ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ

Απορρητο ITA Airways

Τελευταία ενημέρωση: 1η Οκτωβρίου 2023.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΗΣΤΩΒ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ITA S.P.A. (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΝΩΣΤΗ ΩΣ ITA AIRWAYS)

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Italia Trasporto Aereo S.p.A. ("ITA S.p.A.") επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Ευρωπαϊκός Κανονισμός»), χρειάζεται να προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται αυτόματα ή παρέχονται από εσάς κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο https://www.ita-airways.com/

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER)
 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
 4. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
 5. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NO FLY
 6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 8. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
 9. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
 10. ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 12. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

 

 

 1.  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ο Υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι η Η Italia Trasporto Aereo S.p.A. "ITA", εμπορικά γνωστή ως ITA Airways, εκπροσωπούμενη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, που εδρεύει στην οδό XX Settembre, αριθμός 97, στη Ρώμη (RM), 00187, με φορολογικό κωδικό και αριθμό μητρώου ΦΠΑ 15907661001 (εφεξής «ITA S.p.A.» ή «Υπεύθυνος της επεξεργασίας»).

Για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τρίτους προμηθευτές, δεόντως διορισμένους ως Εκτελούντες την Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι παρέχουν όλες τις απαιτούμενες από το νόμο εγγυήσεις (άρθρο 28 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού).

Για κατάλογο των υπεύθυνων της επεξεργασίας δεδομένων της ITA, επικοινωνήστε με τον ΥΠΔ με τον τρόπο που αναφέρεται στο ακόλουθο άρθρο 2.

 


 2.  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER)

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που πραγματοποιεί η ITA S.p.A., ο Υπεύθυνος της επεξεργασίας έκρινε απαραίτητο να ορίσει, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, έναν Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για επικοινωνία στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός XX Settembre, αριθμός 97, στη Ρώμη (RM), 00187 (RM), ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση dpo@ita-airways.com.

 


3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Προκειμένου να σας επιτρέπει τη χρήση της υπηρεσίας της αεροπορικής μεταφοράς, της ιστοσελίδας www.ita-airways.com και των σχετικών υπηρεσιών, ο Υπεύθυνος της επεξεργασίας χρειάζεται να γνωρίζει και να επεξεργάζεται ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα.

Με τον όρο "προσωπικά δεδομένα" νοούνται οι πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, όπως για παράδειγμα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και/ή τα στοιχεία που σχετίζονται με την κράτηση.

Για την αγορά ενός αεροπορικού εισιτηρίου, τα δεδομένα που θα υποβάλλονται σε επεξεργασία θα είναι το όνομα, το επώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι πληροφορίες που σχετίζονται με το ταξίδι που αγοράσατε, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδικών αιτημάτων υποστήριξης/εξυπηρέτησης ή προτιμήσεων σχετικά με τα γεύματα, καθώς και τα δεδομένα που σχετίζονται με την πληρωμή. Επιπλέον, ανάλογα με τον προορισμό, μπορούν να συλλέγονται πρόσθετες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα η ημερομηνία γέννησης (συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων), το φύλο και ο αριθμός διαβατηρίου.         

Για την απλή πλοήγηση στην Ιστοσελίδα, οι τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία καθορίζονται κατωτέρω: για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ειδικές πληροφορίες για τα "cookies".

 

Δεδομένα περιήγησης

Τα συστήματα πληροφορικής και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της ITA S.p.A. αποκτούν, κατά την κανονική λειτουργία τους, ορισμένα προσωπικά δεδομένα, η διαβίβαση των οποίων συνεπάγεται τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου.

Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να συσχετίζονται με ταυτοποιημένα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά οι οποίες, λόγω της φύσης τους, θα μπορούσαν, μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με τα δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη, να επιτρέψουν την ταυτοποίηση των χρηστών.

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι χρήστες που συνδέονται στον Ιστότοπο, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των ζητούμενων πόρων, την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που έδωσε ο διακομιστής (επιτυχία, σφάλμα κλπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη.

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από τον Υπεύθυνο της επεξεργασίας με μοναδικό σκοπό την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου, της εφαρμογής και τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας τους. Τα δεδομένα θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ευθύνης σε περίπτωση υποθετικών ηλεκτρονικών εγκλημάτων εις βάρος της ITA S.p.A.

 

Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη

Η προαιρετική, ρητή και εκούσια αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναγράφονται στον παρόντα ιστότοπο και την εφαρμογή συνεπάγεται την επακόλουθη λήψη της διεύθυνσης του αποστολέα που είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση σε αιτήματα, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο μήνυμα.

