Пътуване с деца

ПЪТУВАЩИ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА - НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

За да можете да отпътувате без стрес, е важно да подготвите всичко необходимо за пътуването, като се започне с необходимите документи.

Преди всичко е важно да се знае, че всички пътници, включително непълнолетните, трябва да притежават собствен документ за самоличност.

До 13-годишна възраст за вътрешни полети (14-годишна възраст за международни полети) пътниците трябва задължително да бъдат придружавани от възрастен, който трябва да бъде в същата класа на обслужване. Ако родителят също е непълнолетен, той или тя трябва да притежава документ, доказващ родителските права.

На възраст между 14 и 17 години при национални полети и между 15 и 17 години при международни и междуконтинентални полети непълнолетните също могат да пътуват без придружител.

Документите, необходими за пътуване, са различни и се различават в зависимост от дестинацията - национална или международна.

Вътрешни полети

  • За непълнолетни лица, които притежават италиански документ, е достатъчно да покажат един от документите, изброени в Указ на Президента на Републиката № 445/2000
  • За непълнолетни, които притежават документ от друга националност, е необходимо да проверите на уебсайта на италианското посолство или консулство какви документи се изискват.

Международни полети

За непълнолетни лица с италиански документ е необходимо да притежават един от следните документи:

  • Лична карта за експатриране, валидна за пътуване в рамките на Европейската общност или към държава, която има двустранно споразумение с Италия. Изберете Вашата дестинация, за да разберете дали съществува двустранно споразумение;
  • Личен паспорт: в случай на дестинации извън предходната точка; имайте предвид, че непълнолетни лица вече нямат право да пътуват с вписването на родител/законен настойник в паспорта;
  • Пасаван, валиден само за определени дестинации, т.е. валидни удостоверение за раждане или извлечение от акта за раждане със снимка, което се издава от общината на местоживеене и се заверява от полицейското управление

Ако непълнолетното лице е малолетно, освен личен документ (лична карта, паспорт или пасаван), то трябва задължително да бъде придружено от пълнолетно лице и за тази цел са предвидени конкретни законни условия, в зависимост от лицето, което го придружава:

  • дете, придружавано от родител/законен настойник - името на родителя/законния настойник, който пътува с детето, трябва да бъде упоменато в представения документ или трябва да бъде представен акт за раждане или удостоверение за семейно положение, за да се докаже родителската връзка;
  • дете, придружавано от лице, което не е родител/законен настойник - за деца до 13 години с италианско гражданство, за експатриране от мястото на пребиваване е необходима Декларация за придружаване (документ, издаден от Държавната полиция/Полицейското управление), подписана от родителите или от лицата, изпълняващи тази функция, заверени от полицейските власти (или в чужбина от италианското консулство или посолство), където е посочено името на лицето, на която са поверени децата или, ако непълнолетното пътува без придружител, на авиокомпанията, с която пътува. Правилата за експатриране на малолетните до 13 години с италианско гражданство, предвиждат декларацията за придружаване, която може да бъде под формата на хартиен документ или с регистрация на паспорта на малолетния пътник. И в двата случая, декларацията винаги трябва да се представя в полицейското управление, което ще издаде сертификата на декларацията в първия случай или ще отпечата бележката в паспорта на малолетното лице във втория случай. Декларацията за придружаване, която придружителят трябва да покаже на границата, заедно с паспорта на детето, ще бъде валидна само за едно пътуване (отиване и/или връщане), в период от максимум 6 месеца, с някои изключения, преценени от полицейското управление в конкретния случай. Цялата информация е достъпна на уебсайта на Държавната полиция на страницата, посветена на паспортите за малолетни, от където могат да се изтеглят и формулярите. Формулярът е наличен единствено на италиански език.

Ако детето е част от училищна група или учебни пътувания, името на лицето, придружаващо групата или името на Институцията/органът, които организира пътуването, трябва да бъде посочено в Декларацията за придружаване.

За дете с документ, доказващ друга националност (различна от италианска), трябва да се провери сайта на посолството или консулството на страната, към която пътуват.

loader