Ο κοσμοσ τησ ITA Airways

Η έμφαση στην ποιότητα υπηρεσιών, στη συντήρηση στόλου και στην παροχή βοήθειας στους επιβάτες έχουν καθιερώσει την ITA Airways ως τον κυρίαρχο ιταλικό όμιλο στο χώρο της αεροπλοΐας.

Οι κανονισμοί, οι κανόνες και οι διαδικασίας που ακολουθεί η ITA Airways όσον αφορά τη μεταφορά των επιβατών και των αποσκευών, τα δικαιώματα των επιβατών και την ενημέρωσή τους για την παροχή βοήθειας και πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

loader