 

- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Οι κλήσεις προς τους αριθμούς Τηλεφωνικού κέντρου μπορεί να συνεπάγονται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του χρήστη με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που ζητούνται από αυτόν, όπως για παράδειγμα: κρατήσεις, αγορά και παράδοση εισιτηρίων για τις αεροπορικές μεταφορές που ζητούνται από τον επιβάτη, αλλαγές ή αντικαταστάσεις ήδη εκδοθέντων εισιτηρίων, επιστροφές χρημάτων, εξυπηρέτηση μετά την πώληση,ειδική βοήθεια και αγορές συμπληρωματικών υπηρεσιών πέραν της πτήσης. Η οριστικοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μπορεί να συνεπάγεται, επιπλέον, τη λήψη δεδομένων των πιστωτικών καρτών των πελατών, τα οποία θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις που προβλέπονται από τους κανονισμούς του κλάδου. Η ITA S.p.A. μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τηλεφωνικά κέντρα τρίτων, τα οποία λειτουργούν, και πάλι σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, βάσει ειδικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό του Υπεύθυνου της επεξεργασίας, ως Εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Σε περίπτωση που τρίτα τηλεφωνικά κέντρα εκτελούν επεξεργασία δεδομένων για την οποία η ITA S.p.A. είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων εκτός ΕΕ, η ITA S.p.A. απαιτεί από τους προμηθευτές της να συμμορφώνονται με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 46 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Στην περίπτωση χρήσης τηλεφωνικών κέντρων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ITA. σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα ενημερώνει τους πελάτες της σχετικά με τη Χώρα στο εξωτερικό στην οποία είναι εγκατεστημένος ο πάροχος δίνοντας την επιλογή στους πελάτες/χρήστες να μπορούν να ζητήσουν την εκτέλεση της υπηρεσίας μέσω παρόχου εντός του εντός της εθνικής επικράτειας.

 


4. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία κατέχει ο Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι αποκλειστικά εκείνα που παρέχονται από εσάς κατά τη διάρκεια της πλοήγησης ή/και κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας. Ως εκ τούτου, τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

A) Να σας επιτρέπεται να επωφεληθείτε από την υπηρεσία μας αγοράς εισιτηρίων

B) Να σας επιτρέπεται να επωφεληθείτε από την υπηρεσία αεροπορικής μεταφοράς

Γ) Να ικανοποιούμε τις ταξιδιωτικές ανάγκες και να προσφέρουμε τις αιτούμενες υπηρεσίες

Δ) Να σας αποστέλλουμε επικοινωνίες σχετικά με την κατάσταση της πτήσης σας σε περίπτωση ανάγκης

Ε) Να ικανοποιούμε όλες τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

ΣΤ) Να επιτρέπεται η άμεση πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών αναλόγως με τις αγορές που έχει πραγματοποιήσει ήδη ο ενδιαφερόμενος, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει υποβάλει ο ίδιος κατά την αγορά ενός εισιτηρίου ή μιας υπηρεσίας, υπό τον όρο ότι ο δεόντως ενημερωμένος ενδιαφερόμενος δεν έχει απορρίψει μετέπειτα μηνύματα επικοινωνίας 

Ζ) Να παρέχουμε ενημερωμένα νέα σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προωθητικές ενέργειες της ITA S.p.A. καθώς και για τις προωθητικής ενέργειες κοινού μάρκετινγκ με σκοπό τη βελτίωση της ταξιδιωτικής σας εμπειρίας, αποστέλλοντας ενημερωτικά δελτία, διαφημιστικό υλικό ή/και επικοινωνίες και πληροφορίες εμπορικού χαρακτήρα και άμεσου μάρκετινγκ για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, τις σχετικές προσφορές, τις εκπτώσεις και άλλες διαφημιστικές και προωθητικές πρωτοβουλίες, καθώς και πρωτοβουλίες επιβράβευσης πελατών μας, τόσο μέσω παραδοσιακών όσο και μέσω πλήρως αυτοματοποιημένων συστημάτων επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα μέσω της διεύθυνσης κατοικίας ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μηνυμάτων SMS, 

Η) Να επιτρέπει την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης της Εταιρείας

Θ) Να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο της εμπορικής επικοινωνίας και να σας προσφέρουμε αποκλειστικά προϊόντα και προσφορές, σύμφωνα με τις εκφραζόμενες προτιμήσεις σας, καθώς και μια καλύτερη εμπειρία πτήσεων. 

Ι) Να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και ασφάλεια

Κ) Να επιτρέπει στον χρήστη που ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα αεροπορικό εισιτήριο ή μια βοηθητική υπηρεσία να ολοκληρώσει τη διαδικασία αγοράς της υπηρεσίας που έχει ήδη ξεκινήσει, αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα υπενθύμισης στη διεύθυνση που έχει εισαχθεί κατά τη φάση πριν από την αγορά, η λεγόμενη "ανάκτηση του εγκαταλελειμμένου καλαθιού".
Η επεξεργασία των δεδομένων για τον προαναφερόμενο σκοπό είναι χρήσιμη για το έννομο συμφέρον της ITA S.p.A. και προς όφελος των καταναλωτών, προκειμένου να τους υπενθυμίζει τυχόν διαδικασίες αγοράς που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, ακόμη και λόγω τυχόν τεχνικών προβλημάτων 

Λαμβανομένης υπόψη της επιλογής χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Διαδικτυακή τοποθεσία, η νομική βάση στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι κάποια από τις ακόλουθες:

 • Τα παρεχόμενα δεδομένα είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση των κρατήσεων και την αγορά ενός ή περισσοτέρων αεροπορικών εισιτηρίων,
 • Τα παρεχόμενα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς,
 • Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις στον τομέα των αερομεταφορών, όπως ισχύουν κατά καιρούς, ανάλογα με τον προορισμό,
 • Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων,
 • Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες και την καλύτερη εμπειρία πτήσης,
 • Με βάση τη συγκεκριμένη συγκατάθεση που μπορεί να παρέχεται ελεύθερα, να υλοποιούμε πρωτοβουλίες άμεσου μάρκετινγκ και να δημιουργούμε προφίλ χρηστών.
 • Η επεξεργασία είναι αναγκαία για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία από σοβαρές απειλές διασυνοριακού χαρακτήρα για την υγεία.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία είτε μέσω εργαλείων πληροφορικής είτε σε έντυπη μορφή.

