποίες το Πρόγραμμα τέθηκε υπόψη των Μελών ή με παρεμφερείς μεθόδους (π.χ. με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

11.  ΕΠΑΦΕΣ

Διεύθυνση PEC: italiatrasportoaereo@legalmail.it.

Τηλέφωνο: 800 936090.

Εξυπηρέτηση πελατών ITA Airways: 800 936090.

Εξυπηρέτηση πελατών εξωτερικού ITA Airways: 06 85960020 (με χρέωση)

Σύνδεσμος σελίδας επαφών

12.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ITA Airways και ο από κοινού Φορέας, ως από συνδικαιούχοι της επεξεργασίας, ενημερώνουν τα Μέλη ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται ελεύθερα για τους σκοπούς της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, θα επεξεργαστούν σύμφωνα με τις πληροφορίες που διατίθενται στον ακόλουθο ιστότοπο: [Privacy].

13.  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ

Για όλα τα ζητήματα που δεν προβλέπονται και δεν ρυθμίζονται ρητά στον παρόντα Κανονισμό, παραπέμπουμε στους ισχύοντες νομικούς και κανονιστικούς κανόνες, ιδίως στο ιταλικό Π.Δ. της 26ης Οκτωβρίου 2001, αριθ. 430 (που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. στις 13 Δεκεμβρίου 2001, αριθ. 289), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια.

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και των υποχρεωτικών διατάξεων της προαναφερόμενης νομοθεσίας, οι τελευταίες υπερισχύουν των πρώτων.

14.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ο παρών κανονισμός υπόκειται στο ιταλικό δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με το παρόν Πρόγραμμα (και τον σχετικό Κανονισμό) θα ρυθμίζεται στην αρμόδια από τον νόμο δικαιοδοσία.

loader