 

5. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NO FLY

Η ITA ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Πλοήγησης, ως Χειριστής, μέσω των εκπροσώπων ή/και των εποπτών της, απαιτείται να λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια, προκειμένου να διασφαλίζεται στους επιβάτες και στην Εταιρεία υψηλό επίπεδο προστασίας. Για το λόγο αυτό, η ITA έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα που ονομάζεται «Πρόγραμμα No FLY» βάσει του οποίου μπορεί να τεθεί απαγόρευση σε πτήσεις οι οποίες εκτελούνται από τον προαναφερθέντα Αερομεταφορέα με συμπερίληψη σε ειδική λίστα επιβατών που χαρακτηρίζονται από:

i) επιθετική, προσβλητική συμπεριφορά ή ούτως ή αλλιώς αντικοινωνική,
ii) να έχουν ήδη καταστρέψει ή να έχουν κάνει απόπειρα να βλάψουν την περιουσία της εταιρείας,
iii) να κάνουν ακατάλληλη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών, έχοντας εφαρμόσει συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.

Με βάση μια συνολική διαδικασία αξιολόγησης της σοβαρότητας της συμπεριφοράς του επιβάτη, η ITA μπορεί να απαγορεύσει την επιβίβαση σε όλες τις πτήσεις οι οποίες εκτελούνται από αυτήν. Οι περίοδοι απαγόρευσης για τον επιβάτη που περιλαμβάνεται στο «Πρόγραμμα No FLY» κυμαίνονται από 3 (τρεις) έως 18 (δεκαοκτώ) μήνες και, για εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια της πτήσης ή/και των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, έως το μέγιστο 24 (είκοσι τέσσερις) μήνες. Ωστόσο, μετά την αποκατάσταση και την άρση απαγόρευσης του εν λόγω επιβάτη, τα σχετικά δεδομένα θα διατηρηθούν για άλλα πέντε χρόνια από την ημερομηνία εισαγωγής στα συστήματα, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή απαντήσεων στις Αρχές της Δικαστικής Αστυνομίας ή για την υπεράσπιση σε τυχόν διαφορές. Στο τέλος της πενταετίας τα σχετικά αυτά δεδομένα θα διαγραφούν οριστικά.


6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, εφόσον έχει επιτραπεί ρητά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις, η ITA S.p.A. αποφάσισε να προβεί στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης κατόπιν ρητού αιτήματός σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέτρου της Ιταλικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων στις 15.10.2020. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς δημιουργίας προφίλ θα διαγράφονται 12 μήνες μετά την καταχώρισή τους.  

Όσον αφορά τα λοιπά προσωπικά δεδομένα, δεδομένου ότι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν μπορεί να καθορίσει με ακρίβεια την περίοδο διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, δεσμεύεται από τούδε και στο εξής να βασίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις αρχές της καταλληλότητας, της συνάφειας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, όπως απαιτείται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ελέγχοντας περιοδικά την ανάγκη διατήρησής τους. Επομένως, μόλις επιτυγχάνονται οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία τα εκάστοτε δεδομένα, θα τα διαγράφουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή/και θα λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα για να τα καταστήσουμε ανώνυμα, ώστε να αποφεύγεται η δυνατότητα ταυτοποίησής τους.

Το ανωτέρω ισχύει με την επιφύλαξη της περίπτωσης κατά την οποία θα χρειαστεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για να συμμορφωθούμε με κανονιστικές υποχρεώσεις ή να εξακριβώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας ενώπιον δικαστικής αρχής.

 

 

7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα επεξεργαζόμενα δεδομένα δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτους. Ωστόσο, ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα σας στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των σκοπών επεξεργασίας που εκτίθενται ανωτέρω, οι ακόλουθοι αποδέκτες:
 

 • Υποκείμενα που μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα βάσει νομοθετικών διατάξεων που προβλέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο Υπεύθυνος επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και της Συνοριακής αστυνομίας.

  Κατά την έννοια του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και έπειτα από όσα προβλέπει το άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/681 της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR), οι αερομεταφορείς είναι υποχρεωμένοι να διαβιβάζουν τα στοιχεία του κωδικού της κράτησης των επιβατών (PNR) στην τράπεζα δεδομένων της Μονάδας Στοιχείων Επιβατών του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου προσγειώνεται ή από το οποίο αναχωρεί η πτήση.
  Η επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων.    
 • Οι υπάλληλοί μας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προηγουμένως οριστεί ως εκτελούντες την επεξεργασία, Διαχειριστές συστήματος ή ως υποκείμενα που ενεργούν υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου επεξεργασίας ή του Εκτελούντος την επεξεργασία, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως ενημερωθεί προς τον σκοπό αυτό από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Εξωτερικά μέρη που εκτελούν λειτουργίες στενά συνδεδεμένες ή βοηθητικές με τις δραστηριότητες αερομεταφορών, όπως άλλες εταιρείες αερομεταφορών, εξωτερικά μέρη ή εμπορικοί συνεργάτες της ITA S.p.A., υπό την ιδιότητά τους ως αυτόνομων Υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων ή Εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων, οι οποίες θα πρέπει να θεωρούνται απαραίτητες για τους σκοπούς των πτητικών δραστηριοτήτων της ITA S.p.A.
 • Εταιρείες πιστωτικών καρτών και πάροχοι υπηρεσιών για την καταπολέμηση περιστατικών απάτης που συνδέονται με τη διαδικασία πληρωμής και (όπου απαιτείται) την ενεργοποίηση της διαδικασίας καταπολέμησης περιστατικών απάτης.
 • Τρίτα μέρη, όπως νομικά γραφεία και δημόσιες αρχές, όπου απευθυνόμαστε για να διασφαλίσουμε την τήρηση ή την εφαρμογή της συναφθείσας σύμβασης
 • Τρίτα μέρη όπως οι αστυνομικές και οι εθνικές αρχές, για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας, του προσωπικού και των πόρων μας
 • Δημόσιες αρχές και αρχές επιβολής του νόμου, όπως οι τελωνειακές και οι μεταναστευτικές αρχές, κατόπιν έγκυρου αιτήματος
 • Υποκείμενα που εκτελούν με πλήρη αυτονομία, ως ξεχωριστοί Υπεύθυνοι επεξεργασίας ή με την ιδιότητα των Εκτελούντων την επεξεργασία και έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό από την ITA S.p.A., με σκοπούς επικουρικούς προς τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4, ως επιχειρηματικοί εταίροι, εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες διαφήμισης, μάρκετινγκ και επικοινωνίας, εταιρείες που προσφέρουν υποδομές πληροφορικής και συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς και σχεδιασμό και υλοποίηση λογισμικού και ιστοτόπων, εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες χρήσιμες για την προσαρμογή και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων αυτών για παροχή και διαχείριση της εξυπηρέτησης πελατών, εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες χρήσιμες για την ανάλυση και ανάπτυξη δεδομένων και την ανάπτυξη και διεξαγωγή ερευνών αγοράς.
 • Οποιαδήποτε κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου που προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχει καταρτίσει ο Υπεύθυνος επεξεργασίας για να διασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο ασφάλειας.

Οποιαδήποτε κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου που προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχει καταρτίσει ο Υπεύθυνος επεξεργασίας για να διασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο ασφάλειας.
8. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ITA S.p.A. είναι ένας παγκόσμιος μεταφορέας που εξυπηρετεί επιβάτες σε ένα πλήθος χωρών σε όλον τον κόσμο. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, για την ορθή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της ITA S.p.A., καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τυχόν απορρέουν από αιτήματα του ενδιαφερόμενου μέρους. Ως εκ τούτου, η εν λόγω διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και της ITA S.p.A. και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων στις οποίες υπόκειται ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

Σε περίπτωση διαβίβασης προσωπικών πληροφοριών των ενδιαφερόμενων μερών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμευόμαστε ότι:

 • θα συμπεριλάβουμε τις τυπικές συμβατικές ρήτρες περί προστασίας δεδομένων που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών εκτός του ΕΟΧ στις συμβάσεις μας με τα εν λόγω τρίτα μέρη (πρόκειται για τις ρήτρες που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ("ΓΚΠΔ") ή
 • θα διασφαλίσουμε ότι η χώρα στην οποία θα υποβληθούν σε επεξεργασία οι προσωπικές πληροφορίες έχει κριθεί κατάλληλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΓΚΠΔ. 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς διαβίβασης των δεδομένων εκτός του ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών που εφαρμόζει η εταιρεία μας, συμβουλευτείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.

 

 

9. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ που αναφέρεται στο άρθρο 22, παράγραφοι 1 και 4 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Εάν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την κατάρτιση προφίλ, τα παρεχόμενα δεδομένα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση ή την πρόβλεψη των προτιμήσεων, της συμπεριφοράς και των θέσεών σας, προκειμένου να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο της εμπορικής επικοινωνίας που σας αποστέλλουμε και να σας προτείνουμε μόνο προϊόντα και προσφορές που συμφωνούν με τις εκφραζόμενες προτιμήσεις σας, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των εμπορικών επικοινωνιών που αποστέλλουμε και προσφέροντας σας καλύτερη εμπειρία πτήσης.

Πιο συγκεκριμένα, αυτές οι δραστηριότητες επεξεργασίας προβλέπουν την εγγραφή, την ανάλυση και τη δημιουργία προφίλ (ι) των δεδομένων ταυτοποίησής σας, (ιι) των πληροφοριών σχετικά με τις πτήσεις σας, (ιιι) καθώς και των δεδομένων σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες και επιλογές σας.

Η συνένωση και η ανάλυση των προσωπικών δεδομένων που έχουν συλλεχθεί μας επιτρέπει να εντοπίζουμε τους πελάτες των αεροπορικών μεταφορών με παρόμοιες καταναλωτικές συμπεριφορές. Χάρη στα αποτελέσματα των εν λόγω αναλύσεων, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να στέλνει, σε όσους έχουν δώσει τη συναίνεσή τους, εμπορικές προτάσεις σύμφωνες με τις ανάγκες τους.

Επιπλέον, όπως απαιτείται από το άρθρο 22, παράγραφος 3 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει  όλα τα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων σας, των ελευθεριών σας και των έννομων συμφερόντων σας ακόμα και κατά τη δημιουργία προφίλ, πέραν του κάθε επιπρόσθετου και έννομου δικαιώματος όπως αυτά ορίζονται καλύτερα και ρητά στην Παράγραφο 10 («Δικαιώματα του υποκείμενου») της παρούσας Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. 

 

 

10. ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους 4.A - 4.B - 4.Γ - 4.Δ - 4Ε είναι υποχρεωτική, δεδομένου ότι η άρνησή σας να παράσχετε τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα θα καθιστούσε αδύνατη για την ITA S.p.A. την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών σε εσάς.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4.ΣΤ είναι προαιρετική και το υποκείμενο έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να αρνηθεί τη χρήση των προσωπικών δεδομένων του εκ μέρους του Υπεύθυνου επεξεργασίας.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4.Ζ είναι προαιρετική, αλλά η μη παροχή, χωρίς να παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο τη χρήση της Διαδικτυακής τοποθεσίας, θα μπορούσε να μας απαγορεύει να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να αξιοποιείτε πλήρως τα οφέλη που προσφέρονται μέσω διαφημιστικών και εμπορικών επικοινωνιών και επικοινωνιών άμεσου μάρκετινγκ, καθώς και να σας ενημερώνουμε για πρόσθετες υπηρεσίες, εκπτώσεις και προσφορές που παρέχουμε.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4.H είναι προαιρετική, αλλά η μη παροχή παρεμποδίζει την εγγραφή στο Πρόγραμμα.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4.Θ είναι προαιρετική αλλά η μη παροχή μπορεί να μας απαγορεύει να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να αξιοποιείτε πλήρως τα οφέλη που σας επιφυλάσσουμε, να λαμβάνετε αποκλειστικά προϊόντα και προσφορές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και να απολαμβάνετε μια καλύτερη εμπειρία πτήσης.11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα:

 • να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη συναίνεση για όλες τις πρόσθετες και μη απαραίτητες επεξεργασίες στα πλαίσια της παροχής της σύμβασης υπηρεσιών. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάκληση της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την ανάκληση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 3 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού,
 • να ζητήσει από τον Υπεύθυνο της επεξεργασίας πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού,
 • να διασφαλίσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση και τη συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων που θεωρεί ανακριβή, ακόμα και μέσω της παροχής μιας απλής συμπληρωματικής δήλωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού,
 • να διασφαλίσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, όπου συντρέχει έστω και ένας από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, για όλες τις πρόσθετες και μη υποχρεωτικές επεξεργασίες στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών,
 • να διασφαλίσει εκ μέρους του Υπεύθυνου επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όπου συντρέχει μία από τις περιστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, για όλες τις πρόσθετες και μη υποχρεωτικές επεξεργασίες στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών,
 • να λάβει εκ μέρους του Υπεύθυνου επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν σε δομημένο μορφότυπο ευρείας χρήσης που μπορεί να διαβαστεί από αυτόματη συσκευή, καθώς και να μεταδώσει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδια, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού,
 • αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή, για λόγους που συνδέονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην εκτελούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ε) και στ), συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ επί τη βάσει των διατάξεων αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού,
 • να μην υπόκειται σε αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και παράγουν έννομες συνέπειες που το επηρεάζουν, εάν δεν έχει συμφωνήσει ρητώς εκ των προτέρων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 22 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Ενδεικτικά, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις επιλογές κατανάλωσης και αγοράς, την οικονομική κατάσταση, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία και τη συμπεριφορά
 • να προτείνει καταγγελία σε εποπτική αρχή, εάν κρίνει ότι η επεξεργασία που το αφορά παραβαίνει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Η καταγγελία μπορεί να κατατεθεί στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένει συνήθως ή εργάζεται ή στον τόπο όπου συνέβη η εικαζόμενη παράβαση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 77 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων, στο πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου του, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην επίσημη έδρα του, στην οδό XX Settembre, αριθμός 97, στη Ρώμη (RM), 00187.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, απευθύνοντας μήνυμα στην Η ITA S.p.A. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER), οδός XX Settembre, αριθμός 97, στη Ρώμη (RM), 00187, ή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dpo@ita-airways.com με τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο και ταχυδρομική διεύθυνση
 • Λεπτομέρειες αιτήματος
 • Κωδικός κράτησης ή αριθμός πτήσης και ημερομηνία 
 • Φωτοτυπία έγκυρου δελτίου ταυτότητας

 

12. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Διαδικτυακής τοποθεσίας, είναι απαραίτητο να είστε τουλάχιστον δεκατεσσάρων ετών: η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ηλικίας από ανηλίκους κάτω των 14 ετών είναι νόμιμη υπό τον όρο ότι η συναίνεση και τα δεδομένα παρέχονται από τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη σελίδα. Οργανώστε το ταξίδι σας.

 

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεση που έχετε παράσχει για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • 4F - 4G αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα «ανάκληση της συγκατάθεσης» στην ακόλουθη διεύθυνση dpo@ita-airways.com
 • 4H– 4I αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα «ανάκληση της συγκατάθεσης» στην ακόλουθη διεύθυνση dpo@ita-airways.com

 


ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Ακολουθεί η πολιτική Cookie σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής "ΓΚΠΔ") και του νομοθετικού διατάγματος 196/2003 (εφεξής "Κώδικας προστασίας προσωπικών δεδομένων") και τις μετέπειτα τροποποιήσεις και προσθήκες, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις της Ιταλικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.

Τι είναι τα Cookies;

Τα cookies είναι πακέτα πληροφοριών που αποστέλλονται από έναν διακομιστή ιστού (π.χ. την ιστοσελίδα) στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο του χρήστη, αποθηκεύονται αυτόματα στον υπολογιστή του χρήστη και αποστέλλονται αυτόματα πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Συνήθως, τα cookies μπορούν να εγκατασταθούν:

 • Απευθείας από τον ιδιοκτήτη και/ή τον διαχειριστή του ιστοτοπου ( (τα λεγόμενα first-party cookies)
 • από διαχειριστές εκτός του ιστοτόπου που επισκέπτεται ο χρήστης (τα λεγόμενα third-party cookies). Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, τα cookies αυτά εμπίπτουν στην άμεση και αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του φορέα εκμετάλλευσης. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο και τη χρήση τους μπορείτε να βρείτε απευθείας στους ιστοτόπους των αντίστοιχων φορέων εκμετάλλευσης.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί, επίσης σε συνδυασμό μεταξύ τους, τους ακόλουθους τύπους cookies που ταξινομούνται σύμφωνα με τις ενδείξεις του Εγγυητή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις γνωμοδοτήσεις που εκδίδονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ:

 • Οι συνεδρίες, οι οποίες δεν αποθηκεύονται μόνιμα στον υπολογιστή του χρήστη και διαγράφονται όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης, περιορίζονται αυστηρά στη διαβίβαση των αναγνωριστικών συνεδρίας που είναι απαραίτητα για την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση του ιστοτόπου, αποφεύγοντας τη χρήση άλλων τεχνικών πληροφορικής που θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα της περιήγησης των χρηστών.
 • Μόνιμα cookies που παραμένουν αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή μέχρι να λήξουν ή να διαγραφούν από τους χρήστες/επισκέπτες. Μέσω των μόνιμων cookies, οι επισκέπτες που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο (ή οποιοιδήποτε άλλοι χρήστες που χρησιμοποιούν τον ίδιο υπολογιστή) αναγνωρίζονται αυτόματα σε κάθε επίσκεψη. Οι επισκέπτες μπορούν να ρυθμίσουν το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή τους να αποδέχεται/απορρίπτει όλα τα cookies ή να εμφανίζει μια προειδοποίηση κάθε φορά που προτείνεται ένα cookie, ώστε να μπορούν να αποφασίσουν αν θα το αποδεχθούν ή όχι. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν την προεπιλεγμένη ρύθμιση και να απενεργοποιήσουν τα cookies (δηλαδή να τα αποκλείσουν μόνιμα), ρυθμίζοντας το υψηλότερο επίπεδο προστασίας.
 • Τα τεχνικά cookies είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση ταυτότητας, για τη χρήση περιεχομένου πολυμέσων, όπως οι συσκευές αναπαραγωγής flash, ή για την επιλογή της γλώσσας πλοήγησης. Συνεπώς, δεν είναι γενικάαπαραίτητο να ληφθεί η προηγούμενη, ενημερωμένη συγκατάθεση του χρήστη. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τα cookies που χρησιμοποιούνται για τη στατιστική ανάλυση της πρόσβασης/επισκέψεων στον ιστότοπο μόνο εάν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και με τη συλλογή πληροφοριών σε συγκεντρωτική μορφή.
 • Τα μη τεχνικά είναι όλα τα cookies που χρησιμοποιούνται για σκοπούς κατάρτισης προφίλ και μάρκετινγκ. Απαγορεύεται η χρήση τους στους τερματικούς σταθμούς των χρηστών, εκτός εάν οι χρήστες έχουν ενημερωθεί επαρκώς εκ των προτέρων και έχουν δώσει την έγκυρη συγκατάθεσή τους σύμφωνα με την τεχνική opt-in. Αυτοί οι τύποι cookies μπορούν, με τη σειρά τους, να ομαδοποιηθούν ανάλογα με τις λειτουργίες που εκτελούν, σε:
 • Analytics. Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και ανάλυση στατιστικών πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση/επισκέψεις στον ιστότοπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως τα διαπιστευτήρια που έχουν εισαχθεί για την πρόσβαση σε περιορισμένες περιοχές (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικός πρόσβασης), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προφίλ του χρήστη (προσωπικές συνήθειες, επισκέψεις σε ιστότοπους, λήψη περιεχομένου, είδη αλληλεπίδρασης κ.λπ.).
 • Widgets. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλα εκείνα τα γραφικά στοιχεία της διεπαφής χρήστη ενός προγράμματος, τα οποία αποσκοπούν στη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης του χρήστη με το ίδιο το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, τα cookies facebook, google+, twitter είναι widgets.
 • Διαφήμιση (Advertsing). Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τα cookies που χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση σε έναν ιστότοπο. Οι Google, Tradedoubler εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.
 • Web beacons. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει αποσπάσματα κώδικα που επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να μεταφέρει ή να συλλέγει πληροφορίες ζητώντας μια γραφική εικόνα. Οι ιστότοποι ενδέχεται να τα χρησιμοποιούν για διάφορους σκοπούς, όπως η ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου, η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη διαφήμιση και η εξατομίκευση της διαφήμισης και του περιεχομένου.


COOKIES ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

 

Τεχνικά cookies για τα οποία δεν απαιτείται συγκατάθεση

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα εγκαταστήσει στη συσκευή σας και, ειδικότερα, στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή θα επιτρέψει σε τρίτους να εγκαταστήσουν ορισμένα cookies που είναι απαραίτητα για να αποκτήσουμε ή να αναθέσουμε στους συνεργάτες μας να αποκτήσουν στατιστικές πληροφορίες σε ανώνυμη και συγκεντρωτική μορφή σχετικά με την πλοήγησή σας στις σελίδες του Ιστοτόπου.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies τρίτων μερών στη συσκευή σας, μπορείτε, μέσω του παρακάτω συνδέσμου, να αποκτήσετε πρόσβαση στις πολιτικές και τα έντυπα συγκατάθεσης αυτών των τρίτων μερών και να εξαιρεθείτε από τη λήψη τους. Αυτά τα cookies δεν ελέγχονται άμεσα από την Ιστοσελίδα. Επομένως, για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας πρέπει να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες των τρίτων μερών ή να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα http://www.youronlinechoices.com/it/ για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής ή διαχείρισης των cookies ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και για να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies σκιαγράφησης προφίλ τρίτων μερών.

 

Αναλυτικά cookies

 

Η παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "αναλυτικά cookies" που δημιουργούνται και διατίθενται από τρίτους, και συγκεκριμένα την την Google Analytics και την Adobe Analytics.. Αυτό συμβαίνει με απλές εσωτερικές στατιστικές αναλύσεις της πρόσβασης, με σκοπό τη βελτίωση της Διαδικτυακής τοποθεσίας και την απλούστευση της χρήσης της, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υιοθετήσει τα πλέον κατάλληλα εργαλεία για να μειώσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό την ισχύ ταυτοποίησης των cookies αυτού του τύπου. Η Google Analytics δημοσιεύει εδώ την πολιτική της σχετικά με τα cookies. Η Adobe Analytics δημοσιεύει εδώ τον κατάλογο των cookies της.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ COOKIES ΠΡΟΦΙΛ

alitalia.d3.sc.omtrdc.net/ adobe.com/it/privacy.html

https://e1.fanplayr.com/external.Geni… fanplayr.com/legal/

e1.fanplayr.com/ fanplayr.com/legal/

https://my.fanplayr.com/external.Geni…  fanplayr.com/legal/

 

Cookies τρίτων

Ορισμένα τρίτα μέρη μπορούν επίσης να εγκαταστήσουν cookies στη συσκευή σας. Εμείς δεν ελέγχουμε τη χρήση cookies τρίτων και συνεπώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση τους. Τα εν λόγω τρίτα μέρη έχουν δικές τους πληροφορίες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και δικές τους μεθόδους συλλογής δεδομένων. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις πολιτικές αυτές στους ακόλουθους συνδέσμους:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ COOKIE ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ

alitalia.tt.omtrdc.net/    adobe.com/it/privacy.html

cdn.tt.omtrdc.net/cdn/ adobe.com/it/privacy.html

https://e1.fanplayr.com/external.Geni… fanplayr.com/legal/

e1.fanplayr.com/ fanplayr.com/legal/

https://my.fanplayr.com/external.Geni…  fanplayr.com/legal/

Cookies δημιουργίας προφίλ

 

Η παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies για τη δημιουργία προφίλ». Αυτά τα cookies δεν είναι απαραίτητα, αλλά μας βοηθούν να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά τη χρήση της παρούσας Διαδικτυακής τοποθεσίας. Για παράδειγμα, μας βοηθούν να σας υποδείξουμε το αεροδρόμιο αναχώρησης που βρίσκεται πιο κοντά στην τοποθεσία σας, να γνωρίζουμε και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας, όπως επίσης και να σας παρουσιάζουμε συναφείς και εξατομικευμένες διαφημίσεις. Επίσης, μας επιτρέπουν να περιορίζουμε τον αριθμό προβολών κάθε διαφήμισης, να μετρούμε την αποτελεσματικότητα της εκάστοτε τρέχουσας διαφημιστικής καμπάνιας, να καταγράφουμε και να θυμόμαστε την κάθε σας επίσκεψη και να μοιραζόμαστε τα συλλεγόμενα δεδομένα με τρίτους, όπως οι διαφημιζόμενοι.

 

Η κατάργηση αυτών των cookies συνεπώς, αν και δεν θέτει σε κίνδυνο τη γενική χρηστικότητα της Διαδικτυακής τοποθεσίας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμό ορισμένων λειτουργιών αυτής.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ COOKIES ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

4605991.fls.doubleclick.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

accounts.us1.gigya.com/ gigya.com/privacy-policy/

ad.doubleclick.net/ddm/activity/ policies.google.com/privacy?hl=it

ads.yahoo.com/cms/ policies.google.com/privacy?hl=it

alitalia.demdex.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

alitalia.tt.omtrdc.net/ adobe.com/it/privacy.html

assets.adobedtm.com/ adobe.com/it/privacy.html

beacon.krxd.net/ salesforce.com/company/privacy/

bs.serving-sys.com/ sizmek.com/privacy-policy/

https://c1.adform.net/ site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

c1.rfihub.net/js/ policies.google.com/privacy?hl=it

cdn.tt.omtrdc.net/cdn/ www.adobe.com/it/privacy.html

cdns.gigya.com/ gigya.com/privacy-policy/

cdns.us1.gigya.com/ gigya.com/privacy-policy/

cm.g.doubleclick.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

connect.facebook.net/en_US/ facebook.com/privacy/explanation

contextual.media.net/ media.net/en/privacy-policy

cs.gssprt.jp better.fyi/legal/

dis.criteo.com/rex/policies.google.com/privacy?hl=it

dis.eu.criteo.com/dis/ policies.google.com/privacy?hl=it

dpm.demdex.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

dsum-sec.casalemedia.com/ casalemedia.com/

e.nexac.com www.nexac.net/privacy-policy.php

https://e1.fanplayr.com/external.Geni… fanplayr.com/legal/

e1.fanplayr.com/ fanplayr.com/legal/

fonts.gstatic.com/policies.google.com/privacy?hl=it

global.ib-ibi.com/ assets.web.com/legal/English/PrivacyPolicy.pdf

https://googleads.g.doubleclick.net/p… policies.google.com/privacy?hl=it

gscounters.us1.gigya.com/ www.gigya.com/privacy-policy/

gum.criteo.com/ policies.google.com/privacy?hl=it

https://pixel.sojern.com/ sojern.com/privacy/product-privacy-policy/

ib.adnxs.com/ appnexus.com/en/company/privacy-policy

idsync.rlcdn.com/ rlcdn.com

mid.rkdms.com/ merkleinc.com/privacy

pdw-usr.userreport.com privacy.userreport.com/en-GB/for-users/privacy-policy/hort-version/

https://my.fanplayr.com/external.Geni… fanplayr.com/legal/

pubads.g.doubleclick.net/activity;dc_… policies.google.com/privacy?hl=it

pm.w55c.net/ dataxu.com/about-us/privacy/

ps.eyeota.net/ eyeota.com/privacy-policy/

pubads.g.doubleclick.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

s.acxiomapac.com/ .acxiom.com/about-us/privacy/privacy-policy-www-acxiom-com/

s.yimg.com/wi/ adobe.com/it/privacy/policy.html

secure.adnxs.com/ appnexus.com/en/company/cookie-policy

soma.smaato.net/oapi/ smaato.com/privacy/

sp.analytics.yahoo.com/ policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.htm

sslwidget.criteo.com/ criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/

stags.bluekai.com/ oracle.com/it/legal/privacy/privacy-policy.html

static.criteo.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

stats.g.doubleclick.net policies.google.com/privacy?hl=it

https://sync-tm.everesttech.net/ everesttech.com/privacy

sync.search.spotxchange.com/ spotx.tv/privacy-policy/

tag.yieldoptimizer.com/ps/ dynamicyield.com/privacy-policy/

tapestry.tapad.com/tapestry/ tapad.com/privacy-policy

ws2.rqtrk.eu/ roq.ad/privacy-policy

www.facebook.com/ facebook.com/privacy/explanation

www.google-analytics.com/ policies.google.com/privacy?hl=it

www.google.com/ads/ policies.google.com/privacy?hl=it

https://www.google.com/ policies.google.com/privacy?hl=it

www.google.com/ policies.google.com/privacy?hl=it

www.google.se/ads/ policies.google.com/privacy?hl=it

https://www.google.se/ policies.google.com/privacy?hl=it

www.googleadservices.com/pagead/ policies.google.com/privacy?hl=it

www.googletagmanager.com/policies.google.com/privacy?hl=it

www.gstatic.com/recaptcha/api2/ policies.google.com/privacy?hl=it

x.bidswitch.net/ .bidswitch.com/privacy-policy/

x.dlx.addthis.com/e/ ddthis.com/privacy/privacy-policy/

Πώς να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης

 

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα cookies απευθείας μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, η διαγραφή των cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να καταργήσει τις προτιμήσεις που έχετε ορίσει για τους ιστοτόπους της Εταιρείας. Οπότε θα πρέπει να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα περιοδικά για να επανεξετάζετε τις προτιμήσεις σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ειδική σελίδα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε:

 

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

 

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (άρθρα 15-22 του κανονισμού), μπορείτε να ανατρέξετε στις διατάξεις του σημείου 10 της πολιτικής απορρήτου.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων, στο πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου του, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην επίσημη έδρα του, στην οδό XX Settembre, αριθμός 97, στη Ρώμη (RM), 00187.

 

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, απευθύνοντας μήνυμα στην ITA S.p.A. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, Οδός XX Settembre, αριθμός 97, στη Ρώμη (RM), 00187, ή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ita-airways.com

loader